Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Abort og sterililsering Guro Aune IID 2015. Abort og sterilisering  Bakgrunn og lovverk Korfor skal vi tilby provosert abort?  Forekomst  Abort i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Abort og sterililsering Guro Aune IID 2015. Abort og sterilisering  Bakgrunn og lovverk Korfor skal vi tilby provosert abort?  Forekomst  Abort i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Abort og sterililsering Guro Aune IID 2015

2 Abort og sterilisering  Bakgrunn og lovverk Korfor skal vi tilby provosert abort?  Forekomst  Abort i praksis  Sterilisering  Amathea

3 Provosert abort  Eitt av dei vanlegaste inngrepa i gynekologien  15% av alle vitale graviditetar ender i provosert abort i Norge, truleg 20-30% på verdsbasis  3. mest vanlege årsaka til mødredødelighet på verdsbasis grunna illegale abortar

4 Politikk  Det mest kontroversielle i medisinen?  Norge Abortlova 1978 Innføring av medikamentell abort Reservasjonsrettdebatten

5 Medisinstudenters holdning  514 studentar  87,5 % for sjølvbestemt abort 93,5 % ved NTNU 1.år 84,7 % - 4./5.år 91,3 % 27,3 % ønska å benytte reservasjonsretten 41,5 % på 4./5.år hadde sett eit abortinngrep 29 % meinte at etiske aspekt ved abort ikkje var godt nok dekka i undervisninga Hagen et al Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1768 – 71

6

7 Verda (WHO)  26 mill legale  20 mill illegale  97% av utrygge abortar skjer i u-land  57 000 dør årleg  Millionar får komplikasjonar for kvar kvinne som døyr får 30 alvorlege komplikasjonar

8 Utrygge abortmetodar  Toxiske væsker: terpentin, klor, vaskemiddel, syre etc.  Te og urter  Medisiner: quinine, chlorquine, p-piller  Framandlegemer: pinner, strikkepinner, kleshengarar, kyllingbein etc  Dårleg handverk frå såkalla helsepersonell

9 Komplikasjonar til utrygge abortar Blødning Infeksjon: sepsis, peritonitt Traume og laserasjon av cervix, uterus, vagina Intraabdominelle traumer

10 Lovleg, men ikkje alltid tilgang  Pris  Avstand til abortklinikk  Helsepersonells reservasjonsrett  Viljen i samfunnet til å bruke lova i smal tyding

11 Kilde: Wikipedia

12 Abortlova i Norge  Legal abort: eit erkjent svangerskap som etter val vert avbrote i tråd med norsk abortlov Praksis er regulert i « Lov av 13.juni 1975, nr.50 om svangerskapsavbrudd med endring i lov av 16.juni 1978 nr. 66» med virkning fra 1. januar 1979 Abortlova regulerer dei rettane og pliktane kvinna, legen og sjukehuset har i samband med behandlinga Avgjera om abort er sjølvbestemt inntil utgangen av 12.svangerskapsveke Ved svangerskapslengde over 12 veker må søknaden nemndbehandlast – automatisk anke ved avslag Fosteret har eit aukande rettsvern

13 Abort i Norden  Island var det andre landet i verda 1935 (etter Russland 1920)  Norge197512 veker  Danmark 197312 veker  Finland1970/812 veker  Sverige 197418 veker Sverige tar i mot utanlandske kvinner Koster mellom 8000 – 10 000 kr, avhengig av abortmetode

14 Kva er «12 veker ?»  BPD (biparietal diameter) ytre/ytre 26mm  BPD ytre/indre 23mm  CRL (crown rump length) 66mm  Femur L 12mm

15 Nemndbehandling  >12 veker etter ultralydkriteria  Nemnd: Ein gynekolog og ein allmennpraktikar  2007: Ca 500 saker 30% pga misdannelsar hos fosteret 90 søknader frå kvinner under 20 år

16 Etter utgangen av 12. svangerskapsveke kan svangerskapsavbrudd skje når  a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse  b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;  c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvrkninger under svangerskapet;  d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 197-199, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 192-196 og §199; eller  e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.

