Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding Lenvik menighet Vedtatt i LKF 31.08.15 ________________________________ Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen ________________________________ Menighetsrådsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding Lenvik menighet Vedtatt i LKF 31.08.15 ________________________________ Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen ________________________________ Menighetsrådsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding Lenvik menighet Vedtatt i LKF 31.08.15 ________________________________ Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen ________________________________ Menighetsrådsleder Aslaug Bønå Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre

2 Innhold Innledning Visjon Kirkelig års statistikk Lenvik menighet Regnskap Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer, org.kart, frivillige Strategisk utvalg Saker behandlet 2013 i MR, AU, KAU Organisasjonskart Komitè arbeid Styrer Agenda 1 Frivillige hender Samarbeid med Lenvik kommune Møte med tros- og livssynssamfunn Kirkegårdsdrift Kirkebygg Menighetsaktiviteter Trosopplæring NT 60 og MILK Gudstjenesteliv Diakoni Kongoprosjektet Misjonsprosjekt og misjonsaksjon Kirkemusikk og kultur Styrer knyttet til Lenvik menighet Hjemmeside og menighetsblad Veien videre 2015

3 Innledning 2014 har vært et år med flere utskiftninger i arbeidsstokken i Lenvik kirkelige fellesråd. Fortsatt høy kostnadskontroll. Fortsatt høyt aktivitetsnivå i stab og menighet. Ny visjon er innarbeidet. Oppfølging av strategi og handlingsplaner. Idèen om komitèer/grupper av frivillige i stedet for utvalg er utprøvd. Noe vedlikehold på bygg.

4 Visjon Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre er Lenvik menighets visjon. Barneby bedrift: Lenvik menighet er også en barneby bedrift i Lenvik. I alle kirker og kapeller er det satt ut lekekasser med noen leker, bøker og tegnesaker for barn

5 Kirkelig års statistikk – kirkelige handlinger 2014201320122011 2010 Forordnede gudstjenester:153148155146144 Andre gudstjenester6056464358 Gravferder9611280106102 Dåp9592113116114 Vigsler2019223036 Konfirmerte132129112123120 Antall kirkebesøk1754617942180061679518022 Nattverdbesøk36993613371935844331

6 Kirkelig års statistikk – utdrag fra fagområder Besøk i kirken utenom gudstjeneste: – 23 barnehagebesøk med totalt 24 avdelinger. Besøk av prest, kateket eller menighetspedagog i skole og barnehage: – 9 barnehager og 8 klasser. Totalt 23 ungdommer har gått på MILK og/eller UGLE kurs (miniledere/ungdomsledere). 31 ungdommer har deltatt på PiBi (Pizza Bibel). Ca. 65 ungdommer var tilknyttet TK. 42 medlemmer har vært knyttet til barnekor/ungdomskor og 24 knyttet til kor for voksne (kantori, drevet eksternt) og kirkeband. Det er avholdt 10 konserter, musikkandakter i regi av menigheten og 10 i regi av andre, totalt ca. 2972 besøkende på disse.

7 Forts. kirkelig års statistikk – utdrag fra fagområder Sorggruppe på Finnsnes. 4 bibelgrupper er etablert. Besøkstjeneste: Ca 200 hjemmebesøk totalt av diakoniarbeider og besøkstjeneste. 5-15 mødre med babyer 0-1 år på trilletreff tirsdager. Babysang som fast tilbud hver tirsdag med 4-8 mødre + barn. Småbarnstreffet for foreldre og barn 1-5 år hver mandag: 15 barn Søndagsskole (Finnsnes og Rossfjord): 50 medlemmer. Labyrint (til påske og jul).

