Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5 Trærne i skogen. Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 5 skal du kunne: 1.Bruke kunnskapen du har fått gjennom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5 Trærne i skogen. Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 5 skal du kunne: 1.Bruke kunnskapen du har fått gjennom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5 Trærne i skogen

2 Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 5 skal du kunne: 1.Bruke kunnskapen du har fått gjennom de fire første kapitlene til å budsjettere og lønnsomhetsberegne mange ulike prosjekttyper 2.Regne ut prosjektets livssykluskostnader og beherske realrentebasert annuitetsmetode 3.Tallfeste hvordan effektiv rente påvirkes av gebyrer, forskuddsrente, korttidsrente og skatt 4.Forklare forskjellen på annuitetslån og serielån hva gjelder kontantstrøm og nåverdi 5.Beskrive sammenhengen mellom et obligasjonslåns effektive rente, markedsrente og markedsverdi 6.Bruke differansekontantstrømmen for å velge det beste alternativet når valget står mellom leasing og kjøp

3 1.Fra kontanstrøm til nåverdiprofil 2.Fra prosjektforutsetninger til nåverdiprofil 3.Nåverdi og sluttverdi 4.Livssykluskostnader 5.Realrentebasert annuitetsmetode 6.Effektiv rente 7.Avdragsform og effektiv rente 8.Markedsrente og effektiv rente 9.Leasing 10.Oppsummering Oversikt: Kapittel 5

4 1. Fra kontantstrøm til nåverdiprofil I kapitlene 3 og 4 tas det utgangspunkt i en gitt kontantstrøm

5 2. Fra prosjektforutsetninger til nåverdiprofil ”Budsjetter først; diskonter etterpå”

6 Oppgave 5.2 og 5.6 Utfordringen i oppgave 5.2 er å finne frem til hvilke spørsmål som må stilles før du kan budsjettere den beslutningsrelevante differansekontantstrømmen. I oppgave 5.6 blir spørsmålene besvart, og kontantstrømmen kan budsjetteres

7 Kontantstrømmer ved direkte kostnadsføring og aktivering Hvilken er hvilken?

8 Nåverdiprofil for skattekreditt Effektiv rente lik null

9 3. Nåverdi og sluttverdi Angi eksplitt hva som er referansepunktet for en beregning

10 4. Livssykluskostnader Nettavisen 22.04.09 Les artikkelen

11 Årlig kapitalforbruk (formel 5.4)

12 Gjennomsnittskostnad og marginalkostnad jfr. del 1.5.3

13 Den norske opera Regneark og kalkulator Du skriverKalkulatoren viser 1.INPUT (CLEAR ALL)(uten desimaler) 2.20 N 3.4 I/YR1 P_Yr 4.2400 FV20 5.400 +/-4 6.PV2400 7.+ 4000- 400 8.PV4341 9.0 FV8341 10.PMT0 11.+ 230614 2,668

14 5. Realrentebasert annuitetsmetode

15 Kapasitetsutvidelse i AS Alu Last ned regnearketregnearket

16 Alle driftsår må være like Budsjetterer reell kontantstrøm til totalkapitalen før skatt Konstant produksjonsvolum Spesiell prisendring i alle faktorer lik den generelle pristigningen Metoden gir en god indikasjon på prosjektets lønnsomhet selv om årene driftsårene bare er tilnærmet like

17 6. Effektiv rente Internenten på lånets kontanstrøm Effektiv rente høyere enn nominell (pålydende) rente hvis Gebyrer Forskuddsrente Kort rente beregnet med bankmetoden Gjennomgangseksempel: AS Nova Ønsker låne 40 millioner over fem år Mottar tre alternative lånetilbud

18 Effekten av gebyrer: Tilbudet fra A-Bank Fem års avdragstid, like avdrag én gang pr. år, 9 % etterskuddsrente

19 Effekten av gebyrer på effektiv rente: A-Bank God tilnærming også med gebyrer:

20 Effekten av forskuddsrente: Tilbudet fra B-Bank Som A-Bank, men forskuddsrente

21 Effekten av kortrente: Tilbudet fra C-Bank Nominell lik effektiv i B-Bank (7,2 %), men bankmetoden for kortrente Kort etter skatt fra bankmetoden:7,2/4 = 1,8 % per kvartal Effektiv lang fra (3.25):1,018 4 – 1 = 7,4 % per år Effektiv rente etter skatt er dermed: A-Bank6,6 % B-Bank7,2 % C-Bank7,4 %

22 Lånets nåverdi kontra effektiv rente på beste alternativ Sørkoreansk statslån har effektiv rente på 4,3 % Beste norske har 6,6 %

23 Subsidierte lån: Statens lånekasse for utdanning Subsidium: Rentefritak i studietiden Hvilken verdi har subsidiet? Subsidium fra Lånekassen: Stipendet snarere enn rentefritaket Typisk fire ganger høyere

24 Sparing og låning som pakke: Oppgave 5H.6 Finansavisen 31.01.2009: JAK gir rentefrie lån med følgende vilkår: Lånet tilbakebetales som et serielån. Nominell rente = 0 % Låneavgift betales banken ved hver avdragsbetaling Ved hver avdragsbetaling må låntaker sette inn tilsvarende beløp på en sparekonto Saldo på denne sparekontoen gir 0 % rente og kan heves når siste avdrag er betalt

25 Du låner 144 000 kroner i JAK over tolv år Tilbakebetaling årlig, første gang om ett år, årlig låneavgift 700 kroner. a.Vis nåverdiprofil og effektiv rente på avtalens sparedel og lånedel hver for seg. b.Hva ville du gjort om de to delene var separat tilgjengelige? c.Vis nåverdiprofilen og effektiv rente for avtalen. Når er JAKs tilbud lønnsomt? d.Effektiv rente på beste alternative lånemulighet er 5 %. Hva er verdien av din avtale med JAK?

