Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringen vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonsordningen (OfTP) Sosialismeverkstedet Mesnali 16.1.2016 Gunnar Rutle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringen vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonsordningen (OfTP) Sosialismeverkstedet Mesnali 16.1.2016 Gunnar Rutle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringen vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonsordningen (OfTP) Sosialismeverkstedet Mesnali 16.1.2016 Gunnar Rutle www.rutle.net

2 Folketrygdens aldersp. 247.000 De tre delene av alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon slik den var før: Adjunkt m/till. – topplønn 470.000 (2011) Start yrkesliv 24 årfødt 1950 – 67 i 2017 Alder Inkl. AFP-tillegg 267.000 330.000 66% av topplønn pluss 19000 (¼ G) Folketrygd: Avgang ved 67 310.000 66 % topplønn Gammel AFP privat: Avgang ved 62-67Gml. AFP off. sektor: Avgang ved 62-67 Denne pensjonen fikk du uansett hvilket år du valgte å gå av

3 Ny pensjon for privat sektor var oppe i tariffoppgjøret 2008. Der ble den gamle tidligpensjonsordningen AFP rasert, til fordel for en tilleggspensjon til alle, som i realiteten var best for de som klarte å stå lenge i jobb Da OfTP var oppe i tariffoppgjøret 2009 ville regjeringen ha en helt annen ordning enn det pensjonsforliket la opp til. Men deres forslag ble avvist av en samlet fagbevegelse, og offentlig sektor fikk i hovedsak beholde den gamle ordningen, inkludert fortsettelse av den gamle AFP-en. Etter dette er offentlig og privat pensjon slik:

4 Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Endring gj.sn.pensjon pr år, OfTP kontra AFP, født 1958: Avgang 62: T:30.400-T:47.400 Avgang 65: T:30.200-T:10.100 Avgang 67: T:30.100-G:20.800Avgang 70: G:1.900-G:77.200 Forskjell dagens OFTP – privat (født 58) Viser pensjon ved 70 år

5 Regjeringen(e) har vært meget misfornøyd med den tjenestepensjonsavtalen de måtte inngå med offentlig sektor i 2009. I sommer satte Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ned en departemental arbeidsgruppe for å komme med forslag til ny Offentlig Tjenestepensjon (OfTP). Det er viktig å merke seg at dette har vært en rein departementsgruppe, der partene i arbeidslivet ikke er deltakere. Partene har fått komme med innspill, som i liten grad er tatt til følge. 18. Desember kom forslaget fra arbeidsgruppa:

6 Her kunne vi for så vidt sluttet. Denne usolidariske nye ordningen er vi imot

7 Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Endring gj.sn.pensjon pr år, Ny OfTP kontra AFP, født 1958: Avgang 62: T:96.800-T:47.400 Avgang 65: T:55.100-T:10.100 Avgang 67: T:20.300-G:20.800Avgang 70: G:46.600-G:77.200 Forskjell ny OFTP – privat (født 58) Viser pensjon ved 70 år

8 Bryter med pensjonsforliket H, Ap, V, Kr.F og Sp i 2005: «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres.» Pensjonsforliket slo også fast forhandlinger: «Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.» Merk at dette er den eneste gangen Stor- tinget har gjort vedtak om OfTP. Det er dermed det mandatet Stortinget har gitt, og som Regjeringa nå bryter med

9 Hvorfor mener regjeringa at vi må ha ny OfTP? De begrunner det slik: Dagens ordning Gir svake arbeidsinsentiver. Det lønner seg ikke å jobbe lenge. Særlig er AFP ille Hindrer mobilitet mellom privat og offentlig sektor Gir dårlig pensjonsordning for yngre årskull Etter min mening holder argumentene i liten grad mål. I den grad de er riktige skyldes det politiske vedtak som lett kan endres innenfor dagens offentlige tjenestepensjon. Pga dårlig tid her skal jeg bare ta opp AFP nå, mer argumentasjon fins i lysark etter foredraget