8 Regnskap Regnskap 2012 Kommunalt tilskudd *) -4 337 744 (inkl. kirkegårdsprosjekt på -320 000) Statlige tilskudd -886 510 Ref/overføringer-1 837 885,31 Offer/innsaml. e. virk- 276 647 Offer/innsaml andre- 201 746 Mindreforbruk 2012- 128 341,10 Regnskapet 2014 – noen betraktninger: Fortsatt sterk kostnadskontroll. Strømstyring. Svært lite innleie av organistvikarer. KLP rimeligere enn budsjettert 2014. Kaffekassa gir inntekt til Finnsnes kirke. Ekstra tilskudd trosopplæring (statlig tilskudd) utfra søknader. Gaver / tilskudd fra ulike. Utleie av lokaler gav høyere inntekter enn budsjettert. Regnskap 2014 Kommunalt tilskudd *) - 4 100 000 Statlige tilskudd - Ref/overføringer- Offer/innsaml. e. virk- 244 696 Offer/innsaml andre- 285 511 Merforbruk 20147 641,39 *) Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune Denne delen av årsmeldingen må godkjennes spesifikt når regnskapet er klart. Regnskap 2013 Kommunalt tilskudd *) - 4 106 356 Statlige tilskudd -811 586 Ref/overføringer-1 872 507,55 Offer/innsaml. e. virk- 242 241,50 Offer/innsaml andre- 274 208,50 Mindreforbruk 2013- 104 637,39

9 Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer, organisasjonskart

10 Ansatte Lenvik kirkelige fellesråd: Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen (100%) (t.o.m. 28.02.14) Ingrid Karlsen (100%) (fra 02.06.14) Kirkeverge sekretær: Mona Rundmo (60%) Menighetssekretær: Magnhild Bendiksen (67%) Kantor: Jon Blamire (100%). Organist: Sarah Blamire (100%) (ansatt fra 01.03.14) Kateket / ungdomsprest: Frank Stellmacher (100%) (14,76% permisjon fra stillingen 01.01.14-31.07.14) Diakon: Kjellrun Skoglund (100%) Menighetspedagog: Merete Rustad (80%) Menighetsarbeider/Klubbarbeider TK: Beate Kvammen (innleid på oppdrag samt timebasert på TK) 20% innleid første halvår 2014. Kirketjener Finnsnes: Eva Pedersen (100%) (t.o.m. 31.03.14) Janne Helen Fyhn (80% fra 01.04.14) Mona Rundmo (20% fra 01.04.14) Kirketjener vikar Finnsnes: Suzanne Neema har jobbet en søndag i måneden, samt hatt sommervikariat. Kirketjener Bjorelvnes: Tove Hind Seljenes (26%) Kirketjener Gibostad: Janne Fyhn fra 01.04.14 (10%) Kirketjener Lysbotn: Janne Fyhn fra 01.04.14 (10%) Kirketjener Sandbakken: Eidar Pedersen (10%) Kirketjener Husøy: Mathilde Karlsen (10%) Kirketjener Fjordgård: Harriet Hansen (10%) Kirketjener Rossfjord: Mona Rundmo fra 01.04.14 (10%) Prester: Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher (70%.,100% fra 01.07.14) Kapellan Gibostad: Glenn Hadland (100%) Prestevikar Rossfjord: Jan Ole Berntsen (100%) Vikarprest: Oddmund Brundtland Prostiprest: Rolv Bruun Prost i Senja prosti/menighetsprest Lenvik: Sigurd Skollevoll (50% / 50%).

11 Menighetsråd / Fellesråd Trude Killie Solli - medlem Randi Paula Karlsen - medlem Odd Halvdan Jakobsen - medlem Kari Berntsen - medlem Aslaug Bønå - Menighetsrådsleder Ingrid Elisabeth Rognli - medlem Kristen Solberg – Nestleder i MR Kåre Norum – medlem Paul Hugo Edvardsen Marita Helen Albertsen Gunn Inger Selvli - varamedlem Janne Helen Fyhn - varamedlem Dag Magne Hellemo - varamedlem Bing Lenart Karlsen - varamedlem Bodil M Sørlie - varamedlem Ruth Astrid Stellmacher – sokneprest Per Inge Søreng - formannskapsrepr. Heidi Tove Olsen - vara formannskapsrepr.

