Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 4 Investeringskalkyler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 4 Investeringskalkyler."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 4 Investeringskalkyler

2 © Cappelen Akademisk Forlag 2 Innledning I dette kapitlet skal vi gjennomgå hvordan man kan bestemme om en investering er lønnsom eller ei. I kapitlet skal vi konsentrere oss om investeringer i anleggsmidler, men en del av det som behandles, gjelder også for finansinvesteringer.

3 © Cappelen Akademisk Forlag 3 Innledning Hovedpunkter i kapitlet er: 1.Investeringsbeslutninger 2.Kalkylemetoder 3.Gjensidig utelukkende investeringer 4.Økonomisk levetid 5. Eksempel (fra kapittel 3)

4 © Cappelen Akademisk Forlag 4 Investeringer kan deles i følgende hovedgrupper: 1.Investeringer som følge av utskiftninger 2.Ekspansjonsinvesteringer på grunn av sprengt kapasitet 3.Ekspansjonsinvesteringer som følge av opptak av nye produkter 4.Investeringer i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) 5.Investeringer for å bedre sikkerheten for de ansatte og miljøinvesteringer 1. Investeringsbeslutninger

5 © Cappelen Akademisk Forlag 5 Investeringsbeslutninger omfatter følgende trinn: 1.Generering av investeringsforslag 2.Estimering av kontantoverskudd (jfr kapittel 3) 3.Evaluering og valg av investeringer som anses å være interessante for bedriften 4.Kontroll 1. Investeringsbeslutninger

6 © Cappelen Akademisk Forlag 6 Det finnes ulike metoder for lønnsomhetsvurdering av investeringer: 1.Nåverdimetoden 2.Internrentemetoden 3.Annuitetsmetoden 4.Pay-back-metoden 2. Kalkylemetoder

7 © Cappelen Akademisk Forlag 7 2. Kalkylemetoder - Nåverdimetoden NPV: Sammenligne nåverdien av alle inn- og utbetalinger på investeringstidspunktet –Er nåverdien positiv, bør prosjektet gjennomføres Rentesatsen (rentekrav, avkastningskrav, eller kapitalkostnad) bestemmes ved en alternativbetraktning Alternativbetraktning: Alternativ forrentning av kapitalen, eventuelt hva det koster å skaffe til veie ny kapital (mer om dette i kapittel 8).

8 © Cappelen Akademisk Forlag 8 2. Kalkylemetoder - Nåverdimetoden Eksempel: Kraninvestering (tall i tusen kroner) Med en investering på 100 000,- kan kontantstrømmen skrives som Avkastningskrav er 10%

9 © Cappelen Akademisk Forlag 9 2. Kalkylemetoder - Nåverdimetoden Eksempel (forts.) NPV= 30 893 finnes ved: Konklusjon: Med et avkastningskrav på 10% bør investeringen gjennomføres

10 © Cappelen Akademisk Forlag 10 2. Kalkylemetoder - Nåverdimetoden Generelt uttrykk for nåverdimetoden (NPV) Hvor –CF t er kontant- eller innbetalingsoverskuddet i år t –CF 0 er investeringsutgiften –n er levetiden – i er rentekravet

11 © Cappelen Akademisk Forlag 11 2. Kalkylemetoder - Nåverdimetoden Nåverdiprofil: Nåverdier av (samme) investering for alternative rentekrav Nåverdien av investeringen blir vanligvis lavere jo høyere rentekravet er I vårt eksempel har vi

12 © Cappelen Akademisk Forlag 12 2. Kalkylemetoder - Nåverdimetoden

13 © Cappelen Akademisk Forlag 13 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden IRR: Internrenten forteller oss hvilken avkastning vi oppnår av den kapital som er bundet i et prosjekt til enhver tid –En investering er lønnsom, og bør gjennomføres, dersom internrenten er høyere enn avkastningskravet ”Den avkastning som gir NPV=0”

14 © Cappelen Akademisk Forlag 14 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden IRR fra foregående eksempel Uttrykket løses for p ved prøving og feiling. Lettest å la kalkulatoren eller EXCEL håndtere dette IRR=22,99%

15 © Cappelen Akademisk Forlag 15 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden

16 © Cappelen Akademisk Forlag 16 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden Generelt uttrykk for internrentemetoden (IRR) Hvor –CF t er kontant- eller innbetalingsoverskuddet i år t –CF 0 er investeringsutgiften –n er levetiden – p er internrenten

