Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVF-seminar, Utvalg Organisering og marked, Oslo 20. april 2012 Effektiv gjennomføring – nye prosjektmodeller Samhandling og Prosjektstrategi ferjefri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVF-seminar, Utvalg Organisering og marked, Oslo 20. april 2012 Effektiv gjennomføring – nye prosjektmodeller Samhandling og Prosjektstrategi ferjefri."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVF-seminar, Utvalg Organisering og marked, Oslo 20. april 2012 Effektiv gjennomføring – nye prosjektmodeller Samhandling og Prosjektstrategi ferjefri E39 Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

2 Skal si noe om: Hvorfor samhandling Målsetting Rammebetingelser og opplegg for samhandling Status og erfaringer Prosjekt- og kontraktsstrategi for ferjefri E 39

3 Hvorfor samhandling ? Byggherre Entreprenør Andre Rådgiver MAL Prosedyrer for samhandling og samarbeid som skaper tillit og inspirasjon til forbedringer og utvikling.

4 Bakgrunn Vegdirektøren har sammen med bransjen, rådgivere og entreprenører dannet en policygruppe for å bidra til riktig prioritering og utvikling Fokusområder første fase –Etikk og ledelse –Kapasitet og forutsigbarhet –Kontraktstyper og samarbeidsformer

5 Fra mandat Forpliktende samarbeid Som byggherre, rådgivere og entreprenører forplikter vi oss i et systematisk og langsiktig samarbeid å bidra til et best mulig totalresultat gjennom å skape merverdi ved å utvikle effektive gjennomføringsmodeller med vekt på etikk, kvalitet, miljø, sikkerhet og forutsigbarhet.

6 Målsetting Skape forutsetninger for en markant forbedring av transportsektorens og bransjens produktivitet i et langsiktig perspektiv Skape tillit og gode relasjoner mellom aktørene Identifisere forbedringstiltak som gir bedre praksis på kort sikt Målsettingen er at det i løpet av en fireårsperiode skal registreres en markant effektivitets­forbedring slik at transport- og anleggssektoren er og oppfattes som en viktig og respektert samfunnsbygger som gjennom en felles og lærende prosess på en effektiv måte utvikler transportsystemet for å tilfredsstille samfunnets og brukernes behov.

7 For å nå målet skal vi Skape forutsigbarhet og legge til rette for god utnyttelse av markedets kapasitet Øke kompetanse gjennom felles opplæring, FOU, åpenhet og erfaringsoverføring Ta i bruk utvidet systematisk samarbeid i dagens kontraktstyper Utvikle og utprøve nye og effektive gjennomføringsmodeller Følge opp forbedringsarbeidet ved holdningsundersøkelser og produktivitetsberegning I løpet av 2010 skal dagens rutiner og praksis være gjennomgått og forbedringspunkter som kan løses som strakstiltak, være identifisert og korrigert.

8 Arbeidsgruppe – systematisk samarbeid Med deltakere fra: Statens vegvesen, Vegdirektoratet og regionene Jernbaneverket Entreprenørforeningen bygg og anlegg Maskinentreprenørenes forening Rådgivende ingeniørers forening

9 Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform og type arbeid: - Utførelsesentreprise - Totalentreprise ● Utbyggingskontrakter ● Driftskontrakter Elektrokontrakter Etc

10 Grunnleggende forutsetninger for samhandling Kompetente og motiverte medarbeidere hos alle parter Åpenhet Respekt for hverandre og likeverdighet Forutsigbarhet Prosedyrer konfliktløsning Avklare roller og ansvar Etablere prosedyrer for samhandling som skaper tillit og inspirasjon til utvikling

11 Rammebetingelser

12 Konkurransegrunnlaget Forutsetninger for samhandling må fremgå av konkurransegrunnlaget

13 Kontraktbestemmelser NS 8406 (NS 3430) eller NS 8407 (NS 3431) Konkurransens forutsetninger knyttet til innhold, risikofordeling etc, skal beholdes uendret.

14 Anbudskonkurransen og valg av tilbyder Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.

15 Samhandlingsfasen består av: Oppstartsmøte Samhandlingsperiode Forbedrings- og utviklingsperiode

16 Samhandlingsfase Skal som minimum omfatte: Bli kjent med hverandre Hvordan involvere alle parter ( BH, EN, Rådgivere, UE etc ) Utvikle samhandlingsprosedyrer,med krav og forventninger til partene Avklare organisering, roller og ansvar Avklare prosedyrer for konfliktløsning, kontrakt og personell Avklare prosedyrer for teknisk kvalitet, kvalitetssikring og HMS Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Utvikle felles kontraktsforståelse Utvikle felles forståelse og målsetting for byggeoppdraget Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål

17 Samhandlingsfasen Tilstrekkelig tid ut fra –Omfang –Kompleksitet –Utviklingspotensiale Malen angir 4 uker til samhandlings- og utviklingsfase som utgangspunkt. Samhandlingsfasen skal gjnnomføres før kontraktsarbeidet igangsettes.

