Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dårlig luftkvalitet, en utfordring for helse- myndighetene Bedre byluft forum 28. april 2011 Anders Smith, seniorrådgiver/lege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dårlig luftkvalitet, en utfordring for helse- myndighetene Bedre byluft forum 28. april 2011 Anders Smith, seniorrådgiver/lege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dårlig luftkvalitet, en utfordring for helse- myndighetene Bedre byluft forum 28. april 2011 Anders Smith, seniorrådgiver/lege

2 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 2 En brå utfordring! Danmarksplass i Bergen januar 2010

3 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 3 Akutt luftforurensing januar 2010 3

4 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 4 Hvilke styringsmål hadde vi? Forurensningsforskriften (med grenseverdier) Regjeringens nasjonale mål for lokal luftkvalitet Luftkvalitetskriterier fastsatt av Klif og Folkehelseinstituttet

5 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 5 Grenseverdiene i forurensningsforskriften er rettlig bindende. Overskridelse av minstekravene utløser krav til tiltak.

6 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 6 I Bergen var NO 2 -verdiene i perioder over dobbelt så høye som grenseverdien

7 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 7 Hvilke tiltak skulle settes i verk og hvilken lovhjemmel skulle tiltaket forankres i? Redusere trafikken! Partalls-/oddetallskjøring Hjemmel i samferdselslovgivningen? Hjemmel i kommunehelsetjenesteloven? Sanksjonsmuligheter?

8 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 8 Var samferdselslovgivningen klar for dette? Januar 2010: Vegtrafikkloven gir Kongen hjemmel til å fastsette forskrifter. Kongen kan også delegere forskriftsmyndigheten til Samferdselsdepartementet, men det ville forutsette et R-notat og interdepartemental høring. Konklusjon: alt dette ville ta tid!

9 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 9 Var kommunehelsetjenesteloven egnet? Stansevedtak (khtl- § 4a-10)? - Problem: vedtaket ville være å anse som et enkeltvedtak rettet til enhver bilist i området (d.v.s. noen hundre tusen enkeltvedtak) - Problem: hvordan håndheve vedtaket? - Problem: bøter eller fengselsstraff inntil 3 måneder som sanksjonsmiddel Konklusjon: vi valgte ikke å følge opp dette!

10 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 10 Kommunehelsetjenesteloven for øvrig? Lage hasteforskrift (hjemmel i khtl §4a-1, 2. ledd) - Fordel: kunne skje raskt - Problem: hvordan håndheve vedtaket? - Problem: bøter eller fengselsstraff inntil 3 måneder som sanksjonsmiddel Konklusjon: vi fikk laget hasteforskriften, men valgte ikke å snakke for mye om sanksjonsmulighetene (!) Vi savnet muligheten for å bruke overtredelsesgebyr som sanksjonsmiddel.

11 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 11 Utover i 2010: Samferdselsdepartementet ble den 15. oktober 2010 delegert kompetansen i vegtrafikklovens § 7, 1. ledd til å forby bruk av bestemte grupper kjøretøy. Regionvegkontorer og kommuner ble gitt muligheten til å iverksette midlertidige kjøreforbud og andre trafikkregulerende tiltak med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, 2. ledd. Fordel: kan tas i bruk raskt! Problem: Håndhevelse Problem: Sanksjonsmulighet (mangler fortsatt!)

12 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 12 Fortsatt aktuelt å basere seg på helse- lovgivningen? Høringsnotat med forslag til ny folkehelselov tar opp mangelen på bestemmelser om administrative sanksjoner: ”Departementet foreslår derfor at det tas inn en bestemmelse om overtredelsesgebyr i loven, jf. lovforslagets § 17. Dette er en sanksjon som i mange tilfeller vil være mer hensiktsmessig enn straffeforfølgning. Det kan være riktig å påføre lovovertrederen et onde, men det er ikke alltid at et slikt brudd bør være kriminalisert. Overtredelsesgebyr er også mindre tungvint å få gjennomført og forutsetter ikke påtalemyndighetens og domstolens medvirkning. Behovet for å kunne ilegge et admini-

13 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 13 strativt gebyr så man for eksempel i februar 2010 da Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte midlertidig forskrift 5. februar 2010 nr. 99 om tiltak for å hindre helseskader på grunn av luftforurensning i Bergen kommune. Siden forskriften kun var hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, hadde man ikke et effektivt sanksjonsmiddel ved brudd på kjøreforbudet...”

14 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 14 Prop. 90L Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kapittel 3 Miljørettet helsevern § 8 Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter § 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning …..

15 | Bedre byluft forum 28.4.2011 | 15 Prop. 90L Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §17 Overtredelsesgebyr Departementet kan i forskrift fastsette at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr overfor den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i §§10 til 14 og §16. Det samme gjelder ved overtredelse av forskrifter gitt i medhold av §§8 og 10 når det er fastsatt i forskriften at overtredelse kan medføre slik sanksjon. ……


Laste ned ppt "Dårlig luftkvalitet, en utfordring for helse- myndighetene Bedre byluft forum 28. april 2011 Anders Smith, seniorrådgiver/lege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google