Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den geriatriske journal Dr. Alexander Mills Lege geriatrisk team, Medisinsk klinikk Sentralsjukehuset i Hedmark HF (SSH) 2312 OTTESTAD 29. oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den geriatriske journal Dr. Alexander Mills Lege geriatrisk team, Medisinsk klinikk Sentralsjukehuset i Hedmark HF (SSH) 2312 OTTESTAD 29. oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den geriatriske journal Dr. Alexander Mills Lege geriatrisk team, Medisinsk klinikk Sentralsjukehuset i Hedmark HF (SSH) 2312 OTTESTAD 29. oktober 2002 Ger IT

2 2 DAGENS TEMA n PRESENTERE VÅRT TEAM OG ERFARING n Å KARTLEGGE INNHOLD AV DEN IDEELLE POLIKLINISK JOURNAL n PRESENTERE NASJONALT GERIATRIPROGRAM 1994-99 Rapport nr. 3/00 n PRESENTERE HVA VI GJØR I PRAKSIS n STIMULERE TIL DISKUSJON OG” EXCHANGE OF IDEAS” n VIDERE UNDERSØKELSE- ER DET AKTUELT-HVEM SKAL ? n SKAL BRUKE ERFARING FRA GERIATRISK POLIKLINIKK SOM DEKKER HEDMARK FYLKE n SKAL IKKE FOKUSERE PÅ SENGEPOST ARBEID, DAGHOSPITAL ARBEID, AKUTTE UTREDNINGS- ELLER REHABILITERINGS- JOURNALER, OMRÅDEGERIATRISKJEMA n MEN SELVFØLGELIG MYE FELLES BRUK AV SKJEMAER

3 3 KORT OM VÅRT TEAM n LEGE, SYKEPLEIER/LEDER, ERGOTERAPEUT, SEKRETÆR,1 SYKEPLEIER I PERMISJON n BEGYNTE POL. I 1999 n ANTALL PAS. KONS. 99- 80 n ANTALL PAS. KONS. 00-226 n ANTALL PAS. KONS. 01-230 n SÅ LANGT I ÅR, - 243 pr 30.09.02 n DET LIGGER AN TIL Å BLI ca 320 PS. KONS. I ÅR 2002, EN ØKING PÅ CIRCA 90 I FORHOLD TIL PLANTALL

4 4 KORT OM LEGEN n FØDT SKOTTLAND 1951 n UTDANNET EDINBURGH 1975 n TJENESTEGJORDE I H.M. ROYAL NAVY ’83 n SPES. ALLMENNPRAKSIS 1983 (LONDON) n PRIVAT ALLMENNPRAKSIS LONDON-83/95 n FLYTTET TIL NORGE 31.12.95 n TILSYNSLEGE HAMAR 96/99 n GERIATRI PROSJEKT I HEDMARK 99 n ANSATT SSH LEGE GERIATRISK TEAM 00

5 5 GENERELT OM DEN IDEELE POLIKLINISK JOURNALEN n HØYEST MULIG KVALITET- KLAR, LOGISK,LETTLESELIG, KORREKTSVAR PÅ HENVISENDE LEGE’S SPØRSMÅL, RETTE DIAGNOSER OG FORNUFTIGE TILTAK n STANDARDISERTE SKJEMAER TIL BRUK VED UTREDNING n LITE OG ENKELT KAN VÆRE NOK- TENK EFFEKTIVITET n FELLES SKJEMA/DATABASE GIR MULIGHETER TIL FORSKNING n REVIDERES JEVNLIG

6 6 Forts… IDEELLE POLIKLINISK JOURNAL n VURDERING TIL FAST LEGE/HENVISENDE LEGE FORTEST MULIG- HELST INNEN 14 DAGER- ANHENGIG AV SITUASJONEN n KOMMUNIKASJON MED ANDRE? SKAL VURDERINGEN SENDES TIL TILSYNSLEGE, HJEMMESYKEPLEIER, PÅRØRENDE? n OPPDATERT OG KORREKT MEDISIN LISTE n JOURNAL SKRIVES SLIK AT DEN KAN LESES AV PASIENTEN SELV UTEN AT PASIENTEN ELLER PÅRØRENDE BLIR UBEHAGELIG OVERRASKET n NY PASIENT- OMFATTENDE U/S n KONTROLL PASIENT- PROBLEM RETTET U/S

7 7 FORTS. IDEELLE POLIKLINISK JOURNAL-INNHOLD n PASIENTOPPLYSINGER: SE VEDLEGG PASIENTOPPLYSINGER n NAVN, FØDT, ADRESSE, TLF., FØDESTED, YRKE, FASTLEGE, FRIKORT NR., n FAMILIE INFORMASJON, SIVIL STATUS, NÆRMESTE PÅRØRENDE n BOFORM n BRUKER AV ( TJENESTE) n BILKJØRING n BIVIRKNING AV MEDISINER n MINKET I VEKT? n STØRSTE PROBLEM AKKURAT NÅ?

