Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTIVASJON, TRIVSEL OG SAMARBEID - Konferanse for sekretærer Fagforbundet - SKA 15.1.2010. Rune Ramsli

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTIVASJON, TRIVSEL OG SAMARBEID - Konferanse for sekretærer Fagforbundet - SKA 15.1.2010. Rune Ramsli"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kommunal-kompetanse.no MOTIVASJON, TRIVSEL OG SAMARBEID - Konferanse for sekretærer Fagforbundet - SKA 15.1.2010. Rune Ramsli www.kommunal-kompetanse.no

2 Forandring som er planlagt eller implementert på en måte som står i motsetning til eksisterende system eller hierarki, skaper problemer og/eller motsetninger ENDRING REAKSJON ENDRING REAKSJON OMSTILLINGER/ENDRINGER

3 www.kommunal-kompetanse.no Hvorfor reagerer vi ofte negativt når vi Hvorfor reagerer vi ofte negativt når vi får noe ”tredd ned over hodet” ?? får noe ”tredd ned over hodet” ?? Det går på tvers av det grunnleggende Det går på tvers av det grunnleggende behovet for makt og medbestemmelse, behovet for makt og medbestemmelse, og truer ofte vårt behov for mestring og og truer ofte vårt behov for mestring og kontroll. kontroll. OMSTILLINGER / ENDRINGER

4 www.kommunal-kompetanse.no Mennesker som føler at de har makt er Mennesker som føler at de har makt er aktive og tar initiativ. aktive og tar initiativ. (KONTROLL - TRYGGHET - MESTRING) (KONTROLL - TRYGGHET - MESTRING) Mennesker som føler de er i en avmakts- Mennesker som føler de er i en avmakts- situasjon mister energien og går inn i situasjon mister energien og går inn i passivitet. passivitet. (FORSVAR - ANGST - AGRESSJON) (FORSVAR - ANGST - AGRESSJON) OMSTILLINGER / ENDRINGER

5 www.kommunal-kompetanse.no - TROSFELLESSKAP - - TROSFELLESSKAP - Tro gir kraft ! Tro kan flytte fjell ! TRO AT DET ER MULIG ! OMSTILLINGER / ENDRINGER

6 www.kommunal-kompetanse.no # Vær oppmerksom på dine tanker og din indre dialog angående en situasjon. indre dialog angående en situasjon. Fokuser på det positive ! Fokuser på det positive ! # Ikke kast bort tid på å diskutere det som er vedtatt eller besluttet. er vedtatt eller besluttet. # Slå fast at fortida er over. # Skap framtida sammen. OMSTILLINGER / ENDRINGER

7 www.kommunal-kompetanse.no Psykososialt arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan de ansatte på en arbeidsplass forholder seg til hverandre: I.Er miljøet inkluderende eller ekskluderende? II.Er det problem- eller løsningsfokusert? III.Er det rom for samhandling? IV.Ser de ansatte hverandre?

8 www.kommunal-kompetanse.no Godt arbeidsmiljø På mange arbeidsplasser klager en over at det er for dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Det er det imidlertid vi selv som skaper dette arbeidsmiljøet gjennom vår daglige samhandling.

9 www.kommunal-kompetanse.no Godt arbeidsmiljø De ansatte i en virksomhet i en kommune fremhevet følgende faktorer som viktig for utvikling av det gode og inkluderende arbeidsmiljøet de ønsket seg: 1.At ledelsen og de ansatte tar et felles ansvar for å skape organisasjonsendring-/ utvikling. 2.God informasjonsflyt og åpen kommunikasjon. 3.Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonens utfordringer.

