Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre miljøgevinst av raske og effektive tog? Naturvernforbundet i Trøndelag, 9. desember 2015 Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre miljøgevinst av raske og effektive tog? Naturvernforbundet i Trøndelag, 9. desember 2015 Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre miljøgevinst av raske og effektive tog? Naturvernforbundet i Trøndelag, 9. desember 2015 Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

2 1 903 410 5 229 17 21

3 70 prosent av klimaeffekten skyldes reiser på over 100 km (derav en stor andel utenlandsreiser) Kilde: "Å reise er å leve" i Klima 4-2013, artikkel av Borgar Aamaas, forsker ved klimaforskningssenteret Cicero

4 Togets bidrag til klimagasskutt i 2013 Tonn CO 2 -ekv. i 2013

5

6 Reisetid er avgjørende Kilde: Svenska höghastighetsbanor, Banverket, 2008

7

8 Betydelig potensial for mer gods på bane

9 Både–og er ingen miljøløsning Endring i utslipp av klimagasser (kg CO 2 -ekv. per år) som følge av utbygging av firefeltsveg og nytt dobbeltspor, ifølge St.meld. nr. 16 (2009–2010) Nasjonal transportplan 2010–2019

10 Betydelig nedgang i togtrafikken dersom også motorveg bygges ut Bygges det firefelt E 6 med fartsgrense 100 km/t mellom Hamar og Lillehammer, blir det en reduksjon i intrecity-togtrafikken sett i forhold til hva som forventes når nytt dobbeltspor er ferdig: Lillehammer: 12 prosent reduksjon Moelv: 18 prosent reduksjon Brumunddal: 14 prosent reduksjon

11 Viktig nullvekstmål, men sterke krefter jobber imot Eksempel E 6 Ranheim–Værnes, som går inn i Trondheim, som omfattes av nullvekstmålet for persontransport: Prognosene som Statens vegvesen legges til grunn ved utbygging, innebærer en vekst i antall kjøretøy på 40– 47 prosent fram til 2040

12 Klimagevinst av en helhetlig politikk Optimistisk eksempel: Utslipp fra bygging og drift av jernbane (blå søyler), og utslippsreduksjon som følge av mindre bruk av andre transportmidler (røde søyler): Figuren viser hvor viktig det er at jernbanesatsing kommer som erstatning for vegbygging og flyplassutvidelser og i kombinasjon med restriktive virkemidler mot bil og fly samt en konsentrert arealpolitikk. Både fordi dette vil redusere utslipp fra bygging av veger og flyplasser og fordi det vil styrke togets trafikkgrunnlag og dermed gi større utslippskutt fra jernbanesatsing, som bidrar til å «nedbetale» utslipp fra bygging av jernbanen (røde søyler i figuren).

13 Staten må stille krav til kommunene For å sikre god miljøeffekt av jernbanesatsing må staten stille krav til kommunene Staten må forplikte seg til jernbanesatsing, mens kommunene/fylkeskommunene må forplikte seg til: En arealpolitikk som bygger opp om jernbanen og reduserer transportbehov og bilbruk God samordning mellom tog og lokal kollektivtransport Å ta i bruk bilbegrensende tiltak som færre og dyrere parkeringsplasser i byene/tettstedene etc.

14 Arealbruk endrer konkurranseforhold Forutsatt ikke kø eller uforutsette hendelser på veg og bane

15 Hvordan få raske tog mot Oslo? Trengs en helhetlig plan for hele banen Lillehammer– Trondheim, der full utbygging av dobbeltspor for ca. 250+ km/t er et langsiktig mål Velge ut prosjekter som gir høy nytte og tidsbesparelse, som passer inn i den helhetlige planen, som kan realiseres på mellomlang sikt: Lange kryssingsspor-/strekninger og dels innkortinger Tunnel under deler av Dovrefjell, bra for villreinen Dobbeltspor Trondheim–Melhus–Støren, som erstatning for motorveg Elektrifisere Rørosbanen, for å avlaste Dovrebanen? Mulig å få til bedre tilbud også på kort sikt? Samtidig må det bli dyrere å forurense!

16 Takk for meg!

17 Tetthet og reisemiddelfordeling Reisemåte fra/til eget hjem i tettsteder med minst 50 000 innbyggere etter befolkningstetthet ved bostedet. Personer over 17 år Kilde: TØI-rapport 1178/2011 «Bystruktur og transport», Øystein Engebretsen og Petter Christiansen

18 Parkeringspolitikken betyr mye! Kilde: TØI Faktaark RVU 2009. Arbeidsreiser. Design: Urbanet Analyse

19 Trafikksikkerhet og miljø Rune Elvik (TØI): "Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde ved hjelp av bedre veger, er bygging av firefelts motorveger den desidert dyreste måten å gjøre det på. Billigst og best er en kombinasjon av midtfelt, streknings-ATK, bedre vegbelysning og mindre utbedringer av sideterrenget." Antall hardt skadde og drepte per millioner kjøretøykilometer ved ulike vegtyper og fartsgrenser. Kilde: SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig dimensjonerende trafikk


Laste ned ppt "Hvordan sikre miljøgevinst av raske og effektive tog? Naturvernforbundet i Trøndelag, 9. desember 2015 Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google