Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt i FS og Oppfriskning Kathy Foss Haugen 10. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt i FS og Oppfriskning Kathy Foss Haugen 10. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt i FS og Oppfriskning Kathy Foss Haugen 10. februar 2016

2 Målgruppe for presentasjonen: Opptaksmedarbeidere som har jobbet med FS i minst to opptak På de regionale saksbehandlerseminarene vil saksbehandling bli gjennomgått. Dagkurs i FS (10. mars) for de som har overordnet ansvar ved institusjonen eller skal importere/eksportere filer til/fra SO 2Oppstartsseminar 2016

3 Oppstart av NOM 2016 høst Krever versjon FS7.9 Plan for oppgradering i FS-Demo Ny versjon i FSDEMO kommer på dagtid: -Fredag 5. februar: FS01DMO -Tirsdag 9. februar: FS03DMO og FS04DMO -Onsdag 10. februar FS05DMO og FS06DMO -Mandag 15. februar FS02DMO -Mandag 29. februar FS07DMO Plan for oppgradering i FS-Prod Ny versjon i FSPROD legges ut på kveldstid: -Tirsdag 1. mars: FS02PRD og FS04PRD -Fredag 4. mars: FS01PRD og FS03PRD -Mandag 7. mars: FS05PRD og FS06PRD -Onsdag 16. mars FS07PRD Oppstartsseminar 20163

4 Nytt i FS7.9 Søknad samlebilde NOM Nytt søkefelt Ubehandlet ekst.resultat. Ved innlasting av nye resultater for søker oppdateres kolonnen med J. Verdien i feltet omgjøres til N når en trykker på Fullfør. Kartotekkort Profil og Poeng: Logger dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad, og viser dette i bildet når det er krysset av for Detaljer. Hurtigtast Alt-9 fungerer nå for overgang til vitnemålsbehandling. Oppstartsseminar 20164

5 FS154.001 Import av eksterne resultater Men denne startes en nattjobb som kjører komplett overføring en gang pr uke (startes hver fredag kveld). I tillegg kjøres det en endringsoverføring hver kveld søndag til torsdag som henter informasjon for nye søkere. Jobben vil kjøre for VÅR-opptak frem til 01.02, og for andre opptak frem til 01.09. For hver jobb tas det vare på en oversikt over hvilke søkere som overføring er bestilt for. Oppstartsseminar 20165

6 Poengberegning HØY Kan gjøres automatisk ut i fra egen vurderingsprotokoll Algoritme Høy17 må være koblet til poengtypen HØY Beregnes ved knappen BP eller Fullfør i Søknad samlebilde NOM Den beregner ut ifra type IV, EV, EXPH og EXFAC i HøyUtd FS156.001 legger inn data på HøyUtd, men tar ikke med eksterne resultater EV Skal vi ta med resultater som er automatisk importert? Oppstartsseminar 20166 NB! Husk likebehandling av søkere

7 Nytt i FS7.9 – Nye algoritmer En ny beregningsalgoritme som kan oppdatere fagprofil for bachelor-grad. Denne beregningen tar utgangspunkt i egen kvalifikasjonsprotokoll og eksternresultat (resultater som er lastet inn fra andre institusjoner) og evt bachelorgrad som er registrert manuelt i det nye resultatgrunnlagsbildet. Dersom dere har en kravelement som er et krav om bachelor, vil dette kravelementet kunne knyttes til denne nye algoritmen (som har kode BACHEL). To nye aldersalgoritmer ALD4 og ALD5 innført, der alder for vår- opptak beregnes på samme måte som foregående HØST. Oppstartsseminar 20167

8 Søknad samlebilde Det er lagt til mulighet til å søke i feltet Dato opprettet. Nytt søkefelt Ubehandlet ekst.resultat. Ved innlasting av nye resultater for søker oppdateres kolonnen med J. Verdien i feltet omgjøres til N når en trykker på Fullfør. Visning av høyeste grad: Henter også data fra eksternresultat. I nedre del av bildet søknad er det lagt til et nytt dato-felt "Frist ettersending". Denne skal overstyre fristen som er oppgitt på opptaket, kan med denne gi en senere frist (ikke tidligere). Funksjonen som markerer om det er kommet nye dokumenter på en søknad tar hensyn til evt verdi i dette feltet. Det gjenstår å oppdatere selve søknadsweb til å ta hensyn til dato-feltet. Kartotekkort Emne er erstattet med kartotekkort Res.grl og overgang til nytt bilde Resultatgrunnlag. Informasjonen under kartotekkort Res.grl er ikke oppdaterbart, kun for fremvisning. Oppdatering må gjøres i det nye bildet Søknad - resultatgrunnlag. Kartotekkort Grunnutd: Feltet Kommentar er utvidet fra 250 til 1000 tegn. Kartotekkort Profil og Poeng: Logger dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad, og viser dette i bildet når det er krysset av for Detaljer. Oppstartsseminar 20168

