Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunane sitt ansvar for psykiske helseproblem: kompetanse og samhandling Trond F. Aarre Nordfjord psykiatrisenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunane sitt ansvar for psykiske helseproblem: kompetanse og samhandling Trond F. Aarre Nordfjord psykiatrisenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunane sitt ansvar for psykiske helseproblem: kompetanse og samhandling Trond F. Aarre Nordfjord psykiatrisenter

2

3 De tre hovedforløpene HOVEDFORLØP 1: Milde og kortvarige problemer HOVEDFORLØP 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser HOVEDFORLØP 3: Alvorlige langvarige problemer/lidelser

4 4.1 Hovedforløp 1 milde og kortvarige problemer Dette forløpet gjelder rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å være milde og kortvarige. Eksempler: Nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad Selvskading uten samtidig personlighetsforst. Bruk av illegale rusmidler uten klar funksjonssvikt Høyt alkoholkonsum som skaper problemer uten å oppfylle krav til skadelig bruk

5 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet Meld. St. 26 (2014–2015)

6 Regjeringen vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å gi forsvarlige tjenester til mennesker med psykisk sykdom og rusproblematikk bl.a. gjennom å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse- vern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og klargjøre at den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgntilbud også omfatter brukere med psykisk helse- og rusproblematikk.

7 22.1 Mål … målet med tjenestetilbudene til mennesker med psykiske lidelser må være å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Komiteen la også avgjørende vekt på at mennesker med psykiske lidelser skal kunne leve et mest mulig normalt liv og være innlemmet i det lokalsamfunnet de er en del av. Selv om innstillingen omhandlet en stortingsmelding om psykisk helse, er disse målene like gyldige for mennesker med rusproblemer.

8 22.3 Utfordringer Evalueringen av opptrappingsplanen for psykisk helse pekte på at noen grupper ikke fikk styrket tilbud gjennom opptrappingsplanen, og trekker særlig frem eldre og mennesker med milde til moderate psykiske lidelser. Det manglende tilbudet til denne gruppen trekkes også frem av OECD i deres quality review.

9 22.3 Utfordringer, framhald I Sintef sin rapport om utskrivningsklare pasienter og unødvendige innleggelser pekes det på at tjenestetilbudet til mennesker med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer, og særlig de med behov for sammensatte og koordinerte tjenester, er for svakt. OECD peker på manglende koordinering som et betydelig problem for å sikre tjenester av god kvalitet til denne gruppen.

10 22.3 Utfordringar, framhald Nedbyggingen av institusjonspsykiatrien medførte at en ikke utbetydelig andel alvorlig psykisk syke mennesker ble flyttet ut i kommunene, og den stadige reduksjonen i langtidspsykiatriske sengeplasser gir kortere gjennom- snittlige liggetider, og innebærer en økt utfordring for kommunene. (…) utviklingen er villet og riktig, både sett fra et faglig, etisk og økonomisk perspektiv. (…) ingen mennesker skal leve livene sine i spesialisthelsetjenesten, og kommunene har et lovpålagt ansvar for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til brukere med psykiske helse- eller rusproblemer.

11 22.3 Utfordringar, framhald … kommunene har dreid sin ressursinnsats innen psykisk helse- og rusarbeid inn mot gruppen med behov for omfattende tjenester. (…) en stadig større andel av personellressursene brukes inn mot tjenester i bolig. Denne dreiningen av innsatsen har medført at andre grupper, som barn og unge og mennesker med moderate psykiske lidelser, har fått redusert sitt tjenestetilbud slik rapporteringen på årsverksutvikling i psykisk helsearbeid viser.

12 22.3 Utfordringar, framhald Milde til moderate angst- og depresjonslidelser ligger bak en stor andel av sykefraværet i Norge. Gruppen med disse lidelsene fikk heller ikke så god nytte av opptrappingsplanen for psykisk helse som mange andre brukergrupper. (…) Behovet for et tilgjengelig og kompetent behandlingstilbud til denne gruppen er allikevel større enn det en kan forvente at fastlegene alene kan levere.

13 Tiltak Krav i helse- og omsorgstjenesteloven om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse i sin helse- og omsorgstjeneste. Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB, men tidligst fra 1. januar 2017.

14 Tiltak Plikten om å tilby øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene også omfatter brukere med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer. (…) For å gi kommunene tid til å etablere nødvendige tilbud, vil regjeringen innføre plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene for mennesker med psykisk helse- og rusproblemer fra 2017.

