Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016 NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

2 Karriereveiledning – til det beste for individet og for samfunnet NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Norsk økonomi i omstilling – krever evne til endring hos folk i alle aldre og yrker Innvandring og integrering – kompetansen må utnyttes Frafall og feilvalg – gode valg lønner seg for alle Utenforskap – behov for livslang læring og deltagelse i arbeidslivet

3 Utdrag fra mandatet Vurdere og anbefale hvordan et helhetlig system for livslang karriereveiledning, fysisk og på nett, bør organiseres og utvikles for å gi bedre tilgang til karriereveiledning for alle Utrede spørsmål knyttet til: -økt kvalitet og profesjonalitet i tjenestene -bedre og mer effektiv utnyttelse av ressursene -tilstrekkelig regional fleksibilitet og handlingsrom -grense- og samhandlingsflater mellom de ulike aktørene som tilbyr karriereveiledning -omfanget og prioriterte målgrupper NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

4 Et mangfoldig aktørbilde

5 Utvalgets situasjonsanalyse Sektorvis utvikling og organisering gir utfordringer både strukturelt, økonomisk og kvalitetsmessig: -Mangler i tilgangen til karriereveiledning -Varierende kvalitet -Svakheter i samordning, forvaltning og finansiering NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

6 Hvordan skape et helhetlig system? - Alle må ha tilgang til karriereveiledning, tette hullene i tilbudsstrukturen. - Folk skal kunne velge mellom ulike veiledningstilbud, som for eksempel individuell veiledning, kurs, nettbaserte tilbud og e-veiledning, etter eget behov. -Myndighetene må sørge for samordning sentralt og lokalt så tilbudene henger sammen og ikke overlapper hverandre. - Økt kvalitet og profesjonalitet - gjennom felles forståelse av formålet, kompetansestandarder, utdanningstilbud, etiske retningslinjer, evalueringssystem – utarbeide nasjonalt kvalitetsrammeverk NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

7 Utvalgets hovedanbefalinger Kvalitet og profesjonalisering Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning -Kompetansestandarder for ulike roller – og utdanningstilbud som svarer til disse -Rammeplan for karrierekompetanse - for bedre og mer systematisk karrierelæring -Systematisk evaluering og nasjonal statistikk -Felles etiske retningslinjer Styrke forskningen i norsk kontekst og bygge sterke fagmiljøer Styring og samordning Nødvendig med bedre samordning og mer koordinert styring mellom departementene og mellom underliggende etater Tydelig og utvidet mandat til Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox for å utvikle kvalitet, profesjonalitet og helhet. Rolle og arbeidsdeling må samstemmes med NAV og Utdanningsdirektoratet. Karriereveiledning som del av et foreslått nasjonalt kompetansepolitisk partnerskap Samarbeid i fylkene - partnerskap for karriereveiledning videreføres NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

8 Partnerskap for karriereveiledning - For å sikre et helhetlig tilbud til befolkningen, trengs det fortsatt samarbeid og samordning i fylkene – partnerskap for karriereveiledning videreføres - Bør minimum inkludere kommunene, i tillegg til fylkeskommunen og Nav - Lokale avtaler om å benytte karrieresentrenes tjenester forankres i partnerskapet, og finansieres særskilt av den aktøren som ønsker å benytte tjenestene - Partnerskapene bør fokusere på strategisk utvikling av karriereveiledningen i fylket, som en del av kompetansepolitikken NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets hovedanbefalinger

9 De «sektorvise» tilbudene Kapittel 6 – 14 -Kap 6: Karrieresentre og partnerskap -Kap 7: Karriereveiledningstilbud på nett -Kap 8: Karriereveiledning i grunnopplæringen -Kap 9: Karriereveiledning i fagskolene og folkehøgskolene -Kap 10: Karriereveiledning i universiteter og høgskoler -Kap 11: Karriereorientert veiledning i Nav -Kap 12: Karriereveiledning for integrering -Kap 13: Karriereveiledning i Forsvaret -Kap 14: Karriereveiledning i kriminalomsorgen NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