10 Fins det slitne folk? De påstår at offentlig AFP skyver folk ut av arbeidslivet: Men i rapportens 260 sider nevnes det over- hodet ikke at det fins folk som er slitne eller har svekket helse og trenger å gå av tidlig. I departementets tankeverden er avgangs- alder tydeligvis et helt fritt valg den enkelte gjør, og tidlig avgang skal derfor svi på pengepungen. Så for dem er det er helt uproblematisk å fjerne tidligpensjons-AFPen

11 Fordelen med offentlig AFP I OfTP: Er du sliten kan du gå av ved 62 og likevel få en akseptabel pensjon I privat sektor blir pensjonen da svært lav Og mange i privat sektor får ikke gå av ved 62, fordi de har for liten livsinntekt: –En som er født i 1953 må ha en inntekt på 344500 i 40 år for å kunne gå av ved 62 –Har du ikke AFP må inntekten være 431000 i 40 år Dette siste behandles ikke i rapporten!

12 Utviklingen av avgangsalder Etter pensjonsreformen 2011 har avgangs- alderen økt både i privat og offentlig sektor Men avgangsalderen økte også FØR pensjonsreformen. Hverken trend eller tempo er endret i vesentlig grad etter 2011. I privat sektor er det noen flere i alders- gruppene 62 og 63 som fortsetter i jobb. Det kan både skyldes at det «lønner» seg å vente, og at mange ikke lenger får lov å gå av ved 62 pga for lav inntekt

13 Konklusjonen min: Det fins ikke belegg for å hevde at offentlig AFP skyver ansatte ut av arbeidslivet Og der fins en enkel forklaring på at det er slik. En forklaring som regjering og andre tilhengere av pensjonsreformen gjør alt de kan for å holde skjult

14 All økonomisk motivasjon for å stå i jobb er flyttet over på den enkelte Før den nye AFP-ordningen måtte arbeidsgiver betale en god del av kostnadene når en ansatt gikk av før 67. Det er det helt slutt på nå Konsekvensen er at det ble slutt på alle «seniorordninger» AFP i privat sektor

15 AFP i offentlig sektor Ansatte taper ikke noe på å gå av før 67 Arbeidsgiver betaler for ansatte som går av med AFP før 67 (problem: Staten). Det er altså lønnsomt å legge til rette for at folk står lenge i jobb: kortere arbeidstid med full lønn, seniortillegg mm Dette gjør at mange klarer å stå – og står - lenger i jobb i det offentlige Og det er en lang mer sosial ordning som ikke vipper hele ansvaret over på den enkelte

16 Er privat AFP tilpasset økende arbeidsledighet? Hele tankegangen bak pensjonsreformen og ny AFP var at arbeidskraftbehovet var stigende. Nå ser vi at arbeidsledigheten stiger. Nå koster det bedriftene ingenting å bli kvitt de over 62, og vi ser veldig tydelig hvem som rammes når de nedbemanner Konsekvens: mange eldre mister jobben, og får en svært dårlig pensjon

17 Idealpensjonister nok en gang Arbeidsgruppa bruker neste hele tiden pen- sjonister som tjener det samme hele livet. Sånne pensjonister fins knapt i det virkelige liv. Normalen er at sluttlønn er høyere enn gjennomsnitt. Men lik lønn hele livet gir relativt sett bedre pensjon i det nye forslaget enn i dagens OfTP. I tillegg: Alle figurer i rapporten er uten levealdersjustering, og pensjonene ser derfor bedre ut enn de i realiteten vil være.

18 Pensjon ved 70 år, gammel ordning sml med ny med sluttlønn 100/110 % av snitt Samme men sluttlønn vs snittlønn er 1,10

19 Ny ordning er særlig ille for kvinner 1.Kvinner har normalt kortere yrkes- karriere enn menn. Ny ordning er best for folk med lang yrkeskarriere. 2.Deltid: Menn har en gjennomsnittlig stillingsprosent på mer enn 98 %. Kvinner i staten ligger på rundt 90 % og i kommunesektoren på rundt 80 %. Dagens OfTP er spesielt god for de med deltid, altså særlig kvinner. Det nye forslaget fjerner denne forskjellen

