Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs: Søke jobb – ny som lærer HIST 23. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs: Søke jobb – ny som lærer HIST 23. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs: Søke jobb – ny som lærer HIST 23. mars 2010

2 Jobbsøkerkurss2 UTLYSNING AV STILLINGER Stillinger i offentlig forvaltning skal lyses ut – forutsatt LEDIG! Opplæringsloven: Kan unnlate når varighet mindre enn 6 mnd Hvor finner du utlysningene? –I aviser som til vanlig leses i kommunen/fylket –Adgang til å lyse ut på nett – men ikke eksklusivt –Utdanning –Norsk Lysningsblad –Trend: Databaserte firma, konsulentfirma som selger arbeidskraft

3 Jobbsøkerkurss3 (forts. ledige stillinger) www.kommunens navn.kommune.no www.finn.no www.stepstone.no www.kremjobb.no www.monster.no www.nav.no www.utdanningsforbundet.no www.jobbnorge.no

4 Jobbsøkerkurss4 Annonseteksten - utlysningsteksten Kort henvisningsannonse til internett ganske vanlig. Skaff deg hele teksten! Hvorfor ta vare på annonsen? –Bindende for arbeidsgiver – en foreløpig kontrakt med søkerne –Må følges opp i den videre prosessen –Utlysningsteksten inngår som del av arbeidsavtalen – danner rammene for arbeidsforholdet –Det er konkurransegrunnlaget for søkerne –Det er grunnlaget for event. etterfølgende vurdering av ombudene –Hvis krav til søker endres, må det lyses ut på nytt (kvalifikasjonsprinsippet, forutberegnelighet)) –Vilkårene i teksten må være i samsvar med gjeldende lover og tariffavtaler –Kjenn din rett før du godtar noe!

5 Jobbsøkerkurss5 Utlysningstekstens innhold Informasjon om kommunen/eier og arbeidsplassene Hva slags stillinger er ledige Kompetansekrav, formelle og uformelle Personlige egenskaper Krav til selve søknaden, hva den må inneholde, hvor den skal sendes Eventuelle krav om prioritering av skole, trinn, etc.? Tilsettingsvilkår Hvem man kan henvende seg til for nærmere informasjon Søknadsfrist NB – hvis krav om politiattest SKAL dette stå i utlysningsteksten ( ikke eldre enn 3 mnd) OBS Diskrimineringsreglene

6 Jobbsøkerkurss6 Utlysningstekster – innehold: BØR ha med: Stillingsbetegnelse Forhold som vil vektlegges ved utvelgelse Fast eller midlertidig stilling/avlønning Evt. særbehandling av menn (AML. § 13-6) KAN ikke be om: Opplysninger som er forbudt etter diskrimineringsreglene Helseopplysninger som ikke er relevante i forhold til å utføre arbeidet

7 Eksempel på utlysingstekst ? Jobbsøkerkurss7

8 Jobbsøkerkurss8 Forberedelser før du setter opp søknaden Tenk over om du ønsker jobben og om du er kvalifisert. Vitnemål Attester Referanser CV Nøkkelen til suksess: Grundige forberedelser!

9 Jobbsøkerkurss9 Curriculum vitae (cv) Hvorfor CV? Hvordan skal CV se ut? Hva bør CV inneholde? –Personalia –Utdanning – omvendt kronologisk –Yrkeserfaring –Kurs –Interesser/hobby –Annet –Referanser?

10 Jobbsøkerkurss10 Jobbsøknad Les annonseteksten svært nøye Svar på det som det spørres etter Skriv i ”jeg” form Vis ordenssans, bruk marg, avsnitt og stavekontroll. Fatt deg i korthet ( max 1 s) Begrunn hvorfor du søker og er interessert i jobben Få frem de spesifikke sidene ved din utdannelse/praksis som gjør deg egnet til jobben Oppgi når og hvor du kan treffes, og vær tilgjengelig – også i ferien!

