Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiOs satsing på å være en flerkulturell institusjon Fakta Profesjonsutdanningene HiOs strategi Virkemidler Trine B. Haugen 11.3.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiOs satsing på å være en flerkulturell institusjon Fakta Profesjonsutdanningene HiOs strategi Virkemidler Trine B. Haugen 11.3.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 HiOs satsing på å være en flerkulturell institusjon Fakta Profesjonsutdanningene HiOs strategi Virkemidler Trine B. Haugen 11.3.2008

2 Fordelingen av minoritetsstudenter etter botid Født i Norge: 25 % Bosatt før ungdomsskolen: 27 % Bosatt før videregående: 9 % Bosatt som voksen: 39 % Sum 100 %

3 Bachelorstudier - fordeling av minoritetsstudenter (2006/2007)

4

5 Lærer ved bioingeniørutdanningen Disse studentene er som de "norsk-norske", dvs hele skalaen fra kjempeflinke til mindre flinke De uttrykker seg dårlig skriftlig og tenker ikke "norsk" i logisk oppbygging og sammenheng De kommer fra en skolekultur med mye utenatlæring og ikke så mye ansvar for egen læring, gruppe-arbeid og labarbeid som hos oss Denne gruppen en stor og naturlig del av studentmassen, så intergrering blir et litt rart begrep. Hvem skal integreres?

6 Hva med master? Master i biomedisin: Én fra Iran og ti norske Hva blir jeg?

7 Ingeniørutdanningen Inkludering av studenter med minoritetsbakgrunn ved Høgskolen i Oslo Forslag til pedagogiske tiltak

8 Profesjonsutdanninger Forberede for arbeid i et flerkulturelt samfunn Kunnskap om profesjonenes kulturelle forankring, historikk Egne ubevisste holdninger Etikk, normer, skjønn, kommunikasjon, relasjoner Å forstå og anerkjenne mangfold Hvor mye variasjon tåles?

9 Studienes innhold Hvilke fag tilbys? Hva vektlegges av innhold? Finnes flerkulturelle perspektiver i fag- og studieplaner? Er innholdet relevant for det flerkulturelle samfunnet? Gjenspeiles samfunnets etniske, kulturelle og religiøse mangfold?

10 Arbeidsformer, vurderingsformer Finnes det mer enn ett kunnskapssyn? Autoritet Selvstendighet, drøftinger Samarbeid Hva måles ved eksamen, mappevurderinger? Språkkompetanse

11 Kommunikasjon Kulturbevissthet Lærer-student Student-student Fagspråk, profesjonsspråk

12 Studentperspektivet Hvordan skape et godt miljø for alle studentene? Hvordan skape et miljø som rekrutterer studenter med minoritetsbakgrunn, og som gjør at de lykkes med studiene? Hvordan skape et miljø som rekrutterer internasjonale studenter, og som gjør at de lykkes med studiene? Hvordan skape et miljø som forbereder alle på et yrkesliv i et flerkulturelt og globalisert samfunn?

13 Hva med de tilsatte? Gjennom en tiårsperiode er det ikke blitt rapportert om diskriminering av tilsatte på etnisk grunnlag i arbeidsmiljøundersøkelser til tross for anonymitet og direkte spørsmål om dette. Derfor har vårt fokus på dette vært av forebyggende karakter. 2003-2007 internasjonal og flerkulturell kompetanse ett satsingsområde registrering pålagt fra KD anonym spørreundersøkelse definisjonsproblemer hvordan blir dette mottatt?

14 Rekruttering Skriftlig redegjørelse fra innstillingsmyndigheten hvis tilsynelatende kvalifiserte søkere med flerkulturell bakgrunn ikke er innkalt. Utvalg om krav og tiltak knyttet til norsk, engelsk andre fremmedspråk innen undervisning, forskning, formidling og administrasjon

15 Strategiplan for Høgskolen i Oslo 2008 - 2011 Verdigrunnlag HiOs lærings- og arbeidsmiljø skal kjennetegnes av mangfold, likeverd og toleranse og skal oppmuntre til aktiv deltakelse fra studenter og tilsatte. Nytenkning, mot, respekt, lojalitet og raushet skal være sentrale verdier for samhandling og ledelse. Kunnskapsutviklingen og læringsprosessene skal baseres på kritisk tenkning og etisk refleksjon. Overordnet mål HiO skal utvikles mot å bli et universitet med høy kvalitet innen yrkesrelevante studier og profesjonsrettet forskning. HiO skal bidra til innovasjon og verdiskaping i et flerkulturelt og internasjonalt arbeids- og samfunnsliv. HiO skal drive aktiv formidling av kunnskap på sine fagområder og være samarbeidspart for aktører i regionen. Satsingsområder 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø 2. Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

16 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn

17 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte

18 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn

19 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn studier som er tilrettelagt for å møte og ivareta større mangfold i studentgruppen

20 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn studier som er tilrettelagt for å møte og ivareta større mangfold i studentgruppen et studiemiljø som spesielt vektlegger integrering av studenter med minoritetsbakgrunn og utvekslingsstudenter

