Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt selskap 4 ansatte Kontor i Notveien 17, Alsgård, Bodø Innlegg vann- og avløpskonferanse 19-20. oktober 2006 Daglig leder Katalin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt selskap 4 ansatte Kontor i Notveien 17, Alsgård, Bodø Innlegg vann- og avløpskonferanse 19-20. oktober 2006 Daglig leder Katalin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunalt selskap 4 ansatte Kontor i Notveien 17, Alsgård, Bodø post@hmts.no Innlegg vann- og avløpskonferanse 19-20. oktober 2006 Daglig leder Katalin Nagy (kn@hmts.no)kn@hmts.no www.hmts.no

2 2004: Næringsmiddeltilsynet omorganisert  Mattilsynet  Labora AS  Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - formaliteter  Lov om interkommunale selskaper  Selskapsavtale: Vedtatt i alle kommunene  Medlem av KS bedrift (arbeidsgiverorganisasjon)  Hovedtariffavtalen  Hovedavtalen, del C; andre selvstendige rettssubjekter  Personalhåndbok Visjon:

3 Rammer ved etablering i 2004 Videreføring av arbeidet med miljørettet helsevern Overtok forpliktelsene fra næringsmiddeltilsynet (bla husleieavtale) Aksjemajoritet i Labora as (86%) Selskapsavtale utvidet med forurensning, folkehelse, og samfunnsmedisin i tillegg til miljørettet helsevern Drift og administrasjon av et IKS Økonomi: Basistilskudd fra kommunene; 23 kr pr innbygger (2006) – dekker nesten 3 stillinger

4 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) Sørfold BeiarnBodøGildeskålMeløySaltdalHamarøy Steigen RøstVærøy Fauske Eierkommuner:

5 Alle deltakere er kommuner, fylkeskommuner eller IKS Egen juridisk enhet Skal ha selskapsavtale Skal ha representantskap oppnevnt av kommunestyret, ulike krav Krav til styre Diverse krav til daglig leder, årsbudsjett, økonomiplan, regnskap, revisjon, uttreden, avvikling, etc Lov om interkommunale selskaper

6 Vedtatt av alle eierkommunene Formål Ansvar, rettigheter og plikter Representantskap; sammensetning og møter Styret; sammensetning og møter Ikrafttreden og uttreden Selskapsavtalen

7 Representantskap  Felles med Salten Forvaltning og Salten Brann: Politikere fra eierkommunene. Velges for 4 år (totalt 23 hvorav 9 fra Bodø)  3 møter i året: Februar: Strategisamling April: Årsmøte Oktober/november: Budsjettmøte Styre  4 personer: Velges årlig av representantskapet for 1-2 år  Ca 6 møter i året Administrasjon  Kontorfellesskap med Labora på Alsgård, Bodø  Løpende drift, kontakt med kommunene, etc Organisering

8 Administrasjonen Ansatte : 3 faste stillinger og 1 prosjektleder (avfall) Arbeidsoppgaver :  Ivareta selskapets forpliktelser; bla årsmelding, langtidsplan, strategier, økonomi  Basis: Ca 3 årsverk Faglige oppgaver (saksbehandling, tilsyn, veiledning, utvikling, etc) - inneklima, basseng, drikkevann, m.m. Samarbeid med kommuneadministrasjonene Følge opp dagsaktuelle fagtema (for eksempel legionella, fugleinfluensa) Drift, administrasjon, personal, økonomi Informasjon, markedsføring, hjemmeside  Oppdragsfinansierte tjenester Forsøpling Næringsavfall Andre prosjekter (planer, m.m.)

9 Tilskudd og ukeverk i basis 2006 Kommune Folketall 01.01.06% andelUkeverk (ca)Bidrag i kr* Bodø4499258,290,81 034 816 Beiarn11591,52,326 657 Fauske955112,419,3219 673 Gildeskål21072,74,348 461 Meløy67158,713,5154 445 Værøy7481,01,517 204 Røst5980,81,213 754 Saltdal47516,19,6109 273 Steigen27603,65,663 480 Sørfold21192,74,348 737 Hamarøy18212,43,741 883 Sum773211001561 778 383 * 23 kr pr innbygger i 2006, blir 25 i 2007

