Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Akershus 10.2.2016 Spesialrådgiver Hanne Børrestuen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Akershus 10.2.2016 Spesialrådgiver Hanne Børrestuen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Akershus 10.2.2016 Spesialrådgiver Hanne Børrestuen

2 Arbeidsgiverpolitikk – en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken som de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag.»

3 Gevinster ved lokal arbeidsgiverpolitikk Bedre lederskap Redusert sykefravær Styrket omdømme Utvikle, rekruttere og beholde medarbeidere Redusert deltid Kvalitet i tjenestene !

4 Arbeidsgiverutfordringer i Akershus Sykefravær Rekruttering av ledere Ledelse Deltid Innovasjon / nyskaping Kompetanse

5 Arbeidsgiverutfordringer i Akershus

6 Folkevalgtes rolle som arbeidsgiver Kommunestyret / fylkesting er øverste ansvarlige arbeidsgiver - som kollegialt organ Utøvelse av arbeidsgiverrollen påvirker attraktivitet som arbeidsplass og omdømme som leverandør av tjenester Folkevalgte og administrasjon = én part i samarbeidet med ansattes organisasjoner

7 Hvordan løse disse utfordringene? Nytt fra KS; – Folkevalgtprogrammet Folkevalgtes arbeidsgiverrolle – Heltidskultur – Kultur for nærvær – Guide til god ledelse – Medarbeiderundersøkelse

8 Det store heltidsvalget Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft Heltid skal være hovedregelen

9 Heltid – deltid 2015 Deltidsandelen øker Flere går fra heltid til deltid enn fra deltid til heltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått ned Men øker for de yngre Reduseres for de eldre 80 pst har iverksatt tiltak for å utvikle heltidskultur Over halvparten har hatt liten effekt

10 Heltidserklæringen 2015

11 En heltidskultur er avgjørende for å Sikre kvalitet i tjenestene Fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid til ledelse

12 Deltidsfloka – hva nå? Behov for mer kunnskap hos alle berørte aktører om de positive effektive av heltid – og hva som skal til for å lykkes Behov for bredere forankring og samarbeid mellom folkevalgte, ledere og tillitsvalgte Behov for å tydeliggjøre betydningen av Hovedtariffavtalen og bestemmelser knyttet til målet om en heltidskultur

13 Å skape heltidskultur er en organisasjonsendring!

14 Løsningene må finnes lokalt ! Hvorfor trenger vi en heltidskultur? Effektivitet Arbeidsmiljø Kvalitet Hvordan skal vi utvikle en heltidskultur? Gode prosesser Forankring hos folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte

15 Flere aktører – ulike roller Tillitsvalgte Ha kunnskap og vilje til utvikling og endring Ansatte Få informasjon og kunnskap og se muligheter for seg selv og virksomheten Folkevalgte Etterspørre og prioriterepolitiske valg og vedtak Ledelse Tydelig, endringsorientert og evne til å få med seg de ansatte

16 Sjekkliste for lokale prosesser Har vi en felles/omforent forståelse av behovet for en heltidskultur? Har vi en klar og omforent forståelse av hvem som er berørt? Har vi satt oss mål, og et klart ambisjonsnivå? Har vi en plan for forankring? Har vi oversikt over hvem som skal involveres i prosessen – og til hvilket tidspunkt? Har vi arenaer i organisasjonen for å skape gode og involverende prosesser? Har vi en plan for videre oppfølging, hvem – og hvordan?

17 Et mangfold av løsninger Utlysningspraksis? Kompetanseheving? Arbeidstidsordninger? Helgebemanning? Jobbe på tvers? Fastevikarer/bemanningspool? Tiltak som iverksettes tar utgangspunkt i lokale forhold og forutsetninger, og er et resultat av gode prosesser og forankring i hele organisasjonen.

18 Skodd for framtida? Hvordan vil vi at framtidas helse- og omsorgstjenester skal være? – Hvordan vil DU ha det? Vil vi anbefale våre barn å utdanne seg inne denne sektoren? Hvordan skal vi greie å rekruttere og beholde nødvendig og kompetent arbeidskraft til sektoren i framtida? Heltidskultur som strategi !

19 Sykefravær i kommunal sektor

20 Sykefraværsnivået i kommunal sektor er stabilt, men… 177 kommuner har over 10% sykefravær 8 av 22 kommuner i Akershus har høyere enn 10% sykefravær Hva betyr høyt sykefravær for kommunen som tjenesteleverandør? Hva gjør kommunene? Hva kan KS bidra med? Hva skal til for at sykefraværet går ned?

21 Nye veier til målet? Forankring og samarbeid Forebygging Oppfølging og tilrettelegging Ledelse – kulturbygging Kontinuerlig jobb Er det behov for endringer i hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket? Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall hvilke?

22 Verktøy for å – sette ledelse på dagsorden – styrke den enkelte leder

23 Å lede med tydelige verdier Organisasjonens verdier ligger til grunn for og kommer til uttrykk gjennom ledelse

24

25 Lederutvikling gjennom gode prosesser Verktøy for utvikling KS’ 10-FAKTOR Utviklingssamtalen SLIK – innovasjonsledelse Samveis -tjenesteinnovasjon Refleksjonshåndbok for etisk lederskap Arbeidsgivermonitoren, data for hver kommune

26 10-faktor - ny medarbeiderundersøkelse Forskningsbasert Fokusert og avgrenset Kvalitetssikret - godt validerte målemetoder Medarbeiderskaps- og ledelsesorientert

27 Ny medarbeiderundersøkelse 1.Oppgavemotivasjon 2.Mestringstro 3.Selvstendighet 4.Bruk av kompetanse 5.Mestringsorientert ledelse 6.Rolleklarhet 7. Relevant kompetanseutvikling 8. Fleksibilitetsvilje 9. Mestringsklima 10. Nytteorientert motivasjon

28


Laste ned ppt "Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Akershus 10.2.2016 Spesialrådgiver Hanne Børrestuen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google