Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling - Valg av innsatsområder Ledermøtet 20.02.2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling - Valg av innsatsområder Ledermøtet 20.02.2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling - Valg av innsatsområder Ledermøtet 20.02.2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag

2 Strategisk plan for HiST2005-2010, vedtatt 16. mars 2005 Mål Fagmiljøene i HiST skal sammen og i samarbeid med andre kompetanse- miljø i Midt-Norge være en kompetanseressurs for regionen. I dette ligger det at HiST skal være en sentral samarbeidspartner innen utdanning, FoU og formidling og at HiST skal se det som sin oppgave å bidra til nyskaping og regional utvikling innenfor privat og offentlig sektor. Kompetansebidraget skal ha internasjonal kvalitet. Strategi HiST skal bruke strategiske ressurser til å stimulere samarbeid på tvers av fagmiljø i HiST og i forhold til andre kompetansemiljø i regionen når dette kan gi faglig synergi til beste for regionen. HiST skal samarbeide med regionale partnere for å sikre videreføring av Trondheims og regionens posisjon i utdannings-Norge. Synliggjøring av samlet kompetansemiljø er et viktig bidrag i arbeidet. Ledere og fagpersoner i HiST skal delta i fora der partnere i Midt-Norge møtes omkring regionens utfordringer. Merkevarebygging av HiST skal skje som en samlet strategi. Høgskolen i Sør-Trøndelag

3 Årsplan og budsjett 2008 – 2010, vedtatt 22. november 2007 Mål Høgskolens samlede virksomhet skal i perioden 2008 – 2010 innrettes med sikte på økt betydning og effekt for våre partnere i privat og offentlig sektor. HiST skal bli en tydeligere kompetanseressurs innen utdanning, FoU og formidling, og gjennom det bidra til nyskaping innen regionalt næringsliv og offentlig tjenesteyting. HiST skal være regionens høgskole! Sektormål KD - S 3: Høgskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping Virksomhetsmål KD-S 3.2: Høgskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid samt medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. Høgskolen i Sør-Trøndelag

4 Årsplan og budsjett 2008 – 2010, forts. Vi skal Utvikle samarbeidsavtaler med våre nære samarbeidspartnere på basis av strategiske møtepunkter. (nov 07 – jan 08) Følge aktivt opp det etablerte samarbeidet om felles VRI-søknad for Trøndelag, sammen med læresteder, kompetansemiljøer og fylkeskommunene i Trøndelag. Når prosjektet får tildelt bevilgning fra NFR, vil vi samarbeide med regionale næringsklynger/-miljøer. HiST vil spesielt vektlegge samarbeidet med programmene NCE og ARENA i Trøndelag. Det er et mål å bygge plattform for samhandling i det regionale innovasjonssystemet og gjennom dette bygge reelt partnerskap, jfr. utfordringer påpekt i OECD-rapporten. Høgskolen vil engasjere seg i programsatsinger knyttet til innovasjon og entreprenørskap, bl.a. FORNY og Interreg Sverige – Norge 2007 – 2013. Vi vil være bidragsyter innen Venture Cup Midt Norge og Take-Off programmene, og vil holde frem med vår årlige konkurranse om HiSTs Gründerstipend. Gjennom vår assosierte medlemskap i næringsklyngen NCE Instrumentering vil vi bidra til å utvikle prosjekter og forretningsideer med sikte på kommersialisering HiST vil også jobbe for at studentene blir tett involvert i arbeid rundt innovasjon og entreprenørskap. Området bør bli et tema som alle studenter ved HiST får et forhold til og som blir vinklet inn mot de enkelte studieretningene. Høgskolen i Sør-Trøndelag

5 Regionale mål og strategier: – Felles fylkesplan Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune inkl. - VRI Trøndelag (NFR-program) - Interreg. Sverige – Norge 2007-2013 - Access Mid Norway - etc. – Trondheim kommune - felles strategidokument med samarbeidskommunene Sundsvall og Østersund – SØT-samarbeidet - etc. – OECD-prosjektet - Trøndelag må utvikle et reelt partnerskap - Studentene i regionen en ressurs - FoU-institusjonene utfordres mht. anvendt FoU Høgskolen i Sør-Trøndelag