17 Årsaker til seinabort  Same som for 1. trimester  Ofte delay i å skjøna at ein er gravid eller i å ta testen – fornekting  Yngre kvinner, rus, psykiatri  Delay pga problem knytt til tilgang, henvisning, økonomi

18 Reservasjonsrett Helsepersonell kan reservere seg mot å utføre eller assistere ved abortinngrep Presiseres i lovens forskrift kap 4 § 15 Framgangsmåte: Skriftleg melding til arbeidsgivar Ein kan ikkje reservere seg delvis Fylkeslegen er pliktig til å sjå til at ei kvar avdeling kan tilby abort

19 Primærhelsetenesta  Ein kan ikkje reservere seg mot Informasjonsplikta Å henvise til sjukehusavdeling for behandling

20 Ved sjukehusavdelinga  Reservasjonen gjeld sjølve behandlinga Medikamentell abort: ordinere medikament Kirurgisk abort

21 Forekomst

22

23  Årleg blir det utført ca 14000-15000 provoserte abortar i Norge  Ca 40% av alle svangerskap er ikkje planlagte  1/3 av alle ikkje-planlagte svangerskap er uønska og blir terminerte  40% livstidsrisiko for provosert abort  77% av abortane blir gjort før veke 9

24 Svangerskapsavbrudd  Risikofaktorar Yngre og ustabilt parforhold Tidlegare aborterfaring Prevensjonssvikt !

25 Abortar i Noreg, 2004 - 2013 Folkehelseinstituttet

26 Abort i praksis

27 Kasuistikk 1  Helsestasjon for ungdom Anne 15 år - bekymra da det er to månader siden ho har hatt mensen Kva anbefaler du?

28

29 HCG  Svangerskapshormon som dannes i morkaka. Ved veke 4 ~ 100  Svangerskapstest måler HCG i urin Positiv dersom HCG > 50- men kan vere falskt negativ dersom urinen er fortynna  Ved veke 5 oftast positiv graviditetstest

30  Negativ gravitest- dersom fortsatt ikkje mens etter ei veke-> Ny test  PREVENSJONSVEILEDNING

31

32 Naturlig forløp  Implantasjon ca 6 dagar etter befruktning  Veke 6 - embryo 4 mm, kan sjå hjarteaksjon på ultralyd  Veke 9- Embryo 2 cm  Veke 12- Embryo 5,5 cm

33 6-7 veker

34 12 veker

35 Kasuistikk 2  Jente 15 år. Ikkje fast kjæraste  Gravid 6-7 veker  Bor hos mor. Ønskar abort, men vil ikkje seie det til mor for da ”hiver ho meg ut”.  Kva gjer du?

36

37 Abortsøknaden  Kva ønsker ho sjølv?  I utgangspunktet er det foreldra som skal samtykke i medisinsk behandling til barn under 16 år

38 Fastlege henviser til svangerskapsavbrudd  Hjelp gjerne jenta å ringe for å få time  Gynekologisk undersøkelse  Klamydiaprøve  ”Begjæring om svangerskapsavbrudd”

39 Sykehuset  Samtale med sjukepleiar og lege  Evt sosionom  Gynekologisk undersøkelse  Klamydia  Vaginal ultralyd - bestemme svangerskapslengde  Prevensjonsveiledning  Rhesusprofylakse?

40 Medisinsk abort

41 Medisinsk abort -standardbehandling ved abort  Ein Mifegyn-tablett Mifepriston (antiprogesteron)  To dagar etter - 4 Cytotec- tablettar i skjeden Misoprostol (prostaglandin)  Smerte – og kvalmestillande http://tidsskriftet.no/article/447960 /

42 Medisinsk abort -standardbehandling ved abort  Dei fleste aborterer etter 4-6 timar  Smerte og kvalme vanlig  Kan blø i 2-4 veker etter behandlinga Bruke bind, ikkje tampong Ikkje bade eller ha samleie

43  Ved feber eller auka smerter etter aborten – henvis til gyn avd  Tilstrekkelig med egenmelding i 1-3 dagar  Spiral kan settes inn 6 veker etter aborten  Anti-D immunlobulin dersom Rh negativ innan 72 timer

