Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDBRUKSAVDELINGEN Klikk for å legge inn navn / epost / telefon RMP 2015 Miljøkravene-- Ny forskrift og rundskriv RMP -- endringer 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDBRUKSAVDELINGEN Klikk for å legge inn navn / epost / telefon RMP 2015 Miljøkravene-- Ny forskrift og rundskriv RMP -- endringer 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 LANDBRUKSAVDELINGEN Klikk for å legge inn navn / epost / telefon RMP 2015 Miljøkravene-- Ny forskrift og rundskriv RMP -- endringer 2015

2 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Regionale miljøkrav

3 Felles rundskriv – Østfold og Akershus Ny hjemmel – jordloven § 11 første ledd Veiledning og informasjon er vesentlig, spill på lag med gårdbrukerne Flomutsatte arealer: Arealer som oversvømmes jevnlig. Dette må vurderes lokalt ---RMP-kart! Man må bruke skjønn når det gjelder hva som er tydelige erosjonsspor – drågkart kan være til hjelp, men er ingen fasit. Regionale miljøkrav Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

4 Avkorting må begrunnes og forhåndsvarsles til søker, jf. Forvaltningsloven §§16, 24 og25. Med i vurderingen, : Formålet bak reglene fremkommer Forurensingsfaren ved manglende miljøtiltak Helhetsvurdering, rimelig i forhold til bruddet. Avkortingen skal ikke være en straff, men bidra til at miljøkravene følges påfølgende år. Avkorting er en alvorlig reaksjon overfor søker, gjennom begrunnelsen for vedtaket skal søker forstå hvorfor forvaltningen har avkortet, og hvorfor størrelsen på avkortingen ble som den ble. Vurderinger ved brudd Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

5 I PT og RMP er det kommunen som er myndighet § 11- PT:Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Anbefalte trekk, F.eks: 1)? kr./meter manglende buffersone 2)? kr./daa flomtusatt areal 3)? Kr./m manglende gras i dråg 4)? Kr/daa i kl 3 og 4 som ikke er i stubb Reaksjoner ved brudd /hvordan sikre mest mulig lik reaksjon? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Areal, daa Reduksjon, kr ˂ 2508 000 251-50012 000 ˃ 50018 000

6 6

7 Revidert forskrift- takk for innspill! Miljøavtaler  Nye grunnvilkår Økte satser! 51 mill kr. til fordeling i 2015! Ved direktesåing, søk kun på direktesåing! Vegetasjonssoner kan slås med beitepusser -PT! Drift av beitelag- tilskudd beregnes ut ifra dyr sanket Åkerrikseavtaler. Grunneier og Fylkesmannen Årlig støtte til steingjerder og alleer, (red. satser) Ravinebeitetilskudd også til: Marginale beiter, siste år til beite, ikke praktisk mulig m åkerdrift Nytt i RMP-tilskuddene 2015! Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

8 Grunnvilkår Endring i krav til plantevernjournal (og gjødslingsplan) 1. Krav til miljøplan gått ut – inn kom krav om – plantevernjournal – gjødslingsplan 2. Endring i plantevernforskrift juni 2015 3. Endring i krav til plantevernjournal juni 2015 PT og RMP Forskrift om regionalt miljøtilskudd Forskrift om regionalt miljøtilskudd § 3 Grunnvilkår: Ved bruk av gjødsel er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3. Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67. 1. Plantevernregister (tilsv. sprøytejournal) (artikkel 67) 2. Journal om vern av vassmiljø (§ 20) 3. Journal om integrert plantevern (§ 26)

9 Fylkesmannen.no Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

10 RMP-nytt: – Ingen/utsatt jordarbeiding i kl. 1 og 2 utgår – Høstharving avvikles – Bevaringsverdig husdyrraser- samordnes med nasjonal – RMP periode forlenges ett år. 2013-2017) – Digital kartløsning PT og eventuell samordning av søknadsprosessen PT og RMP 2018 Evaluering av areal- og kulturlandskapstilskuddet Ny handlingsplan for redusert risiko ved bruk av Plantevernmidler utkast høst 2015. Energi- og utslippsregnskap på gårdsnivå og Norsk Landbruksrådgiving skal gi «Gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå» støtte Utvalgte kulturlandskap og Verdensarvområde slås sammen 60 kr/ tonn i 2016 husdyrgjødsel som leveres biogassanlegg Fra jordbruksoppgjøret: Nytt 2016: Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