18 Samhandlingsfasen Samhandlingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre kontraktsarbeidet på. Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få i samhandlingsfasen, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger.

19 Forbedrings- og utviklingsarbeider Intensjon: Involverte parter kan videreutvikle prosjektet i fellesskap basert på gode forslag fra entreprenør, rådgiver og byggherre. Incitament: Kostnadsbesparelser på nye løsninger som kommer til utførelse fordeles mellom partene.

20 Samhandling i gjennomføringsfasen Følge opp og gjennomføre kontraktsarbeidet iht omforente prosedyrer utarbeidet i samhandlingsfasen Videreutvikle og tilpasse prosedyrene hvis det er nødvendig Informasjon og involvering av alle deltakere

21 Sluttevaluering Erfaringsoverføring Partene bør i fellesskap utarbeide en evaluering – sluttrapport hvor alle sider ved kontraktarbeidet og samhandlingen blir belyst.

22 Erfaringer Entreprenørens interesser/mål Byggherrens interesser/mål Rådgivers interesse/mål

23 Generelle erfaringer Samhandling: - Arbeidskrevende, men meget nyttig –Samhandlingsfasen førte til en god del samvær, som har ført til god kommunikasjon. –Tid til samhandlingsfase før byggestart førte til at samarbeidet i gjennomføringsfasen har fungert godt. Utvikling og forbedringer –Mange rammebetingelser har ført til lite utvikling og valg av nye løsninger.

24 Ferjefri E39 Kristiansand-Trondheim – mange spennende utfordringer.

25 Mandat Gjennomføringsstrategi Entrepriseformer Anskaffelsesprosedyrer Finansiering Organisering

26 Nøkkeldata Lengde veg fra Kristiansand til Trondheim – ca1000 km 7 krevende fjordkryssinger Kostnadsestimat i størrelsesorden 100 mrd, ca 40 mrd til fjordkryssinger og 60 mrd til øvrig vegbygging

27 Ferjefri E39 Kristiansand-Trondheim Tanker og muligheter

28 Gjennomføringsstrategi Hvordan skal prosjektet utvikles og realiseres ? Organisering ? Entrepriseformer ? Kontraktsstørrelse ? Hvordan skal prosjektet finansieres ? Gjennomføringstid ?

29 Entrepriseformer Har to typer: Utførelsesentrepriser Totalentrepriser Hvilken entrepriseform skal velges ? Ser for oss: Det optimale vil være å benytte en entrepriseform som involverer og utvikler de ulike aktørene i bransjen

30 Anskaffelsesprosedyre For enkelte deler av dette prosjektet vil det være riktig og viktig å involvere entreprenører og rådgivere i prosessen med å komme frem til optimale og gode løsninger – basert på felles kompetanse og erfaring Dette kan best oppnås gjennom totalentreprise og forutgående dialog med aktuelle tilbydere I Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter er denne måten å anskaffe på beskrevet under konkurransepreget dialog.

31 Hensikten med konkurransepreget dialog Utvikle og optimalisere løsninger blant ulike forslag fra hver enkelt tilbyder, basert på dialog i en tidlig fase av prosjektet

32 Gjennomføring av konkurransepreget dialog –Prekvalifisering –Invitasjon til dialog –Gjennomføre dialog –Etter dialogfasen, leveres konkurrerende tilbud –Alle aspekter ved kontrakten kan drøftes –Viktig at oppdragsgiver sørger for likebehandling –Oppdragsgiver skal ikke avsløre løsninger for andre deltagere

33 Erfaringer med konkurransepreget dialog Denne anskaffelsesprosedyren ble benyttet på kontrakt E6 Dagsone vest i Trondheim Gode erfaringer Prosessen og erfaringer er rapportert

34 Bakgrunn for bruk av konkurransepreget dialog – E6 Dagsone vest i Trondheim Særlig kompleks utførelse i vanskelige grunnforhold. Usikkert kostnadsestimat. Mangel på relevante referanseprosjekter. Sensitive omgivelser - kvikkleire, bebyggelse. Usikkert om foreliggende spesifikasjon tilfredsstiller prosjektets behov og formål.

35 Videre arbeid med E39 I det videre arbeid med dette delprosjektet er det lagt opp til en relativt omfattende involvering av bransjen. Det er prosjektets intensjon at dette samarbeidet både kan gi verdifulle bidrag til teknisk utvikling, og at det samtidig kan bety noe for kompetanseutviklingen i bransjen.

36 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "NVF-seminar, Utvalg Organisering og marked, Oslo 20. april 2012 Effektiv gjennomføring – nye prosjektmodeller Samhandling og Prosjektstrategi ferjefri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google