10 Lovverk / mandat (noen av de) Kommunehelsetjenesteloven:  Forskrift om miljørettet helsevern  Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager  Forskrift om vannforsyning og drikkevann  Forskrift om skadedyrbekjempelse  Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu, m.m.  Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie…  Forskrift om hygieniske forhold om bord i fartøyer  Forskrift om gjødselvarer m.v. Tobakkskadeloven Forurensningsloven  Forurensningsforskriften Smittevernloven  Midlertidig forskrift for å hindre overføring av Legionella via aerosol Strålevernloven

11 VirksomhetLovverkVirksomhetens ansvarKommunens ansvar Forsamlingslokaler, serveringslokaler, bingolokaler, etc, campingplasser, undervisningslokaler, virksomheter med utslipp av avløpsvann, asylmottak, hospitser, offentlige transportmidler Forskrift om miljørettet helsevern m/veileder Lov om vern mot tobakkskader Meldeplikt til kommunenTilsynsansvar Virksomheter med kjøletårn *, luftskrubbere * faste og mobile vaskeanlegg, klimaanlegg med luftfukting, fnnendørs befuktningsanlegg (ikke veksthus)*, Iinnendørs fontener* Forskrift om miljørettet helsevern m/veileder Midlertidig forskrift for å hindre overføring av Legionella via aerosol (med egne retningslinjer) Meldeplikt til kommunen og krav om rengjøring/desinfeksjon. *: Krav om månedlig prøvetaking Tilsynsansvar - Dusjanlegg - Befuktningsanlegg i veksthus Forskrift om miljørettet helsevern m/veileder Midlertidig forskrift for å hindre overføring av Legionella via aerosol (med retningslinjer) Krav om rengjøring/desinfeksjonTilsynsansvar Barnehager og lignende, grunnskoler, videregående skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. m/veileder Skal søke godkjenning av kommunenKommunen godkjenner og har tilsynsansvar VannbehandlingsanleggForskrift om vannforsyning og drikkevann Skal søke godkjenning av kommunenMattilsynet gir tillatelse. Kommunen uttaler seg - Frisører - Hudpleievirksomhet/fotpleie Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Meldeplikt til kommunen v/oppstart eller vesentlige endringer Tilsynsansvar Tatoverings- og hulltakingsvirksomheterForskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Skal søke godkjenning av kommunenKommunen godkjenner før oppstart/ved vesentlige endringer og har tilsynsansvar Solarier (hygiene og stråling)Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Forskrift om strålevern og bruk av stråling Meldeplikt til kommunen v/oppstart eller vesentlige endringer Meldeplikt til Statens strålevern Tilsynsansvar

12 VirksomhetLovverkVirksomhetens ansvarKommunens ansvar Basseng/svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer og badestamper Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Virksomheten skal forelegges medisinskfaglig rådgiver til uttalelse (anlegg tilgjengelige for allmennheten) Tilsynsansvar Bygning, innretning, mv. (eier)Forskrift om skadedyrbekjempelsePlikt til å iverksette tiltakTilsynsansvar: pålegg forebyggende tiltak, utrydning. Ev hastevedtak Skip i utenriksfartForskrifter om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet m.v. Forskrift om skadedyrbekjempelse Plikt til å iverksette tiltakKommunen utsteder rottesertifikat (gjelder Bodø og Sørfold) Hurtigrute, hurtigbåter, andre passasjerbåter, Fiskefartøyer, fartøyer over 50 tonn / som skal ha passasjersert. Forskrift for hygieniske forhold om bord i fartøyer Fartøyets hjemkommune har tilsynsansvar Produkter med avløpsslam fra avløpsrenseanlegg, septiktank, slamavskiller, mindre anlegg for av-slamming av sanitært avløpsvann og overvann og andre tanker med ubehandlet sanitært avløpsvann Forskrift om gjødselsvarer mv. av organisk opphav Meldeplikt til kommunenMeldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse Helse i planLov om helsetjenesten i kommunene Plan- og bygningsloven Medvirkning i utarbeidelse av planer. Uttalelse til planer.

13 Oppdragsfinansierte oppgaver Prosjekt ”et renere Salten”; forsøpling, brenning, metallavfall: Bistå kommunene  2006: Metallinnsamling – kampanje  Delegering av myndighet? Tilsyn deler av næringsavfall (delegert myndighet) Annet: Planer, m.m.


Laste ned ppt "Interkommunalt selskap 4 ansatte Kontor i Notveien 17, Alsgård, Bodø Innlegg vann- og avløpskonferanse 19-20. oktober 2006 Daglig leder Katalin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google