10 www.kommunal-kompetanse.no Godt arbeidsmiljø 4.Ansvarliggjøring og involvering av medarbeiderne. 5.Bruke etablerte fellesarenaer på arbeidsplassen til å jobbe med egen organisasjonskultur. 6.Kartlegge hva som fremmer og hemmer samhandling og læring. 7.Synliggjøre og verdsette den enkeltes totalkompetanse (Rapport, Kommunal Kompetanse Nord, 2005)

11 www.kommunal-kompetanse.no Godt arbeidsmiljø. SINTEF Teknologiledelse gjennomførte i 2001 en landsomfattende arbeidsmiljø-kartlegging. I 2002/2003 supplerte de denne med en dybdeundersøkelse i Midt-Norge. På grunnlag av disse undersøkelsene har de kommet fram til at følgende faktorer er viktige for at en skal kunne kalle arbeidsmiljøet godt:

12 www.kommunal-kompetanse.no Godt arbeidsmiljø 1.Trivsel og samhold 2.Trygghet 3.Humor og humør 4.Konstruktiv konfliktløsning 5.Lydhør og handlekraftig ledelse 6.Tilpasset utstyr og lokaler Med unntak av punkt 6, er et godt arbeidsmiljø synonymt med et godt sosialt miljø. (H. Y. Torvatn, 2005)

13 www.kommunal-kompetanse.no - Vi har behov for å bli mer motiverte for å møte motiverte for å møte den reelle hverdagen ! den reelle hverdagen ! A L T S Å :

14 www.kommunal-kompetanse.no -Er den drivkraften som får oss til å handle. -Å være motivert betyr at du har energi eller overskudd. -Det er viktig å vite hva som gir deg energi og hva som tapper deg for energi. MOTIVASJON

15 www.kommunal-kompetanse.no Den kraft som driver oss til å nå bestemte MÅL, og tilfredsstille viktige BEHOV. M O T I V A S J O N

16 www.kommunal-kompetanse.no WHAT`s IN IT FOR ME ? Oppgaven er: Interessant Viktig Utviklende Godt betalt (belønning ?) Annet ? MOTIVASJON

17 www.kommunal-kompetanse.no Henger nøye sammen med: Viktighet ! Viktighet ! Tilbakemeldinger ! Tilbakemeldinger ! Du blir motivert til innsats dersom en oppgave gir mening og er viktig. MOTIVASJON

18 www.kommunal-kompetanse.no HVOR VIKTIG ER TILBAKE- MELDINGER ? HVOR VIKTIG ER TILBAKE- MELDINGER ? Hva slags tilbakemeldinger får du?Hva slags tilbakemeldinger får du? Hva slags tilbakemeldinger gir du?Hva slags tilbakemeldinger gir du? TILBAKEMELDINGER

19 www.kommunal-kompetanse.no HVILKE FORVENTNINGER HAR DU TIL HVERDAGEN ? Alminnelige hverdager ? Hvilke farger er det på hverdagene dine ? Hvem jobber du for ? FORVENTNINGER

20 www.kommunal-kompetanse.no Omgivelsene Gode relasjoner Organisasjonskulturen Å ville selv Humor - Når ble du sist knepet i å gjøre noe positivt ? - Når roste du sist en kollega for å gjøre en god jobb ? Hva påvirker din motivasjon ?

21 www.kommunal-kompetanse.no Påvirker din atferd, og er en motivasjonsfaktor som bidrar til engasjement og innsats. OPPLEVELSEN AV: - TRYGGHET - TRIVSEL - TILHØRIGHET - TILLIT

22 www.kommunal-kompetanse.no Positive Positive mennesker har mye mer livsglede og motivasjon enn de med negativ innstilling ! Vi bestemmer i stor grad selv hvordan vi vil ”ha det” med oss selv. TENK POSITIVT !!

23 www.kommunal-kompetanse.no Motivasjon får du gjennom å løse oppgaven ! POSTULAT:

24 www.kommunal-kompetanse.no Å BLI MOTIVERT KREVER MOT - - Å OVERVINNE ANGST.

25 www.kommunal-kompetanse.no HOLDNINGER TIL EGEN ARBEIDSSITUASJON Positive eller negative ? Hvordan er mitt selvbilde ? Hvordan takler andre, familie/venner min arbeidssituasjon? Hvordan er forholdet til kolleger/ledere ? Hvordan endre andres holdning til min jobb/mitt yrke ? vi SITAT: ” Vi ser ikke tingene slik de er, vi ser dem slik vi er ”

26 www.kommunal-kompetanse.no ANSVAR FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ Meg selv ? Idé - skaper, Positiv, Kreativ, Lære nytt innen faget… Kommunikasjon Løse opp ” klikkene ” i krokene Komme med forslag til forbedringer i avdelingene… Hjelpe medarbeidere, slik at vi sammen kan utvikle produktet/helheten

27 www.kommunal-kompetanse.no KONFLIKTFOREBYGGING Behandle hverandre med respekt og vennlighet. (Re-spectera = se to ganger, legge merke til). Viktig å være bevisst når du tolker. Reglenes regel: Snakke med – ikke om hverandre. Bruk aldri 2. kondisjonalis (burde gjort, skulle sagt) - I oppmerksomheten ligger kuren !

