Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Måndag 7. september 2015 kl.18:30 på Landskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Måndag 7. september 2015 kl.18:30 på Landskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Måndag 7. september 2015 kl.18:30 på Landskapet

2 Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan (skulen sine satsingsområde) Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad Fråvær og fråværsoppfølging Vurdering. SkoleArena. Foreldrepålogging Møte med kontaktlærar 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H152

3 Skulen si leiing: Margaret Alme – rektor Jon Arne Haram – assisterande rektor Karen Topphol – avdelingsleiar Eldrid Vik – avdelingsleiar Bård Ringstad - avdelingsleiar Gunhild Snipsøyr - avdelingsleiar 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H153

4 Rådgjevar/OT/helsesøster/PPT: Liv Ose – rådgjevar Gunhild Snipsøyr– rådgjevar Per Ove Osnes – rådgjevar Trond Haugland – OT rådgjevar Hanna L. Moldskred – helsesøster Ingeborg D. Hatløy – skulen sin kontaktperson innan PPT 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H154

5 Kontaktlærarar på Vg2: 2EL1Lindor Barstad 2ID1Håvard Nygjerde 2ID2Arve Haugland 2IK1Tarjei Vågstøl 2SS1Adeleine Eiken 2ST1Sølvi Løvøy 2ST2Sindre Grønmyr Rise 2ST3Ingvild Slotterøy 2ST4Kathrine Kriken Garnes 2TT1Kjersti Røyset Topphol 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H155

6 Skuleåret 2015-2016: 5 utdanningsprogram – Studiespesialisering, Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel, Tekniske Allmenne Fag Innføringsklasse Om lag 530 elevar 28 klasser Ca 100 tilsette; pedagogisk tilsette, assistentar, merkantilt tilsette og driftstilsette 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H156

7 Kvalitetsplan 2015-2019 for sektoren: Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13-årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling Skulen har eigen handlingsplan. Sjå skulen si heimeside 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H157

8 Organisering av skuledagen: 8 undervisningstimar per dag á 45 min -i snitt 6 timar for Studiespesialisering og 7 timar for Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel Tekniske allmenne fag køyrer eige løp; 3 dagar skule dei første tre åra, 2 dagar skule siste året Basisgruppemøte 1 gong per veke. Obligatorisk oppmøte. Midttime tysdag og torsdag i 5.time 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H158

9 Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap.20: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsløpet Informasjonsmøte i starten av skuleåret Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår Vil få invitasjon til samtale i løpet av terminen – okt/nov Invitasjon til samtale med faglærarar i jan/feb, før val til neste år Søknadsfrist for neste skuleår: 1.mars (1.februar for søking på særskilt grunnlag) 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H159

10 Foreldre til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: varsel dersom det er fare for ikkje grunnlag for vurdering i fag varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden eller åtferd Foreldrepålogging: Foreldrepålogging til SkoleArena. Sjå heimesida vår for påloggingsinfo 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1510

11 Kommunikasjonskanalar: Skulen si heimeside: http://www.ulstein.vgs.nohttp://www.ulstein.vgs.no Fronter: (ikkje eigne brukarnamn til føresette) SkuleArena ( fråværsføring og vurdering ): Foreldrepålogging. E-post: ulstein.vgs@mrfylke.noulstein.vgs@mrfylke.no Facebook: Ulstein vidaregåande skule – off.side Link til Opplæringslova, forskrifta til Oppl. og skulereglementet på heimesida Skuleutvalet. Foreldrerepresentanten er valt frå Vg1. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1511

12 Berbare PC’ar og stipendordninga Fylkestinget 2007: berbare PC’ar skal vere obligatorisk hjelpemiddel for alle elevar på Vg1 I dag skal alle elevar ha berbare PC’ar Fylket har eige PC-reglement Skulen har eigne PC-reglar Stipend: eleven må søkje om utstyrstipend i Lånekassa Lærebøker: gratis. NB! Registrert på eleven. Krav dersom ikkje rett bok vert levert inn 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1512

13 Office 365 til elevar. Dette er ein gratis lisens som alle elevar kan nytte. Elevane må kontakte IT dersom dei har spørsmål 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1513

14 Forskrifta når det gjeld fråværsføring: Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset dersom årsaka er dokumentert Eleven kan krevje at inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår ikkje vert ført på vitnemålet: Helse- og velferdsgrunnar Arbeid som tillitsvald Politisk arbeid Hjelpearbeid 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1514

15 Lovpålagt oppmøte (td sesjon) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fråvær etter første punktet må dokumenterast med legeerklæring Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå fjerde dagen kan strykast Ordensreglementet set krav til at eleven melder frå om fråvær frå første fråværsdag eller dersom han/ho må forlate skulen i løpet av skuledagen Gjeld berre heile dagar 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1515

16 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1516

17 Krav til aktivitetsplikt hos eleven: § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag – tredje ledd: Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1517

18 § 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1518

19 Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1519

20 § 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til elevenog gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i faget. Eleven har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga. Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i samband med samtalen med foreldra etter § 20-3 og § 20-4. Læraren skal i undervegsvurderinga vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4. Elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5-5 første ledd. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1520

21 § 3-12. Eigenvurdering Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med eigenvurderinga er at eleven reflekterer over og blir bevisst på eiga læring. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1521

22 § 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det er ikkje klagegrunnlag på halvårsvurderinga, berre på standpunktkarakterane. § 3-18. Standpunktkarakterar i fag Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på vitnemålet. Ein del fag har ikkje standpunktkarakter før etter 2 eller 3 året. 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1522

23 Kva er viktig for Vg2-eleven? Oppmøte Fråvær uansett grunn kan føre til bortfall av karakter Lavt fråvær er viktig for dei som skal over i læreplass Ein ser at fråværet blant elevane har tendens til å auke frå starten av opplæringa og utover I både toårige og treårige løp kan elevar med stort fråvær risikere å bli stoppa i innsøkinga til høgare nivå 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1523

24 Kampen mot fråværet: Fråvær er eit av dei større problema i vidaregåande skule Sjå skulen si heimeside: -Skriv om skulen si praktisering (Info til elevar og føresette) -Link til fylkeskommunen si heimeside, der ein finn ordensreglementet og fråværsføringsrutinar gjeldande frå 01.08.15 (Reglar og forskrifter) NB! Prosentgrense neste skuleår – truleg 10% i fag 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1524

25 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1525 Skuleåret 2012-2013

26 Arbeid med faga Auka fagkrav - Skulen opplever at enkelte elevar jobbar for mykje ved sida av skulen Større fagleg spesialisering 2.året; - auka motivasjon? For 3 årige løp: Neste skuleår bygger vidare på det eleven lærer i år – direkte ”linkar” mellom fleire av faga 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1526

27 Elevkveldar Omtrent ein gong per månad Film, pizza, sosialt samvær Ansvarleg: Trond Haugland 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1527

28 Møte med kontaktlærar Takk for frammøtet så langt og vel heim 23.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg2 H1528


Laste ned ppt "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Måndag 7. september 2015 kl.18:30 på Landskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google