Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVERDAGSREHABILITERING T RYSIL KOMMUNE Omsorgssjef Britt Støa og ergoterapeut Barbara Koller Gjøvik januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVERDAGSREHABILITERING T RYSIL KOMMUNE Omsorgssjef Britt Støa og ergoterapeut Barbara Koller Gjøvik januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVERDAGSREHABILITERING T RYSIL KOMMUNE Omsorgssjef Britt Støa og ergoterapeut Barbara Koller Gjøvik januar 2016

2 Innbyggertall per 01.01.15: 6.569 (50.000 i høysesong) Areal: 3.015 km2 (dvs. 1,5 ganger så stort som Vestfold fylke) Kommunesenter: Trysil sentrum (Innbygda) Lever i spenningen mellom skogsbygd og internasjonal destinasjon

3 Befolkningssammensetning Kriteriedata IS 2012 med folketall per 1.7.11 IS 2013 med folketall per 1.7.12 IS 2014 med folketall per 1.7.13 IS 2015 med folketall per 1.7.14 IS 2016 med folketall per 1.7.15 IS 2017 med folketall per 1.7.16 IS 2018 med folketall per 1.7.17 Innbyggertall i alt 6.7286.6906.6476.5776.5506.5256.502 Innbyggere 0-1 år (fra 2013), tidligere 0-2 år 172113988990 Innbyggere 2,5 år (fra 2013), tidligere 3-5 år 197257252228222215209 Innbyggere 6-15 år712682685700696692688 Innbyggere 16-22 år594591571541525509494 Innbyggere 23-66 år3.7243.7133.6803.6113.5743.5383.503 Innbyggere 0-17 år1.2571.2271.1951.1451.1111.0781.046 Innbyggere 18-49 år2.5262.5182.4902.4492.4242.3992.375 Innbyggere 50-66 år1.6161.6111.6011.5751.5621.5481.535 Innbyggere 67-79 år 8288618929289651.0041.045 Innbyggere 80-89 år405381385398396393391 Innbyggere 90 år og over96928482

4 M ÅL FOR H JEMMETJENESTEN Et meningsfylt liv i eget hjem Sikre innbyggerne nødvendig omsorg og helsehjelp av god kvalitet Tilrettelegge for mest mulig selvstendige livssituasjoner

5 F ØRSTE TANKE Presentasjon fra Danmark i Fagbladet våren 2012 Fagbladet for ergoterapeuter forsommeren 2012 Uavhengig av hverandre

6 F ORANKRING Informasjon til hovedutvalgets medlemmer i mai 2012 KS vedtak i juni 2012 Beskrevet i budsjettdokumentet for 2013 som en større del av en organisasjonsendring i tjenesten

7 ORGANISERING Prosjekt Prosjektgruppe Arbeidsgrupper Informasjon Organisering Saksbehandling Styringsgruppe Forskningsprosjekt – prosjektet ble forlenget tilsvarende

8 E RFARINGER FRA ANDRE - V OSSTUREN Tur til Voss i okt/nov 2012 11 personer – bred involvering Ledelse Tjenestekontoret Ergoterapeut Sykepleiere Fagarbeidere Tillitsvalgt o Erfaringskonferanser

9 MANDAT Prosjektbeskrivelse Målgruppe og effektmål Resultatmål Milepæler Budsjett

10 INFORMASJON Første informasjon til hovedutvalgets medlemmer i mai 2012 Fellesmøte for alle ansatte i hjemmetjenesten – høsten 2012 Folkemøte i april 2013 2 timers informasjon til ansatte i hjemmetjenesten v/Nils Erik Næss Lokalpresse Informasjonsfolder

11 OPPLÆRING «Ildsjeler» i hjemmetjenesten Ca 25 ansatte fikk 6 timers internundervisning i emnet hverdagsrehabilitering Opplæring/informasjon under morgenrapport Hverdagsmestring som tankesett/ideologi

12 SAKSBEHANDLING Enkeltvedtak Helsetjenester i hjemmet i form av HR Tidsbegrenset på 10 uker Viser til rehab.plan i vedtaket, samt COPM Sluttevaluering - ordinære hjemmetjenester - avslutning av oppdrag

13 FLYTSKJEMA o Beskriver hele prosessen med ansvarsfordeling o Søknad o Hjemmebesøk o Saksbehandling o Kartlegging o Rehabiliteringsplan o Gjennomføring og evaluering o Avslutning o Oppfølging etter endt oppdrag

14 TRYSILMODELLEN ( - PLAN FOR INNFØRING ) Innføringsmodell Startet i avdeling 1 Maks to brukere samtidig i en begrenset tid Utvidet til flere brukere i avdeling 1 før man startet i avdeling 2 Endring av kriterier undervegs

