Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk plan – Regionrådet for Fjellregionen Regionråds- og samrådingsmøte 24.11. 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk plan – Regionrådet for Fjellregionen Regionråds- og samrådingsmøte 24.11. 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk plan – Regionrådet for Fjellregionen Regionråds- og samrådingsmøte 24.11. 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen

2 2 Regionrådets formål Regionrådet er et politisk organ som behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. Regionrådet er et organ i tillegg til de ordinære kommunale valgte organer. Deltakelse i Regionrådet er ikke til hinder for samarbeid med andre.

3 Visjon 25000 i 2020 – klart vi kan! Overordnet mål Regionrådet for Fjellregionen vil arbeide for at alle skal kunne leve det moderne og gode liv i Fjellregionen, med et lønnsomt og framtidsrettet næringsliv og kunne profilere oss som en grønn region. Antall arbeidsplasser og innbyggere skal øke.

4 4 Hovedinnsatsområder Næringsutvikling Rekruttering Kompetanseutvikling Kultur og idrett Infrastruktur Andre prioriterte oppgaver

5 5 Næringsutvikling Hovedmål: Regionen skal ha et lønnsomt og framtidsretta næringsliv. Økt antall arbeidsplasser gjennom vekst i eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter Økt tilflytting av folk Felles identitet, profil og merkevarebygging

6 6 Næringsutvikling Handlingsplan 2011/2012 Følge opp Strategisk Næringsplan og ta initiativ til iverksettelse av tiltak Regionrådet og kommunene har spesielt ansvar for: - Fusjonere næringsservice og nærings-hagene i hele regionen - Aktivt (lobby)arbeid ift etablering av off. virksomheter - Samling om Røros Reiseliv inkl felles internettportal for hele reiselivsbransjen innen 2010 -Ta initiativ til utarbeidelse av en regional strategisk landbruksplan Gjennomføre igangsatte prosjekter (Interreg, ”Hest i Fjellregionen”, ”Utviklingsprogram for småfe mm”) Rullere strategisk næringsplan i samarbeid med næringslivet i 2012

7 Rekruttering Hovedmål Fjellregionen er kjent som en attraktiv bo- og oppvekstregion der tilflyttere ønskes velkommen av hele befolkningen Handlingsplan 2011/2012 Bidra til å gjennomføre forprosjektet ”Hus til folk i Østerdalene” og eventuell oppstart av hovedprosjekt Sluttføre prosjektet ”Flytthit” Ta initiativ for å sikre at rekrutterings- og integreringsarbeidet fortsetter

8 Kompetanseutvikling Hovedmål: Innbyggerne er regionens viktigste ressurs – vi vil bevare og utvikle kompetansen i Fjellregionens befolkning.

9 9 Kompetanseutvikling Handlingsplan 2011/2012 Aktivt arbeid sammen med Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for å bidra til et godt helhetlig utdanningstilbud innen den videregående skole Gjennomføre forprosjektet ”Storsteigen – kompetansesenteret for fjellandbruket” og eventuelt starte opp hovedprosjekt Gjennomføre prosjektet ”Høyskoletilbudet i Fjellregionen” og arbeide for etablering av en fast kompetanseenhet Følge opp Strategisk Næringsplan og ta initiativ til iverksettelse av tiltak Regionrådet og kommunene har spesielt ansvar for: - Lage et ”ambassadørprogram” for alle interesserte innbyggere i regionen; ”basic kunnskap om regionen + argumenter for å bo her..” - Skapende Ungdomsmesse og forsterket innsats for entreprenørskap i skolene

10 10 Kultur og idrett Hovedmål Et kultur- og idrettsliv som bidrar til at folk trives, gir tilhørighet og opplevelser som inspirerer til et aktivt nærings- og arbeidsliv Handlingsplan 2011/2012 Gjennomføre igangsatte prosjekter (Interreg) Ta initiativ til vurdering av fellestiltak i tilknytning til utvidelsen av Røros som verdensarv-sted Ta initiativ til møteplass(er) for å stimulere til økt samarbeid og utviklingsprosjekter i fellesskap Stimulere satsinger som også gir næringsutvikling.