12 AU og KAU Lenvik menighets arbeidsutvalg har bestått av: – Leder i MR – Nestleder i MR – Sokneprest – Kirkeverge Lenvik menighets kirkelige administrasjonsutvalg (KAU) har bestått av: – Trude Killie Solli (leder KAU) – Aslaug Bønå (leder MR) – Kristen Solberg (nestleder MR) – Merete Rustad (ansattrepresentant) – Mona Rundmo (ansattrepresentant) – Kirkeverge – Sokneprest Forhandlingsutvalget har bestått av: – Trude Killie Solli – Randi Karlsen – Kari Berntsen

13 Strategisk utvalg Da utvalgsstrukturen ble endret, ble det opprettet et nytt utvalg: Strategisk utvalg. Strategisk utvalg består av lederteam (kirkeverge, sokneprest, diakon, kantor og kateket/ungdomsprest) og 4 representanter fra Menighetsrådet (leder Aslaug Bønå, nestleder Kristen Solberg, Kari Berntsen og Odd-Halvdan Jakobsen). Strategisk utvalg har minst to møter i året, et møte ved begynnelsen av hvert semester. Strategisk utvalg har som oppgave å drøfte spørsmål i forhold til strategiske valg i menigheten.

14 Saker i MR/FR, AU og KAU i 2014 Menighetsrådet / Fellesrådet behandlet 48 saker i 2014 – I 2011 ble 88 saker behandlet i MR/FR – I 2012 ble 102 saker behandlet i MR/FR – I 2013 ble 66 saker behandlet i MR/FR AU behandlet 38 saker i 2014. – I 2011 ble 37 saker behandlet i AU. – I 2012 ble 64 saker behandlet i AU. – I 2013 ble 66 saker behandlet i AU. KAU behandlet 11 saker i 2014. – I 2011 ble 9 saker behandlet i KAU. – I 2012 ble 2 saker behandlet i KAU. – I 2013 ble 5 saker behandlet i KAU. Strategisk utvalg behandlet 7 saker i 2014. – I 2013 ble 4 saker behandlet i Strategisk utvalg.

15 Lenvik Menighetsråd (MR) Organisasjonskart Lenvik Menighet Oppdatert 31.12.14 KAUAU FU Forskjellige komitèer med ansatte og frivillige knyttet til hvert fagfelt Lederteam (LT) - Kirkeverge, sokneprest, diakon, kateket, kantor Strategisk utvalg med LT (5) + 4 MR medlemmer Kirkemusikk Trilletreff m/babysang Småbarnstreff Barnekor Ungdomskor Kirkeband Musikkandakt Konserter Trosopplæring 0-18 4 års bok / Dåpsskole 6 års bok / Kirkeskole 3L Husøy (3-9 år) Lego klubb (1-4. kl.) Tårnagent (3. kl.) Bibel (5. kl.) Lys Våken (6. kl.) Konfirmantundervisning Torsdagsklubben MILK (lederkurs 1) UGLE (lederkurs 2) Gudstjenesteliv Gudstjenesteteam Søndagsskole Misjonsaksjon Tirsdagsandakt / tirsdagskaffe Bibel- og bønnegrupper Allehelgens dag Diakoni Leksehjelp (5.-10. kl.) Fredagsbønn Kvinnegruppe Heimly Internasjonal kulturkafè Besøkstjeneste Sorggruppe Kafè Pluss Kirketreff for psykisk utviklingshemmede Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre AU: Arbeidsutvalg KAU: Kirkelig adm. utvalg FU: Forhandlingsutvalg

16 Komitè-arbeid Tidligere  utvalg som har arbeidet med spesifikke oppgaver i menigheten, som diakoni, undervisning, kultur, gudstjeneste og misjon. Utvalgene ble oppnevnt i menighetsrådet for 4 år av gangen. I løpet av 2014 skulle vi prøve ut å jobbe i komitèer. Dette har av ulike årsaker ikke blitt prøvd ordentlig ut i 2014. Komitèene oppnevnes ikke i menighetsrådet, men kan settes sammen etter initiativ fra personer i staben i Lenvik menighet. Komitèene kan opprettes for enkelvise aktiviteter som f.eks. en gudstjeneste, eller planlagte langsiktige aktiviteter f.eks. i diakonale sammenhenger. Vi håper at komitè arbeidet skal blomstre og gi mulighet til at enda flere får lyst til å være med på arbeidet i menigheten.

17 Styrer Lenvik menighet er involvert i ulike styrer Kafè Pluss TorsdagsKlubben Finnsnes kirkes barne- og ungdomskor Finnsnes kantori (enkelvise oppdrag) Disse styrene er ikke utnevnt av menighetsrådet og aktivitetene er derfor styrt av styrene selv. Kantoren disponerer noe tid i kantoriet, i tilfeller hvor kantoriet skal delta i planlagte aktiviteter i menighetslivet og gudstjenestelivet.

