Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilkjøring og demens Anne Brækhus Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens,Ullevål Universitetsykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilkjøring og demens Anne Brækhus Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens,Ullevål Universitetsykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilkjøring og demens Anne Brækhus Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens,Ullevål Universitetsykehus

2 Eldre og bilkjøring Transportbehov – Uavhengighet – Autonomi De fleste ser på bilkjøring som en rett, færre ser på det som et privilegium Alle alternative måter ses på som underlegne i forhold til å kjøre selv Tap av førerkort = tap av autonom livsstil ”The automobile is a potent symbol of our freedom”

3

4

5

6 Veiledningshefte for utfylling av helseattest for førerkort (IK-2562)

7 §34 Opplysninger i forbindelse med førerkort eller sertifikat Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet *. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlig myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. * til myndighetene som har utstedt førerkortet eller til politiet

8 Forskrifter til lov om helsepersonell Forskrifter (til §48 i Lov om leger) Dersom legen finner at innehaver av førerkort har en varig helsesvekkelse som gjør det uforsvarlig at han fortsetter å kjøre motorvogn i de(n) klasse(r) førerkortet gjelder for, eller han har en midlertidig helsesvekkelse som medfører dette for en periode av 6 måneder eller mer, skal legen gi skriftlig advarsel til innehaveren om forholdet. Melding om at slik advarsel er gitt skal samtidig gis fylkeslegen, med vurdering av om førerkortet bør inndras helt eller delvis og med eventuelle andre opplysninger som kan belyse forholdet.

9 Vegtrafikkloven §24, 7. ledd Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet etter sjette ledd, plikter han å gi melding til fylkeslegen som må gi melding til politiet, jfr §34.

10 Helseattest for bilførere over 70 år

11

12 Regler for helseattest Varighet: Helt friske personer mellom 70 og 75 år, bør kunne få attest med gyldighet inntil fem år. Dersom det er sykdom eller svekkelse som kan få konsekvenser for kjøreevnen, må gyldigheten gjøres kortere, f. eks. ett år. For personer over 75 år, vil det ofte være rimelig å gi attesten gyldighet i ett år.

13 Saksgang for førerkort Pasient  Lege  Fylkeslegen   Politiet Justisdepartementet

14 Retninglinjer for førerkort Legens oppgave er å vurdere de faktiske medisinske forhold. Avveiningen mot sosiale forhold bør overlates til fylkeslegen. Meldeplikten gjelder i prinsippet enhver lege som har befatning med pasientens aktuelle tilstand. Melding kan ikke unnlates med begrunnelse at pasienten er henvist til spesialist. Det er politiet som fatter vedtak om inndragning av førerkort. Avtale om praktisk prøve kan avtales direkte mellom pasient og trafikkstasjon (tidligere biltilsynet), dersom det ikke lykkes har politiet anledning til å kreve førerprøve. Pårørende eller andre som bekymrer seg for kjøreferdigheten, må kunne gjøre politiet oppmerksom på forholdet, uten å nødvendigvis informere legen.

15 Kan personer med demens kjøre bil? Ja, noen kan Problemet er å identifisere de som ikke utgjør noen trafikksikkerhetsrisiko Hva er ”godt nok”?

16 Symptomer ved demens som kan vanskeliggjøre bilkjøring Rom-retningsproblemer Nedsatt oppmerksomhetsfunksjon Redusert intellektuell funksjon (eks. dømmekraft, planlegging, logisk tenking) Hukommelsesreduksjon Redusert sykdomsinnsikt

17

18 Problemer i trafikken….

19 Problemer personer med demens kan ha i trafikken Kjører seg vill i kjente omgivelser Kjører saktere for å kompensere for usikkerhet Klarer ikke å følge skilting Kjører feil vei i rundkjøringer Velger feil kjørefelt Klarer ikke å skifte felt Kjører på rødt lys Problemer i kryss

20 Øvre eller nedre fartsgrense…..?

