Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørkonferanse 17.04.13 kl 10-12. Formål Presentasjon av Kystverket SørØst Skagerrak sjøtrafikkavdeling Gjennomgå kvalifikasjonsgrunnlaget, spørsmål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørkonferanse 17.04.13 kl 10-12. Formål Presentasjon av Kystverket SørØst Skagerrak sjøtrafikkavdeling Gjennomgå kvalifikasjonsgrunnlaget, spørsmål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørkonferanse 17.04.13 kl 10-12

2 Formål Presentasjon av Kystverket SørØst Skagerrak sjøtrafikkavdeling Gjennomgå kvalifikasjonsgrunnlaget, spørsmål og svar Dialog vedrørende innhold og krav til transporttjenesten

3 Transporttjenester til ansatte ved Kystverket SørØst, Skagerrak sjøtrafikkavdeling Presentasjon v/ losoldermann Geografi Organisasjon- Skagerrak sjøtrafikkavdeling, -antall loser - arbeidstidsordninger, loslogistikk mv

4 1.2 Regler og prosedyre for konkurransen For denne anskaffelsen gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser- Del I og III Begrenset anbudskonkurranse Ett begrenset antall inviteres til å levere tilbud. Utvelgelse på bakgrunn av kvalifikasjonskravene Forhandlinger ikke tillatt Konkurransegrunnlag inkludert kravspesifikasjon og avtalevilkår blir sendt ut til de tilbydere som ut fra kvalifikasjonskravene blir vurdert som best egnet.

5 1.3 Anskaffelsens formål Å sikre Kystverket Sør Øst ved Skagerrak sjøtrafikkavdeling stabile, punktlige og pålitelige transporttjenester for ansatte, primært loser, på tjenestereise innen Kystverket sørøst sitt ansvarsområde, hovedsaklig til, fra og i Grenlandsområdet. Transporttjenesten skal gjennomføres slik at de reisende får utført sin transport iht. avtalt hente-/leveringstidspunkt på døgnkontinuerlig basis, med høy prioritet ved bestilling av enkeltoppdrag, også på kort varsel. Transporten skal utføres med høy sikkerhet og med god komfort for passasjerene. Leverandøren har alt ansvar for gjennomføring av transporten.

6 1.4 Arbeidsomfang Primært loser Det er behov for transport til/fra losstasjon, til/fra annet losoppdrag samt til fra losens hjem. 4-6 loser på på døgnkontinuerlig basis I 2012 ble det gjennomført 2630 reiser i forbindelse med losoppdrag til en verdi av NOK 1 621 325 inkl mva.

7 FraTilFraTil BrevikNorcemBrevikSkien Jernbanebrygge BrevikNorth Sea TerminalBrevikSvartebukt BrevikLangesundBrevikHelgeroa BrevikNATO-kaiBrevikNevlunghavn BrevikSkjerkøyaBrevikStavern BrevikBrødrene SørensenBrevikLarvik sentrum (Alle) BrevikBorealisBrevikSandefjord (Alle) BrevikRafnesBrevikTangen BrevikHerreBrevikStrand BrevikVoll o/HerøyaBrevikSnekkevik BrevikVoll o/HerreBrevikLitangen BrevikIshuset og OljekaiaBrevikKragerø BrevikHerøya IPBrevikValberg BrevikEramet og KrankaiaBrevikHorten (OSA) BrevikDVK/PHVBrevikArendal BrevikPMVKragerøSnekkevik BrevikNensetKragerøLitangen BrevikMenstadTangenSnekkevik BrevikSkien KornsiloHerøya IPVollsfjorden

8 1.5 Rammeavtalens omfang Rammeavtale med en eller flere leverandører Varighet 2 år, med opsjon på ytterligere 1+1 år