26 7. Avdragsform og effektiv rente Velge annuitetslån eller serielån? Eksempel: Låner 2 mill. til 8 % over ti år; årlig betaling Kontanstrøm

27 Nedbetalingstakt

28 Lønnsomhet Effektiv rente er uavhengig av avdragsform Nåverdi? Hvis kapitalkostnad > 8 %: Annuitet høyest NV fordi lånesaldo og dermed rentefordel størst hele tiden

29 8. Markedsrente og effektiv rente Eksempel A: A har lagt ut et 1-års lån i markedet Kupongrente 10 % p.a. Kontantstrøm: –100 110 Anta: Markedsrente for tilsvarende lån stiger umiddelbart fra 10 % til 12 %. Spørsmål: Hva skjer med kurs (verdi) på As lån?  01

30 En ny investor vil kreve 12 % avkastning på sin investering i As lån Kursen X (verdien per 100 kroner pålydende) må derfor være: 110/1,12 = X X = 98,21 110/1,08 = X X = 101,90 Eksempel B: B har lagt ut et 1-års lån i markedet Kupongrente 10 % p.a. Anta: Markedsrenten faller umiddelbart fra 10 % til 8 %. Spørsmål: Hva skjer med kurs på Bs lån? Ny investor vil kreve 8 % avkastning:

31 Kursen faller når markedsrenten stiger Kursen stiger når markedsrenten faller Kan vises: Effekten er sterkere jo lenger lånet varer MarkedsrenteKurs 8 %101,90 10 %100,00 12 % 98,21 Dermed:

32 Eksempel C: Cs obligasjonslån har pålydende 100 mill. Kupongrente 5 % Markedsverdien på lånet er 110 mill (dvs. kurs 110) Betyr: Investor kan kjøpe lån pålydende 10 for 11 og få 0,5 i rentebetaling Innebærer markedsrente på 4,55 % (0,5/11) Dessuten: C kan kjøpe tilbake lånet for 110 mill. og spare rentebetalinger på 5 mill. årlig Spørsmål: Hva er effektiv lånerente for C? r = spart rentebetaling/utbetalt ved tilbakekjøp = (100. 0,05)/110, dvs. 4,55 % Effektiv rente er lik markedsrente uansett kupongrente Dermed:

33 9. Leasing (leie) Å lease er alternativ til å kjøpe Utleier eier; leier har bruksrett og ofte kjøpsrett Leasing er finansiering Metode (generelt) 1.Sjekk om selve investeringen er lønnsom 2.Finn differansekontanstrømmen Leie minus Kjøp 3.Velg leie hvis denne kontanstrømmen er lønnsom. Velg kjøp hvis den er ulønnsom

34 Kontantstrøm ved Leie og ved Kjøp Differansekontantstrøm Leie minus Kjøp

35 Eksempel Differanse- kontantstrøm Prosjektdata

36 Nåverdiprofil og effektiv rente på leasing

37 Metode (i detalj) Husk: Leasing er et finansieringsprosjekt

38 Mer om effektiv rente på differansekontanstrøm: Avbetaling (5H.8) Du vil kjøpe motorsykkel til 60 000 kroner. Kan enten betale kontant eller på avbetaling (AB) Velges AB, finansierer AB selskapet halvparten av kjøpesummen umiddelbart. Du betaler 24 månedlige rater à 1 530 kroner. a.Budsjetter differansekontantstrømmen Kontant – AB. Er dette et investeringsprosjekt eller et finansieringsprosjekt? b.Hva er årlig internrente? c.Når er det lønnsomt å velge AB? Se bort fra skatt d.Kjenner du andre finansieringsformer med lignende effektiv rente?

39 Oppgave 1 a.Bedriften er ikke i skatteposisjon og ønsker å leie en maskin over fem år, etterskuddsvis årlig leie. Kjøpsverdien på maskinen er 50 000. Kan avskrives lineært over fem år. Utrangeringsverdien er null. Lånerenten er 10 %. Hvilken leie gjør leasing lønnsom? b.Hvilken leie gjør leie lønnsom hvis bedriften er i skatteposisjon? (25 % innteksskatt)

40 Oppgave 2 Hva er korrekt diskonteringsrente når du vurderer leie vs. kjøp? 1.Bedriftens kapitalkostnad for gjeld og egenkapital 2.Risikofri rente 3.Gjeldskostnad etter skatt 4.Gjeldskostnad før skatt

41 10. Oppsummering Gjennomgangsmelodien i kap 1–4: Budsjetter for å finne kontantstrøm Diskonter for å finne lønnsomhet Velg for å finne det mest lønnsomme Denne oppskriften på prosjektanalyse gjelder uansett: Investeringsprosjekt Finansieringsprosjekt Kombinasjon av de to (pakke)

42 Kapittel 5 illustrerer dette gjennom mange anvendelser av stoffet fra kap. 1–4: Forstå forholdet mellom nåverdi og sluttverdi Omgjøre investeringsbeløpet til årlige livssykluskostnader Innse styrken i realrentebasert annuitetsmetode Forstå hvordan effektiv rente kan beregnes, påvirkes, brukes og misbrukes Tallfeste verdien av subsidiert finansiering Beregne kontantstrøms- og lønnsomhetseffekt av leasing


Laste ned ppt "Kapittel 5 Trærne i skogen. Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 5 skal du kunne: 1.Bruke kunnskapen du har fått gjennom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google