Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolk i psykososialt arbeid Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Gudrun Nordmo, RVTS Øst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolk i psykososialt arbeid Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Gudrun Nordmo, RVTS Øst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolk i psykososialt arbeid Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Gudrun Nordmo, RVTS Øst Gudrun.nordmo@rvtsost.no, tel 476 03 860

2 Tolking og lovverket § 11 og 17 i Forvaltningsloven. Det offentliges opplysnings- og informasjonsplikt Pasientrettighetsloven, §3-1 - § 3-5 Lov om spesialisthelsetjeneste, § 3-11 Om informasjon Lov om helsepersonell, § 10 Lov om sosiale tjenester, § 4-1 Det er klageadgang for klienten når helsetjenesten (NB brosjyre fra NAKMI – Helsedirektoratet) ikke skaffer nødvendig tolk, www.nakmi.no Når du som hjelper ikke får gjort jobben din pga manglende tolk er det grunnlag for avviksmelding

3 Stress påvirker kognitive ferdigheter ”Ferdighet i et fremmedspråk er ofte situasjonsbestemt, og evnen til å snakke et fremmedspråk svekkes av sykdom og stress. Det betyr at det selv om pasientene kan snakke noe norsk kan det være behov for tolk.”

4 Språk er makt: Relasjonen blir asymmetrisk når partene ikke kan bruke språket likeverdig – klienten kan urettmessig framstå som litt ’enkel’ – da blir samtalen kjedelig for hjelperen og unyttig for pasienten!!! Følelsesmessige nyanser forsvinner (særlig betydningsfullt ved terapi) Kroppsspråk og mimikk hos hjelper/klient kan misforstås. Fare for feildiagnostisering og feilbehandling- kan i lengden bli mer kostnadskrevende uten tolk.

5 Som hovedregel bør ikke disse brukes som ‘tolk’ (oversettere) BARN ANDRE SLEKTNINGER VENNER NABO KOLLEGAER ANDRE BEBOERE TO-ELLER FLERSPRÅKLIGE MEDARBEIDERE (som er ansatt i andre arbeidsoppgaver)

6 Å bruke barn som ”tolk” Bruk av barn som tolk skal ikke finne sted under noen omstendigheter! Også voksne ’barn’ bør som hovedregel slippe å være mors eller fars tolk! Ta vare på relasjonen barn/foreldre!

7 Arbeid med tolk Bestill tolk i god tid når det er mulig Oppgi ved bestilling, hvis mulig- eller før selve samtalen - hvor mange som er til stede i samtalen og hva den skal dreie seg om. (NB! i terapi trenger man erfarne tolker) Vær nøye med å avklare hvilket språk/språk - variant/dialekt det skal bestilles tolk til Ikke la tolken vente sammen med den minoritetsspråklige brukeren – hvis det er mulig å unngå. Det ivaretar tolkens profesjonalitet

8 Hvordan kan du vite om tolken er kvalifisert? Tolkereglene som tolken arbeider etter, er etiske retningslinjer for tolken og skal kommuniseres innledningsvis – gi alltid tolken rom til dette.

9 Tolkereglene: Tolken skal oversette alt som kommer til uttrykk i samtalen og ikke endre, utelate eller tilføye noe Tolken skal være upartisk og egne meninger eller holdninger skal ikke påvirke tolkingen Tolken er der kun for å tolke Tolken har plikt til å si ifra hvis samtalen ikke kan utføres forsvarlig Tolken har absolutt taushetsplikt Hvis tolken ikke innleder slik, skal det ringe noen bjeller…

10 Arbeid med tolk… Tolken er en fagperson og samarbeidspartner, ikke en hjelpende hånd Sett av nok tid – husk at tolkede samtaler tar lengre tid Ideelt med litt tid til forsamtale - særlig første gang- skap trygghet på alle nivå Respekter tolkens tid. Bruk noen min etter at klient/bruker har gått, til å snakke med tolken – ved behov. Men forklar for bruker.

11 I samtalen Hvem sitter hvor? Henvend deg direkte til din samtalepartner Se på klienten, ikke på tolken, når du prater

12 I samtalen, forts… Det er du som har ansvaret for samtalen : Snakk direkte til din samtalepartner Snakk i jeg/du -form Spør klienten direkte hvis noe er uklart Henvend deg til klienten og ikke til tolken – selv om klienten gjør det

13 I samtalen, forts… Bruk korte og fullstendige setninger Ikke si mer enn du vil ha oversatt Ikke trekk tolken inn i samtalen eller spør om hennes/hans mening, kultur osv Samme tolk hver gang i et forløp er selvsagt å foretrekke - når det fungerer bra.

14 Alliansebygging med tolk til stede Mange hjelpere har et ønske om en ”usynlig tolk”. Men tolken er svært sentral bruker – også telefontolken. Tolken er ingen maskin – tolkens nærvær har betydning for samtalen og må derfor tas hensyn til i samtalen Det er ikke uvanlig at klient først etablerer en sterkere tilknytning til tolk enn til hjelper Trøst for hjelper: Det er bedre enn at klienten ikke har relasjon til noen. Det finnes en evne til relasjonsbygging. Det betyr IKKE at tolken skal overta samtalen. Vær en god premiss- setter.

15 Når klienten har motstand mot tolk(en) Har denne tolken tolket for deg før? Spør gjerne innledningsvis. Kan være generell frykt mot å snakke via tolk pga gjennomsiktig miljø og skam, frykt for sladder, ’vil holde det i familien’. Kan være dårlig erfaring m en annen tolk eller med denne tolken Men noen ganger er bytte av tolk nødvendig

16 Når klienten har motstand mot tolk(en) Iblant holder det at tolkereglene gjentas og understrekes av hjelper. Hvis utryggheten er påtagelig, gjør timen kort, ikke snakk om kompliserte temaer Tilby evt bytte av tolk, men hold fast på å bruke tolk hvis du mener det er nødvendig: ’Her hos oss har vi som regel at vi bruker profesjonell tolk…’ Selv om du kan snakke bra og forstår mye, trenger JEG tolk for å forklare disse tingene ordentlig.

17 Telefontolk Noen ganger er det helt nødvendig Men vær obs på: Tolken må også her presentere seg og framsi tolkereglene Vet du at tolken er alene når tolkingen skjer? Tolker fremholder selv at tolking over telefon er mer krevende enn fremmøtetolking. De kan ikke gå etter ansiktsuttrykk/kroppsspråk som ellers understøtter tolkingen. Samtalen over telefon bør ikke bør iflg tolkeforeningen ikke overstige ½ time.

18 Tolkeyrket er krevende!!! Tolker er i en svært utsatt situasjon i spenningsfeltet mellom hjelper og klient. Veiledning har vist at tolker kan slite med vanskelige opplevelser fra samtalesituasjoner mange år etterpå. Fare for at man blir utslitt eller utbrent. Legg forholdene til rette for et godt samarbeid! Legg opp til for/ettersamtale med tolken. Hvorfor?

19 Uten tolk kan vi hjelpere være totalt hjelpeløse Vær en god samarbeidspartner – husk at tolken er en fagperson Gi alltid tilbakemelding til tolken: viktig med positiv tilbakemelding i krevende arbeid Gi alltid tilbakemelding til tolketjenesten hvis tolken er dårlig kvalifisert Ha møte med aktuell tolketjeneste og diskuter forbedringspotensial hos begge parter Inviter lokale tolketjenester til fagdager, seminarer, felles kurs Les mer: www.rvtsost.no tolk i terapi og psykososialt arbeid


Laste ned ppt "Tolk i psykososialt arbeid Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Gudrun Nordmo, RVTS Øst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google