Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs Søke jobb – ny som førskolelærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs Søke jobb – ny som førskolelærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs Søke jobb – ny som førskolelærer

2 Litt om innholdet… Utdanningsforbundet – hvem er vi Utlysning av stillinger Utlysningstekster Søknader Intervjuet Diskriminering / Likestilling Tariffavtaler Lønn og feriepenger Arbeidsmiljø

3 Hva er Utdanningsforbundet? Partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale Ivaretar medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og i utdanningspolitiske spørsmål Arbeider for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud og at utdanning skal ha en sentral plass i samfunnet

4 Utdanningsforbundet… Er den største fagforeninga innenfor utdanningssystemet og den tredje største totalt i Norge Har ca 155 502 medlemmer fordelt på neste 12 000 arbeidsplasser Har tillitsvalgte i ulike posisjoner i alle fylker og kommuner, og vi jobber med å få det til i alle barnehager. Disse arbeider for at alle medlemmer blir ivaretatt i saker som gjelder deg som arbeidstaker, Lønns og arbeidsvilkår, arbeidsmiljøet, faglig innhold i barnehagene, mm.

5 Hvorfor være organisert i Utdanningsforbundet? Vi kan vårt fagfelt, og har respekt hos arbeidsgiver! Bistår medlemmer i spørsmål om lønns – og arbeidsvilkår. Juridisk bistand og høg kompetanse innen konflikthåndtering. Medlemsblad, blant annet Første Steg, med fokus på fagligpolitiske emner (+ mye annet interessant stoff). Medlemsfordeler: Gunstige forsikringsordninger, Esso-kort, Unique-konto, NetCom-avtale, gunstige hotellopphold, leiebil, etc.

6 Hvorfor være organisert… forts. Utdanningsforbundet arbeider for at alle skal omfattes av sentrale, kollektive tariffavtaler. Vi vil at alle skal ha lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Vi mener at likt arbeid bør lønnes likt – uavhengig av geografisk beliggenhet. Som medlem i Utdanningsforbundet bidrar du til å gjøre organisasjonen slagkraftig i forhandlinger

7 TILSETTINGER Kunngjøring av ledig stilling Behandling av søknader Intervju og referanser Innstilling Uttalelser fra organisasjonene Tilsetting Tilsettingsbrev

8 Ledige stillinger i offentlig forvaltning skal lyses ut. Kan fravikes når stillingens varighet er mindre enn 6 måneder. Hvor finner du utlysningene? –I aviser som til vanlig leses i kommunen/fylket –Internett, kommunenes hjemmesider –Utdanning –Norsk Lysningsblad –Trend: Databaserte firma, konsulentfirma som selger arbeidskraft UTLYSNING AV STILLINGER

9 (forts. ledige stillinger) www.kommunens navn.kommune.no www.finn.no www.stepstone.no www.kremjobb.no www.monster.no www.nav.no www.utdanningsforbundet.no www.jobbnorge.no

10 Annonseteksten - utlysningsteksten Kort henvisningsannonse til internett ganske vanlig. Skaff deg hele teksten! Hvorfor ta vare på annonsen? –Bindende for arbeidsgiver – en foreløpig kontrakt med søkerne –Må følges opp i den videre prosessen –Utlysningsteksten inngår som del av arbeidsavtalen – danner rammene for arbeidsforholdet –Det er konkurransegrunnlaget for søkerne, og vurderingsgrunnlaget for utlyser. –Hvis krav til søker endres, må det lyses ut på nytt (kvalifikasjonsprinsippet, forutsigbarhet) –Vilkårene i teksten må være i samsvar med gjeldende lover og tariffavtaler –Kjenn din rett før du godtar noe!

11 Utlysningstekstens innhold Informasjon om kommune/eier og arbeidsplassen(e) Hva slags stillinger er ledige Kompetansekrav, formelle og uformelle Personlige egenskaper Krav til selve søknaden, hva den må inneholde, hvor den skal sendes Eventuelle krav om prioritering av skole, trinn, etc.? Tilsettingsvilkår Hvem man kan henvende seg til for nærmere informasjon Søknadsfrist NB – hvis krav om politiattest SKAL dette stå i utlysningsteksten ( ikke eldre enn 3 mnd) OBS Diskrimineringsreglene

12 Utlysningstekster – innehold: BØR ha med: Stillingsbetegnelse Forhold som vil vektlegges ved utvelgelse Fast eller midlertidig stilling/avlønning Evt. særbehandling av menn (AML. § 13-6) KAN ikke be om: Opplysninger som er forbudt etter diskrimineringsreglene (AML. § 13-4) Helseopplysninger som ikke er relevante i forhold til å utføre arbeidet

13 Eksempel på utlysingstekst?

14 En interessant stilling?

15 Forberedelser før du setter opp søknaden Tenk over om du ønsker jobben og om du er kvalifisert. Vitnemål Attester Referanser CV Nøkkelen til suksess: Grundige forberedelser!

