Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgtes rolle i IA- arbeidet 26.oktober 2009 Rådgivere Annelise Nilsen og Linda D.Andersen NAV Arbeidslivsenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgtes rolle i IA- arbeidet 26.oktober 2009 Rådgivere Annelise Nilsen og Linda D.Andersen NAV Arbeidslivsenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgtes rolle i IA- arbeidet 26.oktober 2009 Rådgivere Annelise Nilsen og Linda D.Andersen NAV Arbeidslivsenter

2 NAV, 22.09.2016Side 2  Hva er IA-avtalen  IA- en måte å jobbe på  Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet på SUS  Info om lovpålagt sykefraværsoppfølgning Mål for dagen

3 NAV, 22.09.2016Side 3 NAV Arbeidslivssenter NAV lokal kontor SUS som IA - BEDRIFT

4 NAV, 22.09.2016Side 4 Hvordan samarbeider vi med SUS høsten -09  130 dialogmøte 2 har vi gjennomført med leder og ansatt.  Kurs i sykefraværsoppfølgning (3timer x2)  Kurs i samtaleteknikk (3timer x2)  Informasjon på klinikkmøter  Kurs for verneombud og tillitsvalgte  Jevnlige møter i overordnet IA-utvalget

5 NAV, 22.09.2016Side 5 Samarbeidsavtale  Arbeidsgiver og arbeidstaker inngår et forpliktende samarbeid med NAV Arbeidslivssenter  Avtalen skal bidra til: Reduksjon i sykefravær og bruk av uføretrygd Et arbeidsliv for flere med redusert funksjonsevne Ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

6 Forpliktelser i IA avtalen Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er et felles prosjekt mellom arbeidslivets parter som bidrar til å demme opp for utstøting fra arbeidslivet. Organisasjonene har en helt sentral rolle både i sentral og lokal oppfølging av avtalen. Den bygger på viktige verdier om inkludering og romslighet, og forutsetter at disse verdiene omsettes til praksis i lokale arbeidsmiljø.

7 NAV, 22.09.2016Side 7 Ansvaret og rollene  Arbeidsgiver har hovedansvaret for arbeidsmiljøet og for at lover, regler og avtaler blir fulgt.  De tillitsvalgte (TV) har medbestemmelse i kraft av Hovedavtalene (HA) og er de ansattes representanter i de fleste saker som angår arbeidsmiljøet.  TV kan bistå enkeltmedlemmer i oppfølgingssamtaler i sykefraværsarbeidet

8 NAV, 22.09.2016Side 8 Ledelsens utfordringer Ansattes utfordringer FELLES MÅLGodt IA- arbeid

9 NAV, 22.09.2016Side 9 Bevissthet på ulike roller i arbeidsmiljøet  Ulike forventninger til: – Ledelse – Ansatte – Kollega – Verneombud – Tillitsvalgte

10 NAV, 22.09.2016Side 10 Forpliktelser i Arbeidsmiljøloven Lovens formål § 1-1  Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon  Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger  Legge til rette for tilpasninger/ulike forutsetninger og livssituasjon  Arbeidslivets parter skal ivareta og utvikle arbeidsmiljøet – kontroll fra offentlig myndighet  Bidra til et inkluderende arbeidsliv

11 NAV, 22.09.2016Side 11 Tillitsvalgte sine oppgaver  Som støtte for enkeltpersoner  Som forhandler  Som grensesetter  Som konfliktløser/megler  Som forslagsstiller  Som samarbeidspartner  Som holdningsskaper  Som pådriver

12 NAV, 22.09.2016Side 12 Som støtte for enkeltmedlemmer… i oppfølgingen av sykefravær Fra Unios verdibok

13 NAV, 22.09.2016Side 13 Som forhandler… i forhold til bemanningsspørsmål knyttet til behov og ressurser ved omorganiseringer og endringer rammebetingelser og arbeidsforhold både på gruppe- og individnivå ved behov for forbedrede fysiske arbeidsforhold, tekniske hjelpemidler og utstyr Fra Unios verdibok

14 NAV, 22.09.2016Side 14 Som grensesetter… overfor ledelsen om for store arbeidsbelastninger, høyt arbeidspress og farlige arbeidsforhold dersom oppfølging av en arbeidstaker medfører for stor merbelastning på andre som bistår arbeidstakere dersom arbeidsgiver i sin oppfølging ved sykdom blander seg inn i private forhold som ikke er relevante Fra Unios verdibok

15 NAV, 22.09.2016Side 15 Som konfliktløser/megler… som bidrar til å hindre utfrysing, mobbing og trakassering av kolleger som bidrar til å løse konflikter mellom ansatte og ansvarliggjøre ledelsen til å løse problemer som bidrar til å løse konflikter mellom ledere og ansatte Fra Unios verdibok

