Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PsykIT 15. mars 2011 Kvalap: Kvalitetsregister i alderspsykiatrien Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF) MSc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PsykIT 15. mars 2011 Kvalap: Kvalitetsregister i alderspsykiatrien Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF) MSc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PsykIT 15. mars 2011 Kvalap: Kvalitetsregister i alderspsykiatrien Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF) MSc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen 1

2 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Bakgrunn Økende andel eldre, men lite nevnt i offentlige dokumenter om spesialisthelsetjenesten Evidensbaserte oversikter over behandling baserer sine anbefalinger på forskning blant yngre Den alderspsykiatriske pasienten synes altså faglig sett å være “glemt” i både offentlige norske dokumenter og internasjonale evidensbaserte oversikter Vår kunnskap om hva som er god utredning og behandling av disse pasientene er mangelfull! 2

3 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Altså: –Det er mye vi ikke vet om kvaliteten på det vi gjør i dag –Vi har lite felles standarder også mellom de ulike avdelinger –Det kreves nye og annerledes tjenester av oss framover 3

4 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF): Samarbeid gir økt kunnskap og økt mulighet for kvalitetssikring på tvers av avdelingene OUS, Diakonhjemmet, Ahus (Aker/Gaustad og Skytta) og Vestre Viken (Lier og Blakstad (?)) har planlagt et felles kvalitetsregister som skal registereres på alle innlagte pasienter 4

5 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Registeret er både ment til kvalitetssikring og som grunnlag for forskning til beste for våre pasienter. 5

6 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Målsetting: 1.Kvalitetssikre og videreutvikle utredning og utredningsverktøy for å oppnå økt treffsikkerhet 2.Utvikle bedre behandling både med og uten legemidler 3.Forbedre dialogen med primærhelsetjenesten om gode samhandlingsformer og egnede førstelinjetilbud 4.Gjennomføre tverrsnittstudier for å studere fenomenologiske forhold ved psykiske lidelser hos eldre. 5.Gjennomføre prospektive studier om forløp av psykiske lidelser, nytteverdi av ulike intervensjoner, legemiddelbehandling, nytteverdi av tilbud i primærhelsetjenesten og samhandlingstiltak 6.Gjennomføre epidemiologiske studier ved at data kobles til registre som Folkeregisteret, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og innleggelser i sykehus 6

7 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Data som skal registreres: Demografiske data om pasienten som alder, kjønn og utdanningsnivå Tidligere og nåværende sykdommer og bruk av legemidler Innhenting av data fra pårørende om pasientens kognisjon, psykiske helse, atferd, funksjonsnivå og evne til å klare seg i dagliglivet; samt pårørendes stress og byrde knyttet til omsorgsfunksjonen Kognitive tester som MMSE-NR og Klokketest Diagnose, diagnosetidspunkt Behandlingsmetoder og behandlingstid Somatisk undersøkelse Overføring til primærhelsetjenesten og registrering av ev. re-innleggelser Tilbud fra primærhelsetjenesten før og etter innleggelse Brukermedvirkning 7

8 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Styringsgruppe: Styringsgruppa for kvalitetsregisteret er identisk med styret i VAF: –Avd.sjef Bernhard Lorentzen Dia (leder) –Avd.sjef Bodil McPherson OUS –Avd.overlege Nils Heradstveit Torvik OUS –Avd.sjef Terje Røst Ahus –Stedlig leder Jorunn Rørvik Ahus –Prof. Knut Engedal (forskningsleder VAF) –Spl. MSc Kari Midtbø Kristiansen (adm. leder VAF) 8

9 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Referansegruppa: Referansegruppa som har utarbeidet registeret har representanter fra alle deltakende avdelinger: –Dr. med. Mina Bergem Ahus Aker –Nevropsyk. dr.psychol. Mari Korsnes OUS –Spl. MA Stein-Arne Hval Diakonhjemmet –Overlege PhD-kandidat Eirik Auning Ahus Skytta –Psykolog PhD-kandidat Guro Hanevold Bjørkløf Vestre Viken –Prof. Knut Engedal VAF –Spl. MSc Kari Midtbø Kristiansen VAF 9

10 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Den daglige driften av kvalitetsregisteret er lagt til adm.leder i VAF (meg) og vil benytte seg av personale, infrastruktur og utstyr i Enhet for kunnskapsutvikling på Diakonhjemmet, hvor jeg er enhetsleder. Hvert senter (sykehus) betaler seg inn med en andel i VAF. Størrelsen på denne andelen besluttes av styret i VAF. I tillegg til kvalitetsregisteret, skal VAF også bidra til felles forskningssamarbeid på andre områder. 10

11 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Personvern, etikk og statutter Personvernombudet har strenge krav i forhold til lagring og bruk av data. De krever at ett sykehus er databehandlingsansvarlig og dermed innehar ”konsesjonen”. Av praktiske grunner er dette Diakonhjemmet sykehus Styret har ansvar for et godt samarbeid innad i nettverket, og at registeret forvaltes i tråd med de personvernmessige og forskningsetiske forsvarlighetsprinsipper. 11

12 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Kodeliste og lagring av data Kodeliste og data i papirversjon sendes i separate konvolutter til VAF ved Diakonhjemmet Sykehus fra de ulike avdelingene. Diakonhjemmet vil også opprette en elektronisk kodeliste (på minnebrikke) som kan brukes ved senere koblinger til SSBs og FHIs registre. Hvert senter som leverer data til Diakonhjemmet beholder i tillegg en egen kodeliste innelåst separat fra pasientjournaler. Kodelisten oppbevares i låst skap inntil 2040. Da makuleres den og registeret anonymiseres. Det skal ikke opprettes lokale databaser, men det kan gjøres ved behov, det vil si dersom det igangsettes et kvalitetsforberedende arbeid eller et forskningsprosjekt som kun omfatter data fra et lokalt senter. 12