9 1.6 Planlagt fremdrift Frist for stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget 7. kalenderdager før frist (25. april) Frist for å levere forespørsel om deltakelse 03. mai 2013 kl 12.00 Oppdragsgiver gir skriftlig melding om leverandørene er kvalifisert og invitert til å levere tilbud 13. mai 2013 Tilbudsfrist 17. juni 2013 kl 12.00 Melding om tildeling 21. juni 2013 Karenstid utløper 11 kalenderdager etter at meddelelse sendes ut Kontrakt inngås 05. juli 2013

10 1.8 Endring i kvalifikasjonsgrunnlaget Innen fristen for forespørsel om deltakelse utløper kan oppdragsgiver foreta mindre endringer i kvalifikasjonsgrunnlaget, jf. FOA § 17-2. Alle endringer vil umiddelbart sendes alle som har mottatt kvalifikasjonsgrunnlaget. Oppdragsgiver kan gi en forlengelse av fristen dersom endringer kommer så sent at det blir vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i sin forespørsel.

11 2.Krav til leverandøren 2.1 Obligatoriske og ufravikelige krav Det kreves at leverandøren har betalt sine skatter og avgifter, samt oppfyller minimumskrav til helse, miljø og sikkerhet. Restanser på skatter og avgifter medfører avvisning. Skatteattest for merverdiavgift Skatteattest for skatt Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for merverdiavgift og skatt (skjema RF-1244). Skatteattestene for både skatt og merverdiavgift kan bestilles fra leverandørens lokale skatteoppkreverkontor. Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra forespørselfristens utløp. Norske leverandører som ikke er merverdiavgiftspliktige skal fremlegge bekreftelse fra skattemyndighetene om dette.

12 2.1Obligatoriske og ufravikelige krav HMS-egenerklæring Leverandører som skal utføre arbeid i Norge, skal framlegge en egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal foreligge innen forespørselfristens utløp. Skjema for HMS egenerklæring følger som vedlegg.

13 2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak Firmaattest eller tilsvarende fra søkerens hjemland. Utenlandske leverandører skal fortrinnsvis levere tilsvarende attester på norsk.

14 2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Det kreves at leverandøren har god økonomi med dette menes: Leverandøren skal være kredittverdig, ha tilfredsstillende likviditet og lav konkursrisiko. Kredittvurdering fra kredittinstitusjon godkjent av Finanstilsynet, som for eksempel Dun & Bradstreet, Lindorff eller Experian. Vurderingen skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste to år.

15 2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Løyve- Næringsdrivende og selskaper som oppfyller kravene til løyve for persontransport i området, eller selskaper som opptrer på vegne av slike, kvalifiseres. Dokumentasjon på løyve for persontransport og/ eller løyve til å drive persontransportselskap skal vedlegges. Presisering: bekreftelse fra Fylkeskommunen og/eller løyvemyndigheten inkludert liste over løyver kan erstatte kopi av løyvene. Tilbyder som ikke har nødvendige løyver må sannsynliggjøre og dokumentere at kravene for løyve er oppfylt og at løyve vil foreligge før oppstart av oppdraget.

16 2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner God kompetanse og gjennomføringsevne. Ressurser, utstyr og personell som tilbyder råder over må dokumenteres. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i form av opplysninger om personell med CV for de personer som vil være hovedansvarlige for oppfølging av kontrakten.

17 2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Grad av erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/ leveranser av samme omfang, karakter og kompleksitet. Det skal legges ved en referanseliste til foretakets fem viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, relevans, tidspunkt og mottaker. Referansene kontrolleres ved behov. Referansene skal føres inn på vedlagte skjema.

18 3.1Utforming og levering av forespørsel om deltakelse Forespørselen skal være skriftlig og inneholde et brev som skal være datert og undertegnet av person som har fullmakt til å pådra firmaet forpliktelser Forespørselen skal være merket: ”Forespørsel –transport av Kystverkets personell ved Skagerakk sjøtrafikkavdeling” Forespørselen skal leveres på norsk. Forespørselen kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf. punkt 3.4 Forespørselen skal leveres i 1 eksemplar. I tillegg skal det leveres en kopieringsvennlig versjon uten skilleark. Oppdragsgiver skal ha en er elektronisk versjon på minnepenn. Forespørselen må leveres per post. Forespørselen kan ikke fremsettes elektronisk, ved telefaks eller per telefon. Nærmere krav til forespørselens disposisjon følger av punkt 3.2.