21 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn studier som er tilrettelagt for å møte og ivareta større mangfold i studentgruppen et studiemiljø som spesielt vektlegger integrering av studenter med minoritetsbakgrunn og utvekslingsstudenter styrket flerkulturell og internasjonal kompetanse og kompetanse i norsk og fremmedspråk blant tilsatte og studenter

22 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn studier som er tilrettelagt for å møte og ivareta større mangfold i studentgruppen et studiemiljø som spesielt vektlegger integrering av studenter med minoritetsbakgrunn og utvekslingsstudenter styrket flerkulturell og internasjonal kompetanse og kompetanse i norsk og fremmedspråk blant tilsatte og studenter flere kurs og studieprogram på engelsk både på bachelor- og masternivå

23 1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø HiO skal ha studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn studier som er tilrettelagt for å møte og ivareta større mangfold i studentgruppen et studiemiljø som spesielt vektlegger integrering av studenter med minoritetsbakgrunn og utvekslingsstudenter styrket flerkulturell og internasjonal kompetanse og kompetanse i norsk og fremmedspråk blant tilsatte og studenter flere kurs og studieprogram på engelsk både på bachelor- og masternivå styrket samarbeid med studiesteder i andre land og økt utveksling av studenter og tilsatte

24 Interkult ­ flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø 2007/2008 planleggingsgruppe, rektor leder 2008 styringsgruppe og prosjektgruppe leder forankret ved Pedagogisk utviklingssenter handlingsplan styrebehandles høst 2008

25 PROSJEKTLEDER (midlertidig tilsetting) Prosjektet ”Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø” Ved Høgskolen i Oslo er det ledig prosjektlederstilling for tilsetting fram til 31. juli 2011. HiO ønsker blant annet å styrke utviklingen av: Studier som kvalifiserer til yrkesutøvelse i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn Større mangfold blant studenter og tilsatte Studier og læringsmiljø tilrettelagt for å ivareta likeverd og mangfold Arbeidet skal organiseres som et prosjekt med en prosjekt- og en styringsgruppe, og med underprosjekter forankret i avdelinger og enheter ved høgskolen. Prosjektet forutsetter arbeid i forhold til både faglige og administrative problemstillinger, i samarbeid med ledere, tilsatte og studenter. Prosjektlederen skal, med utgangspunkt i mandatet for prosjektet, ha ansvar for framdriften av denne delen av HiOs strategi for perioden 2008-2011. Sammen med en prosjektgruppe skal den som tilsettes utarbeide en samlet handlingsplan for prosjektet. Den som tilsettes skal samarbeide tett med de ansvarlige for HiOs andre hovedsatsingsområde i denne perioden, som gjelder styrking av forskning og utviklingsarbeid (FoU).

26 Strategimidler ­ 5 mill Frikjøp fra undervisning eller andre oppgaver Reisemidler til studieturer eller studieopphold som har direkte relevans for gjennomføring av prosjekter Utvikling av fag-/studieplaner i samarbeid med fagmiljøer ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt Faglige seminarer Midler til å gjennomføre kartlegginger/honorar til ekstern bistand (eks. statistikk, analyse, datainnhenting) Studentrettede tiltak Kompetanseutvikling Driftsmidler osv.

27 FoU­prosjekter Utdanning og kunnskapsutvikling i den flerkulturelle storbyen Bibioteket som sosial møteplass og arena for inkludering i den flerkulturelle storbyen Bruk av skjønnlitteratur i undervisningen, forskningsbasert skoleutviklingsprosjekt i en flerkulturell, urban kontekst

28 Internasjonalisering Det flerkulturelle studiemiljøet profitterer på en sterk grad av internasjonalisering Student- og lærerutveksling gir erfaringer som er nyttige for arbeid i det flerkulturelle Norge

29 Internasjonalisering Handlingsplanen for 2005-2007:  Internasjonal dimensjon i fag- og studieplaner og FoU  Økt mobilitet for studenter og tilsatte, mål studenter: 15 % av inntakskullet  Økt samarbeid med studiesteder i utlandet om kurs og studieprogram, mål: 2-3 joint master  Flere engelskspråklige program, mål: alle program skal ha et semester på engelsk  Integrering av utvekslingsstudenter i studiemiljøet i HiO

30 Felles studieprogram  “Child Welfare and Creative Methods in Social Work”, 30 studiepoeng.  “International Master in Digital Library Learning”, Masterprogram. Erasmus Mundus-program koordinert av HiO, 120 studiepoeng.  “European Master in Early Childhood Education and Care”, finansiert gjennom Erasmus-programmet, 120 studiepoeng.  “Master Programme in International Education and Development”, finansiert gjennom NOMA-programmet og koordinert av HiO, 120 studiepoeng.  I tillegg har en ny søknad om et masterprogram blitt innvilget gjennom NOMA-programmet: ”Joint Regional Master Programme in Journalism, Media and Communication”. Masterprogrammet skal iverksettes i 2008.

31 2011?


Laste ned ppt "HiOs satsing på å være en flerkulturell institusjon Fakta Profesjonsutdanningene HiOs strategi Virkemidler Trine B. Haugen 11.3.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google