Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forprosjekt Kulturbasert næringsutvikling. 2 Agenda 1. Om kulturbasert næringsutvikling i IN, NFR og SIVA 2. Utkast til prosjektplan for forprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forprosjekt Kulturbasert næringsutvikling. 2 Agenda 1. Om kulturbasert næringsutvikling i IN, NFR og SIVA 2. Utkast til prosjektplan for forprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forprosjekt Kulturbasert næringsutvikling

2 2 Agenda 1. Om kulturbasert næringsutvikling i IN, NFR og SIVA 2. Utkast til prosjektplan for forprosjektet 3. Drøfting av foreløpige områder 4. Q&A

3 3 Aktører - Roller Forskningsrådet Mobiliserer og styrker forskningsmiljøenes utviklingsrolle ift næringslivet Utdanning Forskning Formidling og anvendelse (den 3. oppgaven) (Regional utviklingsrolle) Mobilisere næringsrettet forskning Innovasjon Norge Bedriftsrettede aktiviteter SIVA Bygger infrastruktur for innovasjon NFR+IN+SIVA =Fasilitator/nettverksbyggere

4 Innovasjon Norge

5 5 Kultur og næring som programområde 1. Kultur og næring (1997-99): Samarbeid med Kulturrådet Nøkkeltall: Ramme NOK 14 mill. 106 søknader (68 innvilget) Gj. snitt: NOK 170.000,- pr. søknad ”Utprøvende” form Temaområder: Matkultur, håndverk/design, kystkultur, visuelt miljø God evaluering fra Østlandsforskning

6 6 Kultur og næring som programområde 2. Kultur & næring (2003-04): Øremerking av landsdekkende innovasjonsrammen (LI): 2003: NOK 5 mill. 2004: NOK 20 mill. (NOK 18 mill.) Prioriteringer: Kreative næringer Tidligfase Internasjonalisering/eksport Velbegrunnede kompetanseinvesteringer

7 7 ”UT-KULT” ÅrRammeAntall søknader Totale kostnader Søkt UT-KULT 2003523120775 200420390340240 SUM25621547315

8 8 Bruk av ordinære VM 2005 til KN (2) Kulturnæringene er ikke definert som strategisk satsingsområde Kulturnæringene konkurrerer på lik linje med andre prosjekter i andre næringer Bevilgningsrammene er begrenset

9 9 Bruk av ordinære VM 2005 til KN IN ga i 2005 tilsagn om NOK 89,2 mill. til kulturbaserte næringer Tre på topp: Sport og idrett ellers Aktivitets- og opplevelsesselskaper Film- og videoproduksjon Mye bruk av etablererordningene Endel større investeringer (spes. innen sport og idrett)

10 10 Nytt program: Kultur- og opplevelsesnæringene Mål: Øke etablererne innen kultur- og opplevelsesnæringene gjennomføringsevne og vekstvilje ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering Formidle kunnskap om etablererne innen kultur- og opplevelsesnæringene behov til aktører som påvirker deres rammebetingelser Delmål: Bedriftene innen kultur- og opplevelsesøkonomien skal styrke sin verdiskapings- og innovasjonsevne Øke antall innovative klynger innen opplevelsesnæringene med fokus på verdiskaping Involvere kunnskapsaktørene med interesse for kultur- og opplevelsesnæringene skal utvikle seg til å bli mer aktive samarbeidspartnere for næringslivet. Programmet skal bidra til systematisk læring om innovasjon i kultur- og opplevelsesnæringene Opplevelses- økonomien Radio TV Film, foto og video Musikk Design Arkitektur Utøvende kunst Design Edutainment Bøker, aviser og blader Kulturliv Nærings- liv Finansiering: Etableringsstipend Landsdekkende utviklingstilskudd Kompetanse: Etablererveiledning Forretnings- kompetanse FRAM-Kultur Mentorordning Nettverks- bygging: Samspill Internasjonalisering Dataspill

11 11 Nytt program: Kultur- og opplevelsesnæringene Målgrupper: Etablerere innen kultur- og opplevelsesnæringene Klynger innen kultur- og opplevelsesnæringene INs rolle vil være: Finansiering av forretningsideer innen opplevelses­næringene med fokus på tidligfase Tilførsel av kompetanse, særlig innenfor forretningsutvikling, prosjektutvikling og relasjonsbygging Nettverksbygging mellom aktørene, både på regionalt nivå og i forhold til nasjonale og internasjonale miljøer. Samarbeidspartnere: Bransjeorganisasjoner og interesseorganer innen opplevelsesøkonomien Det regionale partnerskapet ved Fylkeskommunen, fylkesmannen, FMLA etc. Kunnskapsmiljøer, universiteter, høgskoler (Eks. Agderforskning, BI) Næringshager, kunnskapsparker, inkubatorer (Eks. Lillehammer kunnskapspark) Det nasjonale offentlige virkemiddelapparat (Norges Forskningsråd, SIVA, Norsk kulturråd og Norges designråd

12 Norges forskningsråd

13 13 Kulturbasert næringsliv

14 14 Virkemidler i Forskningsrådet Verdiskaping 2010, VS2010 Mobi Næringsrett høgskolesatsing Kompetansemegling Eksperimentelle midler Strategisk Instituttprogram Strategisk Høgskoleprogram Arena/NCE Arealprogrammet Matprogrammet Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) Skattefunn

15 15 Utdannings- og forskningsmiljøenes tre oppgaver som innovasjonsaktører Samspill med Næringslivet 1.Utdanning 2.FoU ”Den tredje Oppgaven” Å formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Den fjerde regionale oppgaven

