Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske høgskoleprosjekter SHP-konferanse 23. og 24. oktober 2013 Seniorrådgiver Marianne H. Nalum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske høgskoleprosjekter SHP-konferanse 23. og 24. oktober 2013 Seniorrådgiver Marianne H. Nalum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiske høgskoleprosjekter SHP-konferanse 23. og 24. oktober 2013 Seniorrådgiver Marianne H. Nalum

2 SHP: Målsetting  2002 – 2017  Målsetting i tildelingsbrevet fra KD (2002):  Bygge bærekraftige FoU-miljøer  Støtte eksisterende miljøer og bygge nye  Prosjekter må ha klar strategisk forankring  Gi en viss prioritet til fagfelt og fagmiljøer som ikke har så lett for å finne finansiering andre steder, f eks i andre vm i Forskningsrådet  6 utlysninger – 450 mill. kroner fordelt til 76 prosjekter  Evaluering av SHP i 2010: Besluttet videreført for seks nye år

3 Utlysning 2012: Rammer og føringer  Prosjektene skal ha:  høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål  klar forankring i institusjonenes strategiske planer og prioriteringer  primært være innenfor utdanningsområder hvor høgskolene har etablerte mastergradsprogrammer  Tilgjengelige midler i utlysningen: Inntil 120 mill kroner – fordelt over tre år  Om lag en fjerdedel av midlene øremerket til prosjekter innenfor helse- og sosialfagene

4 Rammer og føringer II  Stimulere til mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Bygge flere større forskningsprosjekter, jf budsjettrammer for prosjektene  Rekrutteringsstipend, primært på doktorgradsnivå  Prosjektperiode - tre år  Oppstart tidligst 1. november 2012  Følgebrev fra institusjonen – begrunne utvalget av søknader men ikke prioritere

5 Statsbudsjettet for Kunnskapsdepartementet - budsjettåret 2014 Prop. 1 S (2013–2014) Kap. 281 post 50: «Programmet Strategiske høgskoleprosjekt(SHP) er eit institusjonsstrategisk verkemiddel for å styrkje forsking på kompetanseområde som høgskolane har eit særleg ansvar for, og for å styrkje kvaliteten i profesjonsfaga. Programmet har auka merksemda om FoU og har styrkt forskingskvaliteten og -kompetansen ved høgskolane og stimulert til betre samspel mellom næringsliv, offentleg sektor og forskingsmiljø. Noverande programperiode er 2012–17. Det har i 2012 vore ei tildeling til åtte treårige prosjekt. I motsetning til tidlegare utlysingar vart helse- og sosialfaga særskilt prioriterte som ei oppfølging av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Nesten 40 pst. av dei tildelte midlane gjekk til prosjekt i desse faga. Forskingsrådet har i mellomtida oppretta eigne verkemiddel for helse- og sosialfaga. Ny utlysing av dei strategiske høgskoleprosjekta vil bli gjort utan føringar om prioriterte fagområde, slik at institusjonane står fritt til å prioritere i tråd med eigne strategiar.» 

6 Vurderingskriterier - ISP  vitenskapelig kvalitet  prosjektleder og prosjektgruppen  strategisk forankring og betydning  nasjonal kompetansebygging  gjennomførbarhet  nasjonalt samarbeid  nasjonal arbeidsdeling  internasjonalt samarbeid  samfunnsmessig relevans  formidling og kommunikasjon  relevans i forhold til utlysningen

7 Utlysning 2012: Søknader  61 søknader til fristen 18. april  Stor faglig spennvidde på søknadene  Mange tverrfaglige og flerfaglige søknader  Høy andel (ca. 1/3) innenfor området helse- og sosialfag (jf. føringer i utlysningen)  Mange store prosjekter (jf. budsjettrammene)  Panelbehandling av alle søknadene som grunnlag for SHP-komiteen, som fatter endelig vedtak om bevilgning  Søknader fra alle de statlige høgskolene og flere av de private

8

9 SHP: 8 innvilgede prosjekter 2012  Høgskolen i Finnmark: New turns in Arctic winter tourism: Adventuring, romanticising and exoticising, and demasculinising nature?  Høgskolen i Oslo og Akershus: Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State  Høgskolen i Sogn og Fjordane: The ASK Study - A randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on childrens school performance  Høgskolen i Lillehammer: How to succeed in the private film and television industries? A production culture perspective  Høgskolen i Hedmark: The effect of vole population cycles on the boreal forest ecosystem dynamics  Høgskolen Stord/Haugesund: Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay  Høgskolen i Bergen: Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care  Høgskolen i Gjøvik: HyPerCept - Color and Quality in higher dimensions

10 SHP: Videre aktiviteter  Utlysning av nye midler høsten 2013 med søknadsfrist 12. februar 2014.  Foreløpig utlysning legges ut i midten/slutten av november, men den låses ikke før 1. januar så enkelte små endringer kan forekomme  Søkekonferanse i Oslo, Forskningsrådet 27. november fra kl 10.00-15.00. Mulig å melde seg på via SHP- sidene  Prosjektoppstart januar 2015 – prosjekter over tre år  Ta kontakt med Marianne H. Nalum: mhn@forskningsradet.no mhn@forskningsradet.no  Se hjemmesiden til SHP på Forskningsrådets nettsiderhjemmesiden


Laste ned ppt "Strategiske høgskoleprosjekter SHP-konferanse 23. og 24. oktober 2013 Seniorrådgiver Marianne H. Nalum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google