11 Endra grunnvilkår – Avkryssing for gjødslingsplan og sprøytejournal i Altinn og eStil – Krav om registrerte dyr og areal 31. juni– fjernet. Krav om mob og/el e-post (oppfølging av e-forvaltningsforskriften) Settekommune- nettslf-administrator tildeler ny rolle NB Det er ikke mulig å registrere en gammel søknadsomgang på neste omgang som er påbegynt Kart fra papirsøknader, arkiveres, saksbehandeler tegner kun inn godkjent tiltak når søknaden er «under behandling» Ser dere at noe mangler/er feil, så ta kontakt! RMP & eStil Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

12 Uttrekk til kontroll: risikobasert (rundskriv 14/1 L direktoratet) «0», eller «reservert»?..Følg opp! Kontrollskjema? Greit å lage dem selv? Arkiveres Advarsler på søknaden – rettes eller ignoreres, med kort begrunnelse i kommentarfelt eStil tilfredsstiller krav til offentlig arkivsystem journalføre og arkivere dokumenter som har betydning for vedtak om tilskudd i eller utenfor eStil) RMP & eStil Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13 Arkivet er heilt trygt Nyttig dersom ein ynskjer å samle søknadsbrev og tilskotsbrev på ein plass Arkivere i eStil

14 Saksbehandler: »Legge inn søknad »Behandle søknad »Gjenåpne »Attestere »Anvise »Negativ faktura Hvordan registrere og behandle Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Landbruksdirektoratet veiledning til gårdbruker Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

16 Eksempler på klager til mattilsynet, : På avslag om helikoptersprøyting. På at kommunens avgjørelse/avslag knyttet til rett på autorisasjonsbevis. Klager knyttet il instruksen:Kinstruksen: Angående vurdering i journalføringen: Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning har prosjekter på gang som vi tror skal lette journalføringen allerede fra neste sesong. Målet er også å ha vår veileder klar til det.’ Angående bruk av midler i parker og offentlige områder (§ 21): Det er få midler forbudet gjelder. Preparat med denne merkingen vil ofte være preparat som er tillatt i veksthus og ikke friland. Man må først og fremst se etter disse to pictogrammene. Eksempel på etikett her: http://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/etiketter/2011_19_14.pdfhttp://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/etiketter/2011_19_14.pdf Roundup og andre som bare er merket med giftig for vannlevendeorganismer o.l kan brukes. Mattilsynet supplerer foredrag fra PT-samling: Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

17 RMP- PT Endring i krav til plantevernjournal (og gjødslingsplan) 1. Krav til miljøplan gått ut – inn kom krav om – plantevernjournal – gjødslingsplan 2. Endring i plantevernforskrift juni 2015 3. Endring i krav til plantevernjournal juni 2015 PT og RMP Forskrift om produksjonstilskudd…. Forskrift om produksjonstilskudd…. § 11.Avkorting ved regelverksbrudd Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging skal tilskuddet avkortes. Tilskuddet skal avkortes dersom foretaket ikke fører journal over plantevernmidler som brukes, med opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Det samme gjelder dersom foretaket ikke kan fremlegge slike journaler for de siste tre årene. 1. Plantevernjournal Forskrift om regionalt miljøtilskudd Forskrift om regionalt miljøtilskudd § 3 Grunnvilkår: Ved bruk av gjødsel er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3. Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67. 1. Plantevernregister (tilsv. sprøytejournal) (artikkel 67) 2. Journal om vern av vassmiljø (§ 20) 3. Journal om integrert plantevern (§ 26)

18 Analyser av langtidstrender i Hobølelva viser synkende fosfor ‐ og nitrogentilførsler, mens partikkeltilførslene er mer stabile: – Tilstandsoversikter—eksempler fra Morsa, Leira og Pura Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Langtidsserie for konsentrasjonen av totalfosfor i Vanemfjorden. Gul strek er miljømålet.

19 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

20

21 Fylkesmannen informerer Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Ravineseminar 27 oktober Kantsoneseminar 3.desember (Skedsmo rådhus) og 17 november (Spydeberg?) Nyskapingskonseranse 10. november Akershus er et viktig fylke for rødlistede humler, og at fortsatt dyrking av rødkløver i Akershus er en viktig strategi for å opprettholde arten på nasjonalt nivå. Fagsamling om fremmede arter 11/11 Frist for å søke om tilskudd til tiltak som ivaretar truede arter (f.eks. humler) og naturtyper 15/1-2016 Veileder om drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg, kontroll på overflatevann. Ferdig 2016. Idemøte 6. novembermed entreprenører og andre med relevant kompetanse/erfaring. Si i fra!


Laste ned ppt "LANDBRUKSAVDELINGEN Klikk for å legge inn navn / epost / telefon RMP 2015 Miljøkravene-- Ny forskrift og rundskriv RMP -- endringer 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google