Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for tillitsvalgte 2008 - Dag Erlend Reite1 Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for tillitsvalgte 2008 - Dag Erlend Reite1 Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for tillitsvalgte 2008 - Dag Erlend Reite1 Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester

2 Forum for tillitsvalgte 20082 Noen utgangspunkter Historikk – NOU 2005:11 - Innst. S. nr. 155 (2007-2008) 28. februar - Stortingsbehandling 7. mars 2008 – NTFs arbeid underveis Historikk – NOU 2005:11 - Innst. S. nr. 155 (2007-2008) 28. februar - Stortingsbehandling 7. mars 2008 – NTFs arbeid underveis Faktautgangspunkter Faktautgangspunkter Stor bedring i tannhelsen siste 30-40 år - Det store flertall voksne går regelmessig til tannlege – Forebyggingsgevinster oppnådd Stor bedring i tannhelsen siste 30-40 år - Det store flertall voksne går regelmessig til tannlege – Forebyggingsgevinster oppnådd Sosial ulikhet – En del oppsøker ikke tannlege grunnet livssituasjon, økonomi etc. 10-15 % av barn/unge har problemer Sosial ulikhet – En del oppsøker ikke tannlege grunnet livssituasjon, økonomi etc. 10-15 % av barn/unge har problemer Samfunnskostnader til tannhelse - Offentlig kostnad 2,2 – 2,3 mrd. (Hovedsakelig DOT og trygd) – Privat egenbetaling 6,0 – 6,2 mrd. Totalt 8,2 – 8,5 mrd. (2005 tall) Samfunnskostnader til tannhelse - Offentlig kostnad 2,2 – 2,3 mrd. (Hovedsakelig DOT og trygd) – Privat egenbetaling 6,0 – 6,2 mrd. Totalt 8,2 – 8,5 mrd. (2005 tall) De fleste betaler under 1500,- årlig, snittkostnad 2253,- (2004 tall) De fleste betaler under 1500,- årlig, snittkostnad 2253,- (2004 tall) Tannlegetetthet - Vekslende fra ca. 7 til ca. 10 per 10.000 innbyggere. Tannlegetetthet - Vekslende fra ca. 7 til ca. 10 per 10.000 innbyggere. Tannpleiertetthet fra ca. 0,75 til ca. 3 per 10.000 (2005) Tannpleiertetthet fra ca. 0,75 til ca. 3 per 10.000 (2005) Behandlingspanorama Behandlingspanorama

3 Forum for tillitsvalgte 20083 Hovedutfordringer Regjeringen utpekte i stortingsmeldingen følgende hovedutfordringer: Sosial utjevning – Gi offentlig tilbud til dem som trenger det mest Sosial utjevning – Gi offentlig tilbud til dem som trenger det mest Tilgjengelighet til tannhelsetjenester - Geografisk Tilgjengelighet til tannhelsetjenester - Geografisk Effektiv ressursutnytting – Oppgavefordeling tannlege og tannpleier – Privat sektor må bidra til å løse offentlige oppgaver Effektiv ressursutnytting – Oppgavefordeling tannlege og tannpleier – Privat sektor må bidra til å løse offentlige oppgaver Styrke forbrukerrettigheter Styrke forbrukerrettigheter Kunnskapsutvikling Kunnskapsutvikling Et styrket forvaltningsnivå - Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester videreføres og utvides. Et styrket forvaltningsnivå - Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester videreføres og utvides. Styrke helsefremmende og forebyggende arbeid Styrke helsefremmende og forebyggende arbeid

