Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VENNSKAP-TIL BARNAS BESTE Hagehaugen barnehage 2013-2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VENNSKAP-TIL BARNAS BESTE Hagehaugen barnehage 2013-2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 VENNSKAP-TIL BARNAS BESTE Hagehaugen barnehage 2013-2014

2 VENNSKAP Inspirert av «Barns trivsel-voksnes ansvar» Nina Nakling: «Den viktigste ressursen er DU» Line Melvold: «Ingen ut av rekka går!» Styrking av personalets kompetanse gjennom prosjektarbeid Videreutvikle kvaliteten i barnehagetilbudet i Hagehaugen Skape et godt lekemiljø for alle barn med fokus på vennskap og barns trivsel

3 PERSONALET Bygge relasjoner preget av trygghet og respekt, være sentrale omsorgspersoner for barna Støtte barnas sosiale utvikling Forebygge mobbing og krenkelser Gi barna en god barndom med tilhørighet og gruppefellesskap Fremme positive handlinger Være tilstedeværende og tilgjengelige for barna Praktisere en empatisk væremåte Reflektere over og vurdere egen og andres praksis Gi barna medinnflytelse på egen hverdag Praksisfortellinger med refleksjon Kurs og kompetanseheving Arbeide med mål, tiltak og arbeidsmåter langsiktig

4 BARNA Barna skal få opplevelser og erfaringer sammen med andre -Tilhørighet i små og store grupper -Leke sammen og få sosial tilknytning -Etablere og opprettholde vennskap -Fester og tradisjoner -Konflikthåndtering -Solidaritet og giverglede -Humor og glede Barna skal lære når de leker og leke når de lærer -Rollelek, konstruksjonslek, regellek, språklek, bevegelseslek -Eksperimentering -Turer -Matlaging -Sang og musikk -Spill -Bøker Barna skal oppleve et godt psykososialt miljø -Anerkjennende kommunikasjon -Mestring og utfordringer -Omsorg for hverandre og nærhet -Forebygge mobbing og krenkelser -Barneintervju og morgenmøte -God og trygg barndom -Samarbeid med hjemmet

5 HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG MED VENNSKAP? Vennskap gir støtte og omsorg Vennskap gir kontakt og kommunikasjon Vennskap gir mangfold Vennskap er et viktig virkemiddel mot mobbing Vennskap krever at vi kan samspillsferdigheter i leken: vente på tur, dele med andre, ikke avbryte andre, oppfatte hva andre tenker og føler Vennskap gir humør og gleden av å være sammen Vennskap gjør oss mer robuste Vennskap gir oss tilknytning og identitet Vennskap gir opplevelser av mestring og fellesskap

6 TILTAKSPLAN BARNS TRIVSEL-VÅRT ANSVAR Hvordan skal du bidra til at nye barn blir integrert og en del av fellesskapet? -velkommenbrev, besøk på forhånd, la andre barn få være med og ta i mot nye barn, lage lekegrupper med nye og gamle barn, følge opp og bli kjent, snakke om de nye på forhånd, bli kjent med barnet sine behov, lyster og interesser, spre positivitet og gjør de nye barna attraktive, vær nysgjerrig, ha tidlig foreldresamtale, små grupper, «spleise» barn sammen, bry seg, vise omsorg, blid, åpent sinn, trygg, vise at du er der, finne andre barn med samme interesser, lage arenaer for å bli kjent med barn og voksne, voksne til stede i lekegrupper, samtale Hva vil du gjøre for å bygge en god relasjon til hvert enkelt barn? -Se og lytte, bry seg, være interessert i barnet, familien og omgivelsene, være engasjert, signalisere støtte, vi er der for deg, være en god venn, leke med, snakke, observere relasjoner, omsorg, se det positive, rose barnet, oppmerksomhet, hva trenger barnet av meg, mye/lite fysisk kontakt, møte barnet med positive forventninger, du er spesiell og enestående, glad for at du begynte hos oss, kjenne hvert barn Hva gjør du når et barn mistrives? -Trøster og støtter, setter ord på følelser sammen, mer kontakt, hvorfor mistrivsel, finne løsninger sammen, utveksle erfaringer sammen med hjem og barnehage, hvordan løse situasjoner bedre, lekekamerat, til stede, få inn i ny lek, observasjon og refleksjon i personalgruppa, god venn Hvordan legger vi til rette for barns vennskap? -Temaarbeid venner, lekegrupper, gjøre ting sammen, være gode mot hverandre, rose det positive, turer på tvers, plassering ved måltid, samling og påkledning, andre barn tar i mot og får delansvar sammen med voksne, positive lekekamerater, framsnakking av andre

7 FORELDRE Dialog og innspill, foreldresamtaler, foreldremøter Oppleve god kvalitet i barnehagetilbudet Nettverksbygging med andre familier Familiemiddager Informasjon og dokumentasjon

