Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 UtvalgÅrPrikketSist oppdatert Åndalsnes ungdomsskole og Voksenopplæringssenter Avd ungdomsskole (Høst 2014) Høst 201424.01.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 UtvalgÅrPrikketSist oppdatert Åndalsnes ungdomsskole og Voksenopplæringssenter Avd ungdomsskole (Høst 2014) Høst 201424.01.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 UtvalgÅrPrikketSist oppdatert Åndalsnes ungdomsskole og Voksenopplæringssenter Avd ungdomsskole (Høst 2014) Høst 201424.01.2015

2 2 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært godt Trives godtTrives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Snitt Trives du på skolen? 1634,8%2656,5%48,7%00%0 4,3

3 3 AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Har du noen medeleve r å være sammen med i friminutte ne? 3984,8%----00%0 4,8

4 4 Motivasjon

5 5 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Er du interesser t i å lære på skolen? --2043,5%1328,3%--00%3,9

6 6 Svært godtGodtNokså godt Ikke særlig godt Ikke i det hele tatt Snitt Hvor godt liker du skolearbe idet? ----2554,3%1021,7%00%3

7 7

8 8 Helt enigLitt enig Verken enig eller uenig Litt uenigHelt uenigSnitt Jeg gleder meg til å gå på skolen 510,9%1737%1430,4%1021,7%00%3,4

9 9 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Prioritere r du å bruke tid på skolearbe idet (både arbeid i timene og lekser)? --1839,1%1532,6%--00%3,9

10 10

11 11 Helt enigLitt enig Verken enig eller uenig Litt uenigHelt uenigSnitt Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig. 1430,4%1839,1%1123,9%36,5%00%3,9

12 12 Hjem - skole Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldriSnitt Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen 1226,1%2043,5%1021,7%----3,8

13 13

14 14 AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 1226,1%1123,9%1328,3%715,2%36,5%3,5 Hjemme oppmuntr er de voksne meg i skolearbe idet 1328,3%1737%1328,3%----3,8

15 15 Helt enigLitt enig Verken uenig eller enig Litt uenigHelt uenigSnitt Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen 3678,3%----00%0 4,8

16 16 Støtte fra lærerne

17 17 AlleDe flesteNoen fåBare enIngenSnitt Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 817,4%2963%715,2%----3,9 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 1328,3%2656,5%----00%4,1 Opplever du at lærerne behandle r deg med respekt? 1123,9%2452,2%----00%4 Når jeg har probleme r med å forstå arbeidsop pgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne 510,9%3167,4%1021,7%00%0 3,9

18 18

19 19 Helt enigLitt enig Verken uenig eller enig Litt uenigHelt uenigSnitt Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til 1839,1%2145,7%48,7%36,5%00%4,2 Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 817,4%3065,2%----00%4

20 20 Arbeidsforhold og læring Helt enigLitt enig Verken uenig eller enig Litt uenigHelt uenigSnitt Det er god arbeidsro i timene. --2554,3%1430,4%48,7%--3,5 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbe idet --2760%1431,1%--00%3,6

21 21 Helt enig Litt enig Verke n uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Snitt Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. --2044,4%1737,8%36,7%--3,4

22 22 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Får du nok utfordrin ger på skolen? 1941,3%2247,8%510,9%00%0 4,3

23 23

24 24 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har ikke lekser Snitt Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 16 35,6 % 19 42,2 % ----00%0 4,1

25 25 AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Tenk på når du får arbeidsop pgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgaven e alene? 919,6%2860,9%----00%4

26 26 Alltid Ofte Noen gange r Sjeld en Aldri Snitt Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennom går og forklarer? --3167,4%1021,7%--00%3,7

27 27

28 28 Helt enigLitt enig Verken uenig eller enig Litt uenigHelt uenigSnitt Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig 613,3%2862,2%817,8%----3,8 Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet 715,6%1635,6%1533,3%----3,5 Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig 715,9%1738,6%--1431,8%--3,3