21 Demens og bilkjøring, tidligere studier Waller 1967: ”Senile oldsters” Friedland 1988: 4,7 ganger flere ulykker i demensgruppen Carr 1990: 23% av bilførerne trengte hjelp til å kle på seg eller å bade Toukko 1995: 2,5 ganger høyere ulykkesfrekvens hos pasienter med demens Trobe 1996: Ingen forskjell i ulykkesfrekvens

22 Kjøredyktighet hos pasienter med demens av Alzheimers type (DAT) Hunt og medarbeidere JAGS 1993 1)13 friske kontroller 2)12 pas. med mulig demens av Alzheimers type 3)13 pasienter med mild demens av Alzheimers type Vanlig legeundersøkelse, nevropsyk. undersøkelse, pas. og pårør. vurdering av kjøreferdigheter, praktisk kjøretest Resultater: 40% av pasientene i gruppe 3 strøk på den praktiske prøven Faktorer som viste størst smh. med den praktiske prøven: nedsatt rom-retningssans nedsatt språkfunksjon nedsatt oppmerksomhetsfunksjon

23 Demens og bilkjøring Hvor mange personer med demens kjører bil? Ukjent 7000 - 10 000 nye demenstilfeller pr. år i Norge 20-30% av personer med demens fortsetter å kjøre???

24 Demens og bilkjøring - vurdering Hvordan skal man avgjøre når en person med en demenssykdom ikke lenger er i stand til å kjøre? Tenk på problemet ! Retningslinjer fra Statens Helsetilsyn Ingen ”fasit”, bruk skjønn Avgjørelsen bygges på kombinasjon av ulike opplysninger

25

26 Vurdering mht. skikkethet Medikamenter Samtale og Somatisk us. VURDERING AV PASIENTEN Praktisk kjørevurdering (Simulator) Legeundersøkelse, Primær/spesialist Nevropsykolog Pårørende

27 Spørsmål til pårørende Har det skjedd en endring i kjøreatferd? Har pasienten kjørt seg vill? Har pasienten vært involvert i ulykker? Har pasienten forårsaket/bidratt til (nesten) ulykker? Er pårørende redde for å sitte på i bilen? Blir pasienten forvirret i komplekse situasjoner? Trenger pasienten hjelp av ”ko-pilot”? Er pasienten oppmerksom på hvordan kjøringen affiserer andre?

28 Demens og bilkjøring- MMS kriterier fra Statens helsetilsyn MMS: 26-30 Oftest tilstrekkelig til kjøring, med mindre andre forhold taler i mot MMS: 20-25 Ofte uforenlig med kjøring Videre utredning? Praktisk prøve? MMS: < 20Diskvalifiserer for kjøring, dersom fylkeslegen ikke finner meget gode holdepunkter for det.

29 Vurdering av praktiske kjøreferdigheter Ofte nyttig i tillegg til ”kontorvurdering” Ulemper: Ikke pasientens egen bil Ikke akutte situasjoner Variasjon i pasientens tilstand / kjøremiljøet Ressurskrevende Krav til: Varighet Kjente og ukjente områder Kompliserte situasjoner Gullstandard eller subjektiv avgjørelse? Ingen standardisert vurdering !

30 Demens og bilkjøring Hvis videre bilkjøring anses forsvarlig:  Regelmessig revurdering (hver 6-12. mnd, avh. av sykdommens progresjonshastighet)  Oppfordre til sikker kjøring og bruk av ”co-pilot”  Oppfordre til at ektefelle gjenopptar kjøring  Forberede pasienten på at han/hun antakelig må slutte å kjøre om ikke så lenge

31 Når kjøring ikke lenger er forsvarlig Fokuser på fare for andre (”Bare vi to i bilen”/”Vi kjører bare i nærmiljøet”) Eget ansvar (Vegtrafikkloven) Bruk tid. Ta det, hvis mulig, opp i løpet av flere konsultasjoner. Vurder/informer om alternative transportmuligheter Opplys om klagemuligheter Bekreftelse av tapet Kun muntlig advarsel?

32 Demens og bilkjøring Hvis pasienten motsetter seg: Gjemme nøkler / ”gjemme” bil Fjerne deler i bilen Ikke overlate problemet til familien!

33 Konklusjon Noen personer med lett grad av demens er sikre bilførere Vanskelig problem både for pasient, helsepersonell og pårørende. Det eksisterer ingen enkel test eller kombinasjon av tester som kan predikere hvem som er sikre bilførere


Laste ned ppt "Bilkjøring og demens Anne Brækhus Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens,Ullevål Universitetsykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google