11 Jobbsøkerkurss11 Praktiske opplysninger Elektronisk søknad/vanlig søknadsskjema Hvor skal søknaden sendes? –E-post? –Vanlig post? Kopier av vitnemål/attester og lignende, skal være attestert Kopi av eventuell tidligere fastsatt undervisningskompetanse/ tjenesteansiennitet Oppgi ferieadresse m/ tlf. numre

12 Jobbsøkerkurss12 Intervjuet Hva kan du forvente? Hva kan det IKKE spørres om? –Holdninger til politiske, religiøse, kulturelle spørsmål. (Unntak for visse typer stillinger. Må stå i utlysningsteksten) –Medlem av lønnstakerorganisasjon –Seksuell legning/samlivsform –Graviditet

13 Jobbsøkerkurss13 Formål med intervju Presentere arbeidsstedet/stillingen for søker Bli kjent med søkers egnethet for stillingen Observere søker i intervjusituasjonen Samordne informasjon om søker Fylle ut hull i søknaden Vise nye egenskaper hos søker Sikre at søknadsdata er riktige og presise Få fram søkers ambisjoner Belyse resultater søker har oppnådd Belyse søkers læring gjennom tidligere erfaringer

14 Jobbsøkerkurss14 Vær godt forberedt til intervjuet. Innhent informasjon om arbeidsplassen. Har du de nødvendige egenskaper/kunnskaper? Kan og vil du gjøre jobben slik arbeidsgiver ønsker? Øv på forhånd. Vær velkledd og møt fram i god tid. Hils på alle med et fast håndtrykk, og ha øyekontakt med den du snakker med.

15 Jobbsøkerkurss15 Intervjusituasjonen Du orienteres om ansettelsesutvalget, opplegget og om arbeidsplassen Du får anledning til å stille spørsmål NB Avbryt ikke intervjueren mens han/hun snakker- vær en aktiv lytter! Vis entusiasme- du har noe å selge! Snakk i passe tempo – uttrykk deg presist Hold en saklig tone – unngå å bli provosert Unngå kritikk av andre

16 Jobbsøkerkurss16 Intervjusituasjonen Besvar spørsmålene ærlig og utfyllende Unngå lange kunstpauser, ja/nei svar Tenk over språkbruken og kroppsspråket Hva signaliserer du? Ikke nederlag å ikke få jobben. Bedre lykke neste gang!

17 Jobbsøkerkurss17 Målet for utlysning og tilsettingsprosesser Finne den best kvalifiserte! Reglene/prinsippene skal etterleves på et hvert stadium Tillitsvalgtes rolle underveis i prosessen: Kontrollere at reglene/prinsippene blir fulgt!

18 Jobbsøkerkurss18 Intervjuet – eksempler Vanlige spørsmål ved intervju Spørsmål du kan stille Referansespørsmål NB Kontradiksjonsprinsippet!

19 Jobbsøkerkurss19 Diskriminering er alltid ulovlig Diskrimineringsloven av 3.06.2005: –Forbyr diskriminering pga etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn (direkte og indirekte diskriminering) Forbud mot trakassering, § 5 Forbud mot å be om opplysninger ved tilsetting, § 7 Forbud mot gjengjeldelse, § 9

20 Jobbsøkerkurss20 Diskriminering er også ulovlig i arbeidslivet Arbeidsmiljøloven kap. 13 : Direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt. Med forskjellsbehandling menes enhver handling som uten saklig grunn direkte eller indirekte stiller personer ulikt på grunn av… Unntak på grunn av homofil samlivsform: Stillinger knyttet til religiøse trossamfunn der det er stilt særskilte krav….

21 Jobbsøkerkurss21 Diskriminering og/eller likestilling Likestillingsloven § 3 - Generalklausul –Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn.

22 Jobbsøkerkurss22 Når søknaden er sendt og fristen er gått ut… Du kan følge opp søknaden ved å spørre om videre saksgang og tid for avgjørelse. Arbeidsgiver har veiledningsplikt overfor søkerne.