9 Søknad samlebilde I nedre del av bildet søknad er det lagt til et nytt dato-felt "Frist ettersending". Denne skal overstyre fristen som er oppgitt på opptaket, kan med denne gi en senere frist (ikke tidligere). Funksjonen som markerer om det er kommet nye dokumenter på en søknad tar hensyn til evt verdi i dette feltet. Det gjenstår å oppdatere selve søknadsweb til å ta hensyn til dato-feltet. Adresse-feltene er flyttet til nedre del av bildet, og vurderingsfeltet er flyttet opp. Feltene i øvre del er gruppert litt annerledes enn tidligere slik at de er plassert mer likt som i Søknad samlebilde NOM. Oppstartsseminar 20169

10 Dokumenter Dokumentene ligger ikke i FS, men de vises frem. Det blir mulig å laste ned dokumentene for søkere som har fått tilbud Oppstartsseminar 201610

11 Nytt i FS7.9 Søknad samlebilde Historikk Navn for søker hentes nå fra historikk (i tilfelle personen er slettet fra FS). Opptak samlebilde Fane termin: Feltet for institusjon er utvidet slik at alle 8 sifre vises. Opptakstudieprogram Nytt felt: Campus Oppstartsseminar 201611

12 FS101.001 Søkerliste Rapporten er utvidet med to nye utplukk: Ubesvart- Tilbud og Ubesvart-Alle (som betyr Tilbud og Venteliste). Ved kjøring av rapporten fra historikk, hentes personnavnet nå fra historikk dersom personen ikke lengre finnes i FS. Oppstartsseminar 201612

13 Søkerlister FS101.002 Rangeringsliste søkere Ved kjøring av rapporten fra historikk, hentes personnavnet nå fra historikk dersom personen ikke lengre finnes i FS. FS101.003 Søkerliste Rapporten er utvidet med to nye utplukk: Ubesvart-Tilbud og Ubesvart- Alle (som betyr Tilbud og Venteliste). Ved kjøring av rapporten fra historikk, hentes personnavnet nå fra historikk dersom personen ikke lengre finnes i FS. Oppstartsseminar 201613

14 FS101.005 Søkerliste - venteliste Nytt parameter: Vis søkere med tilbudsstatus Ubesvart-Tilbud og Ubesvart-Alle (som betyr Tilbud og Venteliste). Pr default ikke avkrysset. Oppstartsseminar 201614

15 Nytt i FS7.9 FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal) For NOM-opptak: Viser frem også dokumenter lastet opp av søkeren selv. Viser filnavn og dato for opplasting. For ikke-NOM-opptak: Rettet ledetekst «Kun dokumenter med beh.status endret etter:» til «Kun dokumenter lastet opp etter». Oppstartsseminar 201615

16 Nytt i FS7.9 FS107.003 Søkerliste - spesielle søkere - saksbehandling Nytp arameter: Utplukk, med følgende valg: Alle, Tilbud, JaSvar, Møtt, NeiSvar-Tilbud, NeiSvar-Alle. FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet Ny parameter: Kun venteliste. Oppstartsseminar 2016 16

17 FS150.001 Import fra SO Selve importjobben er gjort om til en bakgrunnsjobb. Klargjøring av ny fil gjøres som før, men når importjobben startes, kan saksbehandler fortsette med andre oppgaver innenfor FS-sesjonen. Innenfor samme VPD-base vil kun en importjobb kjøres av gangen, og de køes opp i den rekkefølgen de er satt i gang. Dialogen viser om rutinen venter på i starter, er i gang eller er ferdigstillet. Rapport, transaksjonstall, feilmeldinger og fnr-endringer tas vare på for hver import-kjøring. Telefonnr som ikke aksepteres av den nye telefonnr-strukturen vil bli lagt i merknadsfeltet for søknaden Oppstartsseminar 201617

