Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aibelbygget - Bergen Mobilitets og Energistrategi Joachim Schröder 23.04.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aibelbygget - Bergen Mobilitets og Energistrategi Joachim Schröder 23.04.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aibelbygget - Bergen Mobilitets og Energistrategi Joachim Schröder 23.04.2013

2 Fremtidens muligheter og utfordringer i forbindelse med Aibelbygget ■ Byggets unike beliggenhet og dets begrensinger på parkeingsmuligheter vil kreve omfattende endring av den enkelte ansattes reisevaner der for tiden over 85 % bruker bil fremfor alternativer som sykling, gåing eller kollektivtrafikk. ■ Selv om bybanen rett foran døren vil være et godt tilbud, vil langt fra alle kunne nytte det på en hensiktsmessig måte og seriøse alternativer må etableres. ■ Spesiellt krevende vil det være i overgangsfasen mellom innflytting i Aibelbygget februar 2015 og åpning av bybanen juni 2016. ■ For å forberede alle ansatte på best mulig måte har Aibel etablert en egen arbeidsgruppe med ansvar til å identifisere, foreslå og gjennomføre nødvendige endringsprosesser. ■ Det er etablert en strategi som beskriver tiltak for sikre mobilitet og miljøriktige energitiltak. Når forandringens vind blåser, går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller” Kinesisk ordtak

3 Sikre mobilitet ■ Kartlegge muligheter for alternative reisemåter: ■ Identifisere muligheter (springbrette case oppgave); omtalt på Bergen næringsråd nettside ■ Kartlegging av reisevaner og fremtidens muligheter basert på spørreundersøkelser og bosettingsmønster planlagt gjennomført Q3/ 4 2013 ■ Spontan samkjøring; startet 19. Mars 2013; 40 brukere sålangt mål må etableres ■ Introdusere El sykler til gratis utlån som lavterskel tilbud for å fremme sykling til jobb, ■ Involvere Skyss i omlegging av reisevaner gjennom tilpasning av rutetilbud og synliggjøring av kollektive muligheter ■ Starte opp samarbeid med mobilitetskontoret ■ Være pådriver til etablering av barnehage i nærområdet for å muliggjøre kollektiv reising også for ansatte med barn i denne aldersgruppen. ■ Etterspørre og være pådriver for tilrettelegging for syklende og gående i forbindelse med bybaneutbygging og infrastruktur i området. ■ Tilrettelegge med attraktive garderobefasiliteter og sykkelparkeing i Aibelbygget. ■ Prioritert parkering til samkjørende og Elbiler ■ Arbeider med å utfordre og forbedre lokaltraffikale forhold rundt tilkomst til parkering og på den måten heve kvalieten av allmeningen til å fremstå som attrakiv innfallsport fra bybanen til Kokstadområdet. ■ Beskrive og sikre gode kommunkasjonsprosesser for tiltakene

4 Media mobilitesløsninger Aibelbygget ■ http://aibel.com/en/news-and-media/news/a- victory-for-solution-oriented-students

5 Sikre miljøriktige energitiltak ■ Etablere en strategi til å utruste bygget med energi og miljøvennlig IT utsty: ■ Dagens løsninger for arbedsstajoner med 2 x 14" skjermer erstattes med en 24 /27 " widescreen-skjerm, ■ Møteroms- og infokjermer leveres med LED teknologi. ■ Enegibesparende print- koipimaskiner med miljøvennlige default innstillinger. ■ Sentralisert datasenter som minimaliserer bruk av lokale server i Aibelbygget på Kokstad ■ Sentralisert UPS løsning ■ Bruke Solceller til lading av elvbiler / elsykler ■ Utrede mulighet til å etablere et pilotprosjekt for sanntidsovervåking av fassader/ utvendige arealer i samarbeid med Ferd, Bybanen, Politi og forsikringsselskap.

6 Oppfølging av implementerte tiltak i Aibelbygget ■ Sikre kontinuerlig engasjement og fokus fra Aibelansatte på miljøriktig adferd og mobilitet. ■ Synliggjøre og trende bruk av alternative reisemåter ■ Sanntids synliggjøring av energiforbruk ■ Benchmark både internt og eksternt.

