Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

#6454853 Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett 28. april 2016 GROV UAKTSOMHET Advokat Gunnar Sørlie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "#6454853 Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett 28. april 2016 GROV UAKTSOMHET Advokat Gunnar Sørlie."— Utskrift av presentasjonen:

1 #6454853 Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett 28. april 2016 GROV UAKTSOMHET Advokat Gunnar Sørlie

2 #6454853 ​ Grov uaktsomhet – en skyldgrad ​ Skyldgradene slik vi kjenner dem fra strafferetten Forsett Hensikt, overlegg Grov uaktsomhet Simpel uaktsomhet Culpa levissima I det virkelige liv en trinnløs skala Rettslig relevant for eksempel i forhold til skadelidtes medvirkning Begrepet grov uaktsomhet finnes i 88 formelle lover 2 Innledning (1)

3 #6454853 ​ Grov uaktsomhet i bygge- og entrepriseretten Som unntak i forhold til avtalt ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse I en annen gate - NS 8405 punkt 31.4 fjerde ledd annet punktum Situasjoner hvor det er behov for å anføre grov uaktsomhet Det er reklamert for sent Tapet overskrider ansvarsgrensen Dagmulkten dekker ikke de faktiske merkostnadene ved forsinkelsen Mangelen har medført tap som omfattes av ansvarsfraskrivelse Grov uaktsomhet kan synes å bli påberopt rutinemessig i mange slike tilfeller 3 Innledning (2)

4 #6454853 ​ Temaet reiser særlig to hovedspørsmål Den nedre terskel for grov uaktsomhet Identifikasjonsspørsmålet – hvem må ha utvist den grove skylden? Videre fremstilling Bakgrunnsretten Standardkontraktene (NS) og praksis 4 Innledning (3)

5 #6454853 ​ Utgangspunkt: Det kan inngås avtale om fraskrivelse eller begrensning av ansvar ​ Ansvarsbegrensning kan være velbegrunnet og bidra til å balansere kontraktsforholdet ​ Ansvarsbegrensning må være avtalt ​ Tilsidesettelse av avtalt ansvarsbegrensning Vedtakelse Tolkning Sensur - herunder læren om grov egenfeil og avtaleloven § 36 Avtalebaserte ansvarsbegrensninger kan ikke påberopes overfor tredjemenn 5 Bakgrunnsretten (1)

6 #6454853 ​ Det er ikke adgang til å fraskrive seg ansvar for egen forsettlig skadeforvoldelse Læren om grov egenfeil – NL 5-1-2 Antatt at grov uaktsomhet må likestilles med forsett Behandlet flere steder i juridisk teori Ole Lund: Egenfeil og globalbegrensning, Arkiv for sjørett bind 8 (1965-67) side 301-391 Viggo Hagstrøm: Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i næringsforhold, TfR 1996 side 421-518 6 Bakgrunnsretten (2)

7 #6454853 ​ Grensen mellom simpel og grov uaktsomhet Konkret vurdering, likeartet med (annen) culpavurdering Tradisjonell formulering - Rt 1989 side 1318 om advokatansvar: «For at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den etter mitt syn representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.» 7 Bakgrunnsretten (3)

8 #6454853 ​ Identifikasjonsspørsmålet ​ Det er adgang til å fraskrive seg ansvar for ansattes forsettlige eller grovt uaktsomme skadeforvoldelse Rt 1994 side 626 - Kaiinspektørdommen Organansvaret kan gi en pekepinn på hvem foretak selv må indentifiseres med Organansvaret er behandlet i Stenvik m fl, Erstatningsrett (2015) side 249 flg Rt 1995 side 209 – om oppreisningsansvar «Kommunen må identifiseres med kommunestyre, formannskap og ordfører. Hvor vidt man kan gå videre er uklart …» Rt 2012 side 1062 – Tripp Trapp om blant annet oppreisningsansvar Vareutvalget var besluttet av innkjøpssjef med selvstendig rolle og ansvar for vareutvalget, « … et for selskapet helt sentralt felt …» 8 Bakgrunnsretten (4)

9 #6454853 ​ Identifikasjonsspørsmålet er ikke avklart i norsk rett På den ene side Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett (2011) side 652: Praksis synes «å ha lagt til grunn at en alment avfattet fraskrivelse … ikke kan anses å dekke grov uaktsomhet, og det uten hensyn til om den grove uaktsomhet må tilregnes kontraktsparten pga. svikt hos ledelsen eller ansattes forhold.» På den annen side Kaasen om vurderingen i forhold til petroleumskontrakter (Knut Kaasen: Petroleumskontrakter medkommentarer til NF 05 og NTK 05 (2006) side 759: «Min oppfatning er etter dette … Skal den avtalte ansvarsfraskrivelse falle, må det altså normalt påvises atansvaret skyldes forsett fra leverandørens ledende personell, med innsikt i at konsekvensen ville innebære en hensynsløs tilsidesettelse av selskapets interesser.» 9 Bakgrunnsretten (5)

