Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

2 Gjennomgangen Oppgaven Noe oppgaveteknikk/juridisk metode Litt materiell juss (ppt-slides legges på semestersiden)

3 Eksamen… Hva er reglene? Hvor er reglene nedfelt? Hva er vilkårene? Hvordan skal vilkårene tolkes? Hvilke rettskilder belyser tolkningen? Lar faktum seg subsumere under dette vilkåret? 1.Rettsgrunnlaget er den ulovfestede culparegelen 2.Det avgjørende vil være om Peder Ås kan bebreides for manglende aktsomhet da han...

4 Oversikt Drøft og avgjør: –1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. –2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. –3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold –4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen.

5 Oversikt 4 spørsmål –1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet –2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret –3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» –4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen»

6 Oversikt 4 spørsmål –1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet –2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret –3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» –4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen» et rettsfakta? et vilkår under flere ansvarsregler

7 Oversikt 4 spørsmål –1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet –2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret –3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» –4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen» et ansvarsgrunnlag

8 Oversikt 4 spørsmål –1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet –2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret –3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» –4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen» fakta ulike rettsfølger

9 Oversikt 4 spørsmål –1. «Ansvarlig for skaden på grunnlag av» uaktsomhet –2. «Ansvarlig for skaden etter» det ulovfestede objektive ansvaret –3. Om et ansvar kan «reduseres eller falle bort på grunn av» Hans Tastads «forhold» –4. Om Hans Tastad kan «kreve erstatning» for skaden «av trafikkforsikringen» her opplyses det bare om det eventuelle ansvarssubjektet

10 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. Hvilken ansvarsregel? –Den ulovfestede culpanormen? Den som uaktsomt eller forsettlig volder en annen skade, plikter å erstatte skaden. –Arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1? «Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.» Sammenlign mindretallet i Rt. 1991 side 1303 (gulvluke)

11 Generelt: Organ- og arbeidsgiveransvar «Uaktsomhet» dreier seg om handlinger og unnlatelser. Juridiske personer kan ikke handle eller unnlate... To muligheter for juridiske personers ansvar for handlinger/unnlatelser: –Avledet ansvar for arbeidstakere for den juridiske person (skadeserstatningsloven § 2-1) –Identifikasjonsansvar for personer som er (i) selskapets organer (ulovfestet organansvar)

12 Generelt: Organ- og arbeidsgiveransvar Organansvaret: Personer i ledende rolle anses som den juridiske person. Deres culpa er «selskapets culpa», «kommunens culpa», «statens culpa» osv. (Identifikasjon = hefter for egne feil/uaktsomhet) Arbeidsgiveransvaret: Selskapet må betale for feil som deres ansatte gjør. (Aksessorium/avledning = hefter for andres feil/uaktsomhet) Juridisk person arbeids- kontrakter Noen enkeltpersoner er organer, andre organer er kollegiale.

13 Generelt: Organ- og arbeidsgiveransvar Noen særlige betydninger: –For eksempel: Skadeserstatningsloven § 3-6: «Den som har krenket en annens ære...» = ansvar for egne, ikke andres feil Ansvarsfraskrivelser – kan være litt ulik adgang til å fraskrive seg ansvaret for hhv. egne eller andres feil

14 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. Den ulovfestede culparegelen: «Organidentifikasjon»/«organansvar» Generalforsamling Styre Daglig leder Øvrige ansatte Storevik Hotell AS’ organisasjon Mellomledere etc. (Enkeltpersoner som ikke har noen form for overordnet beslutningsmyndighet i organisasjonen, anses normalt ikke for å «være» den juridiske person.)