18 Agenda 1 Agenda 1 er et lærefellesskap drevet av Norkirken i Tromsø. Lenvik menighet har vært med der siden høsten 2012. Lærefellesskapet er utvidet med to år, til sammen fire år, med en helgesamling hvert semester. Lederteamet og MR-leder og andre ansatte i menigheten har deltatt på en eller flere samlinger. På samlingene jobber vi menighetsutvikling, ut fra spørsmålene «Hva er?», «Hva kan bli?» og «Hva blir?» Ny visjon og fokus på omsorg og relasjonsbygging er et av de konkrete resultatene.

19 Frivillige hender Lenvik menighet er så heldig å ha mange frivillige som gjør en innsats i menigheten, det være seg konkrete aktiviteter, komitèer, styrearbeid, arbeid i ulike kapell- og kirkegårdsforeninger, kor, søndagsskoler, klubber, kafè, kaffelister, verter, vårdugnader, klokkere, leksehjelp og mye mye mer. Den frivillige innsatsen er uvurderlig og det hadde ikke vært mulig å ha et så stort aktivitetsnivå i menigheten uten all den frivillige hjelpen. 7. november ble det arrangert frivillighetsfest for alle frivillige med nesten 100 frivillige tilstede. Staben lagde mat- og kake-bord og hadde noe underholdning i løpet av kvelden. En flott kveld hvor så mange kunne være til stede.

20 Vil du være med?

21

22 Samarbeid med Lenvik kommune Lenvik kirkelige fellesråd har et svært godt samarbeid med Lenvik kommune og har en tjenesteytingsavtale med LK på ulike tjenester. Lenvik kommune yter tjenester til fellesrådet hovedsakelig på lønn, økonomi og regnskap, bygg og eiendom, teknisk drift. Kirkevergen/kirkevergens sekretær har hatt jevnlige møter med regnskap og jevnlig kontakt med lønn.

23 Møte med ulike tros- og livssynssamfunn I 2014 ble det arrangert et møte for ulike tros- og livssynssamfunn, basert på endringen i gravferdslovens § 23 - avsnitt 3: – ”Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst én gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.” Møtet ble holdt på Senjastua, og var et fellesmøte for hele prostiet. Det møtte representanter fra Metodistkirka, Adventistkirken, Humanetisk Forbund, en rådmann og kirkevergene i prostiet. I møtet kom det flere konstruktive innspill og gode tilbakemeldinger.

24 Kirkegårdsdrift I Lenvik kommune er det 11 kirkegårder. – Kirkegårdsforeninger i hele soknet gjør en fantastisk innsats for å bidra til at kirkegårdene ser flotte og verdige ut. – Kirke- og kirkegårdsforeningene har bistått til diverse dugnad og vedlikehold på kirkegårdene. Foreningene er også gode samarbeidspartnere ved menighetsaktiviteter samt gode sparringspartnere med lokalkjennskap til sitt sted. I slutten av juni inviterte menighetsrådsleder og kirkeverge til det årlige møtet med kirke-, kapell og kirkegårdsforeninger. Det var svært god deltakelse, gode innspill og oppmøte fra nesten alle foreningene rundt i soknet. – Sommeren 2013 og 2014 arbeidet innleid konsulent med digitalisering av kirkegårdsdata. Arbeidet fullføres sommeren 2015. I praksis betyr dette at det arbeides med å få digitalisert kartverkene over kirkegårdene, samt kvalitetssikret kirkegårdsopplysningene som etter hvert skal finnes i elektronisk versjon og ikke i papirkart og protokoller.