17 © Cappelen Akademisk Forlag 17 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden Typisk kontantstrøm –en eller flere perioder med utbetalinger –etterfulgt av perioder med utelukkende positive kontantoverskudd –resulterer i en meningsfylt internrente Atypisk kontantstrøm –kontantoverskuddene skifter fortegn flere ganger –kan finne flere internrenter som synes å ha økonomisk mening

18 © Cappelen Akademisk Forlag 18 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden Eksempel: Kontantoverskudd med 2 fortegnsskift

19 © Cappelen Akademisk Forlag 19 2. Kalkylemetoder - Internrentemetoden Eksempel (forts.): Kontantoverskudd med 2 fortegnsskift

20 © Cappelen Akademisk Forlag 20 2. Kalkylemetoder Når vi skal ta stilling til om en investering er lønnsom eller ei, kommer vi normalt fram til samme konklusjon ved nåverdi- og internrentemetoden –Merk at mens nåverdien er et absolutt mål (kr-beløp), er internrenten et relativt mål (%-sats). Øker vi investeringsutgiften og kontantoverskuddene til det doble, blir også nåverdien fordoblet, mens internrenten er uendret –Nåverdien er alltid entydig, det er ikke alltid internrentemetoden Skal også kort se på to andre metoder – annuitetsmetoden og payback-metoden

21 © Cappelen Akademisk Forlag 21 Annuitetsmetoden: Kalkulert resultat pr. år investeringen gir i levetiden –Annuitet vs. nåverdien: Nåverdien viser lønnsomheten av et prosjekt for hele dets levetid. Annuitetsmetoden fordeler nåverdien for investeringen på de enkelte årene i investeringens levetid –Det er med andre ord en nøye sammenheng mellom de to metodene For at en investering skal være lønnsom, må årlig kontantoverskudd minst dekke kostnadene knyttet til investeringsutlegget –Årlig kontantoverskudd ≥ årlig kapitalforbruk + renter 2. Kalkylemetoder – Annuitetsmetoden

22 © Cappelen Akademisk Forlag 22 2. Kalkylemetoder – Annuitetsmetoden Eksempel - Rentekrav 10% og k.strøm: Benytter EXCEL-funksjonen =AVDRAG for å finne annuiteten (renter pluss kapitalforbruk) for en investering på 60 000 over 4 år med 10% rente EXCEL returnerer 18 928 fra kommandoen Konklusjon: Lønnsom siden 21 000 >18 928

23 © Cappelen Akademisk Forlag 23 Tungvint å bruke når kontantoverskuddene varierer Regner først ut nåverdien og fordeler denne utover levetiden Enklere å bruke nåverdimetoden direkte – gir lik konklusjon Gir ingen ekstra informasjon utover nåverdimetoden 2. Kalkylemetoder - Annuitetsmetoden

24 © Cappelen Akademisk Forlag 24 Pay-back-metoden: Hvor mange år det tar før investeringsutgiften er inntjent Lønnsomhetsvurdering: Sammenligner inntjeningstiden med en stipulert maksimal inntjeningstid Normalt ser man bort fra renter 2. Kalkylemetoder – Payback-metoden

25 © Cappelen Akademisk Forlag 25 2. Kalkylemetoder – Payback-metoden Eksempel - pay-back-metoden Inntjeningstid: 2 2/3 år. Lønnsom om stipulert maksimal inntjeningstid er høyere Styrke: Enkel Svakhet: Sier lite om lønnsomhet –pengenes tidsverdi er 0 –ser bort fra inn- og utbetalinger etter inntjeningstidspunktet –vanskelig å fastsette maksimale inntjeningstider

26 © Cappelen Akademisk Forlag 26 3. Gjensidig utelukkende investeringer Gjensidig utelukkende investeringer: ”Enten eller investeringer” Investeringer som utelukker hverandre av tekniske årsaker fordi de utfører samme funksjon Eksempel ferge og bro

27 © Cappelen Akademisk Forlag 27 3. Gjensidig utelukkende investeringer Eksempel: K.strøm for 2 gjensidig utelukkende ettårige investeringer: Forskjellig prioritering ved nåverdi- og internrentemetoden

28 © Cappelen Akademisk Forlag 28 3. Gjensidig utelukkende investeringer Eksempel: K.strøm for 2 gjensidig utelukkende toårige investeringer: Nåverdiprofil for de 2 investeringene på neste slide

