Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIF-planens innhold og formål Innspill til Handlingsprogram Kommuneplan Kunnskapsgrunnlag Kartvedlegg Vedlegg fra Asker Idrettsråd Strategier, mål og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIF-planens innhold og formål Innspill til Handlingsprogram Kommuneplan Kunnskapsgrunnlag Kartvedlegg Vedlegg fra Asker Idrettsråd Strategier, mål og."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KIF-planens innhold og formål Innspill til Handlingsprogram Kommuneplan Kunnskapsgrunnlag Kartvedlegg Vedlegg fra Asker Idrettsråd Strategier, mål og tiltak Langsiktige og kortsiktige behov

3 Kunnskapsgrunnlag  Fysisk aktivitet: trening, hverdagsaktivitet, inaktivitet  Tilrettelegging slik at alle kan være fysisk aktiv  Friluftslivet i Asker  Idretten i Asker  Frivilligheten  Økonomi idrett og friluftsliv  Anlegg, dekning og utvikling  Resultatvurdering fra forrige plan  Føringer

4 KIF-planen er alles plan.  Medansvar for gjennomføring av tiltak.  Suksessfaktor: Planen må implementeres i Asker kommunes ulike avdelinger, og ut i de frivillige organisasjonene.

5 KIF- planen Brukerbehov Handlingsprogram Asker kommune (budsjett) Tiltak/anlegg i regi av frivillige organisasjoner og andre Iverksettes av frivillige organisasjoner og andre Iverksettes av kommunen Føringer (lokale, regionale og statlige) Kunnskapsgrunnlag

6 Hvordan har vi hatt dialog? 25 møter fordelt på:  Workshop grupper med spesielle behov (17.9)  Høstseminar Asker Idrettsråd (16.-17.10)  Storsamling 21.10  De Unges Kommunestyre  Temagrupper. Asker kommune og brukergrupper – utarbeiding av mål, strategi og tiltak  Brukerundersøkelse  Offentlig høring

7 Hvilke føringer er lagt til grunn?  Kommuneplanen  Handlingsprogram  Folkehelseplanen  Helse og omsorg – Strategi 2020.  Sykkelstrategi 2009  FutureBike  Aktiv inspirasjon. NIF  Frivillighetsmelding  Den norske idrettsmodellen  Folkehelsemeldingen  Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller  Samhandlingsreformen  Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv  Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområdet  Helse 2020.WHO  Lov om Folkehelsearbeid  Friluftsloven  Styringsdokument for friluftsliv. AFK.  Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 – 2013. AFK.

8 Trender og førende dokumenter  Hverdagsaktivitet  Kortreist aktivitet  Nærmiljø  Knutepunktstrategi  Tettstedsutvikling  Egenorganisert aktivitet  Gjennomgående turveinett  Sikring av friluftsareal  Sykling og gange  Rammevilkår for idretten  Folkehelse (fokus på levekårsutsatte grupper)  Inaktive  Inkludering/mangfold  Eldre i aktivitet  Psykisk helse  Medborgerskap  Samskaping (ref: Kunnskapsgrunnlag + føringer fra lokale, regionale og statlig planer)

9 Innsatsområder  Hverdagsaktivitet  Egenorganisert aktivitet  Inkludering  Idrett

10 Hvor i planen finner vi tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne? …..i alle de fire innsatsområdene, eksempelsvis: Hverdagsaktivitet: Fortau, brøyting, strøing, brodder, lys, rekkverk, rullestoltraseer. Gange og sykling. Egenorganisert aktivitet: Aktivitetsanlegg i nærmiljøene. 250 meter. Møteplasser. Universell utforming. Inkludering: Informasjon, aktivitetskort, turtilbud, vennegrupper. Frivillige organisasjoner ta et større ansvar. IdrettsGlede. Tilskuddordninger som gulrot. Plan for universell utforming. Idrett: Lavterskelstilbud i idrettslagene, åpne haller, samarbeid om inkludering av inaktive.

11 Innsatsområde hverdagsaktivitet Hovedmål: Innbyggere i Asker skal bevege seg mer i hverdagen. > Strategi 1: –Arbeide for at flere går eller sykler til skole, arbeid og fritidsaktivitet. > Strategi 2: –Motivere til økt fysisk aktivitet blant de ansatte i bedrifter og ved arbeidsplasser i Asker. > Strategi 3: –Informasjon om fordelene ved hverdagsaktivitet.

12 Innsatsområde egenorganisert aktivitet Hovedmål: Innbyggerne i Asker har muligheter til friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet i nærheten av der de bor. > Strategi 1: –Sørge for attraktive anlegg for egenorganisert aktivitet i nærmiljøene.  Strategi 2: –Sikre muligheter for kortreist friluftsliv.  Strategi 3: –Jobbe for et godt sti- og løypenett.  Strategi 4: –Motivere innbyggerne til å bli mer fysisk aktive i nærmiljøet.  Strategi 5: –Utvikle anlegg for friluftsliv og nærmiljø.

13 Innsatsområde inkludering Hovedmål: Alle innbyggere i Asker har mulighet til bevegelsesglede på sine premisser. > Strategi 1: –Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet.  Strategi 2: –Fremme kunnskap om fysisk aktivitet.  Strategi 3: –Sikre at anlegg og områder er universelt utformet.

14 Innsatsområde idrett Hovedmål: Idretten har en sterk rolle for en mer fysisk aktiv befolkning i Asker. > Strategi 1: –Synliggjøre idretten som samfunnsaktør.  Strategi 2: –Sikre gode finansierings- og tilskuddsordninger.  Strategi 3: –Sikre forutsigbarhet i drift av idrettsanlegg.  Strategi 4: –Sikre optimal utnyttelse av eksisterende anlegg.  Strategi 5: –Utvikle anlegg for idrett.

15 Tiltak Hver strategi sine tiltak: a) Aktivitet b) Anleggsutvikling Prioriterte tiltak i kommende 4-årsperiode: - føringer/vedtak fra Kommuneplan og HP. - Noen andre tiltak vi mener bør prioriteres (via behov, dialoger, Kunnskapsgrunnlag) Andre tiltak: - Aktivitet og anlegg som er satt på andre tiltak/uprioriterte lister. Kan f.eks. løftes over i HP. Anleggslister: Forutsetning for spillemiddelfinansiering (anleggsutvikling).

16 Milepælplan Fase 1 – vår 2015 Fase 2 - høst 2015 Fase 3 – 2016 Fremdrift videre:  Komite TKF: 17.mars (saken blir offentlig på nettet ca. 10.mars)  Høringsrunde: 18.mars - 29.april  Komite TKF: 26.mai  Kommunestyret: 14.juni (reserve 6.september)


Laste ned ppt "KIF-planens innhold og formål Innspill til Handlingsprogram Kommuneplan Kunnskapsgrunnlag Kartvedlegg Vedlegg fra Asker Idrettsråd Strategier, mål og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google