Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Restriktive tiltak mot Russland Murmansk, 2. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Restriktive tiltak mot Russland Murmansk, 2. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Restriktive tiltak mot Russland Murmansk, 2. oktober 2015

2 Sanksjoner og restriktive tiltak Virkemiddel i internasjonal politikk Brede sektorsanksjoner vs. «smarte» sanksjoner FN-sanksjoner (kap. VII vedtak) Restriktive tiltak fra EU Amerikanske sanksjoner

3 Lov av 1968 om gjennomføring av bindende vedtak av FNs sikkerhetsråd Lov av 2001 om iverksetting av internasjonale ikke-militære tiltak

4 Gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak Eksportkontrolloven m/forskrift Utlendingsregelverket Forskrifter om sanksjoner og restriktive tiltak Det er straffbart å bryte sanksjonene Omfatter både forsettlige og uaktsomme brudd på forskriftene Kan føre til bøter og/eller fengsel inntil tre år

5 Restriktive tiltak mot Russland (bakgrunn) Stor uro og bekymring over Russlands folkerettsbrudd i Ukraina Ulovlig anneksjon av Krim og fortsatt destabilisering av Øst- Ukraina Ikke etterkommet de krav det internasjonale samfunn har stilt

6 EUs restriktive tiltak mot Russland 17. mars 2014: EU innfører reiserestriksjoner og frystiltak mot personer og enheter undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet 23. juni 2014: EU innfører restriksjoner på import av varer fra Krim 31. juli 2014: EU innfører tiltak mot russisk finans-, våpen- og energisektor (sektortiltak) 8./12. september 2014: EU utvider sektortiltakene (Minsk Protocol, 5. sept) 4. desember 2014: EU presiserer sektortiltakene 18. desember 2014: EU utvider tiltakene som gjelder Krim og Sevastopol 14. september 2015: EU vedtar at tiltakene skal gjelde til 15. mars 2016

7 Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet 21. mars 2014: Norge innfører reiserestriksjoner og finansielle restriksjoner 15. aug 2014: Norge innfører restriksjoner på import av varer fra Krim og tiltak mot russisk finans-, våpen- og energisektor 10. oktober 2014: Norge utvider sektortiltakene 14. april 2014: Norge iverksetter EUs tiltak av 4. og 18. desember

8 Utenriksdepartements rolle – før vedtakelse av forskrift Utrede EUs tiltak (med berørte departement) Konsultasjoner med Stortinget (avhengig av tiltakene) Regjeringen/Utenriksdepartementet beslutter om Norge skal gjennomføre tilsvarende tiltak Utarbeide forskriftstekst (koordinering med berørte departementer) Kongelig resolusjon i statsråd/departementsvedtak 30/7: “Utenriksminister Brende: Norge tar sikte på å slutte seg til nye EU-tiltak” 11/8: “Norge vil innføre restriktive tiltak mot Russland” 15/8: “Norge innfører restriktive tiltak mot Russland”

9 Utenriksdepartements rolle – etter vedtakelse av forskrift Tett dialog med EU og EUs medlemsstater Servicetelefon for næringslivet opprett 13. august Søknader behandles av eksportkontrollseksjonen Rettsavdelingen bistår med juridiske vurderinger Uttalt mål at norske bedrifter ikke skal bli satt i en svakere stilling enn øvrige europeiske som følge av tiltakene

10 Russland – tre grupper av tiltak

11 Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet Innledende bestemmelser (§§ 1-2) Finansielle restriksjoner (§§ 3-8a) Vedlegg I omfatter personer og enheter ansvarlig for å undergrave Ukrainas suverenitet Restriksjoner som gjelder Krim og Sevastopol (§§ 9-14) Sektortiltak (§§ 15-19) Avsluttende bestemmelser (§§ 20-24)

12 Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1.Virkeområde Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse: a) på norsk territorium, inkludert norsk luftrom b) om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon c) overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg d) overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning e) overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.

13 Produkter til russisk oljeindustri - § 17 Produkter oppført på vedlegg IV krever forhåndstillatelse. UD kan ikke gi forhåndstillatelse dersom «det med sannsynlighet kan fastslås (…) at produktene er beregnet på»: a) oljeleting og -utvinning i vann på mer enn 150 meters dyp, b) oljeleting og -utvinning i havområdet nord for polarsirkelen, eller c) prosjekter som har potensial, ved hjelp av hydraulisk frakturering, til å produsere olje fra reserver som befinner seg i skiferformasjoner; dette gjelder ikke leting og utvinning gjennom skiferformasjoner i den hensikt å lokalisere eller utvinne olje fra andre reservoarer enn skiferreservoarer. Unntak for: «oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 16. august 2014 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt.» å hindre «alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet eller for miljøet.»

14 Tjenester til russisk oljeindustri - § 17a Forbud mot «tilknyttede tjenester»(les: boring, brønntesting, logging og komplettering, levering av spesialiserte flytende innretninger) som er nødvendig for: a) oljeleting og -utvinning i vann på mer enn 150 meters dyp, b) oljeleting og -utvinning i havområdet nord for polarsirkelen, eller c) prosjekter som har potensial, ved hjelp av hydraulisk frakturering, til å produsere olje fra reserver som befinner seg i skiferformasjoner; dette gjelder ikke leting og utvinning gjennom skiferformasjoner i den hensikt å lokalisere eller utvinne olje fra andre reservoarer enn skiferreservoarer. Unntak for: «oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 16. august 2014 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt.» å hindre «alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet eller for miljøet.»

15 Faglig bistand til russisk oljeindustri - § 18, 3.ledd UD kan gi tillatelse til «faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til produkter oppført i vedlegg IV» Tillatelse kan ikke gis dersom «det med sannsynlighet kan fastslås at bistanden er knyttet til oppfyllelse av forpliktelser i henhold til kontrakt eller avtale inngått etter 15. august 2014 vedrørende teknologi til bruk i prosjekter som gjelder oljeleting og -utvinning på dypt vann, arktisk oljeleting og -utvinning eller skiferoljeprosjekter i Russland»

16 Søknadspliktig virksomhet Operatører og oljeservicenæring: All eksport til Russland av listeført teknologi (vedlegg IV): Rør, casing, boreutstyr, borerigger All faglig bistand knyttet til samme teknologi Finansiering og formidlingstjenester UD tillater eksport, faglig bistand og finansiering som ikke går til oljeleting og - utvinning i Arktis offshore, på dypt vann eller til skiferoljeprosjekter Flerbruksvarer: Lisensplikt for enhver vare til militær bruk

17 § 19: Forbud mot handel med enkelte verdipapirer mv. Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løpetid på over 90/30 dager som er utstedt etter 15. august 2014/10 oktober 2014 av: Forbud mot å yte nye lån eller kreditter Utbetalinger under eksisterende låneavtale

18 Gjelder forskriften for datterselskap av et norsk selskap utenfor Norge? Gjelder forskriften nordmenn som er ansatt i utenlandske selskap?

19 Spørsmål? Mats Benestad Rådgiver Seksjon for humanitær og strafferett Rettsavdelingen, UD mats.benestad@mfa.no


Laste ned ppt "Restriktive tiltak mot Russland Murmansk, 2. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google