8 8 FORTS..POLIKLINIKK JOURNAL INNHOLD n MOMENTER VEDRØRENDE SYKEHISTORIEN (VIKTIGSTE DIAGNOSTISKE HJELPEMIDDEL) n KLINISK PRESENTASJON: forvirring, smerter, fall tendens,synkope n FAMILIEANAMNESEN: karsykdom,Alzheimers,bryst/colorektal/prostata ca n SOSIALE PROBLEMER: ensomhet, misbruk, vold, manglende hjelp n TIDLIGERE SYKDOMMER: kreft, hjerte/hjerne infarkt, TB, depresjon, kirugi n NATURLIGE FUNKSJONER: ernæringssvikt, inkontinens, alkohol, røyking

9 9 POLIKLINISK UNDERSØKELSESSKJEMA n EGET SKJEMA VI BRUKER TIL OPPSAMLING AV VIKTIG INFORMASJON, UNDERSØKELSE OG VURDERING AV PASIENTEN-SE VEDLEGG n LEGEN BRUKER DETTE TIL DIKTERING, DERETTER PASIENTENS NAVN FJERNES OG INFORMASJON KAN BRUKES TIL STATISTIKK n PLASS TIL SYKEPLEIERS OG ERGOTERAPEUTENS VURDERINGER n SKJEMAETS FORM REVURDERES JEVNLIG- FOR EKSEMPEL VI HAR SLUTTET MED RUTINEMESSIG URIN TESTING ETTER O/L RENATE PETTERSENS FOREDRAG VEDR. URINVEISINFEKSJONER..

10 10 POLIKLINISK U/S-HVA KARTLEGGES n SYN, TONOMETRI, HØRSEL, ØREVOKS n VEKT, HØYDE, BMI n PULS, BT,L-S-S- n SUPPLERENDE U/S; EKG, LAB, RØNTGEN n MMS, ADL, GDS, MADRS n MENTALE FUNKSJONER n FASTE MEDISINER n VURDERING, TILTAK, OPPFØLGING n DIAGNOSER

11 11 DIAGNOSTIKKEN n LEGENS OVERORDNET ANSVAR n KAN DELES: ICD 10 -SYKDOMS DIAGNOSTIKKEN-LEGE FUNKSJONSNIVÅ-ERGOTERAPEUT OMSORGSSITUASJON-SYKEPLEIER BOLIGSITUASJON- ERGO/SYK/LEGE n DIKTERES INNI JOURNAL UNDER ”VURDERING” n VIKTIGSTE DEL AV BREVET?

12 12 DOKUMENTASJONRUTINER I GERIATRISKE ENHETER n Rapport nr. 3/00 n Vigdis Drivdal Berentson, spesialsykepleier, ger. pol. Haugesund sjukehuset, leder n Arbeidsgruppe: Bente Hatling, Mala Naik, Siri Holst Schøne, Otto Christian Rø n ”Tilbudet til den enkelte geriatriske pasient må kvalitetssikres,”( til tross for lokale varianter av geriatriske enheter) ”rapporten er et bidrag til at pasientopplysninger dokumenteres best mulig” n Statens helsetilsyn, juli 2000

13 13 Rapport 3/00 forts.. n Målsetting: n å samle/analysere skjemaer fra flest mulig ger. sykehusenheter n presentere de mest velegnede n anbefalinger til de som skal starte ger. virksomhet n Hensikten: n forenkle rutiner n lage et godt arbeidsredskap til det tverrfaglige team n bidra til kvalitetssikring i arbeidet med geriatrisk utredning n iverksette anbefalinger i Geriatrisk utredning i Norden

14 14 Rapport 3/00 forts..skjema/undersøkelse n mange faggrupper bruker de samme variablene i sine skjemaer, mye dobbel- og trippelføring! n like mange ulike skjemaer som antall ger. enh. n store mengder papir n Anbefalinger: n det bør brukes tverrfaglig felles skjemaer n sterkere vektlegging på det pasienten selv synes han trenger hjelp til n bør bruke tverrfaglig arbeidsmetode som basis for bruk av tverrfaglige skjema

15 15 Rapport 3/00 forts..viktige spørsmål n Med hvilken rett spør vi pasienten om dette? n Er det riktig å spørre om alt? n Hvem velger hvilke spørsmål som som bør stilles i hvert enkelt tilfelle? n Hva brukes opplysningene til? n Hvorfor retter mange yrkesgrupper de samme spørsmålene til pasientene?