28 www.kommunal-kompetanse.no VISJON = ”DRØMMEN” (?) eller: Hvorfor jobber vi som sekretærer?

29 www.kommunal-kompetanse.no VISJON: Det som skal kjennetegne organisasjonen. En kort setning ! Alle bør kjenne den ! Et fyrtårn

30 www.kommunal-kompetanse.no VISJON: Skal fortelle oss og andre: Hvorfor finnes vi til ? Hvorfor går vi på jobb ? Hvorfor spiller vi noen rolle? ): Hva har vi felles ???

31 www.kommunal-kompetanse.no VISJON: FOR OSS SKAL VISJONEN VÆRE ET UTTRYKK FOR HVORDAN VI SKAL FORANDRE VERDEN ! Visjonen skal gi oss kraft og retning !

32 www.kommunal-kompetanse.no Verdier: Verdier er valgte retninger for handling, altså ei rettesnor for hvordan vi skal oppføre oss overfor andre, og andre skal oppføre seg overfor oss.Verdier er valgte retninger for handling, altså ei rettesnor for hvordan vi skal oppføre oss overfor andre, og andre skal oppføre seg overfor oss. De skal drive oss fram mot visjonen.De skal drive oss fram mot visjonen. De skal gjøre oss tydelige.De skal gjøre oss tydelige. De ska hjelpe til med å ta beslutninger i hverdagen.De ska hjelpe til med å ta beslutninger i hverdagen. De skal skape identitet !De skal skape identitet !

33 www.kommunal-kompetanse.no Verdier og mål Handling/Prosess V1 V2 V3 V4 Mål

34 www.kommunal-kompetanse.no Verdier: De få sterke begrepene som skal kjennetegne organisasjonen vår i ett og alt.De få sterke begrepene som skal kjennetegne organisasjonen vår i ett og alt. Utfordringen er ikke å velge verdier vi kan leve med, men verdier vi ikke kan leve uten !Utfordringen er ikke å velge verdier vi kan leve med, men verdier vi ikke kan leve uten !

35 www.kommunal-kompetanse.no Husk at verdiene skal si noe om menneskene i organisasjonen ! Eksempel på verdier Anerkjennelse: Gjelder både brukere og ansatte, er knyttet til belønning: det å se folk og at du tar dem på alvor Trygghet : Gjelder både organisasjon og individ (brukere og ansatte) Respekt: Gjelder både brukere og ansatte. Til denne verdien knytter en verdighet. At en behandler andre med respekt og verdighet impliserer også dialog og informasjon.

36 www.kommunal-kompetanse.no Å NÅ MÅLENE = Å LØSE OPPGAVENE

37 www.kommunal-kompetanse.no ”Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene”. ( Henning Berg ) ORGANISASJONSKULTUR

38 www.kommunal-kompetanse.no ORGANISASJONSSKULTUREN Verdier Normer Grunnleggende antakelser Virkelighetsoppfatninger

39 www.kommunal-kompetanse.no KULTURUTTRYKK  Adferd  Historier og myter  Språk og uttrykk  Organisasjonsstruktur og arkitektur  Rituale og seremonier

40 www.kommunal-kompetanse.no Hva påvirker kulturen? Omgivelsene Organisasjonskultur Kollegene Org.struktur LedelseTeknologiBransjekultur Tjeneste mottaker Politikerne

41 www.kommunal-kompetanse.no KREATIVITET OG ARBEIDSGLEDE Følgende stikkord forbindes gjerne med begrepet kreativitet: ¤ Trang til å utforske ¤ Nysgjerrighet ¤ Fantasi ¤ Engasjement ¤ Tro på noe ¤ Tørre å ta risiko ¤ Være visjonær ¤ Ha vilje og pågangsmot