18 FS159.001 Opprette søkere som student Rutinen endret slik at den kun tar med opptaksgrunnlag med verdi J for kvalifisert. Tatt vekk default avkryssing for «Overskriv semesteradresse med kontaktadresse» Sletter også undervisnings- og vurderingsmelding samtidig som emne slettes fra utdanningsplan, når studenten trekker sin studierett. Sletter da meldinger kun for emner som eksisterer i studentens utdanningsplan. Oppstartsseminar 201618

19 Nytt bilde Søknad resultatgrunnlag I søknad samlebilde undervindu Emne har en hittil her kunnet registrere emner og karakterer, og fått beregnet sum studiepoeng og en poengsum. Dette kunne da benyttes som grunnlag for å manuelt oppdatere fagprofil og poeng. I FS7.9 er kartotekkort Emne erstattes med en nytt bilde med en del mer funksjonalitet Dette er et bilde som gir mulighet for å oppdatere fagprofil og poeng for alle kombinasjoner av kravelement og atomisk poengklasse som beregnes ut fra studiepoeng og karakterer fra et valgt sett av resultater (f eks fordypning fra bachelor). Helt konkret kan en i dette bildet hente frem søknad med alle søknadsalternativ (det er en overgang til bildet fra Søknad samlebilde). Når et søknadsalternativ er valgt, beregnes aktuelt kravelement og atomisk poengklasse for dette søknadsalternativet. Søknadsalternativets kompetanseregelverk må inneholde et kravelement som kan oppdateres med kvalifisert J/N for om fagsammensetning fra høyere utdanning (f eks bachelor som grunnlag for masteropptak), og med evt karakterkrav. I denne dialogen vil A omgjøres til 5, B til 4, C til 3, D til 2 og E til 1). Et karakterkrav C må da på kravelementet oppgis som karakterkrav 3. Søknadsalternativets rangeringsregelverk må inneholde en atomiskpoengklasse som kan oppdateres med poeng som er snittkarakter for denne fagsammensettingen (altså 1-5 poeng). I bildet kan en velge hvilke emner eller eksternresultater som skal inngå i beregningen. For emner som inngår i egen gradprotokoll vil disse emnene grupperes etter emnekategori for å forenkle valg av resultater i en fordypning. Dersom resultatene ikke eksisterer i FS er det mulig å registrere disse manuelt. Oppstartsseminar 201619

20 Søknad resultatgrunnlag Oppstartsseminar 201620 -FS02DMO

21 Søknad resultatgrunnlag Når resultater som skal inngå i beregningen er valgt, kan en trykke på "Oppdater kvalifikasjonsgrunnlag og poeng". Her er det mulig å oppgi om søker er kvalifisert for dette kravelementet (default er J), og merknad oppdateres automatisk med antall studiepoeng (kan overskrives). Trykk så på Oppdater, og da blir fagprofil og poeng oppdatert for søkeren. Oppstartsseminar 201621

22 Søknad resultatgrunnlag Kravelement og atomiskpoengklasse som inngår i beregningen må oppdateres med en poengalgoritme - RESGRL - der denne dialogen skal benyttes. Oppstartsseminar 201622

23 Nytt i opptak som kom i 7.8 Søknad samlebilde NOM Feltene for telefonnumre er tatt vekk fra bildet. Bruk Ctrl-I for å få vist frem telefonnumre for person. Søknad samlebilde Kartotekkort Dok: Tatt vekk visningen av utsendte dokumenter. Det er lagt til et spørsmål om innkomne dokumenter som ikke inngår i søknaden også skal sperres mot sletting. Dersom en svarer Ja på denne (default) så blir alle sperret, ellers er det kun dokumenter som inngår som sperres. Ny overgang til Søknad samlebilde historikk. Overgangen er lagt til nederst i listen over overgangsvalg. Feltene for telefonnumre er tatt vekk fra bildet. Bruk Ctrl-I for å få vist frem telefonnumre for person. Oppstartsseminar 201623

24 Nytt i opptak som kom i 7.8 FS101.001 Søkerliste Rettet feil som gav feilmelding om for liten tegnstrengbuffer. Rettet utplukket for opptakstype ALLE. Noen søkere kom ikke med i rapporten når den ble kjørt for opptakstype ALLE. FS101.003 Søkerliste Visvalget Fagprofilmerknad begrenser nå visningen til fagprofil som gjelder hvert enkelt søknadsalternativ, ikke alle søknadsalternativ for hele søknaden. FS101.012 Søkerliste med studierogramvalginformasjon - valgfordelt Rapporten er utvidet med parametere for "Kun søkere med studieprogramvalg emne ved sted". En kan da oppgi en stedkode, og få frem kun studieprogramvalg som gjelder emnene ved dette stedet. Oppstartsseminar 201624

