Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett og økonomiplan 2016 -2019 Rådmannens forslag av 6.11.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett og økonomiplan 2016 -2019 Rådmannens forslag av 6.11.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

2 Økonomiplan Langsiktig mål: – Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser – Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.

3 Utfordringsbildet Den økonomiske situasjon er preget av: – Høyt driftsnivå – Store investeringsprosjekter – Høy lånebelastning gir økte utgifter til renter og avdrag – For liten driftsmargin

4 Investeringer - langsiktig gjeld

5 Langsiktig gjeld – konsekvenser for driften

6 Befolkningssammensetning

7 Utfordringsbilde med dagens drift

8 Utfordringsbilde – eiendomsskatt og strukturendrnger

9 Budsjett 2016 Hovedoversikt drift budsjett 2016 tall i 1000 Budsjett 2015 Budsjett Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Netto fellesområdet TIL VIRKSOMHETSOMRÅDER Politisk virksomhet Sum Fellesadm, plan og landbruk Sum Oppvekst Sum Helse, omsorg og sosial Kultur Kommunalteknikk Vann00000 Avløp00000 Næring Inn-Trøndelag regnskap og lønn00000 Sum virksomhetsområder

10 Eiendomsskatt

11 Netto driftsresultat

12 Fordeling til virksomhetsområdene

13 Konsekvenser for organisasjon og medarbeidere Omstillingstiltak vil alltid kunne være en belastning I 2016 må det gjennomføres grep som vil påvirke tjenestetilbudet. Dette gir en økonomisk effekt på kort sikt Mer strukturelle tiltak i form av organisasjonsstruktur og eiendomsskatt er en absolutt nødvendighet Håndtering av eventuell nedbemanning kan medføre oppsigelser, men søkes å tas ut gjennom naturlig avgang Investeringer i Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) gir forbedringer i det fysiske arbeidsmiljø. Det samme gjelder andre investeringer i bygg. Vi jobber fortsatt for økning i nærvær i retning mål om 93,5 % Vi forventer uendret eller forsterket satsning på kvalitetsutvikling

14 Politisk virksomhet Omstilling/reduksjon: kroner Tiltak: Kommunestyrets møter på kveldstid (-32’) Reduksjon aktivitet i råd (-44’) Kontroll og tilsyn (+26’)

15 Sentraladm, plan, landbruk Omstilling/reduksjon: kroner Tiltak: Skatteoppkrever statlig fra (-360’) Andel av stilling benyttes i investeringsprosjekter (-217’) Generell innsparing (-83’) Ressurs tilsvarende 0,5 stilling reduseres (-300’)

16 Oppvekst Omstilling/reduksjon: kroner Tiltak: Økte kostnader blant annet: skoleskyss, maksimalpris foreldrebetaling barnehage, undervisning i andre kommuner (1 135’) Økte inntekter/refusjoner (-374’) Reduksjon innleie/nedbemanning (-1 791’.) Sommeråpen barnehage (-100’) Andre tiltak (-272’)

17 Oppvekst - usikkerhetsmomenter Tilskudd ikke kommunale barnehager Prosjektlederstilling Inderøy oppvekst og kulturhus (IOKS) Skoleskyss Utbygging Sandvollan barnehage – noe driftsutfordringer.

18 Bistand og omsorg Omstilling/økt aktivitet: kroner De største tiltak: Økte kostnader ved dagtilbud demente, barnebolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA) (3 428’) Annen finansiering av Distriktsmedisinsk senter (DMS) (1 520) Reduserte brukerbetaling (1 000’) Reduksjon aktivitetstilbud ved Flyndra (- 700’) Redusert aktivitet institusjon (-800’) Kjøkkendrift (- 238’) Økt egenbetaling (-300’) Effektivisering inkl. vaskeri (-282’) Redusere drift 2 årsverk/samorganisering nattevakt (-1 688’) Andre tiltak/økte kostnader (830’)

19 Helse, rehabilitering og barnevern Omstilling/økt aktivitet: mill. kroner Av større tiltak : Økte kostnader ved barnevern: (294’) Korrigering av budsjettert kostnader ved legetjenesten (1 367’) «Et sted å være» legges ned fra (-532’) Styrking forebygging (57’) Andre tiltak (134’)

20 Flyktningetjenesten Mottak av nye flyktninger øker Inderøy kommune vil, med stor sannsynlighet, bli spurt om å ta i mot flere flyktninger i 2016 og årene framover Tiltak: Økt administrasjon (861’) År Antall

21 NAV Omstilling/økt aktivitet: kroner Tiltak: Økt ressurs mot reduksjon av økonomisk sosialhjelp Fortsatt usikkerhet knyttet til ramme for økonomisk sosialhjelp

22 Kultur og fritid Omstilling/redusert aktivitet: kroner Tiltak: -Forebyggende folkehelsearbeid: - 50’. Aktivitet opprettholdes ved bruks av bundet driftsfond -Kunstformidling/tjenester fra MINT: - 50’ -Andre kulturaktiviteter: -185’. Tilskudd Røra samfunnshus reduseres -50’ og andre tilskudd 134’ -Tilskudd til Inderøy kirkelige fellesråd med samme beløp som i Andre kirkelige formål: +50’ for å tilpasse til faktisk utgiftsnivå

23 Kommunalteknikk og Eiendom Økte priser: vinterdrift veg, brann 3 396’ kroner Omstilling/redusert aktivitet: ’ Herav tiltak: – Lokaler inkl. økte leieinntekter (-565’) – Veger: nedklassifisering veger, utfakturering vinterdrift (-411’) – Redusert inntekter kommunalt disponerte boliger (151’) – Vakanser (-310’) Bruk av disposisjonsfond til vedlikehold bygg kr 2 mill. kroner

24 Næring Ramme: 1 mill. kroner. Videreføring av enkelte prosjekter fra Inderøy 2020 ProsjektBudsjett 3501Hovedprosjekt næring – NÆRUNG OG TRAINEE Mulighetens Landbruk Nærings- og industriutvikling Sentrumsutvikling Straumen Kulturløftet0 3506Omdømmebygging/ profileringsflater Inderøy Opplevelse og reiseliv – Bærekraftig Reisemål0 3508Stedsutvikling Mosvik 3509Sandvollan og annen stedsutvikling / 8503 Infrastruktur og fibersatsing. Bredbåndsutbygging (3510 og 8503 blir ett prosjekt) 900 Eksterne tilskudd (tilsagn fra NTFK)-750 Bruk av bundet driftsfond Sommeravisa og turistinformasjon

25 Investeringer 2016 Investeringer i egen anleggsmidler: 151,1 mill. kroner De største prosjektene: Inderøy oppvekst og kultur- senter (IOKS) 81,481 mill. kroner Sandvollan bhg11,45 mill. kroner Bofellesskap Nessjordet 17,543 mill. kroner

26 Rådmannens forslag til vedtak Driftsrammer til virksomhetene 337,4 mill. kroner Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 112,8 mill. kroner Ramme for startlån for 2016 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak Av disposisjonsfond disponeres 2 mill. kroner til vedlikehold av kommunale bygg Eiendomsskatt på bolig innføres fra 2017 med 2 promille

27

28


Laste ned ppt "Budsjett og økonomiplan 2016 -2019 Rådmannens forslag av 6.11.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google