7 Status prosessendring15.04.2013 ■ Ledersamling med fokus på ”vi går samme vei” avholdt 22.02.13 ■ Arkitektpsykolog gav informasjon om viktigheten av at lederene i Aibel er med på endringen og støtter avgjørelser som blir tatt. Gode tilbakemeldinger. ■ Informasjonsmøte med alle fast ansatte avholdt 18.03.13 ■ Det ble gitt en staus oppdatering på hvor lang prosjektet er kommen. Arkitektpsykolog holdt foredrag om hvordan vi vil kjenne endingene ved en flytteprosess, og de positive sidene ved teamområder. Ingen kritiske spørsmål i fra salen. ■ ”Kick-off” møte med skyss avholdt 13.03.13 ■ Vi har startet dialog med skyss. De er svært glade for at vi har tatt kontakt og ønsker et tett sammarbeid. Planlagt kollektivuke i september, da nye ruter kommer 12. august. Vil gå i dialog angående rutetrasse rundt Aibelbygget Bergen. ■ Trim til jobben, oppstart 29.04.13 ■ Aibel Bergen er blit en del av aktivbedrift konseptet. Det vil bli kjørt 2 kampanjer som har tema trim til jobben. Er 210 stk som er påmeldt aktiv bedrift. ■ Utleige av el-sykler, oppstart uke 18 ■ Bestilling av 8 el-sykkler er satt. Leveranse uke 17-18. ■ Deltakelse i Case konkuranse til springbrettet ■ Utdanning i Bergen valgte Aibel som bedrift til årets case. Der valgte vi utfordinger ved en flytteprosess som oppgave. Mange gode forslag kom inn.

8 Videre arbeid ■ Oppfølging av el-sykkler ■ Oppfølging av trim til jobben ■ Oppfølging av spontansamkjøring ■ Gjennomføre spørreundersøkelse ■ Fortsette videre sammarbeid med skyss ■ Gjennomføre kolektivuke ■ Oppfølging av FAQ på Inside ■ Organisere allmøter

9 Kartlegging av dagens, og fremtidens, reisemønster Kartlegging ■ Hvor er de ansatte i Bergen bosatt? ■ Hvordan kommer de seg til jobb i dag? ■ Hvilke muligheter har de i dag til å reise alternativt? ■ Hva skal til for å endre reisevaner? ■ Caseoppgave til Springbrettet, hvordan vil fremtidens reisemønster se ut? ■ Dato: 12. april

10 ”Aibel satser på el-sykkel” (overskrift BT 23.05.13) ■ Vil engasjere flere som velger bort sykkel. ■ Fremmer et nytt og innovativt produkt. ■ Ansatte skal få teste, slik at de kan gå til anskaffelse senere. ■ Aibel viser iniativ, prøver på samarbeid med Johan H. Andresen etterhvert. ■ Dato: 23. mai 2013

11 Trim til jobben ■ Forutsetning at lokasjonsledelsen inngår sammarbeid med Bedriftsidretten i Hordaland.(Aktiv bedrift) ■ Skal engasjere og motivere til å bedre ansattes fysiske helse. ■ Skreddersydde tiltak og tilbud. ■ Kjører kampanje ”Trim til Jobben” ■ Dato: hvert år februar-november

12 Spontan Samkjøring ■ Samkjøring er en privat avtale mellom sjåfør og passasjer. ■ Spontan Samkjøring reduserer køer, kostnader, og karbondioksid. ■ Aibel er med på Bergenspiloten. ■ Prosjektgruppen for prosessendring vil være aktiv i å fremme spontansamkjøring ilag med Aibels bedrfitskontakt. ■ Dato: Kontinuerlig

13 "Aibels kollektivdag" og "Aibels kollektivuke" ■ Konsept: ■ Skyss står på ”lunsjstand” dagen før. ■ Det gis personlig veiledning på ruter ■ Trekning av 250 billetter. ■ Oppfordres til Spontansamkjøring ■ Dato ■ Kollektiv dag 11.04.13 og 27.03.14 ■ Kollektiv uke 39(2013) og uke 39(2014)


Laste ned ppt "Aibelbygget - Bergen Mobilitets og Energistrategi Joachim Schröder 23.04.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google