42 www.kommunal-kompetanse.no VærVær barmhjertig, Herre. Vis en særlig omsorg for de mennesker som er så logiske og praktiske at de forarges når noen kan tro at det finnes en liten, blå hest….. H. Camera KREATIVITET

43 www.kommunal-kompetanse.no KREATIVITET Den største utfordringen for alt kreativt arbeid er å tørre å gå andre veier for å finne nye løsninger. Du kan sammenligne kreativitet med en muskel. Skal en muskel bli kraftig, må den trenes. Jo mer du trener, jo kraftigere blir den. (En av de store vanskelighetene i verden er ikke å få folk til å akseptere nye ideer, men få dem til å glemme de gamle. (John M. Keynes.)

44 www.kommunal-kompetanse.no - Å LETE ETTER DE GODE LØSNINGENE GODE LØSNINGENE KREATIVITET

45 www.kommunal-kompetanse.no Kinesisk visdomsord Det er bedre å tenne et lite lys enn å forbanne mørket. Når tenner du lys? Når forbanner du mørket?

46 www.kommunal-kompetanse.no ¤ Hvis du tror du kan klare det, eller at du ikke kan klare det……. så har du helt rett. SUBJEKTIV MESTRINGSTRO

47 www.kommunal-kompetanse.no Livskvalitet omfatter dine tanker og vurderinger når det gjelder graden av tilfredshet eller utilfredshet med livet generelt eller konkrete sider ved livssituasjonen. Livskvalitet omfatter dine tanker og vurderinger når det gjelder graden av tilfredshet eller utilfredshet med livet generelt eller konkrete sider ved livssituasjonen. L I V S K V A L I T E T

48 www.kommunal-kompetanse.no * Å HA * Å HA * Å ELSKE * Å ELSKE * Å VÆRE * Å VÆRE I følge sosiologen Erik Allard består livskvalitet eller velferd av disse tre komponenter. I følge sosiologen Erik Allard består livskvalitet eller velferd av disse tre komponenter. L I V S K V A L I T E T

49 www.kommunal-kompetanse.no - gir oss håp……… - gir oss håp……… - gir oss tiltro til egne ressurser. - gir livet mening. - gir forventninger om positive forandringer. -gir følelsen av at livet fortsatt har verdi. - gir deg ro og tid til selv å finne mening og håp. G O D L I V S K V A L I T E T:

50 www.kommunal-kompetanse.no * Handler altså om det enkelte menneskets opplevelse av å ha det godt eller dårlig * Handler altså om det enkelte menneskets opplevelse av å ha det godt eller dårlig * Begrepet er subjektivt ! * Begrepet er subjektivt ! ----------------------- ----------------------- L I V S K V A L I T E T

51 www.kommunal-kompetanse.no KOMMUNIKASJON Er helt sentralt i alt samvær mellom mennesker I forholdet mellom mennesker er kommunikasjonen avgjørende for utfallet av ”møtene” deres

52 www.kommunal-kompetanse.no ¤ God kommunikasjon fører til økt forståelse og bedre samhandling. ¤ Dårlig kommunikasjon fører til misforståelser, konflikter og ofte brudd på samhandling. KOMMUNIKASJON

53 www.kommunal-kompetanse.no = KROPSSPRÅK = KROPSSPRÅK KOMMUNIKASJON

54 www.kommunal-kompetanse.no KOMMUNIKASJON DET GODE ARBEIDSMILJØ KONFLIKT- HÅNDTERING MITT ANSVAR

55 www.kommunal-kompetanse.no KOMMUNIKASJONEN BESTEMMER ”KLIMAET” Konkurranseorientert Likegyldighet Samarbeidsorientert Løsningsorientert Aggressivt Vi påvirkes av motpartens kommunikasjon (og vise versa).

56 www.kommunal-kompetanse.no Du får meg tilbake som den du sier jeg er Ukjent opphav Visdomsord?