15 Utarbeide rehabiliteringsplan Daglig trening i følge rehabiliteringsplanen Veiledning av ergo/fysio/sykepleier Ukentlige møter, kval.sikring, justering av rehab.plan Ergo, Fysio, Hjemmetjenesten Evaluere etter 10 uker. Om behov for nytt vedtak, Vanlig hjemmetjeneste Kartlegging etter 6 mnd Vurderingsbesøk Ergo / fysio Tjenestekontor Kartlegging Ergo / fysio/ sykepl. COPM / SPPB / Iplos Henvendelse fra: Hjemmetjenesten, Fysio-ergorterapi, tjenestekontoret, andre Tjenestekontor / Koordinerende Ergoterapeut Avslag Ordinære hjemmetjenes ter Sosialt/ frivillighet Avslutter/ selvstendig Tidsbegrenset vedtak 10 uker

16 H VEM JOBBER MED HR I PROSJEKTPERIODEN  Ordinær hjemmetjenesten  50% ergoterapeut  20% fysioterapeut fra 2014

17 H VEM HENVISER ? Avdelingene hjemmetjenesten Fysio- og ergoterapeutene Tjenestekontor - sykehuset Rehabiliteringsavdelingen Lege

18 V URDERINGSBESØK Utføres som oftest av ergoterapeut Opplyser om prosjektet - folder Fysioterapeut kan trekkes til MI Inkluderings- ekskluderingskriterier Tilbakemelding til tjenestekontor

19 INKLUDERINGSKRITERIER o Brukere i alle aldre som risikerer eller har funksjonsnedsettelse i minst en aktivitet i hverdagen o Brukere som er motivert og forstår instrukser o Brukere som har samtykkekompetanse o Brukere som bor hjemme o Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller døgnrehabilitering med behov for oppfølging hjemme

20 E KSKLUDERINGSKRITERIER Brukere som har behov for langtidsopphold på sykehjem Brukere uten rehabiliteringspotensiale, f.eks terminalt syke, personer med demens og langtkomne degenerative sykdommer Brukere som har behov for døgnrehabilitering på institusjon

21 Vedtak 10 uker - tilpasset forskningsprosjektet Uten tidsangivelse av timer per uke Oppstartdato er 1. kartleggingsdag

22 K ARTLEGGING o COPM o SPPB o IPLOS o Praktisk observasjon

23

24

25 Mål: Gå til butikken, kle på seg og stelle seg, dra søppeldunkene ned og opp fra veien, bli trygg til å gå med rullator/uten rullator, drikke nok, gå tur ute på stien

26 S AMARBEIDSARENA Fysioterapeuter Hjemmetjenesten Tjenestekontoret Koordinerende ergoterapeut

27

28 Å RSAK FOR BEHOV FOR HR Lårhals- og ankelbrudd Svekket allmenntilstand – fallering Andre operasjoner Hjerneslag Kompresjonsbrudd rygg

29 M ÅLSETTING FOR T RYSIL KOMMUNE HR bidrar til at Trysil kommunens innbyggere får god helse- og omsorgstjenester i tråd med individuelle mål, slik at de lengts mulig kan være selvhjulpen i dagligdagse gjøremål. Delmål:

30 Antall deltagere i prosjektet per oktober 2015 o 26 bruker 21 kvinner 5 menn o Gjennomsnittsalder 83 år > 7070+80+90+100+ 171341

31 O PPSUMMERT RESULTAT Måloppnåelse COPM Utførelse / tilfredshet Bistandsbehov IPLOS SPPB Innsatstimer: start10/12 u6 mnd 3,4 /3,87,2 / 7,37,1 / 7,2 start10/12 u6 mnd 2,42,02,1 Før start 10/12 u6 mnd 10,7 t5,8 t5,7t start10/12 u6 mnd 4,25,76,8

32 M ÅL OG RESULTAT SÅ LANGT ETTER 10 UKER Prosjektmål Etter 10 uker Etter 6 mnd

33 E RFARINGER Funker bra hos personer med lettere kognitiv svikt Informasjon om tidsbegrensning Valgte brukere med mye hjelpebehov i starten Generelt krever vi lite fysisk av eldre E-melding til fastlege

34 F ORBEDRINGSPOTENSIALE o Finne egnede brukere o Komme fort i gang o Informasjonsutveksling med hjemmetjenesten o Involvere primærkontakter mer o Involvering pårørende o Vri fokus enda mer på aktivitet vs trening o Evaluere/ avslutte tjenester o Færre personal hos samme bruker

35 S UKSESSKRITERIER Ledelsen positiv innstilling til HR En som koordinerer, pådriver COPM skaper motivasjon HR på arbeidslisten til hjemmetjenesten Fyiso- og ergoterapeut hos bruker 1 x uken

36 P OSIVTIVE BIVIRKNINGER o Unngå institusjonsopphold rehab/korttid o Tilbaketrukket søknad om rehab.opphold o Tilbaketrukket søknad om trygghetsalarm o Holdningsendring og utvikling av mestringskultur hos ansatte i hjemmetjenesten – overføring til andre brukere ikke HR

37 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "HVERDAGSREHABILITERING T RYSIL KOMMUNE Omsorgssjef Britt Støa og ergoterapeut Barbara Koller Gjøvik januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google