Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvitring eller fornyelse av offentlig tjenestepensjon? – søkelys på pensjonsrettighetene til den enkelte Foredrag på konferansen ”Offentlig pensjon ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvitring eller fornyelse av offentlig tjenestepensjon? – søkelys på pensjonsrettighetene til den enkelte Foredrag på konferansen ”Offentlig pensjon ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvitring eller fornyelse av offentlig tjenestepensjon? – søkelys på pensjonsrettighetene til den enkelte Foredrag på konferansen ”Offentlig pensjon ved et veiskille” 12. Januar 2004 Knut Bratland KLP Forsikring

2 Offentlig tjenestepensjon Før 1959: Alderspensjon 66 % av lønn 1959: Alderspensjon 66 % av lønn samordnet med aldertrygden 1967: Alderspensjon 66 % av lønn samordnet med folketrygden ”Minstepensjon” Før 1959: Behovsprøvet alderstrygd 1959: Alderstrygd for alle 1967: Folketrygd

3 Hvorfor pensjon? Pensjon er utsatt lønn Sikrer den ansatte ved langt liv eller sykdom Sikrer familien ved dødsfall Pensjon skal sikre en rimelig levestandard som pensjonist Pensjonsytelsene må tilpasses endringer i Alminnelige sosiale ytelser Folketrygd mm Familiemønster etc

4 Bruttopensjon - nettopensjon Bruttopensjon sikrer et bestemt pensjonsnivå inklusiv folketrygdens ytelser Samlet pensjon ”upåvirket” av endringer i folketrygden Samlet pensjon blir som forutsatt Nettopensjon sikrer pensjon i tillegg til folketrygdens ytelser Blir ikke automatisk endret hvis folketrygden endres Medfører bedre eller dårligere pensjon enn forutsatt

5 Aldersgrenser - pensjoneringsalder Før 1960: 70 år for menn og 65 år for kvinner Anledning til å fratre inntil 5 år før, medlemmer før 1921 inntil 10 år før aldersgrensen Fra 1949 inntil 3 år før aldersgrensen, samt alder og tjenestetid minst 85 år Særaldersgrenser for en del stillinger 1960: Generell aldersgrense 70 år’ Økende særaldersgrenser Eks. sykepleiere: menn + 5 år og kvinner + 10 år til 65 år 1973: Generell adgang til pensjonering fra 67 år 1990: tidligste alder 65 år hvis aldersgrense 70 år (på visse vilkår) 1998: AFP tidligst fra 62 år

6 Spesielt om alderspensjonen Pensjonsnivå 66 % av lønn 1917: lavere pensjonsnivå for lønn over kr 3.000 (kr 330.000 i 2003) Maks pensjon 50 % av kr 7.000 (kr 770.000 i 2003) 2000: lønn inntil 12G (kr 682.000 i 2003) medregnes fullt ut

7 Spesielt om uførepensjoner 1917: Minst ¾-deler av full alderspensjon 1949: Ved 100 % uførhet lik det alderspensjonen ville ha vært ved opptjening til aldersgrensen

8 Spesielt om ektefellepensjoner Omfatter enker, enkemenn og registrerte partnere Pensjon lik 9 % av pensjonsgrunnlaget Hvis gjenlevende ektefelle er født før 1/7-1950, og avdøde medlem før 1/7-1950: 60 % av alderspensjon, samordnet og ervervsprøvet Enker etter menn som ble medlemmer før 1/10-1976: 60 % av alderspensjonen, samordnet, men IKKE ervervsprøvet

9 Mobilitet - overføringsavtalen Overføringsavtale innen offentlig sektor sikrer pensjon upåvirket av jobbskifte Positivt for mobiliteten mellom statlige og kommunale stillinger Ingen sammenheng mellom offentlige og private tjenestepensjonsordninger Jobbskifte kan føre til mer- eller mindrepensjon avhengig av når og hvordan Private virksomheter har tjenestepensjonsordninger av ulik kvalitet, eller ingen ordning

10

11 Fornyelse – hva er modent for endring Pensjonsreduksjon mot inntekt Pensjon er erstatning for bortfalt arbeidsinntekt Tidligpensjonsregler En viss sammenheng mellom pensjoneringstidspunkt og ytelse Både arbeidsgiver og arbeidstaker bør bidra til tidligpensjonskostnaden Bortfall av pensjon til gjenlevende ektefelle/partner Engangsutbetaling ved dødsfall? Uførepensjonsreglene Pensjonsregulering for de eldste Begrense reguleringen DET SKAL LØNNE SEG MED FORTSATT JOBB BÅDE FOR ARBEIDSGIVER OG DEN ANSATTE