25 Nytt i opptak som kom i 7.8 FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal) Ny parameter: "Kun dokumenter som inngår i søknaden" (er markert inngår i søknad samlebilde). Videre vil dokumenter som har verdi N for relevant ikke vises i rapporten (dette gjelder også når en ikke har kryss for "Kun dokumenter som inngår i søknaden”. Nytt visvalg "Land utdanningsbakgrunn" for lokale opptak, som inkluderer et filteringsvalg for land. Når dette markeres, vil kun søkere som har verdi for utdanningsland vises. Deretter er det mulig å angi en tekst (landnr eller landnavn) for å kun filtrere på søkere fra et bestemt land. FS120.003 Tilbudsbrev Rettet visning av antall søkere. Rapportens automatiske omgjøring av tilbudstatus fra V til B (i visningen) er tatt vekk. FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet Nyt parameter slik at rapporten kan kjøres fra søknadshistorikk. Oppstartsseminar 201625

26 Nytt i opptak som kom i 7.8 FS159.001 Opprette søkere som student Rutinen er forbedret mht oppretting av flere instrumentvalg for samme søker. For utvekslingspersoner: Datointervall for studierett gis samme verdi som intervall for utvekslingsperson. For utvekslingspersoner: Studierettstatus gis verdi ut fra utvekslingsprogram FS160.001 Opptak Utestenging tester nå iht termin for opptaket FS171.001 Nominerte søkere - kontrollrapport Rettet feil som gav feilmelding character string buffer too small. FS180.001 Overføring til søknadshistorikk / ugyldiggjøring av fagprofil Rutinen overfører nå også referanser til dokumentarkiv Rutinen tar nå hensyn til at opptakstudieprogram kan ha blitt knyttet til ny opptakstype før tidligere søknader er overført til historikk. Da ble ikke opptakstudieprogram overført til historikk, noe som gav problemer med visning i rapporter. Oppstartsseminar 201626

27 FS158.001 Automatisk behandling av søkere Henter frem alle søknader uten verdi for 'Kan saksbehandles', for søkere som har et og bare et vitnemål som søkeren har godkjent brukt i opptaket. For disse gjøres følgende: 1) Kvalifikasjonsgrunnlag gis verdi: Dersom søker er 22 år eller eldre, eller vitnemålet som behandles har verdi N for førstegangsvitnemål: VES Dersom søker er 21 år eller yngre og vitnemålet som behandles har verdi J for førstegangsvitnemål: VOV Dersom fagene på vitnemålet strekker seg over mer enn 3 år, gis det et varsel i resultatrapporten etter kjøring (da er det kanskje ikke et førstegangsvitnemål, og denne må muligens sjekkes). 2) Vitnemålet godkjennes, med all automatisk oppdatering (samme som godkjenningsknappen i søknad samlebilde) 3) Alle funksjonene bak 'Fullfør' i søknad samlebilde blir utført Bør kjøres rett etter import Rutinen sletter eventuelle DUA-mangler Oppstartsseminar 201627

28 FS158.001 Oppstartsseminar 201628 -Kan kjøres for tidligere beregninger -Kan slette DUA-mangler

29 FS158.001 Kan også kjøres for tidligere beregninger Rutinen gjennomgår alle søkere med KAR-poeng som er beregnet automatisk på grunnlag av et vitnemål uten tillegg. Dermed får en også med dem som tidligere er beregnet manuelt ved hjelp av godkjenn vitnemål-knappen i søknad samlebilde. Rutinen er utstyrt med en knapp for å sette i gang en databasejobb (engangsjobb) for å kjøre beregningen i bakgrunnen. Resultatet av kjøringen tas vare på i en egen logg. I dialogen for FS158.001 er det lagt til mulighet for å se alle beregninger som er gjort for en gitt jobb eller for en gitt søker. Jobben har ikke noen begrensninger mht antall søkere den kan behandle Ved manuell kjøring vil det gis et varsel om at maksimalt 99 søkere behandles av gangen Oppstartsseminar 201629

30 Fullfør-knappen Fullfør-knappen i Søknad samlebilde gjør alt i rutinen FS157.001 Alt kan markeres og kjøres samtidig Oppstartsseminar 201630

