Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det interkommunale samarbeidet i et nettverksperspektiv HINT, Ny offentlig ledelse 17.06 - 18.06 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det interkommunale samarbeidet i et nettverksperspektiv HINT, Ny offentlig ledelse 17.06 - 18.06 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det interkommunale samarbeidet i et nettverksperspektiv HINT, Ny offentlig ledelse 17.06 - 18.06 2010

2 Nettverket DMS Inn- Trøndelag Samhandlingsreformen og Stortingsmelding nr 47 - en kommunehelsereform. Hvilke utfordringer gir den kommunene? Den nye samhandlingsreformen vil utløse et betydelig behov for samarbeid mellom kommuner på den ene siden og mellom 1. og 2. linjenivået på den andre. Hvordan løser vi det? DMS Inn-Trøndelag - Interkommunalt strategisk helsesamarbeid mellom 5 kommuner, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF 2Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand

3 Målsetting for DMS Inn-Trøndelag DMS Inn-Trøndelag planlegges å kunne bli en effektiv og nyskapende interkommunal drevet helseenhet i skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den skal også bidra til å gjøre helse- og omsorgssektoren i hele kommunen bedre, for alle ansatte og pasienter/pårørende. Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand 3

4 Målsetting for DMS Inn- Trøndelag II Å utforme en helhetlig tiltakskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og funksjonsreduksjon (kvalitetsforbedring). Å skape en faglig god samhandlingsarena med bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Å oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunene og samfunnet for øvrig. Å gjennomføre et modellforsøk med et distriktsmedisinsk senter i samarbeid mellom flere kommuner og helseforetaket. 4Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand

5 3 likeverdige samarbeidsaktører? I Helse Midt-Norge RHF Ett av fire regionale helseforetak i Norge med ca 16000 ansatte St Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 5Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand

6 3 likeverdige samarbeidsaktører forts. IIHelse Nord-Trøndelag – Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos – totalt ca 2500 ansatte IIIMosvik kommune – 810 innbyggere Inderøy kommune – 5879 innbyggere Verran kommune – 2914 innbyggere Snåsa kommune – 2164 innbyggere Steinkjer kommune – 21080 innbyggere - vertskommune Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand 6

7 Hva kjennetegner interorganisatoriske nettverk? Tor Busch og Jan Ole Vanebo; Organisasjon og ledelse Nettverk mellom selvstendige organisasjoner 1. Effektivitet – stordriftsfordeler ved felles innkjøp, opplæring, regnskapsføring osv 2. Makt – Kommunene øker sin egen maktposisjon mot andre kommuner og HNT mot andre foretak 3. Legitimitet – Forventninger fra myndighetene jfr. Samhandlingsreformen. Er HNT flinkest i klassen? 4. Informasjonsutveksling – Relevant informasjon og VI-følelse 7Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand

8 Tre viktige dimensjoner i nettverk: Tetthet – kontaktavstand - sentralitet I Tetthet = Styrken i relasjonene sterkt bundet sammen i formelt samarbeid Kan ha eierinteresser i hverandre Felles kurs seminarer - personlig og faglig nærhet/kontakt Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand 8

9 Tre viktige dimensjoner i nettverk: II Kontaktavstand Er det ”lik avstand” til beslutningene for alle aktørene i nettverket? -De andre kommunene må gå gjennom vertskommunen for å komme i kontakt med sentrum (HNT og HMN) -Folkevalgt nemnd vil i prinsippet utligne avstanden noe, men vertskommunen har flest representanter her -Mosvik går for sammenslåing med Inderøy -Legene har en nøkkelrolle i reformen, men er ikke formelt deltagende i slike nettverk. Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand 9

10 Tre viktige dimensjoner i nettverk: III Sentralitet – Vertskommunen får en sentralt plass i nettverket, eks mer informasjon -Steinkjer er nærmere HMN og HNT enn de andre kommunene jfr skriftlig avtale på vegne av de andre kommunene -Steinkjer eier lokalene og er arbeidsgiver for DMS- ansatte -Steinkjer har flest fagfolk og størst bredde i fagkompetanse HMN og HNT er sentrale premissleverandører Fylkesmannen vil være kontroll og tilsynsinstans Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand 10

11 Utfordringer i nettverket DMS Inn- Trøndelag. Asymmetrisk maktbalanse – kompetanse og ressurser Ulike kulturer og ulik organisering og språk Diagnoser – PENGER og stykkpris-system Beslutningssystemet – Partnerskap og tillit Avtale- / kontraktsbasert - mange nivå – rigiditet Avvikssystemer – kontrollsystemer – pasienten Fastlegene i kommunene – koordinator for pasientflyt Folkevalgt nemnd - kontaktutvalg Hvordan lede et slikt nettverk? Steinkjer kommune, avdelingsleder helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand 11


Laste ned ppt "Det interkommunale samarbeidet i et nettverksperspektiv HINT, Ny offentlig ledelse 17.06 - 18.06 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google