15 Tiltak Opptrappingsplan for rusfeltet Handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading Vurdere finansieringsordning for aktivt oppsøkende behandlingsteam Styrke kompetansen om rus i helse- og omsorgstjenesten Forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS til kommuner

16 Det er utruleg kva ein ikkje kan når ein av heile hjarta ikkje vil. Hugselapp nr. 1

17 Samhandling Litt om tenkjemåten Litt moralisme Litt økologi Eit praktisk døme

18 Me er drivne av ei overtyding - ikkje pressa av ein situasjon. Hugselapp nr. 2

19 Tradisjonell samhandling spesialisthelsetenesta kommunehelsetenesta

20 Moderne samhandling spesialist- helsetenesta kommune- helsetenesta

21 For sannheten er at det er varige, grunnleggende verdier som i første rekke bærer lagprestasjonen fremover. Verdier nedfelt i en samlende filosofi, som over tid skaper en kultur av og for mennesker som sammen er villige til å utføre prestasjons- handlinger gjennom et samarbeid som kommer innenfra – samhandling. Eggen NA. Godfoten. Samhandling – veien til suksess. Aschehoug 1999

22 Samhandling Litt om tenkjemåten Litt moralisme Litt økologi Eit praktisk døme

23 Samhandling er ein tenkjemåte, ikkje ein strategi. Hugselapp nr. 3

24 Skal vi leke medbestemmelse? T-skjorte utdelt til representantar på Elevtinget

25 Tillit Kvifor skal dei ha tillit til oss? Korleis har me tenkt å forplikte oss? Korleis skal me syne oss tilliten verdige?

26 Nokre triste døme Handlingsplan Verksemdutviklingsplan

27 Framlegg frå kommunar og brukarar til handlingsplanen Få fastlegane med i samhandlinga Somatisk helse Rettleiing om personlegdomsforstyrringar Opplæring i medikamentell behandling, LAR Konkrete tilbakemeldingar til kommunane Fleksibilitet når det gjeld når og kvar ein skal møte pasienten

28 Framlegg frå kommunar og brukarar til handlingsplanen Antistigmaarbeid Betre informasjon om tilboda (nettsider) Psykisk utviklingshemma med psykiske lidingar Undervising og informasjon til pårørande Akuttfunksjonen Framandspråklege og døve Vergemål

29 Framlegg frå kommunar og brukarar til kompetanseplanen Fleirkulturell forståing Økonomi/NAV – rette forventningar Informere om tilbod i kommunane Arbeid og psykisk helse Motiverande intervju Systematisk brukarmedverknad Kosthald Erfaringskonsulentar Medikamentfri behandling Psykoedukasjon for pårørande

30 Me avgjer ikkje viktige spørsmål utan brukarane og kommunane. Hugselapp nr. 4

31 Samhandling Litt om tenkjemåten Litt moralisme Litt økologi Eit praktisk døme

32 Ansvars- og oppgåvedeling er i prinsippet bra, men let det seg sameine med – trong for smidig problemløysing? – svikt i andre ledd? – ansvarsfråskriving? – vern om den medisinske biotopen?

33 Me tek ansvar for å tette hola. Hugselapp nr. 5

34 Økologisk psykisk helsevern målet er ein berekraftig biotop syt for at heilskapen fungerer ved å – tilpasse tilboda til kvarandre – kompensere for svikt i andre ledd – ikkje utvikle tenester kvar for seg – late heilskapen ha førerang framfor delen

35 Med felles ressursar løyser me problema. Hugselapp nr. 6

36 Kor djerve tør me vere? Prøv ynskjetenking som organisasjonsprinsipp Tenk på tenestemottakarane, ikkje på tenesta Bry deg om pasientar, ikkje prinsipp Medverknad Respekt Likeverd

37 Samhandling er ein tenkjemåte – ikkje ei samling lure knep.

38 Samhandling Litt om tenkjemåten Litt moralisme Litt økologi Eit praktisk døme

39 Who you gonna call?

40 Kva var verkeleg akutt i 2006? Nordfjordingar innlagde i akuttavdelinga i Førde innleggingar37 treng snøgghjelp12 treng lukka avdeling3

41 Og i 2010 (kl. 22 – 08)? Nordfjordingar innlagde i akuttavdelinga i Førde innleggingar19 treng snøgghjelp12 treng lukka avdeling5

42 Forløpet av psykiske lidingar

43 Akuttinnleggingar i Østfold. Tøgersen et al. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 31-34. Diagnosegruppe2000 (%)2010 (%) F0 Organiske lidingar31 F1 Rusrelaterte lidingar1321 F2 Psykoselidingar1316 F3 Stemningslidingar1714 F4 Angstlidingar1215 F6 Personlegdomsforstyrringar99 Z-diagnosar1712 Anna311

44 Utskrivingsdiagnosar (%), Seksjon dag 2014.

45

46 Prosjekt: betre akutthjelp Problem: dårleg styring av akuttstraumen Ressursar: seks kommunar og eit DPS Utveg: løyse problem med felles ressursar – Ambulant team er ope heile døgeret – Teamet vert styrkt med stillingar frå DPS – Teamet vert styrkt med stillingar frå kommunane – Teamet samarbeider med kommunal legevakt

47 Who you gonna call? Call Nordfjord Psychiatric Centre (+47) 415 30 370 daytime, night-time, anytime at all.


Laste ned ppt "Kommunane sitt ansvar for psykiske helseproblem: kompetanse og samhandling Trond F. Aarre Nordfjord psykiatrisenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google