19 3.2 Komplett forespørsel Komplett forespørsel om deltakelse skal ha følgende disposisjon og bestå av følgende punkter: Brev som bekrefter leverandørens forespørsel om deltakelse i konkurransen Dokumentasjon på leverandørens kvalifikasjoner Skatteattester HMS-egenerklæring Organisatoriske og juridiske stilling Finansielle og økonomiske stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner Presentasjon av ev. underleverandører.

20 3.2 Komplett forespørsel Forespørsel om deltakelse skal leveres i perm/ brevordner uten innbinding, plastlommer, stifter, binders og lignende. Hvert punkt i forespørselen skal være inndelt med skilleark med klar disposisjon først i forespørselen. Alle svar skal gis under de respektive punktene og ikke i form av kryssreferanser eller henvisning til nettsider mv. Brosjyrer og annet reklamemateriell skal ikke inngå i noen deler av forespørselen

21 3.4 Innleveringssted Postadresse: Kystverket hovedkontor Postboks 1502 6025Ålesund Gateadresse: Kystverket hovedkontor Kongensgate 11 Ålesund (leveringsref. Christina Rörick tlf. 920 44 115) Endres til: Skagerakk sjøtrafikkavdeling Strømtangvegen 39, Brevik

22 4 Oppdragsgivers behandling av forespørsler 4.1 Registrering av forespørsler Forespørsler skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når en forespørsel er mottatt. 4.2 Avvising av leverandører Leverandører som ikke oppfyller krav etter FOA § 20-12 (1) skal avvises. Se hjemmel for detaljer. Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom vilkårene i FOA § 20-12 (2) er tilstede. Se hjemmel for detaljer..

23 4 Oppdragsgivers behandling av forespørsler 4.3 Utvelgelse av leverandører Oppdragsgiver velger ut mellom 5 og 7 leverandører som inviteres til å levere inn tilbud. Utvelgelsen gjøres blant de leverandørene som tilfredsstiller kravene for deltakelse i konkurransen. 4.4 Utskrift av anskaffelsesprotokoll, avviste og forkastede forespørsler Leverandørene vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede forespørsler vil ikke bli returnert.

24 4 Oppdragsgivers behandling av forespørsler 4.5 Avlysing av konkurransen Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, jf. FOA § 22-1 (1). Saklig grunn vil her typisk kunne være manglende konkurranse uventede endringer i bevilgningene og lignende. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det, jf. FOA § 22-1 (2).

25 4 Oppdragsgivers behandling av forespørsler 4.6 Opplysningsplikt Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding i henhold til FOA § 20-16 (2) dersom: forespørsel om deltakelse forkastes eller avvises, oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen.

26 5 Diverse bestemmelser 5.1 Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16) § 23. 5.2 Taushetsplikt Oppdragsgiver og hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. Tilbyder pålegges å behandle alle opplysninger som fremkommer gjennom tilbudsarbeidet som fortrolig informasjon.

27 5 Diverse bestemmelser 5.3 Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgiverens ansatte. 5.4 Habilitet Reglene om habilitet i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder for denne anskaffelsen.

28 5 Diverse bestemmelser 5.5 Kostnader Tilbyder bærer selv alle kostnader knyttet til utarbeidelse og gjennomføring av konkurransen.

29 Kravspesifikasjon Mest mulig effektiv utnyttelse av; PERSONELL OG KJØRETØY Hvordan kan det gjøres? SERVICE ( bestillinger, kapasitet, responstid/ reaksjonstid, tilgjengelighet, mv) PRIS


Laste ned ppt "Leverandørkonferanse 17.04.13 kl 10-12. Formål Presentasjon av Kystverket SørØst Skagerrak sjøtrafikkavdeling Gjennomgå kvalifikasjonsgrunnlaget, spørsmål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google