11 Infrastruktur Hovedmål Næringsliv og innbyggere skal ha tilgang til infrastruktur av så høy kvalitet at avstands- ulempene for Fjellregionen minimaliseres

12 Infrastruktur Handlingsplan 2011/2012 Bidra aktivt til gjennomføring av prosjektet ”Høyfartstog Trondheim-Oslo gjennom Østerdalen” Følge opp Strategisk Næringsplan og ta initiativ til iverksettelse av tiltak Regionrådet og kommunene har spesielt ansvar for: – Aktivt følge opp tiltak i Strateginotat for samferdsel – Aktiv oppfølging mot hvert nytt statsbudsjett og NTP (Nasjonal Transportplan), få strekningen Trondheim-Røros inn i NTP ved kommende rullering –Aktiv dialog mot beslutningstakere og organisasjonene som har ansvar for bane, vei og fly –Ta initiativ til å diskutere og avklare regionsentreres roller og oppgaver

13 Infrastruktur forts Ferdigstille Strategisk Helseplan, ta initiativ til iverksettelse av tiltak og rullere planen Fortløpende vurdere andre tiltak som skal sikre og utvikle infrastrukturen

14 14 Andre priorterte oppgaver Samarbeid Delta aktivt på samarbeidsarenaer med Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fjellregionsamarbeidet og Euromontana Evaluere Interreg-prosjekter som gjennomføres og eventuelt bidra til iverksettelse av nye prosjekter som kan bidra til å nå hovedmålsettingene Miljø og energi Ta initiativ til felles samling med informasjon om kommunenes miljø- og energiplaner og vurdering av eventuelle fellestrategier og –tiltak Interkommunale ordninger Sluttføre kartleggingen og vedlikeholde oversikten over eksisterende interkommunale ordninger og ta initiativ til at det vurderes om det skal arbeides for endringer

15 Gruppesamtaler Hva er de viktigste utfordringene med de interkommunale ordningene? Hvilke forbedringer kan/bør gjennomføres?

16 16 Gruppe 1 Olov Grøtting Frank Borgen Ole Jørgen Kjellmark Per Hermann Hansael Norvald Illevold Gruppe 2 Eva Tørhaug Anne Lise Trøen Kjell T. Olsen Erling Straalberg Gruppe 3 Arne Grue Brit Kværness Olav Tallerås Arne Svendsen Astrid Skaug

17 17 Gruppe 4 Hans Vintervold Stein Halvorsen Grete N. Andreassen Stein Tronsmoen Ove Meisal Gruppe 5 Ragnhild Aashaug Jon Ola Kroken Ellen Grete Kroken Nils Øyan Arne Dagfinn Øynes Gruppe 6 Bersvend Salbu Alf Petter Tenfjord Ylva Sneltvedt Bjørn Skomakerstuen

18 18 Rapport fra gruppesamtalene: Sjekke lovlighet – anbud/offentlige anskaffelser? Myndighetsoverføringer må tenkes gjennom/drøftes Beholde demokratisk styring utfordring Hensiktsmessighet – oppgaver løses selv? (geografi, demografi) Budsjett tidligere til kommunene - forutsigbarhet Fagfolk utfordring – bygg nettverk – robuste fagmiljøer Store summer overføres – 10 prosent utenfor kontroll (Tolga) Kostnadsvekst - bevissthet Diskusjon i kommunestyrene – forankring Eierskapsmelding start og virkemiddel – tverrpolitisk jobbing Forpliktende samarbeid – spes økonomi Politisk fellesvisjon – samlet tenking – overordnet Nettverk må forankre oppover Politisk styring utfordring Opprydding med struktur og politisk plassert ansvar Evaluering av samarbeidet vi har, hjelp utenfra til analyse, bruke det vi har – strategisk langsiktighet Selskapene bør analysere seg i forhold til andre Deltakelse i rep.skap og lignende Info/opplæring styrerepresentanter – roller – husk lekfolk Hva utfordrer kommunene i årene som kommer? Gjennomgang i kommunene av hva man faktisk er med på Krav til rapportering og langsiktighet i samarbeid Må ta debatten om kommunestrukturen


Laste ned ppt "Strategisk plan – Regionrådet for Fjellregionen Regionråds- og samrådingsmøte 24.11. 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google