31 Søkere med e-vitnemål Oppstartsseminar 201631 Vtmnr har 3 ulike farger avhengig av resultatet i kontrollmotoren: Grønn: godkjent Svart: ikke godkjent Rød: vitnemålet er annulert Søkernr har ulike farger avhengig av om det finnes dokumenter på SODA: Grønn: det finnes Blå: det finnes ikke

32 Stegene i enkel saksbehandling. Oppstartsseminar 201632 Rekkefølge: 1.Kvalgrunnlag 2.J i Kan beh 3.Lagre 4.Godkjenn vtm 5.Fullfør

33 FS143.001 Videregående skole dokument Oppstartsseminar 201633 Rapporten viser alle vitnemål i ulike farger. Fanen samlet viser alle fag, og fargen viser hvilket vitnemål det enkelte fag kommer fra. Kan velge å vise frem annulerte vitnemål.

34 Ubehandlet dokument Når ett nytt vitnemål kommer inn settes Ubehandlet dokument til J Når saksbehandler trykker på Fullfør- knappen endres Ubehandlet dokument til N Oppstartsseminar 201634

35 FS101.014 Behandlingsdokumenter Behandlingsstatus dato endret kommer fra SO og forteller når vitnemålet ble knyttet til søkeren. Enten når søkeren søker og det finnes et vitnemål fra fra før eller når søkeren blir overført og får tildelt regnr Oppstartsseminar 201635 Utplukk: B-rolle T-rolle Søkere med ubehandlet dok.

36 Vitnemålsbehandling Oppstartsseminar 201636 Velg vitnemål Skriv inn forbedringer Skriv inn tilleggsfag SB= Samme beregning, for ulike kompetansekrav NB! Husk å lagre endringer før poengberegning

37 Vitnemålsbehandling – flere vitnemål Fag – viser alle fagkoder fra samme reform som vtm Vg.dok- viser alle fag på søkerens vitnemål unntatt det vtm som er valgt Vg.dok fag- viser alle fag på alle søkerens vtm Fag med annen karakter eller merknad i et annet vitnemål vises med hvit bakgrunn Fag som finnes på vtm med samme resultat/merknad vises med grå bakgrunn Oppstartsseminar 201637

38 Vitnemålsbehandling - fagkonvertering Oppstartsseminar 201638 Fagkonvertering benyttes når søker har to vtm – ett KL og ett R94 – og det skal velges inn tilleggsfag fra det andre vtm Grønn – det beståtte faget Rød- Faget finnes allerede på vtm

39 Vitnemålsbehandling - PRA Oppstartsseminar 201639 Velg grunnlag Fag kan velges inn

40 Kvalifikasjonsgrunnlag – styrer mye! Kompetansekrav Kvoter Poengtyper Det er derfor svært viktig å sette riktig kvalgrunnlag! Oppstartsseminar 201640

41 Søkerlister Oppstartsseminar 201641

42 Vitnemålskalkulator Oppstartsseminar 201642 Marker øverst hvor mange kolonner det skal registreres karakterer i Linjesnitt N Faktor 10 Tast inn karakterene Lagre Beregn karakter Gjenta eventuelt for andre varianter Kontrollmodus

43 Kompetanse for person Oppstartsseminar 201643 Det opprettes en kompetanse for person pr kompetanseregelverk som søkeren skal vurderes i forhold til. Alle de ulike kompetansekrav innenfor kompetanseregelverket blir gjennomgått for å finne ut søkeren kvalifiserer.

44 Rangering for person Oppstartsseminar 201644

45 Søknad samlebilde - ProfilSK Fagprofil for spesielle fagkrav Gjelder Kun for VOV/VOT Skal kun brukes for søkere uten e-vtml, for søkere med e-vtml gjøres det automatisk Brukes for å angi at en søker er kvalifisert i for eksempel ordinærkvote men ikke i førstegangskvoten Registrer oppnådde fagkrav og søkeren vil bli kvalifisert i kvoten Det som vises er Poengvariant og spesielle krav Oppstartsseminar 201645

