Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakemeldinger fra nettverket våren 2006 MOBILITETSBARRIERER FOR FORSKERE Eystein Kallhovde Norges forskningsråd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakemeldinger fra nettverket våren 2006 MOBILITETSBARRIERER FOR FORSKERE Eystein Kallhovde Norges forskningsråd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakemeldinger fra nettverket våren 2006 MOBILITETSBARRIERER FOR FORSKERE Eystein Kallhovde Norges forskningsråd ek@rcn.no

2 Bakgrunn Våren 2006 gjennomførte ERA-MORE Norge 5 regionale nettverksmøter (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø) Møtene samlet snaut 100 deltagere fra universitetene, høyskolene og offentlig finansierte forskningsmiljøer Deltagerne var ledere og mellomledere fra både administrasjon og faglig virksomhet Èn av målsettingene med møtene var å innhente og utveksle erfaringer om faktorer som hindrer internasjonal og sektrorell mobilitet blant forskere Denne presentasjonen er en oppsummering av de viktigste mobilitetsbarrierene som ble bragt for dagen på regionmøtene Barrierene er kategorisert i følgende hovedgrupper:  Mangel på kompetanse  Økonomiske rammebetingelser  Støtte, infrastruktur og praksis  Regelverk

3 Mangel på kompetanse Helseforsikringer Lav kunnskap blant innkommende forskere om rettigheter og nødvendigheten av helseforsikringer Mulig løsning:

4 Mangel på kompetanse To husstander Diffuse krav til bevisføring og liten tilgang på informasjon om ordninger som gir tilgang til økonomisk støtte for to husholdninger – der forskeren og hans familie må bo hver for seg i hvert sitt land Mulig løsning:

5 Mangel på kompetanse Oppholds og arbeidstillatelse Vanskelig å holde seg oppdatert i et komplisert offentlig regelverk som stadig endrer seg gjennom rundskriv – fører til utilfredsstillende saksbehandling og at forskere blir kasteballer Mulig løsning:

6 Mangel på kompetanse Faglige kvalifikasjoner Mangelfull kunnskap om kvalifikasjoner og anerkjennelse av kvalifikasjoner Mulig løsning:

7 Mangel på kompetanse Partner/ektefelle/familie Vanskelig å forstå reglene for arbeidstillatelse for ektefelle og partnere Mulig løsning:

8 Økonomiske rammebetingelser Kombi-finansiering Lite kunnskap om optimalisering av multi- streaming av finansieringsordninger Mulig løsning:

9 Økonomiske rammebetingelser Bortfall av inntekt Neglisjering av konsekvensene av midlertidig inntektsbortfall hos forskerens ektefelle eller partner Mulig løsning:

10 Økonomiske rammebetingelser Frikjøp fra undervisning Mangelfulle ordninger for å finansiere frikjøp fra undervisning Mulig løsning:

11 Økonomiske rammebetingelser Betalt vertskap Lite oppmerksomhet rundt regler og praksis for enkelte institusjoner som krever honorar eller annen økonomisk kompensasjon for å være vertskap for midlertidige forskere Mulig løsning:

12 Økonomiske rammebetingelser Strategisk relasjonsbygging Usikker tilgang på økonomisk støtte til langsiktig og strategisk relasjonsbygging mellom forskere Mulig løsning:

13 Økonomiske rammebetingelser Lave lønninger Høyt kostnadsnivå og lave lønninger reduserer interessen for å komme til Norge Mulig løsning:

14 Støtte, infrastruktur og praksis Skoletilbud Mangelfull tilgang på engelsspråklig skoletilbud Mulig løsning:

15 Støtte, infrastruktur og praksis Fadderordninger Manglende konseptualisering rundt fadderordninger Mulig løsning:

16 Støtte, infrastruktur og praksis Vertskapsrollen Mangelfullt eierskap i forhold til vertskapsrollen som arbeidsgiver Mulig løsning:

17 Støtte, infrastruktur og praksis Faglig miljø Har ikke attraktive nok fagmiljøer/universiteter Mulig løsning:

18 Støtte, infrastruktur og praksis Pakkeløsninger Ingen tilgang på ”standardpakker” for ektefeller, partnere og familie – behov for totalkonsept som inkluderer skole, bolig, barnehage, arbeidstillatelser etc Mulig løsning:

19 Støtte, infrastruktur og praksis Svakt nettverk Svakt faglig nettverk i andre land gjør det vanskelig å etablere samarbeid Mulig løsning:

20 Støtte, infrastruktur og praksis Språkproblemer Mangelfull kompetanse i andre språk enn engelsk hindrer mobilitet mellom land som bruker andre språk Mulig løsning:

21 Støtte, infrastruktur og praksis Få internasjonale prosjekter Relativt få internasjonalt finansierte prosjekter fører til at det er får få avenyer som åpner for mobilitet Mulig løsning:

22 Støtte, infrastruktur og praksis Incentiver Lite incentiver i det norske systemet som fremmer mobilitet - vitenskapelig ansatte trenger ikke flytte på seg for å bli professor Mulig løsning:

23 Regelverk Personnummer Langsom prosess rundt tildeling av personnummer – personlig oppmøte på ligningskontoret er et krav Mulig løsning:

24 Regelverk Koordinering Langsom og ulik saksbehandling ettersom det offentlige forvaltningsapparatet er desentralisert og ikke tilrettelegger for forskere og annen nødvendig spisskompetanse – behov for nasjonal samordning og forenklet skatteregime Mulig løsning:

25 Regelverk Minstelønn Visse stipendier defineres som inntekt og underkjennes av UDI fordi de ikke når opp til tariffen for minstelønn Mulig løsning:

26 Regelverk Stipendier Ulik fortolkning av hva som er å betrakte som inntekt Mulig løsning:

27 Regelverk MVA-plikt Diffuse krav til MVA-plikt på mobilt forskerutstyr Mulig løsning:

28 Regelverk Scientific Visa Langsom implementering av direktivet for ”scientific visa” Mulig løsning:


Laste ned ppt "Tilbakemeldinger fra nettverket våren 2006 MOBILITETSBARRIERER FOR FORSKERE Eystein Kallhovde Norges forskningsråd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google