10 #6454853 ​ Generelt ​ NS 8405 inneholder en rekke bestemmelser om ansvarsfraskrivelse med uttrykkelig unntak for forsett og grov uaktsomhet Punkt 34.1 tredje ledd, punkt 34.3 tredje ledd, punkt 36.2 annet ledd, punkt 36.5 annet ledd, punkt 36.8, punkt 39.4 annet ledd, punkt 42.3 Eksempel – punkt 34.1 tredje ledd første punktum: «Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt ved overskridelse av dagmulktbelagte frister, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet.» Eksempel – punkt 34.3 tredje ledd annet punktum om dagmulktsansvar: «Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren.» Punkt 2.4: «entreprenøren – kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter» 10 Standardkontraktene (NS) og praksis (1)

11 #6454853 ​ Rådgivningskontraktene inneholder tilsvarende bestemmelser Eksempel – NS 8401 punkt 12.2 sjette ledd om reaksjon ved forsinkelse: «Har den prosjekterende opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, gjelder heller ikke begrensningen av erstatningsansvaret i 1. og 3. ledd.» Eksempel – NS 8401 punkt 13.3 tredje ledd siste punktum om erstatning for prosjekteringsfeil: «Ansvarsbegrensningene gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.» NS 8401 punkt 2.1 – definisjon «prosjekterende – den som har påtatt seg å utføre oppdraget» Andre NS-kontrakter inneholder tilsvarende bestemmelser 11 Standardkontraktene (NS) og praksis (2)

12 #6454853 ​ Spørsmål om skyldgrad og identifikasjon kan oppstå i ulike situasjoner Prosjekteringsfeil Utførelsesfeil Ressursmangel med påfølgende forsinkelse Uriktig informasjon i forbindelse med krav på vederlag Brudd på sideforpliktelse Plikt til samordning med sideentreprenører Plikt til å tegne forsikring Etc 12 Standardkontraktene (NS) og praksis (3)

13 #6454853 ​ Hva er grov uaktsomhet ​ Grensen mellom simpel og grov uaktsomhet beror på konkret, skjønnsmessig helhetsvurdering Avstand fra det forsvarlige Sannsynligheten for skade Skadens potensielle omfang Systemsvikt eller enkeltstående glipp? Brudd på kvalitetssikringssystem? Tidsnød Ressursmangel Vurderingen skal gjøres uten etterpåklokskap - en hovedutfordring 13 Standardkontraktene (NS) og praksis (4)

14 #6454853 ​ Tore Sandvik: Kommentar til NS 3410 (1977) side 240: «Grov uaktsomhet vil trolig være mest aktuell i form av feilkonstruksjon basert på graverende misforståelser av kontraktsangivelser, eller i form av massive unnlatelser av instruksjon til og tilsyn med arbeidernes utførelse. … det må foreligge et markert og vesentlig avvik fra det som må regnes som forsvarlig atferd.» ​ Momenter nevnt av Bruserud m fl: Entrepriserett (2014) side 404: Grov uaktsomhet forutsetter bevissthet om skaderisikoen Mer betydningsfull faglig svikt Overtredelse av sentrale sikkerhetsregler og rutiner Betydningsfull svikt i kontraktsmessig oppfyllelse som bevismessig indikasjon på grov uaktsomhet 14 Standardkontraktene (NS) og praksis (5)

15 #6454853 ​ Særlig om ubegrenset ansvar ved forsinkelse Helge Jakob Kolrud m fl, NS 8405 Kommentarutgave (2004) side 421: «Dersom en entreprenør har flere byggeprosjekter som konkurrerer om hans ressurser, kan han være fristet til å overføre disse til det prosjekt som det for han er mest fordelaktig å ferdigstille i tide, f.eks. pga. stort dagmulktseksponering. Slik bevisst omdisponering av ressursinnsatsen kan innebære et forsettlig kontraktbrudd overfor det/de konkurrerende prosjekt(er), og dermed medføre at ansvarsbegrensninger gjennom dagmulkten bortfaller. Byggherren vil i så fall kunne kreve dekket ethvert påregnelig tap ved forsinkelsen.» Konkurranse mellom prosjekter om en entreprenørs ressurser er ikke uvanlig Det har neppe vært meningen å stille entreprenøren overfor valget mellom ubegrenset ansvar og å holde tilstrekkelige ressurser til disposisjon til enhver tid 15 Standardkontraktene (NS) og praksis (6)

16 #6454853 ​ Eksempel – Agder lagmannsrett 2. mars 2012 – Ytre Lagmannsholmen Grunnbrudd ved utfylling i sjøen, vurdering av målinger fra piezometer. Lagmannsretten fant under tvil at den prosjekterendes handlemåte ikke fremstod som et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Krav om tap ut over avtalt ansvarsgrense. Eksempel – Gulating lagmannsrett 26. juni 2015 – Nonnesetergate 4 Entreprenøren ble funnet å ha handlet grovt uaktsomt, grensende til forsett. Det tok for lang tid å utbedre manglene, og entreprenøren trakk seg til slutt fra all utbedring vitende om at det fortsatt var alvorlige gjenstående mangler. Ansvar for husleietap. 16 Standardkontraktene (NS) og praksis (7)