15 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. Rettsgrunnlaget er den ulovfestede culpanormen, som her anvendes på hotellet i tråd med regelen om organidentifikasjon. Det overordnede spørsmålet blir om noen som representerer hotellet i henhold til prinsippet om organansvar, kan bebreides for manglende aktsomhet som ledet til Hans Tastads skade. Dette beror i første rekke på en vurdering av om hotellets representanter burde ha reagert på farene ved kjettingløsningen og derfor kan klandres for at de ikke for eksempel hadde varsel på døren, eller i det hele tatt hadde kjettingen fremme. «problem- stilling» «retts- grunnlag» «tolkning»/ «presisering» av problem- stilling

16 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. («Etablere norm») –Offentligrettslige sikkerhetskrav («skrevne normer») danner naturlig utgangspunkt. –Bygningsmyndighetenes godkjenning av bygget sier imidlertid ikke noe om kjettingløsningen. Pålegget om brønnlokk har ingen oppgitt begrunnelse. Det kommer forøvrig i etterkant av ulykken. Brannvesenet har tilsynelatende sett «arrangementet», og funnet det akseptabelt. Det bidrar heller ikke vesentlig, ettersom det ikke i første rekke er manglende funksjonalitet som branntrapp hotellet eventuelt vil hefte for nå.

17 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. («Etablere norm») –Samlet sett ikke godt grunnlag for å oppstille en helt konkret norm om at en slik trapp må være lukket. Henger også sammen med kjettingen. –Generelt må det kunne legges til grunn at et hotell unngår spesielle risikomomenter for sine gjester. (= blir «vanlig» vurdering av om hotellet kan bebreides for at de ikke så farene ved dette og derfor sørget for å ha trappen lukket e.l.)

18 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet. («Vurdere avvik») –I denne saken fremstår det klart sannsynlig at en gjest skulle kunne gå ut på balkongen, og videre sannsynlig at han da ville kunne snuble. Alkoholservering bidrar også til dette. –Skulle det først skje, ville det åpenbart kunne bli en alvorlig personskade. –På det rene at hotellet burde ha reagert på farene ved arrangementet. (= det er avvik = hotellet «burde handlet annerledes» dersom det var mulig) –Ingen holdepunkter for at det ville ha vært uforholdsmessig kostbart å få til en bedre løsning, ei heller at funksjonen som branntrapp ville tapes (jf. senere brønnlokk). (= det er et erstatningsbetingende avvik = hotellet «kunne med rimelighet handlet annerledes») –Konklusjonen må da bli at hotellet kan bebreides for manglende aktsomhet. «skade- evne» «handlings- alternativ»

19 1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet Med hensyn til årsakssammenheng er det ingen holdepunkter for å anta at skaden ville ha inntruffet om hotellet hadde sikret balkongen bedre. Ei heller fremstår hotellets uaktsomme forhold som så lite vesentlig i årsaksbildet at det ikke vil være naturlig å knytte ansvar til det. En upåregnelig, fjern eller avledet skadefølge er det også klart nok ikke tale om. Storevik Hotell er etter dette ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet.

20 (Metode: Husk at f.eks. «skadeevne» er faktum som er relevant ved vurderingen av uaktsomhet. Problemstillingene og drøftelsene skal primært handle om hvorvidt faktum lar seg subsumere under et rettsvilkår (pro) eller ei (contra). Påse at det ikke bare blir smørbrødlister med «diskusjoner for/mot faktum».)

21 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Det eventuelle rettsgrunnlaget for ansvar er nå det ulovfestede objektive ansvaret Den overordnede problemstillingen er om Storevik Hotell AS er nærmere enn Hans Tastad til å bære risikoen for Tastads skade. Avgjørelsen beror dels på risikobetraktninger, dels på en interesseavveining, jf. Rt. 2009 side 1237 (nordsjødykkere) avsnitt 62. (retts- grunnlag) (problem- stilling) (tolkning)

22 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Risikokilde Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Hvis risikoen er forenlig med rettspraksis hvor ulovfestet objektivt ansvar er pålagt: Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

23 (Tankeprosess: Risikokilden) Poenget med ulovfestet objektivt ansvar er at det gjelder risikokilder Historikken: –Først farlige bedrifter -> risikoen ved å drive en virksomhet –Deretter utvidet til ting/bygg -> risikoen ved bare det å inneha en ting/et bygg osv. Heri ligger nemlig forskjellen til anvendelsesområdet for culpaansvar; for det gjelder handlinger og unnlatelser

24 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Risikokilde? Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

25 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Hotelldrift? Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

26 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Bygg? Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