29 29

30 30 AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem 48,9%1635,6%2146,7%48,9%00%3,4

31 31 Helt enigLitt enig Verken uenig eller enig Litt uenigHelt uenigSnitt Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellig e måter 613,6%2147,7%1329,5%49,1%00%3,7

32 32

33 33 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsm åter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstr umenter, rollespill, spill og lignende) 613,3%--1226,7%2146,7%--2,8

34 34 Vurdering og læring

35 35 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 919,6%1839,1%1430,4%----3,7 Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbe idet ditt vurderes. 1123,9%2656,5%----00%4 Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karaktere ne i halvårsvu rderingen i fag? 1022,2%2248,9%920%----3,8

36 36 I alle eller de fleste fag I mang e fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Snitt Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 715,6%2351,1%1124,4%48,9%00%3,7 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 920%2248,9%1124,4%----3,8

37 37

38 38 Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret SjeldnereSnitt Hvor ofte får du tilbakeme ldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 613%1123,9%2145,7%817,4%00%3,3

39 39

40 40 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? --919,6%--2247,8%715,2%2,5 Får du være med og vurdere skolearbe idet ditt? 00%613%6 2145,7%1328,3%2,1 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget --715,6%2146,7%1328,9%--2,8

41 41

42 42 Medvirkning I svært stor grad I stor gradI noen gradI liten grad Ikke i det hele tatt Snitt Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsa rbeid og annet arbeid som tillitsvalgt ? 613%1737%2043,5%----3,5

43 43

44 44 Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldriSnitt Hører skolen på elevenes forslag? --920%2657,8%--00%3,1

45 45 AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/g ruppa? --817,4%1328,3%1839,1%--2,7

46 46

47 47 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? --48,7%1839,1%1941,3%--2,6

48 48 Regler på skolen AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? 1737%2043,5%613%36,5%00%4,1

49 49 Alltid Ofte Noen gange r Sjeld en Aldri Snitt De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen 1021,7%2043,5%1634,8%00%0 3,9 De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. 49,1%818,2%1534,1%1329,5%49,1%2,9

50 50

51 51 Trygt miljø AlleDe flesteNoen fåBare enIngenSnitt De voksne på skolen har klare forventni nger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandr e. 1839,1%2350%510,9%00%0 4,3 Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehageli g/ekkelt mot en elev? 1431,1%2248,9%920%00%0 4,1

52 52

53 53 Helt enigLitt enig Verken uenig eller enig Litt uenigHelt uenigSnitt I min klasse gjør vi ikke narr av hverandr e hvis noen gjør feil. 510,9%919,6%1532,6%1123,9%613%2,9 Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min 1432,6%1534,9%511,6%49,3%511,6%3,7

54 54

55 55 Svært fornøydFornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Snitt Er du fornøyd med skolehels etjeneste n på skolen? 820%1230%1025%615%410%3,3

56 56 Trygt miljø (2) AlleDe flesteNoen fåBare enIngenSnitt Finnes det lærere eller andre voksne på skolen som du kan prate med hvis du har behov for det? --1023,3%2353,5%716,3%--3

57 57

58 58 JaNei Har ikke hatt behov for kontakt Snitt Har du hatt kontakt med noen voksne på skolen for å få hjelp med personlige og/eller sosiale problemer? 1021,7%817,4%2860,9%2,4

59 59 I svært stor grad I stor gradI noen gradI liten grad Ikke i det hele tatt Snitt Var dette til hjelp for deg? --440%------3,5

60 60 Trygt miljø (3.1) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåre t? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt

61 61 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleår et? Ikke i det hele tatt En sjelde n gang 2 eller 3 gange r i måne den Omtre nt 1 gang i uken Flere gange r i uken Snitt Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg 2963%1328,3%----00%4,5

62 62 I klasserom met På gangenPå do I garderoben e/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Hvor skjedd e/skjer det? --450%00%--0 0 --

63 63 Trygt miljø (3.2) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåre t? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt

