Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva slags kompetanse er nødvendig? Anne Bakke studieleder etter- og videreutdanning Høgskolen i Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva slags kompetanse er nødvendig? Anne Bakke studieleder etter- og videreutdanning Høgskolen i Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva slags kompetanse er nødvendig? Anne Bakke studieleder etter- og videreutdanning Høgskolen i Akershus

2 St.meld. nr. 40 (2002-2003)

3 Faglige tradisjoner i arbeid med utviklingshemmede Sykdoms- modell Pedagogisk modell Samfunns- modell MålGod helseNormaliser- ing/ selv- stendighet Høy livskvalitet KunnskapMedisin / helsefag Psykologi / Pedagogikk Sosiologi / Juss Virke- midler Behandling / Pleie/ Omsorg Trening / Opplæring Normalisering Suksess- indikatorer Fravær av sykdom/ ubehag MestringSelvbestem- melse / Valgfrihet

4 Kompetansebegrepet  Formell kompetanse  Reell kompetanse  Legal kompetanse  Etisk kompetanse  Effektiv kompetanse  Relasjonskompetanse NOU 1994:8

5 Formell kompetanse § 4A-9. Krav til gjennomføring og evaluering (annet ledd) Tjenestemottakeren har rett til kvalifisert personale ved gjennomføringen av tiltak etter § 4A-5 tredje ledd bokstavene b og c. Ved gjennomføringen av disse tiltakene skal det være to tjenesteytere til stede dersom dette ikke er til ugunst for tjenestemottakeren.

6 Etisk kompetanse  Rett til selvbestemmelse  Rett til å treffe egne valg  Rett til å være seg selv  Rett til ikke å bli utnyttet  Rett til privatliv  Rett til forsvarlig levestandard, forsvarlig tjenestetilbud, opplæring og utdanning eller meningsfullt arbeid og aktivitetstilbud  Rett til fravær av tvang  Rett til å benytte rettigheter IS-10/2004

7 Legal kompetanse  Kjennskap til hvilket lovverk tjenestene man jobber innfor er hjemlet i  Kunne redegjøre for vedtakene knyttet til hver tjenestemottaker man yter tjenester overfor  Kjennskap til at det finnes et eget kap. som regulerer tvangsanvendelse  Kunne redegjøre for grenser for tvang og demonstrere grensetilfeller  Kunnskap om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, inngrepskriterier og melderutiner

8 Stl § 4-2. Tjenester d) plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker Som bolig med heldøgns omsorgstjenester regnes: a) aldershjem b) bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg, herunder avlastningsboliger. c) privat forpleining Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

9 Ulike former for tvangsbruk (fritt etter Johans Sandvin) Unødvendig tvangsbruk Nødvendig tvangsbruk Uten vedtakOvergrep?Saker under behandling? Med vedtakHab.tjenestens kompetanse? Legal tvangsbruk

10 Noen eksempler på tjenesteyting: Individuelle forutset- ninger: Miljøets eller samfunnets krav: Noen eksempler på tjenesteyting: Veiledning Sosial støtte Opplæring Behandling Omsorg og pleie Ferdighets- trening Medikamentell behandling Noen faktorer som påvirker individets forutsetninger: Biologiske forutsetninger Fysiske forutsetninger Kognitive forutsetninger Kommunikative forutsetninger Noen eksempler på ramme- betingelser: Rettigheter/lovverk Omsorgsmiljø Fysiske rammefaktorer Økonomiske faktorer Sosiale nettverk Kulturelle normer og forventninger Individuelle vedtak Individuelt planarbeid Tilretteleggelse av stabile og sensitive omsorgsmiljøer Tilretteleggelse av fysisk miljø Tilretteleggelse av øk. forhold Sosialt nettverksarbeid Holdningsarbeid Familiesamarbeid

11 Opplæringsformer  Undervisning  Veiledning  Hands-on veiledning  Refleksjon /debrifing  Individuell coaching

12 Referanser  FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.  LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).  NOU 1994: 8 Kompetanseutvikling i arbeidet for psykisk utviklingshemmede  Rundskriv: Lov om sosiale tjenester kapittel 4A [IS- 10/2004]  St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne


Laste ned ppt "Hva slags kompetanse er nødvendig? Anne Bakke studieleder etter- og videreutdanning Høgskolen i Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google