Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal Områdeløft Saupstad-Kolstad Husbankens programledersamling på Revegården Bydelshus. 17. juni 2014 kl 13.20-14.00. Innlegg v/programleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal Områdeløft Saupstad-Kolstad Husbankens programledersamling på Revegården Bydelshus. 17. juni 2014 kl 13.20-14.00. Innlegg v/programleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal Områdeløft Saupstad-Kolstad Husbankens programledersamling på Revegården Bydelshus. 17. juni 2014 kl 13.20-14.00. Innlegg v/programleder Hilde Våbenø Markussen 1

2 Saupstad-Kolstad; attraktiv og mangfoldig. VISJON

3 Saupstad-Kolstad er en bydel som fremmer livskvalitet og helse. Barn og unge i Saupstad-Kolstad har kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer. Saupstad-Kolstad er en bærekraftig bydel med høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom. Saupstad-Kolstad er en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse. HOVEDMÅL

4 Program Områdeløft  En arbeidsform i Saupstad-Kolstad området fram mot 2020.  En gruppe prosjekter som ledes og koordineres mot fastsatte mål.  Små og store prosjekter innenfor offentlig sektor, privat sektor, næringsliv og frivillig lag-og organisasjonsliv kan bli del av programmet.  Mer info: www.trondheim.kommune.no/saupstadkolstad 4

5 Hva dere skal få høre Hva har vi i Trondheim kommune gjort for å; 1) forankre og organisere en helhetlig satsing ? 2) lage et system for kvalifisering av prosjekter under områdeprogrammet? 5

6 Et autorisert oppdrag der bystyret har vedtatt et områdeprogram som skal bidra til et helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid. * Siden 2009; sju politiske vedtak i formannskap og bystyre. Grundig og gjennomarbeidet statusdokument som beskriver bydelen Tydelige mål og strategier. Solid lokal forankring. Bred tilslutning i bydelen. Del av skandinavisk nettverk - samarbeid mellom flere byer. Lokalt har det vært samarbeidet med fagmiljøer i SINTEF, NTNU, IMDI, Miljødirektoratet, NAV og Husbanken. 6 Forprosjektet la grunnlaget…

7 7 INNSPILL OG FORSLAG I OMRÅDELØFT- PROSESSEN SAMFUNNSMÅL, KOMMUNEPLAN SENTRALE FØRINGER, FORSKRIFT Lag og foreninger TK enheter Samarbeids- partnere Fagetater Prosjekt org. KMD Nærings- aktører Hus banken Bystyre, Formann- skapet Områdeløft Saupstad-Kolstad Områdeprogrammets handlingsrom

8 8 OMRÅDEPROGRAMMET Retningsgivende for tiltak og satsinger. Retningsgivende for planer i bydelen. Grunnlaget for rullerende handlingsplaner. Synliggjør felles målsettinger. Legger grunnlaget for samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. Områdeløft Saupstad-Kolstad

9 9 PROGRAMPLANENs innhold Finansiering, rammer og budsjett. Mandat, organisering. Retningslinjer for utvikling og kvalifisering av prosjekter. Prosjekter 2014-2015. Resultatmåling og evaluering. Informasjon og kommunikasjon. Kritiske suksessfaktorer. Programplanen – i gjennomføringsfasen vårt viktigste arbeidsredskap og styringsverktøy!

10 Hvordan har vi tenkt for å lykkes med forankring og organisering ? Tre viktige dimensjoner:  virksomhetsbygging: dvs. tydeliggjøre og kommunisere mål og strategier.  kulturbygging: inspirere og være en god rollemodell - i betydningen å bidra til en programkultur som uttrykker verdivalg.  Relasjonsbygging: samhandling med medarbeidere, samarbeidspartnere og befolkning. Lytte, vise omtanke og gi anerkjennelse. 10

11 Struktur og kultur i programgjennomføringen skal støtte gjensidig opp om hverandre Instrumentelt: Prosesser Arbeidsmetoder Verktøy Rutiner Kulturelt: Adferd Holdninger Verdier Relasjoner 11

12 Programledelsens luftet tidlig sine tanker om arbeidsform for områdeløft Saupstad – Kolstad, og fant støtte hos styringsgruppen Vi gjør mye bra i dag men hvordan kan vi gjøre dette enda bedre i morgen ?  Statusdokument og Områdeprogram peker på utfordringer og muligheter i området – Programmet må være en pådriver for å komme opp med forslag til tiltak, og være inkluderende og åpne for nye tanker og ideer.  Programmet må ha tro på at det vi jobber med alltid kan forbedres  Befolkning, medarbeidere og samarbeidspartnere skal involveres i utviklingsarbeidet.  Tett og nært samarbeid med forsknings-og utviklingsmiljøer. Programmet er tuftet på et positivt menneskesyn:  Myndiggjorte medarbeidere og samarbeidspartnere som deler kunnskaper, erfaringer, opplever mestring og som tar initiativ  Omsorg og respekt for befolkning, samarbeidspartnere og medarbeidere som deler det de tror på, og som blir sett, lyttet til og som får brukt sin erfaring og kompetanse i utvikling av programmet.  Folkehelseperspektivet skal være sentralt i programmets gjennomføring. 12

13 13 Områdeløft Saupstad-Kolstad Styring og organisering - sentralt Programmet ligger organisatorisk under rådmannen som er programeier. Styringsgruppen representerer programeier, og er derav ansvarlig for overordnet og helhetlig kommunal ledelse av programmet. Programrådet sikrer en tverrfaglig forankring i ulike sektorer på flere forvaltningsnivå, og fungerer i praksis som en referansegruppe. Programrådet arbeider på strategisk nivå og gir råd til programledelsen. Programledelsen har det daglige operative ansvaret for programmet og rapporterer til styringsgruppas leder. Programgruppen har et spesielt ansvar for den sektorvise forankringen og er bindeledd mellom sine fagmiljøer og programmet. De bidrar med sin fagkompetanse i programsatsingen. Programgruppen gir råd til programledelsen.