13 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Personvern og forskningsetikk Vi velger å innhente samtykke fra pasientene slik at vi kan legge informasjonen i et sykehusovergripende register til bruk i forskning I tillegg kan hver avdeling søke personvernombudet om å få opprette et internt kvalitetsregister for å beholde “sine” data lokalt til bruk i intern kvalitetssikring. Dette registeret er juridisk noe “helt annet” 13

14 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Det må ikke innhentes samtykke fra pasientene for å utrede dem etter malen i kvalitetsregisteret og bruke det klinisk Det må heller ikke innhentes samtykke for å kunne benytte dataene til lokalt kvalitetsarbeid når et slikt kvalitetsregister er tilrådd av personvernombudet Samtykket gjelder retten til å legge data i et felles register som også skal brukes til forskning Når pasienter ikke har samtykkekompetanse, blir pårørende forespurt Vi ønsker også å be pårørende om informasjon om deres situasjon. Pårørende må derfor undertegne egen samtykke-erklæring 14

15 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Det betyr 3 ulike erklæringer: Samtykkeerklæring for pasienter med samtykkekompetanse eller Erklæring på vegne av pasient fra pårørende når pasienten ikke har samtykkekompetanse og Samtykkeerklæring fra pårørende om opplysninger om deres stress og byrde som følge av omsorg for pasienten 15

16 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Husk: Inklusjon i kvalitetsregisteret innebærer ikke noe annet for pasientene enn “business as usual”. De er ikke med på noen form for utprøving, intervensjon eller eksperimentering. De får en grundig, systematisk utredning og kartlegging! 16

17 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Lokalt kvalitetsregister: Hvert sykehus (avdeling) kan søke til personvernombudet om å få opprette et lokalt kvalitetsregister Et lokalt kvalitetsregister krever ikke samtykke Det kan benyttes til internt kvalitetsarbeid Det kan publiseres kvalitetsartikler Det lokale registeret har formelt og juridisk ikke noe med vårt felles kvalitetsregister å gjøre men…….. 17

18 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Opplysningene om pasienten er identiske De samles inn en gang Før de sendes til VAF, kan de (når personvernombudet har tilrådd det) kopieres og lagres lokalt på det enkelte sykehus sin forskningsserver 18

19 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Som lokalt kvalitetsregister kan det brukes til: Å beskrive våre pasienter Å peke på forbedringsområder Å synliggjøre hva vi er gode til! 19

20 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Styret har ansvar for å sikre forskning av høy kvalitet og et godt forskningssamarbeid innad i nettverket, i kombinasjon med at registeret forvaltes i tråd med de personvernmessige og forskningsetiske forsvarlighetsprinsipper. 20

21 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Statutter for kvalitetsregisteret Styringsgruppa har vedtatt egne statutter for kvalitetsregisteret Statuttene definerer ansvarsforhold og hvem/hvordan forskere kan få tilgang til databasen 21

22 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Alle deltakende avdelinger kan søke om tilgang til registeret ved planlagte kvalitets- og forskningsprosjekter. Referansegruppen i VAF diskuterer slike søknader og kommer med en anbefaling til styret. Styret er overordnet besluttende organ i forhold til bruk av data fra registeret i tematiske delstudier eller nye prosjekter. Ved uenighet har forskningsleder og styreleder vetorett. 22

23 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Hver prosjektleder for delstudier er ansvarlig for å søke REK og å utforme melding til personvernombudet for forskning ved Diakonhjemmet sykehus. Styreleder skal gi bekreftelse til personvernombudet om godkjenning fra styret. Aktuelle data i registeret tilgjengeliggjøres for delstudien når REK har godkjent studien og personvernombudet har avgitt positiv uttalelse. 23

24 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Data fra registeret formidles til aktuell avdeling for gjennomføring av godkjente kvalitets- og forskningsprosjekter. Databehandleravtale inngås dersom avdelingen er tilknyttet andre virksomheter enn den databehandlingsansvarlige. Ved avsluttet prosjekt slettes data eller leveres tilbake til VAF på Diakonhjemmet. 24

25 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Data legges inn i SPSS (enten ved hjelp av punching eller scanning) og lagres på forskningsserveren på Diakonhjemmet. Kvalitetsregisteret vil utelukkende være lagret sentralt på Diakonhjemmet Sykehus sin forskningsserver. Behov for lokale kopier av hele eller deler av registeret vil først måtte styrebehandles, samt tilrådes av DS sitt personvernombud for forskning. 25

26 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Framtidige nye forskningsprosjekter som ikke omfattes av registerets samtykke, forelegges Personvernombudet for forskning ved Diakonhjemmet sykehus og REK Sør-Øst. I tillegg kontaktes aktuelle deltakere for nytt samtykke. Det forutsettes at slike prosjekter er godkjent av styret og tilrådd av personvernombudet før det søkes til REK Sør-Øst. 26

27 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Vi håper registeret kan inspirere mange med interesse og lyst til å drive kvalitetsarbeid og forskning ved alle de involverte avdelingene! Her blir det mange muligheter! 27

28 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Vårt nye felles kvalitetsregister er virkelig nybrottsarbeid! Det kan bli en stor og utrolig spennende kilde til ny kunnskap for oss alle! 28

29 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Vi håper registeret vil vise seg nyttig, både i forhold til kvalitetsarbeid og forskning! 29

30 PsykIT 15032011Msc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen Vi håper på endelig tilråding fra personvernombudet og oppstart 1. april.


Laste ned ppt "PsykIT 15. mars 2011 Kvalap: Kvalitetsregister i alderspsykiatrien Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF) MSc/Adm.leder VAF Kari Midtbø Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google