8 FORELDREMØTE Diskuter hvordan dere foreldre kan legge til rette og skape vennskap og positive relasjoner for barna Gruppeleder lager notat/stikkord som leveres inn

9 FORELDREKOMPETANSE Bli med hjem (helst avtale på forhånd), smågrupper, skape noe sammen, felles oppgaver, foreldrenettverk er viktig, «Parken», lavterskel, akedag/skidag på Birkebeineren skistadion der alle barn og foreldre inviteres, lapp på døra: vi drar til lekeplassen søndag kl.?, dugnad, kveldstur i lavvoen, unngå ekskluderinger når man inviterer til bursdag, voksentreff innad i dyregruppene, mannetreff og dametreff på kveldstid, blir de voksne bedre kjent blir barna bedre kjent, snakke positivt om andre barn hjemme, gå på tur hjem til barna i barnehagen, leke i hagen, veksle på hvem man har med hjem/besøker, viktig at begge familier setter grense for hyppigheten, be de som er like gamle/samme dyregruppe på bursdag, uformelle «playdates» i helgene, løse små og store konflikter med å involvere de ansatte i hva barna har sagt hjemme om opplevde situasjoner, viktig med foreldrenettverk, sørge for at det er lett å ta kontakt med andre foreldre, vise interesse for nye barn, hilse på nye barn, virke interessert i de nye barna, spørre hvordan de har det, hva de heter osv, bursdager er fine til å knytte relasjoner, ikke ekskludere, be alle, finne på noe sammen på fritiden, gå på tur og grille pølser, unngå grupperinger av barn, oppmuntre egne barn til å bidra til at andre barn har det bra, hva kan barn gjøre for hverandre, oppmuntre barna til å trøste hverandre om noen blir lei seg, gi hverandre en klem og få hverandre med på lek, være obs på måten vi oppfører oss ovenfor andre på, vi er rollemodeller for barna, en klapp på skulderen, foreldrenettverk, fange opp hvis noen ikke har det bra, veilede barna til å være gode mot hverandre, snakke sammen med andre foreldre, god kommunikasjon, sette grenser, lære barna å dele med hverandre, låne bort leker

10 STATUS 10 000,-kommunale kroner: Digital bilderamme, barnelitteratur, faglitteratur, lekeutstyr, bær bar pc, i tillegg har vi brukt en stor egenandel på kurs, planleggingsdag og overtid på familiemiddager Fokus på enkeltbarnets behov og trivsel i barnegruppa Overflyttingsbarn og nye barn, bedre inkludering i eksisterende barnegruppe, tilvenningsrutiner Fokus på gruppetilhørighet; elg, bjørn, rev, ekorn og mus Temagrupper Voksnes rolle og vårt ansvar, vårt engasjement, lage tid og rom for lek Tidlig involvering av foreldre, beskrive barns ressurser og vansker Tidlig innsats teamet inne med observasjon og veiledning

11 STATUS forts…… Mye god lek ute og inne, lite ødelegging og barn som kjeder seg, kreativ rollelek som krever initiativ og samarbeid Morgenmøte på stor avdeling med gjennomgang av dagen, alle blir nevnt Fokus på hjelpsomhet og omtanke, temagruppene arbeidet med feks. matlaging til de andre Aktiv foreldregruppe med mange konstruktive innspill på vennskap, de inkluderer og inviterer andre barn hjem for å opprette og opprettholde vennskap Månedsplanene brukes aktivt av foreldrene i samtale med barna hjemme, hva som har skjedd og hva som skal skje Stor deltakelse på våre familiemiddager (5-6 i året) Brukt konkreter,Karsten og Petra og Ole Brum som vennskapsformidlere

12 STATUS forts…. Hverdagen som viktig læringsarena Satt fokus på følelser, kroppslige uttrykk, ord og tanker hos barna Personalet deler erfaringer, refleksjoner og praksisfortellinger Deltakelse på Generasjonssang og Foruts barneaksjon, bidrag til nærmiljø og verden utenfor oss selv Vellykket utstilling på Åretta for foreldre, barn, søsken og ansatte med underholdning og bildedokumentasjon

13 VEIEN VIDERE FOR OSS……. Vi fortsetter med «Vennskap-til barnas beste» Statuspunktene våre foran er våre veivisere fortsatt Vi er på rett spor, engasjement i personalet Vi vil videreutvikle arbeidet med barnesamtaler Sette videre fokus på forebygging, mobbing, inkludering, lek, voksenrollen Kvelloprosjektet Plandager Alt henger sammen Ikke glem å leke i hverdagen, så blir hverdagen en lek

14 VENNSKAP FÅR Æ HOLDE DÆ I HANDA, HOLDE FAST EI LITA STUND. SLIPPE TAKET I ALT ANNA, BARE HOLDE UTEN GRUNN. ( Kjerstin Aune)


Laste ned ppt "VENNSKAP-TIL BARNAS BESTE Hagehaugen barnehage 2013-2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google