16 Curriculum vitae (cv) Hvorfor CV? Hvordan skal CV se ut? Hva bør CV inneholde? –Personalia –Utdanning – omvendt kronologisk –Yrkeserfaring –Kurs –Interesser/hobby –Annet –Referanser !!

17 Jobbsøknad Les annonseteksten svært nøye Svar på det som det spørres etter Skriv i ”jeg” form Vis ordenssans, bruk marg, avsnitt og stavekontroll. Fatt deg i korthet ( max 1 s) Begrunn hvorfor du søker og er interessert i jobben Få frem de spesifikke sidene ved din utdannelse/praksis som gjør deg egnet til jobben Oppgi når og hvor du kan treffes, og vær tilgjengelig – også i ferien!

18 Praktiske opplysninger Elektronisk søknad/vanlig søknadsskjema Hvor skal søknaden sendes? – Eletronisk søknad? – E-post/vanlig post? – Husk søknadsfristen! Kopier av vitnemål/attester og lignende, skal være attestert Kopi av eventuell tidligere godkjent kompetanse og/eller fastsatt tjenesteansiennitet Oppgi ferieadresse m/ tlf. numre

19 Når søknaden er sendt og fristen er gått ut… Du kan følge opp søknaden ved å spørre om videre saksgang og tid for avgjørelse. Arbeidsgiver har veiledningsplikt overfor søkerne.

20 Intervjuet Hva kan du forvente? - Spørsmål i henhold til utlysningstekst - Spørsmål i forhold til Rammeplan og Barnehageloven - Spørsmål om pedagogiske holdninger og lederegenskaper Hva kan det IKKE spørres om? –Holdninger til politiske, religiøse, kulturelle spørsmål. (Unntak for visse typer stillinger, dersom dette er konkretisert i utlysningsteksten) –Medlem av arbeidstakerorganisasjon –Seksuell legning/samlivsform –Graviditet

21 Formål med intervju Presentere arbeidsstedet og stillingen for søker Bli kjent med søkers egnethet for stillingen Observere søker i intervjusituasjonen Samordne informasjon om søker Få utfyllende informasjon om søker, og fylle ut hull i søknaden og/eller CV’en. Sikre at søknadsdata er riktige og presise Få fram søkers ambisjoner Belyse resultater søker har oppnådd Belyse søkers læring gjennom tidligere erfaringer

22 Vær godt forberedt til intervjuet. Innhent informasjon om arbeidsplassen. Har du de nødvendige egenskaper/kunnskaper? Kan og vil du gjøre jobben slik arbeidsgiver ønsker? Øv på forhånd. Vær velkledd og møt fram i god tid. Hils på alle med et fast håndtrykk, og ha øyekontakt med den du snakker med.

23 Intervjusituasjonen Du orienteres om ansettelsesutvalget, opplegget og om arbeidsplassen Du får anledning til å stille spørsmål NB Avbryt ikke intervjueren mens han/hun snakker- vær en aktiv lytter! Vis entusiasme- du har noe å selge! Snakk i passe tempo – uttrykk deg presist Hold en saklig tone – unngå å bli provosert Unngå kritikk av andre Husk taushetsplikten i forhold til tidligere erfaringer

24 Intervjusituasjonen Besvar spørsmålene ærlig og utfyllende Unngå lange kunstpauser, ja/nei svar Gode eksempler fra egen praksis Tenk over språkbruken og kroppsspråket Hva signaliserer du? Ikke nederlag å ikke få jobben. Bedre lykke neste gang!

25 Målet for utlysning og tilsettingsprosesser Finne den best kvalifiserte! Reglene/prinsippene skal etterleves på et hvert stadium Tillitsvalgtes rolle underveis i prosessen: Kontrollere at reglene/prinsippene blir fulgt!