23 Jobbsøkerkurss23 Som søker har du rettigheter: I kommunene gjelder: – Forvaltningsforskriften: Du kan be om å få se/tilsendt søkerliste. Du kan få innsyn i andre søkeres utdanning og erfaring (”utvidet søkerliste”). Innstillingen er offentlig og bør begrunnes. Du har IKKE rett på innsyn i ansettelsesorganets vurdering. Søker kan ikke anke.

24 Jobbsøkerkurss24 Melding om tilsetting! Tilsettingsbrev fra arbeidsgiver = Arbeidskontrakten! Frist for å svare innen 8 dager. Du MÅ svare skriftlig. Bør tilbakekalle andre søknader. Si opp uforenlige andre stillinger. Legge fram politiattest (Opplæringsloven § 10-9, Barnehageloven § 19). Det kan ikke kreves generell helseattest, kun tuberkulinattest.

25 Jobbsøkerkurss25 Vær OBS på tilsettingsform i skolen! Arbeidsmiljøloven, Opplæringsloven og særavtaler gjelder i skoleverket: – Oppsigelig/fast/ordinær: Inntil 6 mndr. prøvetid, 3 mndr. oppsigelsesfrist – Midlertidig (ikke godkjent utdanning): Tidsavgrenset, 1 mnd. oppsigelsesfrist. – Vikariat: Tidsavgrenset, 1 mnd. oppsigelsesfrist. – Halvt skoleår: 1.08. – 31.12 eller 1.01. – 31.07. – Helt skoleår: 1.08. – 31.07.

26 Jobbsøkerkurss26 Hva regulerer arbeidsforholdet? Arbeidskontrakten m. hovedarbeidsgiver, altså tilsettingsbrevet Arbeidsavtalen på arbeidsstedet Hovedtariffavtalen Særavtaler, bl.a. om arbeidstid Kommunale reglementer, bl.a. personalreglementer og planer Ferieloven

27 Jobbsøkerkurss27 Arbeidsavtalen – AML § 14-5 Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal avtalen foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold som gjelder tilsetting av kortere varighet enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

28 Jobbsøkerkurss28 Krav til arbeidsavtalens innhold – AML § 14-6 Partenes identitet Arbeidsplassen/stedet Arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse Ved midlertidig tilsetting: Forventet varighet Partenes oppsigelsesfrister Lønn og andre godtgjøringer, utbetalingsordning, pensjon Arbeidstid Eventuelle prøvetidsbestemmelser Opplysninger om eventuelle tariffavtaler

29 Jobbsøkerkurss29 Hva er en tariffavtale? En avtale mellom en fagforening og dens medlemmer og en arbeidsgiver. Avtaler som konkretiserer lønns- og arbeidsvilkår, sosiale rettigheter. AML er minimumsbestemmelser. Har status som gjeldende lov på området. En tariffavtale bør inneholde: – Hovedtariffavtale – Hovedavtale – Pensjonsavtale Avtalen forplikter arbeidsgiver og arbeidstaker.

30 Private skoler Privatskolelovens § 4-4: –Lærere i private skoler har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i tilsvarende offentlige skoler. OBS: Dersom du skriver under på en arbeidskontrakt med dårligere vilkår, vil dette binde deg opp så lenge du er ansatt ved den private skolen. Jobbsøkerkurss30

31 Jobbsøkerkurss31 Tilbyr arbeidsgiver tariffavtale? Kommunale skoler og barnehager har tariffavtale med KS Kommunen er arbeidsgiver, skolen/barnehagen er tjenestested. Rektor/styrer er arbeidsgivers representant. Private: Utdanningsforbundet har avtale med flere arbeidsgiverorganisasjoner og enkeltarbeidsgivere. NB! MANGE private har ikke inngått tariffavtaler! Private skoler med statsstøtte: Rett til lønn og arbeidsvilkår tilsvarende offentlig skole (KS-området). OBS: Lønnsavtale er ikke tariffavtale!