44 Heimeabort  Før veke 9  Same behandling som ved medisinsk abort  >18 år  Må ha noen hos seg som kan tilkalle hjelp ved behov

45 Kirurgisk metode

46 Kirurgisk abort  Standardbehandling før - no kun i spesielle tilfelle  Dersom medisinsk abort mislykkes (sjeldan)  Kort narkose  Utvider cervix med metallpinnar  Vakuumaspirasjon av uterininnhaldet Kan legge inn spiral samtidig

47 Prevensjon etter aborten  P- Piller, plaster, sprøyter og p-stav kan påbegynnes samme dag  Etterkontroll- HCG etter 4 veker

48 Sintef undersøkelse frå 2000  N= 432  Dei fleste hadde bestemt seg før dei kom til helsevesenet  98% hadde fortalt noen andre at dei var gravid Dei fleste hadde snakka med barnefar  25% var i tvil i beslutningsprosessen 19% opplevde press Fleire følte seg pressa til å avslutte svangerskapet enn til å fortsette det

49 Kvinnas reaksjon  80 kvinner følgd gjennom fem år  Auka risiko for angst, skyld og skam ved provosert abort  Enkelte fekk psykiske problem etter aborten  Risikofaktorar  Press  Tidligare dårlig psykisk helse,  Tvil om abort avgjera  Det å ha negativ holdning til provosert abort  Mange nylig opplevde vanskelige livshendelsar Broen et al 2006

50 Kasuistikk 3  Hege er 13 år. Ho er kjæraste med Håvard som er 19 år. Gravid i veke 16. Ønskar abort, men har lovt kjærasten at foreldra ikkje skal få vite om det.  Kva gjer du?

51 Kasuistikk 4  Lise 15 år er kjæraste med Knut 17 år Har skilte foreldre og bor hos mor. Turbulent barndom.  Ho er no gravid i veke 8. Ho er lykkelig og gler seg til å starte sin eigen familie  Kva gjer du?

52 Sterilisering

53 Lovverk  Lov om sterilisering m.v. av 3. juni 1977 nr. 57.  Rett til å begjære sterilisering ved fylte 25 år (§ 2) med noen unntak  Ikkje krav at søkaren skal vere norsk statsborgar eller at ektefelle/samboar er einig/informert

54 Sterilisering - lovverk  Sterilisering av personar under 18 år kun tillatt ved særlig tungtvegande grunnar  Personar som har alvorlig sinnslidelse, er psykisk utviklingshemma, psykisk svekka og/eller umyndiggjort må søke (evt. må verge søke) steriliseringsnemnda i fylket (Fylkeslegen)

55  Legen som signerer skjemaet ”Begjæring om sterilisering” er ansvarlig for adekvat informasjon  Operatør skal sikre seg at opplysningane er gitt

56 Eigenandel  Eigenandel kr 6079  Ikkje ved keisersnitt medisinsk indikasjon ikkje tolererer annan prevensjon steriliseres etter særskilt tillatelse (steriliseringsnemnda)

57 Metode  Laparoskopi Vanligaste metode Bipolar koagulasjon av tubene Avklemming med ringar, klips - brukes lite  Laparotomi Ved sectio  Vaginal tilgang

58 Essure Hysteroskopisk innføring av mikroimplantat (ESSURE) i tubene

59 Komplikasjonar  Kirurgiske komplikasjonar knytta til laparoskopi Blødning og organskade (kar, tarm, blære)  Postoperative (langtidskomplikasjonar) Metodesvikt (graviditet)  rapporteres hos 0,1-1,0 % første året  hyppigast hos yngre kvinner  ektopiske graviditetar Påverkar ikkje hormonproduksjon, reduserer ikkje seksuell tilfredshet, og gir ikkje auka blødningsforstyrrelsar eller smerter


Laste ned ppt "Abort og sterililsering Guro Aune IID 2015. Abort og sterilisering  Bakgrunn og lovverk Korfor skal vi tilby provosert abort?  Forekomst  Abort i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google