14 14 Områdeløft Saupstad-Kolstad Organisering - lokalt Ressursgruppene har en rådgivende rolle, og bidrar med lokal forankring av områdesatsingen. De fungerer som bindeledd, og bidrar også med å involvere aktører med viktig kompetanse. Faglig forum er et møtested for prosjektlederne, hvor det drives veiledning og opplæring, samt utveksling av erfaringer, ideer og informasjon. Drøfter hvordan prosjektene kan koordineres, videreutvikles, eventuelt avvikles eller slås sammen, og gir råd til programleder. Programkoordinator følger opp og veileder forumet. Programkontoret er et møtested, et sted for kompetanseutvikling og læring, og et sted for å hente informasjon før prosjekter og annet utviklingsarbeid igangsettes. Programkontoret er områdesatsingens ”førstelinjetjeneste” og ligger sentralt plassert i Saupstad Senter.

15 15 Metode - arbeidsform 2013 Områdeprogram 2020

16

17 Områdeløftets rolle Bidra til samhandling, samarbeid og samordning. Bidra til lokal forankring og gode medvirkningsprosesser lokalt. Være innovativ, utvikle og utprøve nye arbeidsmetoder og ideer. Være katalysator og tilrettelegger. Bidra med analyser, fakta og kunnskap. Bidra til felles virkelighetsbilde og felles målsettinger. Skal ikke: Overta andres oppgaver eller ansvar. Finansiere ordinære driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Være en ny kommunal tilskuddsordning.

18 Vi har utviklet et kvalifiseringssystem  Idé-notat  Prosjektavtale  Kvalifiseringsbrev  Prosjektplan  Rapporteringskrav  Prosjektlederforum  Ressursgruppemøter  Samarbeidsmøter 18

19 Hvem kan delta ? Små og store prosjekter både innenfor offentlig sektor, privat sektor og frivilligheten kan delta i programmet. Det vil bli lagt stor vekt på å finne riktig sammensetning av prosjekter, vurdere samspillet mellom dem og sikre at de har en klar forankring i de strategiske målene. Kriterier for deltakelse: Prosjektet har en klar forankring i målene og de strategiske hoved- grepene som er fastlagt i områdeprogrammet. Prosjektets ressurser brukes ikke til å erstatte eksisterende ressursbruk og tiltak, eller til å løse ordinære lovpålagte oppgaver. Prosjektet har en realistisk plan for gevinstrealisering og videreføring etter prosjektperiodens slutt. Prosjektet har en gjennomarbeidet prosjektplan og gjennomføres i tråd med anerkjent prosjektmetodikk.

20 Hva betyr det å delta ? Prosjektenes formelle tilknytning til områdeprogrammet reguleres gjennom prosjektavtaler og via deltakelse i prosjektlederforum og ressursgrupper. Eierskapet til prosjektene ligger først og fremst hos de som har initiert dem. Prosjektene: kan trekke på programmets faglige og økonomiske ressurser, kan trekke på programmets informasjonsressurser- og kanaler, blir en del av et nettverk med prosjekter som arbeider mot samme mål, blir en del av arbeidsfellesskap med jevnlig kontakt, samarbeid, dialog.

21 21 Veien videre KRITISKE SUKSESSFAKTORER Internt Programmet har nødvendig forankring politisk og administrativt. Programmet er planlagt og organisert på en hensiktsmessig måte. Programleders mandat og programeiers forventninger er tydelig kommunisert. Programmet har tilgang på nødvendig kompetanse og ressurser. Gjennomføringen er preget av tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling. Det er forståelse for behovet for programmet i den kommunale organisasjonen. Eksternt Det er tilslutning og eierskap til målsetting, prosess og resultater hos alle parter. Programmet har nødvendig lokal forankring. Gjennomføringen er preget av involvering, medvirkning og åpenhet. Gjennomføringen er preget av tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling. Programmet har en gjennomtenkt informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Og kanskje viktigst: at resultater synliggjøres og dokumenteres !

22 Og vi har ambisjoner… Programmet skal bidra til en kultur der:  Vi har etablert en lærende arbeidsmetode – der troen øker på at alt og alle kan utvikles;  At alle blir hørt og alle kan ha en mening  Det er engasjement og vi tør å prøve – for det er lov å feile  ”intet er umulig”, men noen ganger tar det litt lenger tid enn det vi tror…  All innsats i området skal trekke i retning av de mål som er satt for Områdeløftet 22

23 Prosjektportefølje pr. 1.april 2014. 01/13Nye Saupstad senter 02/13Mangfoldige Saupstad 03/13Hva mener beboerne? 04/13Saupstad samarbeidsutvalg 05/13Felles infokanal 01/14Bomiljøpotten 02/14Ung borger og medvirker 03/14Nye Saupstad bydelskafé 04/14Nye skoler, medvirkning og lokal forankring 05/14Aktive Saupstad 06/14Urban Europe-Co Produce 07/14Blokkrock 08/14Dalen

24


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal Områdeløft Saupstad-Kolstad Husbankens programledersamling på Revegården Bydelshus. 17. juni 2014 kl 13.20-14.00. Innlegg v/programleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google