64 64 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleår et? Ikke i det hele tatt En sjelde n gang 2 eller 3 gange r i måne den Omtre nt 1 gang i uken Flere gange r i uken Snitt Jeg ble holdt utenfor 3371,7%1021,7%36,5%00%0 4,7

65 65 Trygt miljø (3.3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåre t? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt

66 66 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleår et? Ikke i det hele tatt En sjelde n gang 2 eller 3 gange r i måne den Omtre nt 1 gang i uken Flere gange r i uken Snitt Noen spredte løgner om meg 2554,3%1941,3%----00%4,5

67 67 Trygt miljø (3.4) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåre t? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt

68 68 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleår et? Ikke i det hele tatt En sjelde n gang 2 eller 3 gange r i måne den Omtre nt 1 gang i uken Flere gange r i uken Snitt Noen truet meg 3986,7%48,9%--00%--4,8

69 69 I klasserom met På gangenPå do I garderoben e/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Hvor skjedd e/skjer det? --------00%----

70 70 Trygt miljø (3.5) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåre t? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt

71 71 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleår et? Ikke i det hele tatt En sjelde n gang 2 eller 3 gange r i måne den Omtre nt 1 gang i uken Flere gange r i uken Snitt Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd 4293,3%36,7%00%0 0 4,9

72 72 Trygt miljø (3.6)

73 73 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåre t? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt Noen komment erte utseende t mitt negativt på en måte jeg ikke likte. 2964,4%--00%--0 4,6

74 74

75 75 I klasserom met På gangenPå do I garderoben e/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Hvor skjedd e/skjer det? ----00%0 --0 -- Trygt miljø (4)

76 76 Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt Er du blitt mobbet på skolen de siste måneden e? 4393,5%36,5%00%0 0 4,9

77 77 Har du blitt mobbet av … Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Snitt elever i gruppa/kl assen? 4189,1%----00%0 4,9 andre elever på skolen? ----00%0 0 5 en eller flere lærere? ----00%0 0 5

78 78 Har du blitt mobbet av … Ikke i det hele tatt En sjelde n gang 2 eller 3 gange r i måne den Omtre nt 1 gang i uken Flere gange r i uken Snitt andre voksne på skolen? 46100%00%0 0 0 5

79 79 Utdannings- og yrkesrådgivning I svært stor grad I stor gradI noen gradI liten grad Ikke i det hele tatt Snitt Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdannin g og yrke, så langt på ungdoms skolen. 715,6%1840%1533,3%511,1%00%3,6

80 80 T11 - Regning

81 81 I svært stor grad I stor gradI noen gradI liten grad Ikke i det hele tatt Snitt På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matemati kk ----2656,5%1226,1%48,7%2,7 Jeg bruker regning for å forstå informasj on i de fleste fag ----1635,6%1942,2%715,6%2,4

82 82 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Jeg bruker regning for å undersøk e ting jeg lurer på ----1737%1737%715,2%2,5

83 83 T12 - Lesing

84 84 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære --1328,3%2145,7%613%--3,2 På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den 48,7%1430,4%1532,6%1328,3%00%3,2 Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den 48,7%1430,4%1737%817,4%36,5%3,2

85 85 I alle eller de fleste fag I mang e fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Snitt Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem --1430,4%1737%1021,7%--3,2

86 86

87 87 T13 - Skriving I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt Lærere viser meg eksemple r på gode tekster før jeg skriver selv --1123,9%1941,3%1328,3%--3 Lærere viser meg hvordan jeg kan skrive gode tekster --1430,4%1941,3%919,6%--3,1

88 88 T14 - Digitale ferdigheter

89 89 I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt På skolen lærer jeg å være kritisk til informasj on jeg finner på Internett --1226,1%1634,8%1123,9%--3,2 På skolen lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker informasj on fra Internett --1226,1%1532,6%1328,3%--3,2 På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamask in, nettbrett og interaktiv tavle). --1123,9%1328,3%1123,9%--3,3