17 #6454853 ​ Grov uaktsomhet anføres rett som det er, men fører sjelden frem Årsaken kan være ukritisk bruk av anførselen Er praksis for tilbakeholdende med å konstatere grov uaktsomhet? Helge Jakob Kolrud m fl: NS 8405 Kommentarutgave (2004) side 457: «Det har i praksis vist seg at det skal svært mye til … Det er grunn til å reise spørsmål om ikke rettspraksis har gått for langt i å godta ganske kvalifisert uaktsomme forhold uten å statuere grov uaktsomhet.» 17 Standardkontraktene (NS) og praksis (8)

18 #6454853 ​ Identifikasjonsspørsmålet ​ Identifikasjonsspørsmålet er sparsomt drøftet i entrepriseretten ​ Unntakene for forsett og grov uaktsomhet synes å ha vært oppfattet kun som gjenspeiling av preseptorisk bakgrunnsrett Tore Sandvik: Entreprenørrisikoen (1966) side 311: «Videre har det vært antatt at en ikke gyldig kan fraskrive seg ansvaret for forsettlig eller grovt uaktsom adferd» med henvisninger til Augdahl og Arnholm Helge Jacob Kolrud m fl: NS 8405 Kommentarutgave (2004) side 421: «Unntak gjelder kun hvor det foreligger «forsett eller grov uaktsomhet», noe som hadde gjeldt uten uttrykkelig bestemmelse.» Samme bok side 425: «Dette ville ha gjeldt uansett om det er uttrykkelig sagt i kontrakten eller ei, idet det etter gjeldende rett neppe er mulig å begrense sitt ansvar for forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger.» Dette slås fast også på side 456-457 (note 6 til NS 8405 punkt 36.5) ​ 18 Standardkontraktene (NS) og praksis (9)

19 #6454853 ​ Gjengs oppfatning synes å være at ansatte på alle nivåer identifiseres med entreprenøren også i forhold til unntakene for forsett og grov uaktsomhet Helge Jacob Kolrud mfl: NS 8405 Kommentarutgave (2004) side 457 (note 7 til NS 8405 punkt 36.5): «Formuleringene i disse bestemmelsene må forstås slik at de skal omfatte forhold hos entreprenøren generelt m.a.o. entreprenøren personlig, selskapsorganer, administrativ ledelse og den enkelte arbeidstaker. I tillegg må underentreprenøren bli betraktet som en del av entreprenørens ansvar.» Karl Marthinussen m fl: NS 8405 med kommentarer (2010) side 608: »Dette (forsettet eller den grove uaktsomheten) gjelder hos entreprenøren selv eller hos underentreprenøren, og er uavhengig av om den foreligger hos ansatte eller ledelse.» Bruserud m fl: Entrepriserett (2014) side 351: «Det er likegyldig om den grove skylden er utvist av entreprenøren selv eller noen han svarer for etter reglene om kontraktshjelperidentifikasjon (eksempelvis arbeidstakere, underentreprenører o.a.)» 19 Standardkontraktene (NS) og praksis (10)

20 #6454853 ​ Har man ved utformingen av NS 8405 og andre NS-kontrakter trodd at entreprenøren ikke har anledning til å fraskrive seg ansvar for underordnede ansattes grove uaktsomhet? I så fall hviler bestemmelsene på en misforståelse Hans Jakob Urbye var dog oppmerksom på problemstillingen Hans Jakob Urbye, Kommentar til NS 8401 og NS 8402 (2011) side 158-159: «Selv om det ikke er adgang til å avtale ansvarsbegrensning for eget forsettlige eller grovt uaktsomme forhold, er det adgang til å begrense sitt ansvar for ansattes og underrådgiveres forsettlige eller grovt uaktsomme forhold … (henvisning til Rt 1994 side 626) … Denne muligheten til å begrense ansvaret … er imidlertid ikke benyttet i NS 8401.» ​ 20 Standardkontraktene (NS) og praksis (11)

21 #6454853 Vide unntak for forsett og grov uaktsomhet kan lettere skape usikkerhet og potensiale for tvister Rekkevidden av unntak for forsett og grov uaktsomhet blir vesentlig videre hvis ikke bare ledelsen, men også ansatte på alle nivåer og underentreprenører, identifiseres med kontraktsparten Er det skjellig grunn til mistanke om at NS-kontraktenes unntak for forsett og grov uaktsomhet kunne ha vært mer gjennomtenkt? 21 Avsluttende bemerkninger


Laste ned ppt "#6454853 Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett 28. april 2016 GROV UAKTSOMHET Advokat Gunnar Sørlie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google