Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Nexusrolle - forbindelsesledd Arbeid er en døråpner inn i voksenlivet, – gir status som voksen – grunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Nexusrolle - forbindelsesledd Arbeid er en døråpner inn i voksenlivet, – gir status som voksen – grunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet

2 Nexusrolle - forbindelsesledd Arbeid er en døråpner inn i voksenlivet, – gir status som voksen – grunnlag for å etablere seg på egen hånd som voksen – arbeid identifisere hvem man er som voksen. – ingen voksne i vår kultur unngår å spurt eller målt ift arbeidsrollen – person som ikke deltar i arbeidslivet tilskrives en rolle som i noen tilfeller rokker ved mulighet til fullverdig deltaker i de voksnes verden og hverdagsliv.

3 Fra barn til voksen Overgangsriter til voksenlivet og innlemmingen i arbeidsstyrken. – Konfirmasjon var både en dåpsbekreftelse og like mye en markering av overgangen til det voksne liv. Konfirmasjonsgavene var en hjelp på veien til å skulle klare denne overgangen Oppdressingen var synlige bevis på den voksnes status – I dag skjer denne overgangen til voksenlivet over et mye lengre tidsspenn, og det er vanlig å starte fast i arbeid etter fylte 25 år. – Skillet mellom voksen og barn uttydeliggjøres på flere områder, og hva som er barne- og voksenklær framstår noen ganger som mildt sagt diffust. Fortsatt fungerer arbeid som en endelig stadfesting av en selvstendiggjøring og løsrivelse fra signifikante andre. Arbeidstakerrollen utgjør et sluttmål i et forløp mot selvstendighet Arbeidstakerrollen bidrar sterkt til vår egenforståelse, vårt opplevde egenverd, og identitet. Å være i arbeid er for svært mange et være eller ikke være.

4 Syk av ikke å jobbe Konsekvenser av arbeidsledighet og utstøting Westin (1989) fant i sin studie at en plutselig og omfattende arbeidsledighet i et lokalsamfunn, øker forekomsten av sykdom i den samme befolkningen. Arbeidsledig tilpasset seg rollen som syk ”in the process of applying for a disability pension” (ibid). En senere studie (Waddel og Burton 2006) viser at arbeidsløse gjenvinner helsen når man får seg jobb, og at 90-95% av befolkningen i samfunn hvor arbeid er normen, har helsefordeler av å være i arbeid. I et samfunn som Norge hvor arbeid står særdeles sterkt som norm for voksne og den rollen de har i det norske samfunnet, tilsier det en nøye overvåking og oppfølging av helsen hos de som faller utenfor eller utstøtes fra arbeidsmarkedet. Utstøting antas å ha opphav i forhold som diskriminering, mobbing, krav og forventninger, arbeidspress/ effektivisering.

5 Utviklingen i arbeidsdeltakelse fra 1985 til 2010 (ufullstendig reg.) Ar/typ e Vernet verksted Arbeidsmarkedstiltakandresum Arb.- mark.- tiltak Ordi- nært m. tilsk PVAFT, ASV, ASVO VTA - totalt VTA- utviklings- hem. 1985976 1992(2079 – avvikles) 207918503929 1995360050010005100 20025681 200676272951 20077890 20102700

6 Antall utviklingshemmede og arbeidsdeltakelse i 2008/2010 LandAntall utviklings- hemmede Andel av befolk-ningen Antall personer i tilrettelagt arbeid Prosentvis andel i tilrettelagt arbeid Norge 21 0520,42 (4,9 mill i 2009) 28000,13 Danmark 36 0000,65 (5,5 mill i 2009) 49290,14 Sverige 50 2000,53 (9,4 mill i 2009) 285000,57

7 Bedriftenes holdninger ift å ansette utviklingshemmede Antall ansattePersoner med utviklingshemning vil:Det er stor sannsynlighet for at vi ansetter en person med utviklingshemning Er det personer med utviklingshemning ansatt i bedriften Har bedriften inngått IA-avtale øke det sosiale fellesskapet i bedriften styrke bedriftenes omdømme øke stabiliteten i bedriften Enig Jaja 1-5 31,435,110,98,03,28,5 6-20 33,240,410,29,75,921,2 21-50 40,048,712,514,915,441,0 51 + 42,956,414,423,525,156,7

8 Årsaker Sammensatte årsaker – Manglende oversikter – Manglende satsing og evaluering av eksisterende – Svake styringssignaler – Grenseuklarheter (aktivitet/ arbeid) til tross for felles dør – Misforståelser mht autonomi, valgmuligheter og motivasjon – mfl

9 Tiltak NAV sterkere, tydeligere og mer målrettet på banen ift.: – Info om støtteordninger (50% av bedriftene kjenner ikke ordningene) – Satse mer på å formidle utviklingshemmede til private bedrifter (ta AmB tilbake til målgruppen ordningen ble etablert for) – Øke samarbeidet og målrette bestillingen til vekstbedriftene – Bremse og snu trenden med at utviklingshemmede forsvinner fra vekst- og arbeidsmarkedsbedriftene Videregående sk., vekst- og attføringsbedriftene – Gi utviklingshemmede økt mulighet for yrkeserfaring Utdanningssektoren – Styrke utdanningsmulighetene for utviklingshemmede og kvalitetsikre dem mtp utdanningsløp mot yrkesvalg

10 Spill film


Laste ned ppt "Utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Nexusrolle - forbindelsesledd Arbeid er en døråpner inn i voksenlivet, – gir status som voksen – grunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google