46 Oppskrift ProfilSK Fremgangsmåte for søkere som er kvalifisert i ordinær kvote men ikke i førstegangskvoten: Velg to grunnlag: VOV og for eksempel VES eller VPL. Legg inn riktige poengssummer på hvert grunnlag i vitnemålskalkulatoren. Gå så tilbake til Søknad samlebilde NOM. I fanen Profil registrerer dere J i alle kravelementene som er bestått, uavhengig av om de skal tas med i førstegangsvitnemålskvoten eller ikke Gå så til ProfilSK og sett N på de kravelementene for Variant NOMO som søker ikke dekkes i førstegangsvitnemålsvkoten. Når dere fullfører søknaden skal søkeren kun kvalifiseres i ordinær kvote på de studiene han ikke dekker kravene til på førstegangsvitnemålet sitt. Oppstartsseminar 201646

47 Tidlig opptak – pga oppholdstillatelse Oppstartsseminar 201647 -gjelder kun søkere utenfor EU/EØS -HUP -Må sette tilbudsgaranti på alle søknads- alternativer Kommer med ØNS X- bedt om forhåndsløfte A- for sent

48 Tidligopptak - forhåndsløfte Oppstartsseminar 201648 Søker poengberegnes på vanlig måte, og SO kjører opptak basert på fjorårets poenggrenser. Avslag tidlig opptak

49 Disp-søkere Oppstartsseminar 201649 -Sett GSK- avslag -Sett kvalifisert J/N -Sett tilbudsgaranti

50 Omgjøring av DSP Oppstartsseminar 201650 For å kunne omgjøre til DSP Må avslagskode GSK være registrert. Fører til at alle får B-rolle for sine egne alternativ.

51 Realkompetansesøker Oppstartsseminar 201651

52 Realkompetansesøkere REA-kryss X - kryss L – opprinnelig blank, men B eller T-rollen har endret dette. S – søkerens ønske er avslått A – for sent, avslått U – avslått, søker for ung <25 år R – registrert som blank, senere rettet Knapp Omgjør REA Oppstartsseminar 201652

53 Realkompetansesøkere - tekst Oppstartsseminar 201653 Teksttyper: AVS TIL Tekstene overføres til SO og tas med i brevene. Kan definere standard tekster

54 Realkompetansesøkere – standard tekst Oppstartsseminar 201654 Tekstene må opprettes i bildet Tekstalternativ

55 HUP-ere Oppstartsseminar 201655 Registrer: Grunnlag Kan beh =J GSK Sett tilbuds- garanti

56 Vurdering ekstern – sendes SO Oppstartsseminar 201656

57 Spesiell søknad Oppstartsseminar 201657 Opplysninger som registreres i dette bildet, blir liggende og slettes ikke av historikk- overføring

58 Spesiell søknad - Praksis Oppstartsseminar 201658 Omregning fra timer til månedsverk

59 Søknad samlebilde - SpesVurd Oppstartsseminar 201659 Fanen SpesVurd Grønn: dersom det eksisterer rader Blå dersom minst en rad har verdi for et av spesiell- vurderingsfeltene De samme fargene benyttes også i bildet Spesiell søknad, undervindu SpesSøkAlt

60 FS107.001 Spesialbehandlede søkere Oppstartsseminar 201660 Rapporten brukes mye som grunnlag i opptakskomiteer

61 Rangeringstall HUP Oppstartsseminar 201661 Ved å sette Rangeringstall HUP (Nivå) er det lettere å følge opp HUP’ene i etterfyllingsopptakene

62 Mangler 3 typer mangler Gsk – FS120.001 Søknad - FS120.001 Spesielle fagkrav – FS120.002 Oppstartsseminar 201662

63 Mangelbrev FS120.001 Brevmal: Mangelbrev Grønn: Mangeltekst finnes og kan brukes for denne søkeren Rød: Mangeltekst finnes ikke Marker alle de aktuelle manglene, og de blir tatt i brevet og opprettet som mangler i undervindu Mangel Oppstartsseminar 201663

64 Mangelbrev FS120.001 Oppstartsseminar 201664

65 Mangeltekstene flettes inn i brevet og alle mangler. Det er ikke nødvendig Journalmerknad tas med for den enkelte søker dersom den er oppgitt Oppstartsseminar 201665

66 Gjøre søkere til studenter FS159.001 Oppstartsseminar 201666

67 Opptaksstudieprogram - opptakstermin Oppstartsseminar 201667 NB! Emnekombinasjon skal kun oppgis dersom studenten ikke skal være knyttet til studieprogrammets emnekombinasjon Registrer det studieprogram og kull som søkerne skal tas opp til