26 Diskriminering er alltid ulovlig Diskrimineringsloven av 3.06.2005: –Forbyr diskriminering pga etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn (direkte og indirekte diskriminering) Forbud mot trakassering, § 5 Forbud mot å be om opplysninger ved tilsetting, § 7 Forbud mot gjengjeldelse, § 9

27 Diskriminering er også ulovlig i arbeidslivet Arbeidsmiljøloven kap. 13 : Direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt. Unntak: Barnehager tilknyttet religiøse trossamfunn kan forskjellsbehandle søkere på grunnlag av homofil samlivsform. Dette skal fremgå av utlysningsteksten.

28 Diskriminering og/eller likestilling Likestillingsloven § 3 - Generalklausul –Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn.

29 Som søker har du rettigheter: I kommunene gjelder: – Forvaltningsloven: Du kan be om å få se/tilsendt søkerliste. Du kan få innsyn i andre søkeres utdanning og erfaring (”utvidet søkerliste”). Innstillingen er offentlig og bør begrunnes. Du har ikke rett på innsyn i ansettelsesorganets vurdering. Søker kan ikke anke. I privat sektor gjelder barnehagens egne vedtekter, og søker har ofte svært liten innsynsrett.

30 Melding om tilsetting! Tilsettingsbrev fra arbeidsgiver er din arbeidskontrakt. Frist for å svare innen 8 dager. Du MÅ svare skriftlig. Trekk andre søknader. Si opp andre uforenlige stillinger. Legge fram politiattest (Opplæringsloven § 10-9, Barnehageloven § 19). Det kan ikke kreves generell helseattest, kun tuberkulinattest.

31 Hva regulerer arbeidsforholdet? Lov- og avtaleverket - Barnehageloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven mm - Hovedavtale og Hovedtariffavtalen, særavtaler Kommunale /private retningslinjer og rutiner, bl.a. personalreglement og ulike planer Arbeidskontrakten

32 Arbeidsavtalen – AML § 14-5 Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal avtalen foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold som gjelder tilsetting av kortere varighet enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

33 Krav til arbeidsavtalens innhold – AML § 14-6 Partenes identitet Arbeidsplassen/stedet Arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse Ved midlertidig tilsetting: Forventet varighet Partenes oppsigelsesfrister Lønn og andre godtgjøringer, utbetalingsordning, pensjon Arbeidstid Eventuelle prøvetidsbestemmelser Opplysninger om eventuelle tariffavtaler

34 Hva er en tariffavtale? En avtale mellom en fagforening og dens medlemmer og en arbeidsgiver. Avtaler som konkretiserer lønns- og arbeidsvilkår, sosiale rettigheter. Arbeidsmiljøloven er minimumsbestemmelser. Har status som gjeldende lov på området. En tariffavtale bør inneholde: – Hovedavtale – Hovedtariffavtale – Pensjonsavtale Avtalen forplikter arbeidsgiver og arbeidstaker.

35 Tilbyr arbeidsgiver tariffavtale? Kommunale skoler og barnehager har tariffavtale med KS. Kommunen er arbeidsgiver, skolen/barnehagen er tjenestested. Rektor/styrer er arbeidsgivers representant. Private: Utdanningsforbundet har avtale med flere arbeidsgiverorganisasjoner og enkeltarbeidsgivere. NB! MANGE private arbeidsgivere har ikke inngått tariffavtaler! OBS: Lønnsavtale er ikke tariffavtale!

36 Utbetaling av lønn og feriepenger AML § 14-15: Generelle regler for utbetalingsmåte, utbetalingstid og forbud mot trekk i lønn og feriepenger. Utbetaling av feriepenger reguleres av ferieloven Feriepenger 12 % av opptjent kalenderåret før. Utbetalingsregler i offentlige barnehager: – Utbetaling månedlig, vanligvis den 12. – Timelønnet kun for kortere tid enn en måned.