20 Pensjon ved 70 år, gammel ordning sml med ny ved 35 og 40 års opptjening Samme men ved 40 år TF og OfTP

21 Pensjon ved 70 år, gammel ordning med 100% og 80 % stilling sml med ny Samme men 80 % stilling

22 Denne usolidariske pensjonsordningen skal gjennomføres koste hva det koste vil «Formålet med en omlegging er ikke reduserte pensjonsutgifter, men å tilpasse pensjonsordningene til de øvrige endringene i pensjonssystemet» (rapporten side 2) Arbeidsgruppas egne beregninger med utgangpunkt i den foreslåtte modellen viser en økning i utbetalingene med 5,5 %. De beregner også en alternativ modell med noe høyere tjenestepensjon. Da øker utbetalingene til omtrent 7,5 %

23 Her er foredraget slutt. Etter dette kommer en del utdypende materiale du finner også materiale her: www.rutle.net www.forsvarpensjon.no www.de-facto.no www.manifest.no www.ebbawergeland.no www.rutle.net www.forsvarpensjon.no www.de-facto.no www.manifest.no www.ebbawergeland.no

24 Utviklingen av avgangsalder Etter pensjonsreformen 2011 har avgangs- alderen økt både i privat og offentlig sektor Men avgangsalderen økte også FØR pensjonsreformen. Hverken trend eller tempo er endret i vesentlig grad etter 2011. I privat sektor er det noen flere i alders- gruppene 62 og 63 som fortsetter i jobb. Det kan både skyldes at det «lønner» seg å vente, og at mange ikke lenger får lov å gå av ved 62 pga for lav inntekt De følgene tabellene og grafene utdyper dette:

25 Fra: FORVENTA PENSJONERINGSALDER OG YRKESAKTIVITET Av Oddbjørn Haga, Arbeid og velferd 2/15 Grafen gjelder både offentlig og privat

26 Uttaksandeler AFP, fellesordningen for kommuner og bedrifter. Prosent Arbeids- og Sosialdepartementets rapport: Nye pensjonsordninger i offentlig sektor – rapport desember 2015, side 240

27 Uttaksandeler AFP, KLP: fellesordningen for kommuner og bedrifter. Prosent

28 STAT

29 SKOLE

30 Uttak av AFP ved 62 og 63 år, Stat og skole, Prosent

31 Fra: FORVENTA PENSJONERINGSALDER OG YRKESAKTIVITET Av Oddbjørn Haga, Arbeid og velferd 2/15

32 Noen argument mot rapportens på- stander om problem i dagens system At systemet hindrer mobilitet mellom privat og offentlig sektor At det gir dårlig pensjonsordning for yngre årskull

33 Påstand: systemet hindrer mobilitet mellom privat og offentlig sektor «Dagens pensjonsordninger i offentlig sektor begrenser mobiliteten særlig blant eldre arbeidstakere. Hovedårsaken til dette er forskjellene i AFP-ordningene i privat og offentlig sektor, men også reglene for hvordan kravet til full tjenestetid fastsettes i tjenestepensjonsordningen bidrar til at offentlig ansatte kan tape mye pensjon på å gå over til privat sektor.» (side 20) Igjen: politisk vedtatte regler som kan endres:

34 Problemet med å miste AFP- ansiennitet De viktigste problemene er disse: I privat sektor må du ha vært i AFP-jobb i 7 av de siste 9 årene før 62 for å få AFP I offentlig de siste 3 årene, uansett om du har jobbet i en AFP-bedrift før det Dette er urimelige regler som en uansett bør endre. I det minste ved å tillate at AFP- ansiennitet kan overføres mellom privat og offentlig.