57 www.kommunal-kompetanse.no = KOMMUNIKASJON = KOMMUNIKASJONKommunikasjonsferdigheter: 1)Lytt aktivt 2)Still åpne spørsmål 3)Vis anerkjennende atferd 4)Bygg på andres tanker og idéer 5)Involver alle 6)Avklar standpunkter 7)Argumenter konstruktivt S A M A R B E I D

58 www.kommunal-kompetanse.no Antagelse om å lykkes … En av de viktigste egenskapene ved folk som lykkes er at de utfører positive handlinger, - også overført i ordene de velger, spørsmålene de stiller, - både til andre og seg selv (..og formuleringene de bruker i disse samtalene) Michael Heppel.

59 www.kommunal-kompetanse.no POSTULAT: POSTULAT: I alle organisasjoner er det å være tydelig på krav konfliktløsende. I alle organisasjoner er det å være tydelig på krav konfliktløsende. S A M A R B E I D

60 www.kommunal-kompetanse.no

61 Samspill / relasjoner Dersom du velger å overse at relasjonen finnes og må pleies, har du abdisert i forhold til din rolle i samspillet. Det interessante utgangspunktet for samarbeid ligger ofte i det som foregår mellom menneskene…. - i ”påvirkningsrommet”.

62 www.kommunal-kompetanse.no Samspill / relasjoner Den som vil påvirke samspillet, må operere i spenningsfeltet mellom seg selv og et annet menneske. I dette rommet finnes mulighetene til å skape noe som kan føre til endring av atferd og tanker.

63 www.kommunal-kompetanse.no GODFOTTEORIEN - 2 prinsipper 1. Det første prinsippet er en erkjennelse av at all dyktighet er komplementær: Du er god eller dårlig sammen med noen. 2. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon

64 www.kommunal-kompetanse.no GODFOTTEORIEN ”når hver medarbeider investerer sin dyktighet og spisskompetanse i de andre, får han deres dyktighet mange-fold tilbake” ”vi leiter hele tida etter alt det vi kan til sammen, den reelle kollektive kompetansen”

65 www.kommunal-kompetanse.no GODFOTTEORIEN I de fleste arbeidssituasjoner er det ikke nok å kjenne sin egen rolle, du må også kjenne de andre rollene med tilhørende spisskompetanse. Da først kan vi gjøre hverandre gode, da kan vi utvikle oss selv og hverandre i et felles samhandlingsmønster

66 www.kommunal-kompetanse.no GODFOTTEORIEN Det er personalets ferdigheter og spesielle spisskompetanse som skaper resultatet og gir arbeidet krydder og kraft - altså en rekke delferdigheter som skaper en helhet. gode sekretærtjenester.Vi verdsetter hverandres betydning for å utvikle hovedproduktet – et godt ”lag” – et godt serviceteam, eller gode sekretærtjenester.

67 www.kommunal-kompetanse.no GODFOTTEORIEN Flytsonemodellen – forholdet mellom oppgaver og kompetanse angst kjedsomhet tilfredshet Ferdigheter (Av den tsjekkiske psykologen Csikszenmihlyi) Utfordringer

68 www.kommunal-kompetanse.no GODFOTTEORIEN Flytsonemodellen – forholdet mellom oppgaver og kompetanse (Av den tsjekkiske psykologen Csikszenmihlyi, videreutviklet av Nils Arne Eggen) Ferdigheter Utfordringer 1 6 16 Godfotteorien Tradisjonell pedagogikk

69 www.kommunal-kompetanse.no ETABLERE SKRYTEKULTUR Fokusere på det som er positivt. Den som gir opp vinner aldri ! Vinnere gir aldri opp !

70 www.kommunal-kompetanse.no ¤ Hvis folk som ikke forstår hverandre i hvert fall forstår at de ikke forstår hverandre, forstår de hverandre bedre enn når de uten å forstå hverandre ikke engang forstår at de ikke forstår hverandre…….. KOMMUNIKASJON

71 www.kommunal-kompetanse.no VENNLIGHET !! RESPEKT !! OMSORG !! ANSVAR !! i


Laste ned ppt "MOTIVASJON, TRIVSEL OG SAMARBEID - Konferanse for sekretærer Fagforbundet - SKA 15.1.2010. Rune Ramsli"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google