Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri

2 Et gjennomgående mønster av sosiale og mellommenneskelige mangler, kjennetegnet ved sterkt ubehag ved, og redusert evne til nære forhold. Dessuten forekommer tankemessige (kognitive) og sansemessige (perseptuelle) forstyrrelser og eksentrisk oppførsel. Forstyrrelsen starter tidlig i voksen alder og manifesterer seg i en rekke sammenhenger, som anført ved minst fem av følgende kriterier: 1. Selvhenføring (dreier seg ikke om vrangforestillinger) 3 = Flere eks 2. Underlige oppfatninger og magisk tenkning som påvirker atferden, og som ikke bare er overtro, tro på evnen til å se inn i framtida, som påvirker atferden, og som ikke bare er et uttrykk for subkulturelle normer (F.eks. tankeoverføring, eller "sjette sans", andre kan føle mine tanker", hos barn og ungdom: bisarre fantasier og fikse ideer) 3 = flere eks. som har påvirket atferd 3. Uvanlige sanseopplevelser som inkluderer kroppslige sansebedrag (utelukke rus) 3 = Flere eks 4. Underlig tankeverden og måte å snakke på (f.eks. vag, omstendelig, metaforisk, overdetaljert eller stereotyp) 3 = observert 5. Mistenksomhet eller paranoide forestillinger. Se kriterie 1, 2, 3, 4 eller 7 for PPF 3 =PPF krit 1,2,3,4 el. 7 6. Upassende eller avstengte affekter 3 = Observert 7. Underlig, eksentrisk, eller rar oppførsel eller framtoningspreg. 3 = Observert 8. Mangler nære venner og fortrolige ut over første-ledds slektninger 3 = Ingen nære venner 9. Sterk sosial angst som ikke avtar om vedkommende blir mer kjent, og som synes heller å være knyttet til negative oppfatninger av seg selv. 3= Bekrefter omfattende engstelse (mistenksomhet) Schizotyp personlighetsforstyrrelse 2

3 3 DSM-III splittet opp DSM-II’s ”schizoid personality” : 1: Schizotyp PF plassert nær schizofreni 2: Schizoid PF kontaktavvergende, men uten psykosenære symptomer. 3: Borderline PF - interpersonlig og affektivt ustabil, men ikke kontaktavvergende eller sosialt inkompetent.

4 Historikk  I 1970-årene – data danske adopsjonsstudie (Kety et al., 1992) viste økt forekomst av ”schizotype” trekk hos biologiske slektninger av pasienter med schizofreni.  DSM-III splittet opp DSM-II’s ”schizoid personality” : 1) Schizotyp PF- plasserte den nær schizofreni: påfallende, rar, selvhenførende, mistenksom, engstelig, sosialt inkompetent, m.m. 2) Schizoid PF - isolerende, kontaktavvergende og affektflat, men uten psykosenære symptomer. 3) Borderline PF - interpersonlig og affektivt ustabil, men ikke kontaktavvergende eller sosialt inkompetent. Schizotyp personlighetsforstyrrelse4

5 Schizotyp PF i ICD-10  Et avventende forhold til schizotyp PF. Kategorien anbefales ikke ”for generelt bruk” ettersom den ”ikke er klart atskilt verken fra enkel schizofreni eller fra schizoid eller paranoid PF”.  Dersom den brukes, skal tre eller fire av kriteriene ha vært tilstede, enten kontinuerlig eller episodisk, i minst to år.  Det anføres at lidelsen kan utvikle seg til schizofreni, at den ikke har noen klar begynnelse, men at dens ”utvikling og forløp vanligvis er som ved en PF” (WHO 1992, s. 96). Schizotyp personlighetsforstyrrelse5

6 Schizotyp PF i ICD-10 og DSM-IV  Til tross for forskjellen i plassering er kriteriene temmelig like.  Viktigste forskjeller: DMS-IV inkluderer: ”betydelig sosial angst som ikke avtar ved nærmere bekjentskap” ICD-10 inkluderer ”tvangsmessig ruminering over kroppslige, seksuelle og aggressive tema”. Schizotyp personlighetsforstyrrelse6

7 Prevalens og sosiodemografiske forhold  Befolkningsundersøkelser - ca 1,2 % (Torgersen, 2005).  I kliniske utvalg (psykiatriske poliklinikker) ca. 3,5 % kvinner ca. 9 % menn (Torgersen 2006).  Flere studier (Skodol et al., 2002, Fossati et al., 2003, Cramer et al., 2003) har påvist svært dysfunksjonelle relasjoner til familie, venner og naboer, store problemer med ordinært arbeidsliv, dårlig subjektivt velbefinnende og en høy forekomst av negative livshendelser. Schizotyp personlighetsforstyrrelse7

8 Livskvalitet  Schizotyp PF dårligst livskvalitet av alle PF.  Sammenfaller med testresultater fra NEO-PI-R (femfaktor-modellen): Skårer høyt på neurotisisme (høyt lidelsestrykk), lavt på ekstroversjon (er introverte) og lavt på omgjengelighet (er mistenksomme og har vansker med å omgås folk) (Saulsman & Page, 2004). Schizotyp personlighetsforstyrrelse8