27 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Balkong? Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

28 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. «Balkong m/kjetting»? Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

29 (Tankeprosess: Risikokilden ved virksomheter) Behøver ikke være hele virksomheten til ansvarssubjektet –Rt. 1909 side 851 (Knallperledom I) NSB <- Jernbaner <- Jernbaneanleggsvirksomheten <- Sprengningsvirksomheten –Rt. 1983 side 758 Staten ved Forsvarsdepartementet <- <- <- «Forsvarets virksomhet med fjerning av sprenglegemer fra sivilt område» Vår sak: Likevel: Hotellvirksomhet? Konferansevirksomhet? Neppe.

30 (Tankeprosess: Risikokilden ved eiendommer) Rt. 1939 side 766 (gesims) –«bygningen» (med gesimsen) Rt. 1972 side 965 (mønepanne) –«denne bygning» Vår sak: Er vel ikke bygningen som er problemet.

31 Risikokilden ved «uforsvarlig ordning» Rt. 1991 side 1303 (gulvluke) –Hotell- og restaurantselskap <- Restaurantvirksomhet <- <- <- «skaderisiko knyttet til utformingen av selve luka og dens plassering» Vår sak: Passer ganske godt Også en illustrasjon: RG 1988 side 596 (Gulating) (elev på Fylkeskommunal yrkesskole – snekkerlinjen – skader seg i dårlig sikret fresemaskin)

32 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. «Balkong m/kjetting» Ekstra- ordinær TypiskStadig Ansvars- subjekt... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

33 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. «Balkong m/kjetting» Ekstra- ordinær TypiskStadig Storevik Hotell AS... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

34 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. –(Tankeprosess: Ansvarssubjektet må ha en tilstrekkelig tilknytning til risikokilden –Risikokilden er kjettingløsningen på balkongen –Storevik Hotell AS er eier og innehaver –Rt. 2009 side 1237: «Utgangspunktet i norsk rett er at bare eier eller innehaver av virksomheten kan bli ansvarlig, men tilknytning på annet grunnlag kan etter omstendighetene være tilstrekkelig» (avsnitt 66).) Som eier og innehaver av hotellet med balkongen, er det på det rene at Storevik Hotell AS har tilstrekkelig tilknytning til at et eventuelt ansvar på objektivt grunnlag kan tilordnes hotellet.

35 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. «Balkong m/kjetting» Ekstra- ordinær TypiskStadig Storevik Hotell AS... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

36 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Manglende skadeerfaring, men likefullt sannsynlig. Tastad selv åpner og går ut, men det var nettopp faren for at en gjest skulle gjøre dette som var nærliggende. Langt mindre overraskelsesmoment enn i Rt. 1991 side 1303 (Gulvluke). For en gjest har dette likevel fremstått både som så uventet og alvorlig at det må kunne karakteriseres som ekstraordinært. Det dreier seg etter dette om en risiko som kan begrunne et objektivt ansvar. stadig typisk ekstra- ordinær

37 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. «Balkong m/kjetting» Ekstra- ordinær TypiskStadig Storevik Hotell AS... Påregnelig for ansvarssubjektet... men ikke for skadelidte.. 1) 2) Interesseavveining (hva tilsier prevensjonshensyn, pulveriseringshensyn osv. mht. om risikoen bør plasseres på den ene eller annen side) r i s i k o skadelidte

38 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ved den nærmere interesseavveiningen er det grunn til å understreke at det dreier seg om et hotell/konferanselokaler. Videre kan det pekes på at det neppe ville by på økonomiske eller praktiske vansker å få på plass en bedre løsning. Konklusjonen må etter dette bli at hotellet var nærmest til å bære risikoen. («uforsvarlig ordning»)

39 2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret. Ei heller spørsmål 2 gir grunn til å drøfte årsakssammenhengen nærmere. Storevik Hotell kan dermed holdes ansvarlig på grunnlag av ulovfestet objektivt ansvar. Spm 2. er mer tvilsomt enn culpaspørsmålet. Se om «ulovfestet objektivt ansvar for uforsvarlig ordning» Rt. 1970 side 1192 (Epileptiker), Rt. 1991 side 1303 (Gulvluke) og Rt. 2000 side 388 (Psykiatrisk pasient). (Også: Rt. 1938 side 1111 (Trikk)).