6 Felles fylkesplan 2009-2012 - hovedområder under utvikling (10.01. – 01.04.08) Klima som utfordring og mulighet - energiøkonomisering, nye løsninger for oppvarming av boliger og næringsbygg, valg av matvarer etc Energi – produksjon og anvendelse - klimavennlig teknologi for energiøkonomisering og utnvttelse av fornybar energi, kapasitet på overføringsnettet etc  Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer - innvandrere g utføretrygdede - bedre tilrettelegging gjennom utdanning og arbeidsliv, bedre samsvar mellom unges yrkesorientering og samfunnets behov for kompetanse; real- /ingeniørfag og helse/omsorg Høgskolen i Sør-Trøndelag

7 Felles fylkesplan 2009-2012 - hovedområder under utvikling, forts.  Forskning og utvikling (FoU) – utvikle fortrinn - samhandling politikk – næring – FoU, regional utnyttelse av FoU- ressurser, verdiskapende entreprenørskap etc. VRI Trøndelag-søknad, OECD-rapport, etc legges til grunn Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv - innenfor tema naturressurser videreføres fokus på ”grønn og blå” mat som har vært et satsingsområde i siste periode Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by Helseområdet – folks livskvalitet, gode tilbud innen primær og spesialisttjenesten, fokus på livsstil og forebyggende tiltak gjennom folkehelsearbeid, universell utforming for å hindre marginalisering og utstøting Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser - hovedsakelig Nasjonal transportplan, men også bredbånd og mobiltelefondekning etc. Høgskolen i Sør-Trøndelag

8 VRI Trøndelag-søknad Hovedmål: VRI Trøndelag skal styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i og for regionen, særlig gjennom økt samarbeid mellom næringslivet og FoUinstitusjonene. Strategier: VRI Trøndelag skal… … forbedre utnyttelsen av de sterke teknologimiljøet i regionen … videreutvikle den gode regionale samhandlingen … øke bruken av studenter som en viktig ressurs i samspillet mellom næringsliv og FoU-aktører … styrke klyngeutvikling og industrialisering, med særlig fokus på eksisterende og potensielle Arena- og NCE-prosjekt … styrke internasjonalt samarbeid i næringsliv og hos FoU-aktørene Høgskolen i Sør-Trøndelag

9 VRI Trøndelag-søknad Innsatsområder: – Verdikjede mat – Opplevelsesnæringer – Fornybar energi og miljøteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag

10 Interreg. Sverige – Norge 2007-2013 Vision: Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft Prioriterade områden A. Ekonomisk tillväxt A1. Insatser mot gränshinder A2. Insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap A3. Insatser för kompetensutveckling och FoU A4. Insatser för infrastruktur B. Attraktiv livsmiljö B1. Insatser för stads-/by- och landsbygdsutveckling B2. Insatser för folkehelse B3. Insatser för kultur och kreativitet B4. Insatser för hushållning med naturresurser Høgskolen i Sør-Trøndelag

11 SØT-strategi De tre byene Sundsvall, Østersund og Trondheim har samarbeidet siden 1999. Våren 2007 ble ny handlings- program utarbeidet og vedtatt. HiST har deltatt noe i forarbeidet. De utvalgte innsatsområdene er: – Utvikle infrastruktur og bærekraftig kommunikasjon – Utvikle kultur- og opplevelsesnæringer – Utvikle kunnskap og kompetanse Høgskolen i Sør-Trøndelag

12 Foreslått innsatsområder i handlingsplan IRU Ut fra regionale mål og strategier, sammenholdt med handlingsplan for FoU ved HiST 2006-2010: – Verdikjede mat – Fornybar energi og miljøteknologi – Opplevelsesnæringer – Folkehelse – Arbeidskraft- og skoleutvikling Høgskolen i Sør-Trøndelag


Laste ned ppt "Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling - Valg av innsatsområder Ledermøtet 20.02.2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google