9 Etiologi Lidelsen er genetisk forbundet med schizofreni. Ca. 20 % av de med schizotyp PF utvikler senere schizofreni. Bortadopterte barn av schizofrene mødre har en overhyppighet av schizotyp PF (ca.15 %). Blant slektninger av schizofrene finner en overhyppighet av SPF. Blant slektninger av schizotype finner en overhyppighet av schizofreni. Schizotyp personlighetsforstyrrelse9

10 Faktoranalyse  Indikasjon på at schizotyp-kriteriene i store utvalg inneholder to, kanskje tre, underliggende faktorer; En rar/eksentrisk faktor (påfallende underlig tale, hemmet følelsesliv og upassende følelsesutrykk og påfallende underlig adferd). Denne faktoren har mulig sammenheng med negative schizofrene symptomer og den er funnet genetisk forbundet med schizofreni (Torgersen,1993). ”Kognitiv” faktor (selvhenføring, mistenksomhet, uvanlige perseptuelle opplevelser og rare og magiske tankesystemer). Denne faktoren er korrelert med paranoid PF. En mulig 3. faktor er interpersonlig tilbaketrekning (ekstrem sosial angst og mangel på nære venner). Denne siste faktoren korrelerer med schizoid og unnvikende PF (Gude et al., 2006). Schizotyp personlighetsforstyrrelse10

11 DSM-5 schizotyp PF (seksjon III)  Identitet: uklare grenser mellom selv og andre. Forvrengt selvbegrep. Underlig og upassende emosjonalitet  Målrettethet: Urealistiske eller inkoherente mål, ingen klare oppfatninger for indre standarder  Empati: Svære vansker med å forstå hvordan en virker på andre. Mistolker andres motiver og atferd  Nære relasjoner: Store problemer med å få til dette, mye angst og mistillit Schizotyp personlighetsforstyrrelse11

12 DSM-5: Fire eller flere av 6 patologiske personlighetstrekk Psykotisisme: 1. Uvanlige oppfatninger og erfaringer: Thought content that is viewed by others as bizarre or idiosyncratic, unusual experiences of reality. 2. Eksentrisk: Odd, unusual, or bizarre behavior or appearance; saying unusual or inappropriate things. 3. Kognitiv og perseptuell dysregulering: Odd or unusual thought processes; vague, circumstantial, metaphorical, over-elaborate, or stereotyped thought or speech; odd experiences in various sensory modalities.

13 DSM-5: Fire eller flere av 6 patologiske personlighetstrekk Tilbaketrukkethet 1. Hemmet emosjonalitet: Little reaction to emotionally arousing situations; constricted emotional experience and expression; indifference or coldness 2. Tilbaketrekning: Preference for being alone to being with others; reticence in social situations; avoidance of social contacts and activity; lack of initiation of social contact. 3. Mistenksomhet: Expectations of -- and heightened sensitivity to -- signs of interpersonal ill-intent or harm; doubts about loyalty and fidelity of others; feelings of persecution.

14 Nevrobiologi  Det er usikkerhet om nevrobiologiske korrelater. Noen funn tyder på at den rare/eksentriske faktoren er forbundet med lavt dopaminnivå den kognitivt fordreiende faktoren er forbundet med et uvanlig høyt dopaminnivå (Torgersen, 2006). Schizotyp personlighetsforstyrrelse14

15 Komorbiditet Akse-I - forbundet med schizofreni, men diagnosene kan ikke forekomme samtidig. – Alle ikke-psykotiske akse-I lidelser kan forekomme samtidig med SPF, men – det finnes ikke data som tyder på at eksempelvis angst- og depresjonslidelser er sterkere forbundet med SPF enn med andre PF. Akse-II - overhyppighet av komorboditet med schizoid, paranoid, borderline og unnvikende PF. Schizotyp personlighetsforstyrrelse15

16 Diagnostikk Ved utredning om schizotyp PF kan det være nyttig, som ved utredning av psykoser og autisme, å innhente komparentopplysninger. Under SCID-II intervjuet skal man spesielt merke seg fremtredelsesformen: – Talemåte – Oppførsel – Affektuttrykk Intervjueren bør ikke være for ”hjelpsom”. Dette kan bidra til å dekke over symptomer som krever en viss frustrasjon for å bli synlige. Schizotyp personlighetsforstyrrelse16

17 Differensial diagnostikk  Viktigste differensialdiagnose - schizofreni Hallusinasjoner og/eller vedvarende vrangforestillinger?  Også schizoid PF har sosial isolasjon og hemmet følelsesliv, men de har ikke de kognitive symptomene.  Paranoid PF er også mistenksomme og selvhenførende, men ikke så rare og eksentriske, redde og isolerte.  Borderline PF kan ha psykosenære symptomer under stress, men de er ikke kontaktsvake og kontaktavvergende. Borderline PF er kontaktsøkende, men ustabile i nære relasjoner.  Unnvikende PF kan også være sosialt isolerte og følelsesmessig hemmet, men de har et ønske om nære relasjoner og overveldes ikke i samme grad som de schizotype. De har heller ikke de samme grensepsykotiske symptomene.  Aspergers syndrom  PTSD/Dissosiativ lidelse Schizotyp personlighetsforstyrrelse17


Laste ned ppt "Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google