12 Hva sa ekspertene? ”Ser man tilbake vet vi at pensjonsordninger i kommunene har vært underkastet mange forandringer bare i de siste 20 år. Ingen ville vel i slutten av 1938 trodd at man skulle komme opp i slike komplikasjoner som rentesenkningen medførte, eller de komplikasjoner som den svære inflasjonistiske lønnøkning medførte med voldsomme forhøyelser av pensjonsbeløpene og kommunenes pensjonsforpliktelse. Heller ingen ville vel trodd at det på kort tid skulle skje så sterk revolusjonerende revisjon av pensjonsalderen i de kommunal pensjonsordninger som vi ser nå. Det vil også bli mange nye problem fremover, det må vi være på det rene med. Et særlig problem er pensjonsalderen. Det har i lengre tid vært drøftet om det er samfunnsmessig forsvarlig …………………………….”

13

14 Den enkeltes pensjonsrettigheter Alderspensjon Fleksibel pensjoneringsalder Særaldersgrenser Uførepensjon Avhengig av uføregrad Ektefelle/partnerpensjon Barnepensjon

15 Krav til medlemstid Krav om 30 års medlemstid for fulle pensjonsytelser Latente pensjonsrettigheter hvis mindre enn 3 års opptjening 30 – 40 års krav til medlemstid hvis utmeldt uten overgang til pensjon

16 Hvor stor bør pensjonen være? Det bør være en rimelig balanse mellom inntekt som arbeidstaker og inntekt som pensjonist, hensyn tatt til behov

17 Brutto- eller nettopensjon Pensjonskasseutvalgets innstilling 30.3.1968 Bruttoprinsippet for offentlig tjenestepensjon Garanterte ytelser i forhold til lønnsinntekten Høyesteretts dom om samordning av pensjoner i 1962 Nettopensjonsutvalget 9.8.1990 Mandat å utrede hvordan en eventuell netto-ordning kunne etableres Tok standpunkt: Det foreligger ikke tilstrekkelige grunner for overgang til nettoordning for de offentlige tjenestepensjonsordninger Anbefalte innføring av netto barnepensjon

18 Omfang – hvem er medlemmer Staten: Tjenestemenn, krav til minste mulige tjenestetid for opptak 1974: Statens arbeidere, opprinnelig egen ordning fra 1951 Kommunal sektor: Gradvis innføring, først i store kommuner Pensjonsregler etter mønster fra staten Forskriftsbegrenset til ytelser som i Statens Pensjonskasse

19 Spesielt om alderspensjonen Pensjonsnivå 66 % av lønn 1917: lavere pensjonsnivå for lønn over kr 3.000 (kr 330.000 i 2003) Maks pensjon 50 % av kr 7.000 (kr 770.000 i 2003) 1949: 66 % av lønn inntil kr 13.000 (kr 416.000 i 2003) Forsørgertillegg for barn Maks lønn tilsvarte byråsjefs lønn 1960: lønn utover byråsjefs lønn medregnes med 1/3 inntil regulativets høyeste klasse 1971: lønn inntil 8G medregnes fullt ut, lønn mellom 8G og 12G medregnes med 1/3 (tilsvarer kr 455.000 og kr 682.000 i 2003) 2000: lønn inntil 12G (kr 682.000 i 2003) medregnes fullt ut

20 Spesielt om ektefellepensjoner 1917: 30 % av lønn, min. kr 200, max. kr 1.500 (min. kr 22.000, max. kr 166.000 i 2003) Barnepensjon 25 % av enkepensjon for ett barn, stigende med antall barn Mulighet for enkemannspensjon 1949: 60 % av alderspensjonen Barnepensjon 1976: pensjonen ervervsprøvet for enker etter nye medlemmer samt for enkemenn 2001: nettopensjon lik 9 % av pensjonsgrunnlaget for pensjon etter nye medlemmer samt for enker/enkemenn/partnere under 50 år pr 1.7.2000


Laste ned ppt "Forvitring eller fornyelse av offentlig tjenestepensjon? – søkelys på pensjonsrettighetene til den enkelte Foredrag på konferansen ”Offentlig pensjon ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google