40 3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold Rettsgrunnlaget er skadeserstatningsloven § 5-1 Spørsmålet blir først om Tastad utviste «skyld» da han gikk ut på balkongen. (Tankeprosess: Dette blir en vurdering av samme art som i spørsmål 1. –(«Etablere norm, vurdere avvik»))

41 3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold Som utgangspunkt må det kunne legges til grunn at en gjest på et konferansehotell ikke kan påregne at han/hun vil møte spesielle faremomenter dersom han går ut på balkongen. Burde Tastad ha reagert på muligheten for kjettingløsningen? Kan være «vanlige» branntrapper osv. på en balkong, men ingen grunn til å vente en felle som her. Konklusjon: Ikke holdepunkter for «skyld» hos Hans Tastad. Subsidiært: Hvis skyld, på det rene at det foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom denne og ulykkesskaden, mao. at Tastad «medvirket». Spørsmålet vil da være om det er «rimelig» å la hotellets ansvar bortfalle eller reduseres. Hoveddelen av ansvaret bør uansett legges på hotellet. (Alkoholpåvirkningen? Må generelt se bort fra individuelle forhold som vedkommende «kan for». Kan altså (selvfølgelig) ikke være unnskyldende. (Men kan (like selvfølgelig) være klanderverdig å gjøre ting nettopp pga. alkoholpåvirkning, jf. promillekjøring. Rt. 1977 side 126: «Ved bedømmelsen av [skadelidtes] handlemåte er det vanskelig å se bort fra at han sammen med sin kamerat hadde drukket atskillig eksportøl før ulykken skjedde.») Dette følger ikke av skadeserstatningsloven § 1-3.) her spm om skyld i forhold til skaden på ham selv!

42 «Deviasjon: Culpaansvar og medvirkning» Uaktsomhet iht. ulovfestede culparegel «egen skyld» i § 5-1 «medvirket» i § 5-1 årsaks- sammenheng 1)2) Skade Ansvarsregel = ansvarsvilkår Regel om reduksjon/bortfall av det etablerte ansvar

43 «Deviasjon»: «Skadelidtes forhold» –Et relevant poeng: Hva kunne en person i skadevolders rolle regne med av omgivelsenes adferd? En stigeprodusent må kunne gå ut fra at folk som har kjøpt en sammenleggbar stige, tenker seg om med hensyn til hvordan den skal stå mot veggen... Forholder man seg til en familie med små barn, må man kunne ta utgangspunkt i at foreldrene normalt har oppsyn med barnet... Forholder man seg til ungdomsskoleelever, må man ta hensyn til at de ønsker fart og spenning... –En del av den alminnelige risikovurderingen og kan enkelt sagt slå begge veier, dvs. tale for at skadevolder burde handle annerledes eller for at skadevolder ikke burde handle annerledes (Lødrup side 157: «de mulige skadelidte er høyst ulike som risikofaktorer».) Spørsmålet om medvirkning handler om eventuell reduksjon eller bortfall av skadevolders ansvar. Ergo forutsetter hele problemstillingen at det foreligger ansvarsgrunnlag på den annen side. Dette følger av en helt annen regel, skadeserstatningsloven § 5-1. Utviste skadelidte selv «skyld» som medvirket til skaden? –Gjorde skadelidte i det konkrete tilfellet noe klanderverdig? –Skadelidtes opptreden må vurderes opp mot en aktsomhetsnorm. Skyld er her ett av flere kumulative rettsvilkår for at en domstol skal ha adgang til å vurdere om det er rimelig med reduksjon eller bortfall. Uaktsomhet hos skadevolder?Medvirkning hos skadelidte?

44 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. (Er forholdet unntatt fra bilansvaret? Bilansvarslova § 2 bokstav a: –Loven gjelder ikke tilfeller hvor skaden «er gjord medan vogna er forsvarleg fråsegsett utanfor gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast») Bestemmelsen gjelder formelt et unntak fra § 1. Bl.a. fordi det er tale om et unntak fra hele lovens anvendelsesområde, emm. naturlig å ta «før hovedregelen» her.