37 Mer om lønn og feriepenger Feriepenger uten tariffavtale: 10,2 % av opptjent kalenderåret før Kort tid etter utbetaling skal du motta lønnsslipp som skal inneholde: – Beregningsmåten for lønn – Beregningsgrunnlaget for feriepenger – Trekk som er foretatt Alle avvik fra normal lønn skal gå fram av lønnsslippen

38 Hva får jeg i lønn ? Private barnehager: - avhenger av om og hvilken tariffavtale barnehagen har. Offentlig barnehager: – Sentralt fastsatt minstelønn – Minstelønnsstige 0 – 4 – 8 – 10 år –Lokale tillegg, for grupper eller individuelt

39 Minstelønnstabell KS StillingsgrupperMinstelønn – 6.6.2012 0 år4 år8 år10 år16 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning262 100267 200282 200328 300 Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger 302 700307 000310 200358 800 Stillinger med krav om høyskoleutdanning 350 900357 900369 900402 000 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 369 500376 000382 200430 000 Stillinger med krav om mastergrad400 000410 000447 000472 700

40 Fagstige i Trondheim kommune pr mai 2012 Stillingsbetegnelse0 år4 år8 år10 årKrav til kompetanse Førskolelærer/ ped.leder (Med krav om høyskoleutdanning) Sentral minstelønns- ramme 350.900357.900369.900402.000Godkjent 3-årig høgskole Kommunal garantiramme 355.700367.900379.900418.000 Førskolelærer I/ ped.leder I + 10 000 Relevant utdanning 30 studiepoeng eller spesiell kompetanse innen et relevant område. Førskolelærer II/ ped.leder II (Med krav om høyskole- utdanning med ytterligere spesialutdanning) Sentral minstelønns- ramme 369.500376.000382.200430.000Relevant utdanning 60 studiepoeng utover 3-årig høgskoleutdanning Kommunal garantiramme 369.500386.700400.400446.000 Førskolelærer III/ ped.leder III + 10 000 Kombinasjon av I + II Førskolelærer IV/ ped.leder IV+ 20 000 Relevant utdanning 120 studiepoeng utover 3-årig høgskoleutdanning Spesialpedagog/ ped.leder IV+ 20 000 2. avdeling spes.ped./ spes.ped 3 Stilling med krav om mastergrad400.000410.000447.000472.700Mastergrad

41 Lønn i private virksomheter, PBL-A Stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar 2012 Ansiennitet Minstelønn 0 361 500,- 4 365 000,- 8 369 500,- 10 397 500.- 16 400 000,- Stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 2012 Ansiennitet Minstelønn 0 378 000,- 4 383 000,- 8 392 900,- 10 420 400,- 16 432 500,-

42 Forhold som godskrives lønnsansiennitet Gjeldende regler for stillinger i private virksomheter - Er avhengig av tariffområdet. Se tariffavtalene. Gjeldende regler for stillinger i kommunene: – Regnes tidligst fra fylte 18 år. – Fastsettes ved tilsetting. – Offentlig tjeneste regnes fullt ut. – Privat tjeneste av betydning for tjenesten. – Verneplikt – Fravær uten lønn ved fødsel og adopsjon med inntil 2 år. – Omsorgstjeneste med inntil 3 år.

43 Å være nyutdannet på arbeidsplassen Unge/nyutdannede ønskes velkommen! Har arbeidsplassen noen ”fadderordning”? Du har krav på informasjon om dine rettigheter og plikter. Vær ikke redd for å spørre! Utdanningsforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner og på de fleste barnehager. Delta og vær aktiv på medlemsmøter og i klubben! Du kan mye men har også mye å lære. Hvordan er miljøet? Delta i diskusjoner! (Taushet er ikke alltid ”gull”.) Ny-tiltaket, med oppfølging det første året

44 Arbeidsmiljøet er viktig! Ikke la problemer vokse seg store! Alle har en grense selv om jobben kan bli grenseløs. Som medlem av Utdanningsforbundet har du en tillitsvalgt du kan kontakte. Klubben har medbestemmelse på arbeidsplassen. Du har selv innvirkning på og et medansvar for arbeidsmiljøet. Som førskolelærer vil du alltid ha en meningsfull jobb!

45 Kontakt oss! Hjemmeside: www.pedagogstudentene.no www.utdanningsforbundet.no http://sortrondelag.utdanningsforbundet.no E-post: ps@utdanningsforbundet.no sortrondelag@utdanningsforbundet.no trondheim@utdanningsforbundet.no

46 Ikke gi opp. – Kanskje finner du drømmejobben…

47 Lykke til!


Laste ned ppt "Velkommen til kurs Søke jobb – ny som førskolelærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google