90 90

91 91 T15 - Muntlige ferdigheter I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt På skolen lærer jeg å uttrykke meg muntlig på ulike måter (for eksempel ved å gi tilbakeme ldinger, delta i rollespill og holde presentas joner) 818,2%1534,1%1534,1%----3,5 Jeg lærer hvordan jeg skal bruke argument er i en diskusjon 614%1330,2%1534,9%920,9%00%3,4

92 92 I alle eller de fleste fag I mang e fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Snitt På skolen øver vi på å bruke fagbegre per i samtaler --920,9%1637,2%1330,2%--3

93 93 Fysisk læringsmiljø Er du fornøyd med følgend e forhold på skolen? Svært fornøydFornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Snitt

94 94 Er du fornøyd med følgend e forhold på skolen? Svært fornø yd Fornø yd Gans ke fornø yd Litt fornø yd Ikke særlig fornø yd Snitt Luften i klassero mmene 24,3%919,6%1226,1%1328,3%1021,7%2,6 Temperat uren i klassero mmene 48,7%1021,7%817,4%1328,3%1123,9%2,6 Klassero mmene ellers 12,2%1328,3%1839,1%919,6%510,9%2,9 Lærebøk er og utstyr 36,5%1430,4%1532,6%715,2%7 3 Skolebibli otek 613%1941,3%1328,3%510,9%36,5%3,4

95 95 Er du fornøyd med følgend e forhold på skolen? Svært fornø yd Fornø yd Gans ke fornø yd Litt fornø yd Ikke særlig fornø yd Snitt Toaletter510,9%1941,3%1430,4%817,4%00%3,5 Garderob e og dusj 48,7%1737%1226,1%715,2%613%3,1 Skolebyg get 919,6%2350%1123,9%36,5%00%3,8 Renhold/ vasking 715,2%2043,5%1328,3%48,7%24,3%3,6 Uteområd et elevene kan bruke i friminutte ne 817,4%1430,4%1328,3%613%510,9%3,3

96 96

97 97 Bakgrunnsvariabler Hvilk en karak ter fikk du i følge nde fag ved siste karak terop pgjør (jul eller som mer) ? 654321 Har ikke faget Snit t

98 98 Hvilk en karak ter fikk du i følge nde fag ved siste karak terop pgjør (jul eller som mer) ? 665544332211Har ikke fag et Snit t Engels k skriftli g --23 51,1 % 14 31,1 % 5 11,1 % --00%0 4,4

99 99 Hvilk en karak ter fikk du i følge nde fag ved siste karak terop pgjør (jul eller som mer) ? 665544332211Har ikke fag et Snit t Kropp søving 8 17,8 % 17 37,8 % 16 35,6 % 4 8,9 % 00%0 0 4,6 Kunst og håndv erk --23 51,1 % 15 33,3 % --00%0 0 4,5

100 100 Hvilk en karak ter fikk du i følge nde fag ved siste karak terop pgjør (jul eller som mer) ? 665544332211Har ikke fag et Snit t Norsk hoved mål skriftli g 00%17 37,8 % 16 35,6 % 920%00%0 3 6,7 % 4,2

101 101 Hvilk en karak ter fikk du i følge nde fag ved siste karak terop pgjør (jul eller som mer) ? 665544332211Har ikke fag et Snit t Mate matikk --17 37,8 % --11 24,4 % 10 22,2 % 00%0 3,7 Samfu nnsfag --13 28,9 % 22 48,9 % --00%0 0 4,1

102 102 Hvilk en karak ter fikk du i følge nde fag ved siste karak terop pgjør (jul eller som mer) ? 665544332211Har ikke fag et Snit t Naturf ag 4 8,9 % 1840%920%9 5 11,1 % 00%0 4,2

103 103

104 104


Laste ned ppt "1 UtvalgÅrPrikketSist oppdatert Åndalsnes ungdomsskole og Voksenopplæringssenter Avd ungdomsskole (Høst 2014) Høst 201424.01.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google