16 16 Hvor ligger forskningsbehovene? Kunnskapsgrunnlag Statistikk Analyser Begrepsavklaringer, konseptualisering Kompetansebygging Utvikling av nye tjenester og produkter Organisering, kompetanse, ledelse Markedsforskning ……

17 SIVA

18 18 SIVA Næringshager Hermetikken Tindved Inkubatorer Reiseliv Kulturbaserte næringer Kunnskapsparker Nettverksprosjekt Kultibator

19 Plan for forprosjektet

20 20 Forprosjektet skal: Avklare mål og aktuelle strategier for satsingen Avklare innovasjonselementet Ta stilling til om man ønsker å utvide eksisterende satsinger eller utvikle en ny satsing Ta stilling til hvordan regionale nivå skal involveres, herav også lokal mobilisering Bidra til styrking av kunnskapsgrunnlaget Prosjektet skal anbefale 2-3 pilotprosjekter

21 21 Organisering Arbeidsgruppe: Anja Gjærum, Norges forskningsråd: ag@forskningsradet.noag@forskningsradet.no Audun Pettersen, Innovasjon Norge: audun.pettersen@invanor.no audun.pettersen@invanor.no Otto Kaltenborn, SIVA: o-fkal@online.noo-fkal@online.no Styringsgruppe:Samarbeidsutvalget mellom IN, NFR og SIVA

22 22 Tidsplan

23 Mulige innsatsområder NB! UNDER ARBEID

24 24 Kulturnæringene: kompetansebehov ( eksempel fra Bergens Næringsråd) Forretningsdrift Hvordan etablere seg? Juss (Opphavsrett /Kontraktsrett) Logistikk (spesielt innen musikkbransjen) Budsjettering/Økonomistyring Administrasjon/Strategistyring Internasjonalisering

25 25 Inkubatorprogram for kulturbaserte bedrifter Programmet skal innrettes mot å betjene etableringsprosjekter og nye bedrifter innen kulturbaserte næringer over hele landet. Opplegget skal fungere både for bedrifter i samlokalisering og for bedrifter med vilkårlig lokalisering (distribuert program). Det forutsettes også tilknytting til utdanningsinstitusjoner, bransje- organisasjoner og andre kompetansekilder/nettverk som kan styrke et slikt spesialisert inkubatorprogram. Et pilotopplegg for kulturbasert reiseliv med opphold i kunnskapsparken eller distribuert løsning introduseres nå av Lillehammer kunnskapspark i Oppland. Programmet løper over fem år med en total ramme på 50 mill.kr

26 26 FRAM kultur Målgruppen for programmet er: Utøvende kunstnere/kreative virksomheter som har et utviklingspotensiale. Leverandører til ovennevnte gruppe som også har et utviklingspotensiale på egne vegne. Begge typer virksomheter bør ha nasjonale og/eller internasjonale ambisjoner. Målsettingen for programmet er: At deltakerne skal få forståelse for å tenke ”bedrift” om sin egen virksomhet og tilføre tilstrekkelig kompetanse til at de vil nå sine målsettinger og skape en tilfredsstillende inntekt for sin virksomhet Minimum 50% av deltakerne skal ha etablert seg på et nasjonalt/internasjonalt nivå innen programperioden. Deltakerne skal ha utarbeidet en virksomhetsplan som skal omfatte målsettinger, veien for å komme dit og hva som er mest kritisk for å nå sine mål. Deltakerne skal lære å arbeide bevisst etter handlingsplaner.

27 27 FRAM Kultur Programmets innhold: I prosjektet skal det være 10 deltakere innen ovennevnte målgruppe. Det skal være en spredning både m.h.t. hva deltakerne driver med og geografi Det gjennomføres 5 samlinger av en dags varighet der en går gjennom temaer som har stor betydning for målgruppen samtidig som en legger opp til en størst mulig erfaringsutveksling mellom deltakerne. Samlingene vil være spredt over en periode på vel et år. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med de tiltakene som er nødvendige for å nå sine målsettinger. Til dette arbeidet stilles til rådighet en rådgiver i 40 timer som har stor kompetanse innen virksomhetsutvikling Temaer som gjennomgås på samlingene, har stor betydning for de aller fleste innen målgruppen.

28 28 Samlokalisering og nettverk Samlokaliseringer og etablerte nettverk er viktige faktorer for å få ut synergier mellom kulturbaserte bedrifter og deres omgivelser. Samtidig har disse, vanligvis små, bedriftene lite overskudd til å organisere, etablere og drive fysiske samlokaliseringer og faglige nettverk. Dessuten er det vanskelig og tidkrevende å gjøre slike tiltak forretningsmessig interessante i seg selv.

29 29 Kunnskap om kulturbasert næringsutvikling Kulturbasert næringsutvikling har i mindre grad enn for mange andre næringer blitt eksponert for systematiske utviklingstiltak. For bedre å utløse potensialene innen kulturnæringene, trengs grundigere kunnskap om hva som styrker effektiv tilrettelegging, funksjonell veiledning og god forretningsdrift.

30 30 Økt fokus på kultur innenfor nHS og Kompetansemeglingsordningen i Forskningsrådet Bedret kunnskapsgrunnlag Mer fleksibilitet og tilrettelegging Økt fokus på forretningsutvikling/markedsføring etc i estetiske studier ved høgskoler/universitet


Laste ned ppt "1 Forprosjekt Kulturbasert næringsutvikling. 2 Agenda 1. Om kulturbasert næringsutvikling i IN, NFR og SIVA 2. Utkast til prosjektplan for forprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google