25 Utvidelse av kirkegård P.g.a. store kostnader ved eventuell utvidelse av Finnfjordbotn nye kirkegård, gjorde Lenvik kommunestyre vedtak om, å benytte midler som var satt av til utvidelse av Finnfjordbotn kirkegård, til utvidelse av kirkegårdene på Geitryggen på Bjorelvnes. Dette med bakgrunn i at man da vil få en gravplass som varer i flere tiår, kontra en utvidelse som varer noen få år. Det er igangsatt forarbeide mellom LKF og LK, for å få fortgang på denne kirkegårdsutvidelsen. I denne sammenheng arbeides det også med å få tilrettelagt et eget gravfelt på Geitryggen med tros – og livssynstilpasninger. Det er svært få kistegravplasser igjen i Finnfjordbotn og på Geitryggen, så det haster å få gjort dette ferdig.

26 Kirkebygg Lenvik menighet har ansvar for drift av 9 kirker, kapell og menighetshus. Det er utført litt vedlikehold på kirker og kapell i 2014. Mindreforbruket fra 2013 ble planlagt bla.a. til vedlikehold. Her er noe av det som er gjort: - Nytt ventilasjonsanlegg på kjøkken i Finnsnes kirke - nødvendige reparasjoner ved f.eks. vannlekkasje og strømkabelbrudd - kapell-, kirke- og kirkegårdsforeninger har gjort en del arbeid på dugnad Befaring og tilstandsrapport på glassmaleriet i Finnsnes kirke, viser at det blir svært store kostnader knyttet til reparasjon av glassmaleriet.

27 Menighetsaktiviteter Aktivitetsnivået i Lenvik menighet er stort. Av faste aktiviteter som gjennomføres året rundt nevnes: – Trilletreff /babysang – Småbarnstreff – Søndagsskole Finnsnes og Rossfjord – LEGO klubb – Klubben i Rossfjord (barn over 8 år) – Barnekor Finnsnes – Ungdomskor Finnsnes – Barnegruppe Husøy (kor og trosopplæring) – Leksehjelp – TorsdagsKlubben – PiBi (Pizza Bibel samlinger) – MILK kurs (minilederkurs) – UGLE (ungdomslederkurs) – Kafè Pluss – Fredagsbønn – Internasjonal kulturkafe – Finnsnes kantori (i styrets egen regi). – Ulike små bibelgrupper (Finnsnes, Silsand, Rossfjord) – Tirsdagsandakt og tirsdagskaffe – Besøkstjeneste

28 Trosopplæring Noen elementer fra trosopplæringen og skole-kirke-samarbeid: Dåpssamtaler Trilletreff m/ babysang Småbarnstreff Dåpsskole – utdeling av 4-års-bok Kirkeskole – utdeling av 6-års-bok Liv, lek og latter 3-10 år (Husøy) Tårnagent (Nord-Senja og Finnsnes) Lys Våken (Finnsnes og Rossfjord) Konfirmantundervisning Finnsnes/Silsand, Nord- Senja, Rossfjord/Kårvik) Torsdagsklubben PiBi – Pizza Bibel Påskehagen MILK (miniledere, fjorårskonfirmanter) Kirkevandring Kirkeklubb (1. og 2. klassinger) Barnas påskefest Julespill Påskevandring m.m.

29 NT 60 MILK Høsten 2014 leste menigheten Det nye Testamentet på 60 dager. Over 30 møtte på oppstartsamlingen i Finnsnes kirke, og 8-12 møttes hver tirsdag til samtaler om det som var lest. 2013/2014 arrangerte Lenvik menighet MILK i egen regi. Dette har vært positivt, og ungdommene er blitt mer knyttet til menigheten. 2014/2015 fortsatte MILK i egen regi med flere deltakere enn året før.

30 Gudstjenesteliv Gudstjenesten som menighetens pulsslag. Viktig som kontinuitet i menighetslivet, og som menighetens felles arena. Ny gudstjenesteforordning: Finnsnes kirke har gudstjeneste hver søndag og helligdag + 4 søndager med to gudstjenester (høymesse eller kveldsgudstjeneste). Kapellene og kirkene ellers har ca. en gang i måneden. I 2014 har ca. 1 gudstjeneste i måneden på Finnsnes vært kl. 17:00. Dette har i hovedsak vært en familiegudstjeneste, og barn har blitt involvert i gjennomføringen av gudstjenesten. I 2013 godkjente biskopen lokal grunnordning og tre ulike gudstjenesteliturgier for Lenvik menighet (høymesse, forenklet gudstjeneste og familiegudstjeneste). Det er fortsatt en utfordring å arbeide for å øke antallet som går til gudstjeneste samt nattverdsøkende. Ser man på det totale antall besøkende i løpet av ei uke er det ganske høyt (Finnsnes kirke), og vi ser at lavterskelaktivitetene gir barn, unge og voksne en viktig tilknytning til menigheten.