10 Karriereveiledning på nett Etablere et karriereveiledningstilbud på nett Med utgangspunkt i dagens utdanning.no, men hele befolkningen som målgruppe, og et bredt fokus både på utdanning og arbeid Kvalitetssikret og nøytral informasjon om utdanning og arbeid E-veiledningstjeneste – tilgang til profesjonell karriereveileder Bredt tilbud av verktøy til bruk for egen refleksjon og research Gi et oversiktlig tilbud til befolkningen og unngå dobbeltarbeid hos de ulike aktørene – samordne nett-tilbudet der det ikke kan slås sammen Vil gi betydelig økt tilgang til karriereveiledning for hele befolkningen NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets hovedanbefalinger

11 Det nettbaserte som del av helheten NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

12 Karrieresentre Tilgang til karriereveiledning for alle voksne – karrieresentre Tilstrekkelig tilbud til alle over 19 år – en lovpålagt plikt for fylkeskommunen Karrieresentre i alle fylker – veiledning som kjerneoppgave Bredere portefølje med fler kollektive tilbud, for å nå flere Økt statlig finansiering gjennom rammeoverføring – fra KD, ASD og JDs budsjetter (450 millioner) Karrieresentre - en viktig ressurs for andre, både lokalt og nasjonalt Karriereveiledningstilbudet på nett og ved karrieresentrene ses i sammenheng og bør fremstå helhetlig Karriereveilederne bør ha karrierefaglig mastergrad NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets hovedanbefalinger

13 NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Finansieringskilder for karrieresentrene

14 Satsing på karriereveiledning i skolen Tilgang og profesjonalisering: - Skille utdannings- og yrkesrådgivning fra annen rådgivning og kalle det karriereveiledning - Ny stillingskategori: karriereveiledere i egne stillinger i skolen (ikke som del av undervisningsstilling) - Styrket finansiering – minimum doblet ressurs fra dagens nivå -Gi lærlinger rett til rådgivning på lik linje med elever - Utrede eget karriereveiledningsfag for elever på studieforberedende -Et styrket karriereveiledningstilbud på nett skal være tilpasset elever som står foran overgang til høyere utdanning, læretid og arbeidsliv. Også tilrettelagt for bruk i undervisningen. NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets hovedanbefalinger

15 Satsing på karriereveiledning i skolen Kompetanse og utdanning: -Alle karriereveiledere må ha karrierefaglig utdanning (kompetansekrav: i nåværende ordning minimum 60 stp, på sikt mastergrad) -Kompetansekravene bør åpne for at flere yrkesgrupper med karrierefaglig kompetanse kan fylle stillingen -Alle som underviser i faget utdanningsvalg må ha karrierefaglig utdanning (kompetansekrav: min 30 stp) - Videreutdanningstilbudet må være en del av Kompetanse for kvalitet og karrierefag må også inn i lærerutdanningene NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets hovedanbefalinger

16 Utvalgets hovedanbefalinger forts Karriereveiledning for integrering - nyankomne raskere i utdanning og arbeid Tilstrekkelig tilgang til karriereveiledning i introduksjonsprogrammet Karrierelæring som del av opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap Programrådgivere og lærere må ha tilstrekkelig kompetanse Karrieresentrene i alle fylker vil være en viktig ressurs Karriereveiledning og Nav Økt karriereveiledningskompetanse for veiledere i Nav Nav må delta i fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og bruke karrieresentrenes ressurser NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

17 Utvalgets hovedanbefalinger forts Karriereveiledning i høyere utdanning – bedre gjennomføring Alle læresteder må ha profesjonelle karrieretjenester Karriereveiledning bør inngå som del av studieløpene for alle studenter Kompetansekrav også for karriereveiledere i UH-sektoren – mastergrad Kunnskapsgrunnlaget om tjenestene må styrkes Fagskolene Fagskolene bør inngå i et helhetlig system for karriereveiledning De som utøver karriereveiledning i fagskolene bør ha tilstrekkelig utdanning og kompetanse i tråd med utvalgets anbefalinger for nasjonale kompetansestandarder for ulike veilederroller Kunnskap om fagskolene skal være et sentralt element i alle karriereveilederes kompetanse NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

18 Utvalgets hovedanbefalinger Karriereveiledning og Nav Økt karriereveiledningskompetanse for veiledere i Nav Nav må delta i fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og bruke karrieresentrenes ressurser Karriereveiledning i høyere utdanning – bedre gjennomføring Alle læresteder må ha profesjonelle karrieretjenester Karriereveiledning bør inngå som del av studieløpene for alle studenter Kompetansekrav også for karriereveiledere i UH-sektoren NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN


Laste ned ppt "Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google