16 NAV, 22.09.2016Side 16 Som forslagsstiller… som foreslår tiltak som kan forebygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø i AMU, personalmøter og andre egnede fora: endre rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid endrede/tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasse og anskaffe utstyr tilrettelegge fysiske omgivelser opplæring/omskolering Fra Unios verdibok

17 NAV, 22.09.2016Side 17 Som samarbeidspartner… i en likeverdig relasjon til arbeidsgiver overfor andre tillitsvalgte i forhold til HMS, verneombud og bedriftshelsetjeneste Fra Unios verdibok

18 NAV, 22.09.2016Side 18 Som holdningsskaper… som bidrar til å skape positive holdninger til avtalen og oppfølging av den i forhold til ledelse og medlemmer som fremmer grunnleggende inkluderende mål på arbeidsplassen Fra Unios verdibok

19 NAV, 22.09.2016Side 19 Som pådriver… i planprosessen – i å utforme mål og tiltak i samsvar med arbeidstakernes rettigheter, plikter og behov til at avtalen følges opp, evalueres og eventuelt justeres Fra Unios verdibok

20 NAV, 22.09.2016Side 20 Tillitsvalgtes rolle i IA- arbeidet  Hvordan kan du som plasstillitsvalg konkret være med å påvirke IA- arbeidet på SUS?

21 NAV, 22.09.2016Side 21 IA som tilrettelegging IA som forebygging IA som utvikling

22 NAV, 22.09.2016Side 22 § 3-1 (f) – sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær § 4-1 – arbeidsgivers generelle tilretteleggingsplikt (krav om tilrettelegging av arbeidet slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige belastninger) § 4-2 (b) – arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidet, og ta hensyn til den enkeltes arbeidstakers forutsetninger § 4-4 – nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon § 4-6 – arbeidsgivers særlige plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Hva sier AML om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?

23 NAV, 22.09.2016Side 23 Forebygging Tilrettelegging Utvikling Sykefraværsoppfølging Forpliktelser i Arbeidsmiljøloven

24 NAV, 22.09.2016Side 24 IA i praksis Vi kan gjøre Vi gjør i dag

25 NAV, 22.09.2016Side 25 IA- handlingsplan MÅLTILTAKHVEM/ ansvarNÅR/ tidsfrist Tilrettelegging Forebygging Utvikling

26 NAV, 22.09.2016Side 26 Endringer i synet på fravær  Fra passiv til aktiv sykerolle  Fra diagnose til funksjon  Fra privatsak til en sak for arbeidsplassen  Fra passiv til aktiv arbeidsgiverrolle

27 NAV, 22.09.2016Side 27 Arbeidsgiver Personal Arbeidstaker HMS / BHT Verneombud NAV Legene Arbeidsplassen er den sentrale arenaen Tillitsvalgt Dialogen

28 NAV, 22.09.2016Side 28 Leder Ansatt  Ta initiativ til positiv dialog  Legge til rette for arbeidstaker  Utarbeide individuell oppfølgingsplan sammen med den sykmeldte innen 6 uker  Bidra til positiv dialog  Opplyse om egen funksjonsevne  Bidra til å finne løsninger for å være i eller komme tilbake til arbeid  Være aktiv i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan

29 NAV, 22.09.2016Side 29 Tidsaksen Aktivitets- plikt 6 uker8126 måneder1 år Vurderes for yrkesrettet attføring eller rehabilitering Ny vurdering Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak Oppfølgings- plan Dialogmøte Nytt dialogmøte

30 NAV, 22.09.2016Side 30 Både og…. Tilrettelegging for enkeltpersoner Totalt arbeidsmiljø Så langt som mulig…

31 NAV, 22.09.2016Side 31 Suksess krever systematisk arbeid oo Igangsetting Startmøte med innledning og dialog Kartlegging Hvordan er nå situasjonen Hva gjør vi allerede Hva kan vi gjøre bedre? Iverksetting Utarbeid mål og forpliktende handlingsplaner Organisering av arbeidet Følge opp handlingsplan Tiltak iverksettes Oppfølging Er tiltak gjennomført? Er målene nådd? Hva har gått bra? Hva kan bli bedre? Revidere handlingsplan?

32 Veien videre ”Dersom det du gjør virker, – gjør mer av det! Dersom det du gjør ikke virker, gjøre noe annet.”


Laste ned ppt "Tillitsvalgtes rolle i IA- arbeidet 26.oktober 2009 Rådgivere Annelise Nilsen og Linda D.Andersen NAV Arbeidslivsenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google