31 Diakoni Diakoniutvalget har arrangerte 5 internasjonale kulturkafèer i 2014 og 4 kirketreff. Diakoniutvalget er også involvert på Alle helgens dag samt at utvalget arrangerer juletrefest 4. juledag i samarbeid med Normisjon. Diakoniutvalget er involvert i administrasjon av julepakker (gaver og mat) som ble delt ut til enslige mindreårige, familier og barn på Heimly mottak. I tillegg ble det delt ut mange pakker på Kafè Pluss. Givergleden er svært stor blant folk i Lenvik og omegn.

32 Kongoprosjektet Ble startet av noen enkeltpersoner som var knyttet til Diakoniutvalget i 2009. Menighetsrådet har vedtatt at Kongoprosjektet skal være konfirmantenes innsamlingsaksjon. Konfirmantene deltok på Internasjonal kulturkafè, gikk med bøsser, solgte kaffe og vafler på torget o.l. Konfirmantenes innsamling og menighetens ofringer ble totalt kr 77 336. Helt fra prosjektet begynte, har det også vært flere «faddere» som støtter prosjekter. Skoleåret 2014/2015 går 100 barn på skole gjennom prosjektet.

33 Misjonsprosjekt og Misjonsaksjon SAT-7 er menighetens misjonsprosjekt. Menigheten støtter dette prosjektet med 20.000,- årlig. Støtten går via Det norske Misjonsselskap (NMS). Misjonsaksjonen 2014: Besøk av generalsekretær i NMS, Jeffrey Huseby. Misjonsfest og gudstjeneste første helga i mars.

34 Kirkemusikk og kultur Være i stillheten Salmekvelder Menighetens julekonsert Våpenhuskonsert

35 Torsdagsklubben – eget styre i LM Torsdagsklubben har et eget styre hvor klubbmedarbeideren er sentral. I tillegg er kateketen involvert i TK gjennom sin stilling som kateket og ungdomsprest. Kafè Pluss – eget styre Kafè Pluss har eget styre og en arbeidsgruppe. Diakonimedarbeider er sentral i arbeidet som gjøres på Kafè Pluss. I tillegg er det en representant fra RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og en representant fra Lenvik kommune som er involvert i kafèen. De faste frivillige på kafèen er uvurderlige i driften av kafèen. Kafèen er et omsorgssted og en varmestue for brukerne.

36 Finnsnes kirkes barnekor - eget styre Kantor er musikalsk leder. Mange frivillige bidrar, både musikalsk og til praktisk hjelp under øvingene. Ungdomskor har vokst i 2014. Finnsnes kantori - eget styre Kantoriet drives i egen regi. Kantoren disponerer noe tid i kantoriet, i tilfeller hvor kantoriet skal delta i planlagte aktiviteter i menighets- og gudstjenestelivet.

37 Hjemmeside og menighetsblad Hjemmesiden www.lenvik.kirken.no har vært aktivt brukt til formidling av informasjon også i 2014.www.lenvik.kirken.no Facebook siden til Lenvik menighet er aktivt i bruk. Menighetsbladet ble gitt ut i 3 utgaver i 2014.

38 Visjonen skal fortsatt kommuniseres ut. Jobbe strategisk ut fra handlingsplaner. Optimalisering av ressursene, både menneskelige og økonomiske må fortsette, for å nå over hele Lenvik. Trosopplæringsplanen må ferdigstilles. Oppstart Alpha-kurs. Komitèarbeid må arbeides videre med. Informasjonsflyt ut i menigheten viktig. Fortsatt stort vedlikeholdsbehov i kirkene i Lenvik. Behov for vedlikeholdsplan. Glassmaleri i Finnsnes kirke må restaureres. Veien videre 2015


Laste ned ppt "Årsmelding Lenvik menighet Vedtatt i LKF 31.08.15 ________________________________ Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen ________________________________ Menighetsrådsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google