68 Oppretting av student Søkere blir opprettet som student med studierettsstatus ORDOPPTAK Dersom en student har takket nei, og så endrer det etter at rutinen er kjørt, så vil søkeren ikke få tildelt ny studierett Rutinen setter også GSK evnt Studentgrunnlag Rea-søker – Studentgrunnlag REA FKU og FKP gir grunnlag FOR Gsk – syk – gir studentgrunnlag SYK Fordeler i klasser Oppretter utdanningsplan Oppstartsseminar 201668

69 Mangler - spesielle fagkrav FS120.002 Brevmal: KOMPMANG Manglene genereres automatisk av Fullfør-knappen. Kan sees i bildet Kompetanse for person. Manglene slettes automatisk når Fagkravene oppfylles. SOKNADSALTERNATIV FAGKRAV FAGPROFIL Oppstartsseminar 201669

70 Mangler spesielle fagkrav Når det mangler spesielle fagkrav opprettes det automatisk mangelkode SFA (spesielle fag mangler) Andre spesialkrav får SÆR-kode Utenlandske søkere som mangler norsk får SNU Det er søkere med disse manglene som er grunnlaget for FS120.002 Oppstartsseminar 201670 Dersom søker blir beregnet kvalifisert, så blir disse manglene automatisk slettet.

71 Import fra SO Oppstartsseminar 201671

72 Import fra SO Hvis telefonnr ikke er 8 siffer legges telefonnr i merknadsfeltet i Søknad samlebilde NOM. Dette gjelder hjemstedstelefon, hjemstedstelefon2 og kontakttelefon som sendes fra SO Oppstartsseminar 201672

73 Før eksport - diagnosemeldinger Oppstartsseminar 201673

74 Diagnosemeldinger Det er viktig å kjøre diagnosemeldinger fra både FS og SO Enkelte diagnoser kommer kun i FS, for eksempel at det har kommet inn nytt vitnemål som er ikke benyttet i beregningene Oppstartsseminar 201674

75 Eksport til SO Oppstartsseminar 201675

76 Person opptakstabeller Oppstartsseminar 201676 Samlet oversikt over sentrale opplysninger om den enkelte søker

77 Overføre til historikk I starten av et NOM Opptak må det forrige Opptaket kjøres til Historikk. NB! Ikke slett NOM regeldata for tidlig. Det kan føre til problemer i lokale opptak Ugyldiggjøring kan gjøres uavhengig av om historikk-overføring er utført. Oppstartsseminar 201677

78 Mer om overføring til historikk Når persondata overføres til historikken er det visse forekomster som uansett ikke rammes av valget om sletting. Dette gjelder følgende tabeller: PERSON- Gsk-konklusjoner overføres, person slettes ikke SPESIELL SØKNAD - Overføres, men slettes ikke GENSTUDKOMPMANGEL - Overføres, men slettes ikke SOKNADGENSTUDKOMP - Overføres, men slettes ikke Visse tabeller slettes bare hvis søkeren ikke har søknader til et annet opptak hvor disse forekomstene benyttes. Dette gjelder følgende tabeller: KVOTESVAR PERSONKOMPETANSEKRAV KOMPREGELVERKMANGEL PERSONKOMPREGELVERK PERSONKVALGRUNNLAG PERSONPOENG Oppstartsseminar 201678

79 Søknad samlebilde Historikk Oppstartsseminar 201679 Kun innsyn, ingen mulighet til å endre eller legge til nye opplysninger

80 Opptak samlebilde -Dere må opprette opptaket NOM 2015 HØST Oppstartsseminar 201680

81 Systemverdier Endre termin til 2015 HØST Oppstartsseminar 201681

82 Initier nattjobb for vitnemålskontroll Viktig å slette beregninger og sette i gang ny jobb ved starten av et opptak Oppstartsseminar 201682

83 NVB Kontrollresultat Her kan dere se hvilke beregninger som kontrollmotoren har gjort Oppstartsseminar 201683

84 FS161.001 Beregning av møtt Oppstartsseminar 201684 -Brukes til å beregne hvem som har møtt for de studier hvor det ikke registreres manuelt -Kan også sette møtt N, på de som ikke blir beregnet som møtt

85 Lykke til med opptaket! Hvis du har spørsmål eller problemer send epost til … Felles epostadresse for SO og FS kommer! Oppstartsseminar 201685


Laste ned ppt "Nytt i FS og Oppfriskning Kathy Foss Haugen 10. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google