16 16 Rapport 3/00 forts..materiale og metoder n 23 av landets 27 geriatriske enheter samarbeidet n de svarte på mange ulike spørsmål-bl.a. u tilbud om geriatriske utrednings-og rehabiliteringsenheter, dagplasser, poliklinikk og områdegeriatri u hvilket data system, henvisnings- og epikrise- rutiner, standard- kognitive- skjemaer, depresjonsskalaer, u vurdering av alle avdelingers journal-skjemaer,og hjelpeskjemaer u polikliniske skjemaer

17 17 Rapport 3/00- Resultater av spørreskjema n datasystemer- u Infomedix, DIPS, og PAS n skriftlig henvisninger n epikriser til hjemmesykepleier- u 50% av pol. sender ikke selv om det er aktuelt n Standard Barthel-ADL mest populær n MMS brukes 100% MADRS nesten 100% n poliklinikk-skjemaer-enighet om innhold

18 18 HVA VI GJØR I PRAKSIS n Før oppstart av poliklinikk ble Ullevål og Namdal geriatriske enheter besøkt n Skjema utvalg ble bestemt etter anbefalinger (Geriatri utredning i Norden) n Skjemaer ble ”finpusset” underveis etter direkte erfaring fra poliklinisk arbeid n Bruk av spesielle ” hjelpeskjemaer” ble skreddersydd til den individuelle pasient/pårørende n Poliklinisk arbeid skulle gjennomføres slik at pasienter og pårørende skulle få god tid, føler seg velkommen, og har alle muligheter å gi oss den informasjon vi trengte

19 19 TEORIEN BAK MEDISINSK PRAKSIS- FORVENTINGER OM LEGEN? n ”Tact, sympathy and understanding, for the patient is no mere collection of symptoms, signs, disordered functions, damaged organs and disturbed emotions. n He is human, fearful and hopeful, seeking relief, help and reassurance. To the physician, as to the anthropologist, nothing human is strange or repulsive. n The true physician has a Shakespearian breadth of interest in the wise and foolish, the proud and humble, the stoic hero and the whining rogue. He cares for people. Harrisons Principles of Internal Medicine

20 20 TEORIEN BAK MEDISINSK PRAKSIS FORTS.. n Medicine is a science and an art n ” The doctor must know; when to ”watch”or ”treat”, which clinical clue is worth pursuing, when treatment is of greater risk than the illness itself. n This combination of medical knowledge, intuition and judgement = the art of medicine. n It is as necessary to the practice of medicine as a sound scientific basis”. Harrisons Principles of Internal Medicine

21 21 DEN FØRSTE KONTAKT MED PASIENTEN n skriftlig henvisning lest og prioritert av legen. u skal pasienten innkalles,-hvor raskt, hvor u/s (pol. eller hjemme),? supplerende blod prøver, røntgen u skal henvisningen sendes til alderspsykiater n ”Avtale om poliklinisk time” brev sendes-se vedlegg u viktig informasjon samt sjukehusets ”grønt ark”-se vedlegg n pasienten er bedt om å ta med oversikt over medisin, briller, høreapparat og et ferdig utfylt skjema-se vedlegg

22 22 GERIATRISK POLIKLINIKK-NY PASIENT n tverrfaglig møte før vi begynner u henvisning leses,mål for u/s og skjema bruk bestem. n pasienten og pårørende ønskes velkommen av resepsjonist som kan gi nyttig ”første inntrykk” og kommentar til teamet før vi begynner n ergoterapeuten begynner med vurdering av kognitiv funksjon-GDS+MMS, klokkeprøve, evt. Trail making (20-30 min) n sykepleier fortsetter -se vedlegg (20-30 min) n ergoterapeuten intervjuer pårørende/medføl. n legen begynner med pas.samtale mens pasienten ev. får en kopp kaffe n legen fortsetter u/s med hjelp fra sykepleier

23 23 POLIKLINISK KARTLEGGING METODE FORTS.. n legen har muligheter å snakke alene med pårørende - med pasientens samtykke,mens sykepleier observere/hjelper pas med påkledning. u ergoterapeuts vurdering etter samtale med pårørende ofte er tilgjengelig da) n oppsummering av undersøkelse og videre tiltak diskuteres i ”plenum” med alle tilstede (med pasientens samtykke) n skriftlig informasjon til fastelege og hjemmesyk ved behov (endring medisiner) n teamet har deretter tid til en kort diskusjon n legen dikterer umiddelbart-hjemmesykepleier kontaktes per telefon ved behov

24 24 POLIKLINISK VURDERING n brev til henvisende-lege leses først av alle som undersøkte pasienten n korrigeres, innhold blir kritisk vurdert før brevet sendes videre n det totale kliniske ansvar hviler på legen n legen er allikevel avhengig av sykepleiers og ergoterapeuts mening om videre tiltak i den helhetlige geriatriske vurdering n poliklinisk vurdering skrives i pasientens journal slik at den er tilgjengelig ev. for neste innleggelse n hjelpeskjemaer arkiveres i journalen

25 25 BIBLIOGRAFI n Harrisons Principles of Clinical Practice n Geriatri i Praksis-Knut Laake n Practice of Geriatrics- Duthie&Katz n The Merck Manual of Geriatrics-Abrams&Berkow n Geriatrisk utredning i Norden u Den norske lægeforening n Dokumentasjonsrutiner i geriatriske enheter u Nasjonalt geriatriprogram 1994-99 Rapport nr. 3/00 u Vigdis Drivdal Berentsen


Laste ned ppt "1 Den geriatriske journal Dr. Alexander Mills Lege geriatrisk team, Medisinsk klinikk Sentralsjukehuset i Hedmark HF (SSH) 2312 OTTESTAD 29. oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google