45 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. Problemstillingen blir først om parkeringsgarasjen var et sted «der ålmenta kan ferdast», jf bilansvarslova § 2 bokstav a. I henhold til forarbeidene skal dette dekke «ethvert område som er åpent for alminnelig trafikk, selv om stedet er i privat eie og/eller adgangen er betinget av betaling. Uttrykket omfatter såleis bl.a. parkeringsplasser, åpne innkjørsler, offentlige eller private (åpne) bomvegar eller bruer, bilferjer mv.», jf. prp. 1960 s. 40.

46 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. Det er dermed klart at parkeringshuset ikke oppfyller vilkåret for unntaket. Subsidiært kan det bemerkes at det i motsatt fall ville være et spørsmål om bilen var «forsvarleg» parkert, ettersom den har stått under en branntrapp.

47 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. Problemstillingen er da om den parkerte bilen gjorde skaden, jf. bilansvarsloven § 4 «Gjer»-kriteriet må tolkes i tråd med de alminnelige årsaksreglene, men slik at de spesielle trekkene ved biler som danner lovgrunnen for bilansvaret blir veiledende dersom det er flere samvirkende årsaker, jf. Rt. 2012 side 233 (tankbil).

48 (1) Til «hjemmebruk»... «Gjer»-kriteriet i bilansvarsloven § 4: Rt. 2012 side 233 (tankbil) sier to ting: –1. Bal. § 4 uttrykker vanlige årsaksregler Vanlige årsaksregler er –1.1. Betingelsesteori (bilen må normalt ha vært en nødvendig betingelse) –1.2. Utsjalting av årsaksfaktorer som er så lite vesentlige at det ikke er naturlig å knytte ansvar til dem –(1.3. Ansvaret rekker ikke så langt som til å dekke skader som er så fjerne, avledede og upåregnelige at det ikke vil være rimelig å holde skadevolder ansvarlig (adekvans))

49 (2) Til «hjemmebruk»... –2. Ved vurderingen av om bilen er en så lite vesentlig årsaksfaktor at det ikke er naturlig å knytte ansvar til den «vil det være et vegledende synspunkt om skaden er voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret, nemlig særlig den risiko som er knytt til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig» (fra forarbeidene (Motorvognansvarskomiteen side 58)). Tips: Bruk Rt. 1984 side 1023 (takstol) og Rt. 1992 side 64 (P-pille II) fra doms- og kjennelsessamlingen

50 nødvendig betingelse? så vesentlig at naturlig å knytte ansvar til den? så fjernt, avledet, upåregnelig at ikke rimelig å holde ansvarlig for? «unntak fra betingelsesvilkåret?» ja nei rettslige krav til den faktiske årsakssammenheng ikke innfridd ja ligger innenfor den rettslige avgrensningen av årsakssammenhengen ligger utenfor den rettslige avgrensningen av årsakssammenhengen

51 (4) Til «hjemmebruk» De rettslige kravene til den faktiske årsakssammenhengen: Rt. 1992 side 64 (p- pille II) Den rettslige avgrensning av årsakssammenhengen: Rt. 2007 side 172 (schizofreni) «Mønsteret»: Se på Rt. 2001 side 320

52 4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen. I denne saken er det usikkert om den parkerte bilen var en nødvendig betingelse for skaden. Ettersom Hans Tastad falt gjennom to etasjer og alternativt ville ha truffet gulvet i parkeringsbygget, kan man tenke seg at skaden ville ha skjedd uansett. I alle fall er det slik at sett opp mot fallet, så fremstår slike ting som den parkerte bilens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig som så lite vesentlige for Tastads skade at det ikke er naturlig å knytte ansvar til den. Konklusjonen er da at bilen ikke gjorde skaden i henhold til bilansvarsloven § 4. Tastad kan dermed ikke kreve erstatning fra trafikkforsikringen.

53 L y k k e t i l !


Laste ned ppt "Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google