32 Jobbsøkerkurss32 Utbetaling av lønn og feriepenger AML § 14-15: Generelle regler for utbetalingsmåte, utbetalingstid og forbud mot trekk i lønn og feriepenger. Lønnsutbetaling som hovedregel minst 2 ganger i mnd. hvis ikke annet er avtalt Utbetaling av feriepenger reguleres av ferieloven Feriepenger 12 % av opptjent kalenderåret før. Utbetalingsregler i offentlige skoler: – Utbetaling månedlig, vanligvis den 12. Første gang 12.august. – Timelønnet kun for kortere tid enn en måned. – Full lønn eller feriepenger etter første yrkesår. Beste ordning for arbeidstaker gjelder.

33 Jobbsøkerkurss33 Mer om lønn og feriepenger Feriepenger uten tariffavtale: 10,2 % av opptjent kalenderåret før Kort tid etter utbetaling skal du motta lønnsslipp som skal inneholde: – Beregningsmåten for lønn – Beregningsgrunnlaget for feriepenger – Trekk som er foretatt Alle avvik fra normal lønn skal gå fram av lønnsslippen

34 Jobbsøkerkurss34 Hva får jeg i lønn i skolen? Offentlig skoler: – Sentralt fastsatt minstelønn ut fra egen kompetanse og ansiennitet – Minstelønnsstige 0 – 4 – 8 – 10 – 16 år – Tillegg for funksjoner Minimum 10 000 for kontaktlærer, 12 000 for rådgiver – Lokale tillegg, for grupper eller individuelt – Timelønn for undervisning: Årslønn x 1400 x 100 Årsramme x 1687,5 x 112

35 Minstelønnstabell pr 6. juni 2012 Jobbsøkerkurss35 Lærer355 100364 000374 700391 000435 200 Adjunkt395 900405 800417 700424 500463 200 Adjunkt (m/tilleggs utdanning) 413 900424 300436 700451 400493 800 Lektor433 500442 100449 400478 600531 000 Lektor (m/tilleggs utdanning) 448 400459 700473 100494 500555 100

36 Jobbsøkerkurss36 Forhold som godskrives lønnsansiennitet Gjeldende regler for stillinger i kommunene: – Regnes tidligst fra fylte 18 år. – Fastsettes ved tilsetting. – Offentlig tjeneste regnes fullt ut. – Privat tjeneste av betydning for tjenesten. For lærere: Privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning –Verneplikt –Fravær uten lønn ved fødsel og adopsjon med inntil 2 år. –Omsorgstjeneste med inntil 3 år.

37 Jobbsøkerkurss37 Å være nyutdannet på arbeidsplassen Unge/nyutdannede ønskes velkommen! Har arbeidsplassen noen ”fadderordning”? Du har krav på informasjon om dine rettigheter og plikter. Vær ikke redd for å spørre! Utdanningsforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner og på alle skoler. Delta og vær aktiv på medlemsmøter og i klubben! Du kan mye men har også mye å lære. Hvordan er miljøet? Delta i diskusjoner! (Taushet er ikke alltid ”gull”.)

38 Jobbsøkerkurss38 Arbeidsmiljøet er viktig! Ikke la problemer vokse seg store! Alle har en grense selv om jobben kan bli grenseløs. Som medlem av Utdanningsforbundet har du en tillitsvalgt du kan kontakte. Klubben har medbestemmelse på arbeidsplassen. Du har selv innvirkning på og et medansvar for arbeidsmiljøet. Som lærer vil du alltid ha en meningsfull jobb!

39 Jobbsøkerkurss39 Kontakt oss! Hjemmeside: www.pedagogstudentene.no www.utdanningsforbundet.no E-post: ps@utdanningsforbundet.no sortrondelag@utdanningsforbundet.no

40 Ikke gi opp. – Kanskje finner du drømmejobben… Jobbsøkerkurss40


Laste ned ppt "Velkommen til kurs: Søke jobb – ny som lærer HIST 23. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google