Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sanksjonsutvalg – hvem, hva hvordan? Advokat Morten Justad Johnsen, Bull & Co Advokatfirma AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sanksjonsutvalg – hvem, hva hvordan? Advokat Morten Justad Johnsen, Bull & Co Advokatfirma AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.bullco.no Sanksjonsutvalg – hvem, hva hvordan? Advokat Morten Justad Johnsen, Bull & Co Advokatfirma AS

2 www.bullco.no Innledning Sanksjonsutvalg i idretten «Hvem» Sanksjonsutvalg i særforbund, ikke domsutvalg og sanksjoner på klubbnivå «Hva» Virkeområde, dvs. hvilke type saker skal utvalget behandle «Hvordan» Skal utvalget oppnevnes av styret eller velges av tinget, saksbehandlingskrav, ankemuligheter, valgbarhet for medlemmene etc. 2

3 www.bullco.no Innledning (forts.) Sanksjonsutvalg ikke definert i NIFs lov Alle særforbund har sin egen løsning Ulike navn, som f. eks: disiplinærutvalg, tvisteutvalg, lov og disiplinærutvalg, doms- og disiplinærutvalg, appellutvalg etc. Styreoppnevnt/tingvalgt Ulik myndighet/oppgave fra forbund til forbund Ulike saksbehandlingskrav Ulik ankeadgang 3

4 www.bullco.no Sanksjonering etter loven Hovedsakelig fire områder hvor det gis hjemmel til «sanksjonering» (felles for disse er at de regulerer adferd): 1. Fratakelse av medlemskap – NIFs lov § 10-6 Behandles av styret og årsmøtet - klubbnivå 2. Alminnelige disiplinærforføyninger – NIFs lov § 11-1: Behandles av særforbundets administrasjon og/eller særforbundsstyret 3. Kamp- og konkurranseregler – NIFs lov § 11-2: Behandles av dommere på banen, men ofte ankemulighet til særforbundets administrasjon, forbundsstyret og/eller sanksjonsutvalg 4. Straffesaker – NIFs lov §§ 11-3 flg.: Behandles av NIFs doms- og appellutvalg 1. 4

5 www.bullco.no Behovet for sanksjonsutvalg Idrettstinget 2011 vedtok ett felles domsutvalg for hele idretten Særforbundene fratatt sine domsutvalg, som ofte behandlet alle typer sanksjoneringssaker innen forbundet, også etter §§ 11-1 og 11-2 Vedtaket aktualiserte derfor behovet for mere enhetlige sanksjonsutvalg i særforbundene – spesielt i «adferdssaker» av mindre grov karakter Rettsliggjøringen av idretten nødvendiggjør også at tvistesaker løftes vekk fra administrative og politiske organer, og over til domsorganer Politikerne og byråkratene bør ikke gi sanksjoner 5

6 www.bullco.no Sanksjonsutvalgets virkeområde Hovedsakelig to typer saker sanksjonsutvalget bør behandle! 1. Alminnelige disiplinærforføyninger, NIFs lov § 11-1 Saker av «middels» alvorlig karakter, men som ikke er straff Saker hvor styret og/eller administrasjonen er involvert Saker som bør avgjøres av et uavhengig organ Saker hvor det kreves et visst nivå av forsvarlig saksbehandling, eks. skriftlighet, kontradiksjon og opplysning av saken Sanksjonsutvalget må være bevisste på at saken behandles etter 11-1 og at sanksjonene derfor må være innenfor bestemmelsens kompetansebegrensninger 6

7 www.bullco.no Sanksjonsutvalgets virkeområde (forts.) 2. Saker etter kamp- og konkurranseregler, NIFs lov § 11-2 Sakene behandles etter særforbundets kamp- og konkurranseregler Fleridrettsforbund – sanksjonsutvalget kan settes med medlemmer med særlig kompetanse Sanksjonsutvalget må være bevisste på at saken behandles etter 11-2 og sanksjonene må være innenfor bestemmelsens kompetansebegrensninger NB § 11-2 er ikke en selvstendig hjemmel til å gi sanksjoner. Det gir kun hjemmel for særforbundet til å ha egne kamp- og konkurranseregler 7

8 www.bullco.no Hvilke saker bør løftes til NIFs domsutvalg? Saker som innebærer brudd på straffebestemmelsene i NIFs lov § 11-4 skal til NIFs domsutvalg. For andre saker kreves en konkret vurdering. Det vanligste problemstillingen: Forholdet er så grovt at kompetansebegrensningene i §§ 11-1 og 11-2 ikke passer. Forholdet den krever sanksjoner etter NIFs lov § 11-7 8