29 © Cappelen Akademisk Forlag 29 3. Gjensidig utelukkende investeringer

30 © Cappelen Akademisk Forlag 30 4. Økonomisk levetid Fysiske anleggsmidler har begrenset levetid blant annet grunnet: 1.Slitasje 2.Teknisk foreldelse 3.Økonomisk foreldelse Vi fokuserer her på slitasje

31 © Cappelen Akademisk Forlag 31 4. Økonomisk levetid Optimale levetid avhenger av hvilke forutsetninger man gjør med hensyn til senere investeringer Vi skal skille mellom tre typer investeringer: 1.Engangsinvesteringer 2.Endelig kjede av like investeringer 3.Uendelig kjede av like investeringer

32 © Cappelen Akademisk Forlag 32 4. Økonomisk levetid Engangsinvesteringer: Investeringsobjektet anskaffes bare en gang Lønnsomhetsvurdering: Maksimer nåverdien med hensyn til antall år Beregn nåverdiene for alternative levetider og blink så ut den levetid som gir maksimal nåverdi

33 © Cappelen Akademisk Forlag 33 4. Økonomisk levetid Eksempel: Engangsinvesteringer Anta avkastningskrav i=10%

34 © Cappelen Akademisk Forlag 34 4. Økonomisk levetid Eksempel (forts.): Nåverdi for alternative levetider viser at optimal levetid er 4 år:

35 © Cappelen Akademisk Forlag 35 4. Økonomisk levetid Uendelig kjede av like investeringer: Investeringsobjektet gjenanskaffes i det uendelige Lønnsomhetsvurdering: Maksimer nåverdien av den uendelig kjeden Gjøres ved å velge levetiden for hver investering i kjeden slik at det gjennomsnittlige overskuddet (annuiteten) blir maksimert

36 © Cappelen Akademisk Forlag 36 4. Økonomisk levetid Eksempel: Samme eksempel som tidligere, men nå gjentas investeringen uendelig mange ganger Gjennomsnittlig overskudd størst ved utskiftning hvert tredje år

37 © Cappelen Akademisk Forlag 37 4. Økonomisk levetid Vi har fram til nå fokusert på økonomisk levetid for nyinvesteringer Nå skal vi vurdere optimal utskiftning av eksisterende anlegg Lønnsomhetsvurdering: Bør gammelt anlegg benyttes i ett år til eller byttes ut med nytt som gjenskaffes i all fremtid? Hvis analysen konkluderer med”JA”, gjenta analysen igjen neste år

38 © Cappelen Akademisk Forlag 38 4. Økonomisk levetid Eksempel: Utskiftning Budsjettdata eksisterende anleggsmiddel: Innbetalingene nytt og gammelt anleggsmiddel er 70 pr. år, og avkastningskravet er 10%

39 © Cappelen Akademisk Forlag 39 4. Økonomisk levetid Eksempel: Utskiftning (forts.) Tidligere beregninger: –Gjennomsnittlig overskudd for nytt anlegg er 11,8 ved bruk i tre år (= optimal levetid ved en uendelig investeringskjede) Grenseoverskuddet med hensyn på tiden for det gamle anlegget for år 1 blir:

40 © Cappelen Akademisk Forlag 40 4. Økonomisk levetid Eksempel: Utskiftning (forts.) Konklusjon: Gammelt anlegg brukes (minst) ett år til (13 > 11,8) Antar at de refererte budsjettdataene ikke er endret ett år senere. Grenseoverskuddet med hensyn på tiden for år 2: Konklusjon: Bytt etter ett år (8,5<11,8)

41 © Cappelen Akademisk Forlag 41 4. Økonomisk levetid Anta: Gjenanskaffelse i all fremtid Generelt uttrykk for optimal utskiftning: Hvor: –OV årlig overskudd ved optimal gjenanskaffelsesstrategi –CF G er kontantoverskudd kommende år med gammel maskin –S 0 salgsverdi gammel maskin i dag –S 1 salgsverdi gammel maskin år 1 –i er avkastningskravet

42 © Cappelen Akademisk Forlag 42 4. Økonomisk levetid

43 © Cappelen Akademisk Forlag 43 5. Eksempel (fra kapittel 3)

44 © Cappelen Akademisk Forlag 44 5. Eksempel (fra kapittel 3) Anta: 10% avkastningskrav Nåverdien finner vi slik: Konklusjon: Lønnsom


Laste ned ppt "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 4 Investeringskalkyler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google