35 Oppsatt offentlig pensjon Hvis du slutter i offentlig sektor er regelen grovt sett at kravet til tjenestetid for full pensjon øker fra 30 til 40 år, noe som for de fleste vil medføre tap av offentlig tjenestepensjon. Igjen: en regel det er fullt mulig å endre. Hvorfor skal en få mer ut av tjeneste- pensjonen hvis en jobber de siste årene i offentlig i stedet for tidligere

36 Intet forskningsbelegg for at tjenestepensjonen hindrer mobilitet «Frischsenteret publiserte i 2011 en studie som så på betydningen av tjenestepensjoner for arbeidskraftsmobiliteten. Konklusjonen i denne analysen var at tjenestepensjons- ordninger hadde liten eller ingen betydning for arbeidskrafts-mobiliteten.» (Side 32) Ingen andre analyser er gjort. På tross av dette gjentar rapporten på nytt og på nytt at dagens tjenestepensjonen hindrer mobilitet

37 Påstand: Systemet gir dårlig pensjonsordning for yngre årskull Lenger tid for å kompensere for leve- aldersjustering fordi en ikke har opptjening av pensjonsformue etter 30 år. OK, rett! Vedtatt at det ikke er mulig å øke bruttopen- sjonen ut over 66 % uansett hvor lenge en jobber. Et vedtak som kan gjøres om! AFP blir en dårlig tidligpensjonsordning siden det ikke er mulig å øke pensjonen ved å jobbe lenger før 67. Og så foreslår de å redusere slik at det skal være mulig å øke!

38 Konklusjon: Vi trenger ingen ny usolidarisk OfTP. De reelle problemene kan enkelt løses innafor dagens OfTP hvis der er politisk vilje – og hvis fagbevegelsen mobiliserer sin styrke!

39 En del grafer fra rapporten Først de 4 som allerede er vist, her på samme bilde, slik at en kan sammenlikne Deretter en del andre som kan være av interesse

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Noen mulige endringer av den foreslåtte nye OfTP-modellen Et hovedmål må være å få beholde dagens AFP-ordning. Men om det ikke lykkes er det likevel ikke nødvendig å gi de som går av tidlig en så dårlig pensjon som forslaget legger opp til. Her er noen eksempler på hva som det er fullt mulig å gjøre hvis en ikke er «nøytralitetsfundamentalister». Men igjen: dagens AFP-ordning er bedre Hver graf har en forklaring i notatfeltet i powerpoint

53 Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Forskjell dagens OFTP – ny OfTP (født -75) Levealdersjustert pensjon Nåværende OfTP Ny OfTP Viser pensjon ved 70 år, adjunkt m/tillegg

54 Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Forskjell dagens OFTP – ny OfTP (født -75) Levealdersjustert, nøytralitet starter først ved 67 Nåværende OfTP Ny OfTP Viser pensjon ved 70 år, adjunkt m/tillegg

55 Adjunkt med tillegg, sammenlikning dagens OfTP med forslaget til ny OfTP, avkorting og indeksering utsatt til 67 år Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Nåværende OfTP Ny OfTP Viser pensjon ved 70 år, adjunkt m/tillegg Forskjell dagens OFTP – ny OfTP (født -75) Levealdersjustert, nøytralitet og underregulering starter først ved 67

56 Fagarbeider, sammenlikning dagens OfTP med forslaget til ny OfTP Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Nåværende OfTP Ny OfTP Viser pensjon ved 70 år, fagarbeider KS-tabell Forskjell dagens OFTP – ny OfTP (født -75) Levealdersjustert pensjon

57 Fagarbeider, sammenlikning dagens OfTP med forslaget til ny OfTP, avkorting utsatt til 67 år Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Nåværende OfTP Ny OfTP Viser pensjon ved 70 år, fagarbeider KS-tabell Forskjell dagens OFTP – ny OfTP (født -75) Levealdersjustert, nøytralitet starter først ved 67

58 Fagarbeider, sammenlikning dagens OfTP med forslaget til ny OfTP, avkorting og indeksering utsatt til 67 år Delings/forholdstall og lønnstab. pr 1.5 2015. Grunnbeløp G (snitt 2015):89502 Nåværende OfTP Ny OfTP Viser pensjon ved 70 år, fagarbeider KS-tabell Forskjell dagens OFTP – ny OfTP (født -75) Levealdersjustert, nøytralitet og underregulering starter først ved 67


Laste ned ppt "Regjeringen vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonsordningen (OfTP) Sosialismeverkstedet Mesnali 16.1.2016 Gunnar Rutle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google