9 www.bullco.no Hvilke saker bør løftes til NIFs domsutvalg? Eks fra Bergens Tidende: «Under det ampre lokaloppgjøret kokte det over for fotballspilleren fra Os. Nå er 28-åringen dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha slått ned motspilleren. Like før slutt lå osingene under 2-3 for gjestene fra Sotra. Det hadde vært høy temperatur og sportslige ufinheter gjennom hele kampen. Når 28-åringen blir felt, svarer han med å slå motspilleren i ansiktet. Øygard-spilleren havner på sykehus med to brudd i kjevebeinet, og blir sykemeldt i over en måned.» 9

10 www.bullco.no Hvilke saker bør løftes til NIFs domsutvalg? (forts.) Forholdet krever grundig saksbehandling som ikke ivaretas av sanksjonsutvalget Grensen for tillatt adferd kan variere fra idrett til idrett: Eks golf/ishockey Type sak: Dersom saken ikke er særidrettslig kan det være klokt å sende den til NIFs domsutvalg. For eksempel: Seksuell trakassering, vold, brudd på barneidrettsbestemmelsene, økonomiske misligheter etc. Sikrer lik behandling av like saker! 10

11 www.bullco.no Hvilke saker bør løftes til NIFs domsutvalg? (forts) Dersom forholdet er politianmeldt/domfellelse i sivile domstoler NB Ikke dobbeltstraff 11

12 www.bullco.no Hvilke saker bør løftes til NIFs domsutvalg? (forts) 12

13 www.bullco.no Hvilke saker bør løftes til NIFs domsutvalg? (forts) Eks fra NRK.no: «Det var under semifinalen i NM mellom Sarpsborg BK og Ullevål i mars 2013 at svenske Sebastian Rundqvist skal ha blitt slått i ansiktet med en bandykølle. Svensken fikk ødelagt fem tenner. Han hevdet i ettertid at han ble slått i ansiktet med kølla mens han lå nede og spillet var blåst av.hevdet i ettertid at han ble slått i ansiktet med kølla – Det store spørsmålet er om volden har blitt utført med viten og vilje, eller om det var et uhell. Kommer man til at det dreier seg om et uhell, så er nok heller ikke dette straffbart, uansett om det var avblåst eller ikke. Var det ikke et uhell, så er det straffbart uansett om det var i eller utenfor spill, sier aktor i saken Petter Espedal Hohmann til NRK.no.» 13

14 www.bullco.no Adferdsregler Dersom særforbundet skal opprette et sanksjonsutvalg bør det vurdere å utforme adferdsregler i tillegg til kamp- og konkurranseregler for særforbundet. Gir hjemmel for sanksjonen NB Bot etter 11-1 må uansett fremgå av et skriftlig regelverk som er gjort kjent i organisasjonen 14

15 www.bullco.no Saksbehandling 11-1 og 11-2 stiller minimumskrav til saksbehandlingen Dersom særforbundet oppretter et sanksjonsutvalg bør det utformes egne saksbehandlingsregler tilpasset den enkelte idrett Ankeadgang/klageadgang: Ikke krav om dette etter NIFs lov § 11-1 og 11-2 Adgangen må tilpasses behovet til den enkelte idretten, som for eks. krav til hurtig avgjørelse vs. grundig avgjørelse. Eks. Straff må tildeles før neste kamp. NB Medlemmene forventer klageadgang og uavhengige dommere 15

16 www.bullco.no Styreoppnevnt eller tingvalgt sanksjonsutvalg? Særforbundet velger selv om sanksjonsutvalget skal være styreoppnevnt eller tingvalgt. Styreoppnevnt sanksjonsutvalg: Gir fleksibilitet ved at man kan bytte ut dommere i tingperioden og bytte ut dommere ut i fra hvilken kompetanse som er nødvendig. Viktig at det står i loven at styret ikke kan instruere utvalget 16

17 www.bullco.no Styreoppnevnt eller tingvalgt sanksjonsutvalg? (forts.) Tingvalgt sanksjonsutvalg: Sikrer uavhengighet fra styret/administrasjon Styret og administrasjon kan være part i saken Rettsliggjøringen har gjort medlemmene mere oppmerksomme på sine rettigheter og vil kunne reagere dersom det er styret som oppnevner dommerne 17

18 www.bullco.no Valgbarhet NIFs lov § 2-5 (3), lyder slik; «(3) En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg.» (Min understrekning) Bestemmelsen gjelder for tingvalgte utvalg, ikke styreoppnevnte. 18

19 www.bullco.no Takk for oppmerksomheten 19


Laste ned ppt "Sanksjonsutvalg – hvem, hva hvordan? Advokat Morten Justad Johnsen, Bull & Co Advokatfirma AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google