4 Forum for tillitsvalgte 20084 1. Styrke regional tannhelsetjeneste Regjeringen tilrådde at forvaltningsansvaret forblir i fylkeskommunen – Event. nytt regionalt nivå - Fylkeskommunens ansvar foreslås videreført og utvidet til å omfatte: Regjeringen tilrådde at forvaltningsansvaret forblir i fylkeskommunen – Event. nytt regionalt nivå - Fylkeskommunens ansvar foreslås videreført og utvidet til å omfatte: ”Sørge for” ansvaret som ligger i dagens lov – Tydeligere samhandlingsansvar – Samarbeid med privat sektor ”Sørge for” ansvaret som ligger i dagens lov – Tydeligere samhandlingsansvar – Samarbeid med privat sektor ”Følge med” ansvar – Overvåkning av befolkningens tannhelse ”Følge med” ansvar – Overvåkning av befolkningens tannhelse Tannhelse må sterkere inn i generelt folkehelsearbeid – Partnerskap med kommunene om folkehelse Tannhelse må sterkere inn i generelt folkehelsearbeid – Partnerskap med kommunene om folkehelse Styrking av forskning og fagutvikling/kvalitet. Samarbeid med privat sektor om tjenesteforskning Styrking av forskning og fagutvikling/kvalitet. Samarbeid med privat sektor om tjenesteforskning Ansvar for spesialiserte tannhelsetjenester, herunder kompetansesentra Ansvar for spesialiserte tannhelsetjenester, herunder kompetansesentra

5 Forum for tillitsvalgte 20085 2. Målet om sosial utjevning Regjeringen ønsker å fokusere på følgende grupper når det gjelder tilbud til dem som trenger det mest Regjeringen ønsker å fokusere på følgende grupper når det gjelder tilbud til dem som trenger det mest Personer med alvorlige psykiske lidelser Personer med alvorlige psykiske lidelser Personer med rusproblemer Personer med rusproblemer Personer med funksjonstap – alder og sykdom - manglende selvmestring Personer med funksjonstap – alder og sykdom - manglende selvmestring Personer med svært lav inntekt Personer med svært lav inntekt Gratis tjeneste til 19 og 20 åringer Gratis tjeneste til 19 og 20 åringer Eldre - ”friskhetskontroll” – forebyggingsformål – fra 75 år er antydet Eldre - ”friskhetskontroll” – forebyggingsformål – fra 75 år er antydet I tillegg vurderes skjermingsordninger mot høye utgifter. I tillegg vurderes skjermingsordninger mot høye utgifter. Hva mener NTF? Stor enighet om utpekte grupper – Det må imidlertid utmeisles en mer presis definering Hva mener NTF? Stor enighet om utpekte grupper – Det må imidlertid utmeisles en mer presis definering

6 Forum for tillitsvalgte 20086 3. Tilgjengelighet - Effektivisering Regjeringen foreslo i meldingen å iverksette følgende tiltak for å nå målet om økt tilgjengelighet og bedre effektivisering Regjeringen foreslo i meldingen å iverksette følgende tiltak for å nå målet om økt tilgjengelighet og bedre effektivisering En personellstrukturreform - Effektivisering ved endret arbeidsfordelingen mellom tannlege og tannpleier En personellstrukturreform - Effektivisering ved endret arbeidsfordelingen mellom tannlege og tannpleier Øke utdanningskapasiteten for tannpleiere - Trøndelag prioriteres Øke utdanningskapasiteten for tannpleiere - Trøndelag prioriteres Økt utdanningskapasitet for tannleger avventes inntil man ser effekten av Tromsøutdanningen – Full effekt fra 2012 Økt utdanningskapasitet for tannleger avventes inntil man ser effekten av Tromsøutdanningen – Full effekt fra 2012 Gi refusjon ved behandling hos tannpleier - mulighet for direkte oppgjør. Gi refusjon ved behandling hos tannpleier - mulighet for direkte oppgjør. Bruke regionalpolitiske virkemidler for å spre tannleger – næringsutviklingsmidler - småsamfunnssatsingen – etablererstipend. Bruke regionalpolitiske virkemidler for å spre tannleger – næringsutviklingsmidler - småsamfunnssatsingen – etablererstipend. NTFs syn har vært å benytte gulrot ikke pisk – Positivt at det ikke foreslås regulatoriske tiltak – positiv til endret arbeidsfordeling NTFs syn har vært å benytte gulrot ikke pisk – Positivt at det ikke foreslås regulatoriske tiltak – positiv til endret arbeidsfordeling

7 Forum for tillitsvalgte 20087 4. Kompetanse, kunnskap og kvalitet Hva ligger i meldingens hovedforslag til tiltak på dette feltet: Hva ligger i meldingens hovedforslag til tiltak på dette feltet: Etablering av regionale odontologiske kompetansesentra i alle helseregioner Etablering av regionale odontologiske kompetansesentra i alle helseregioner Mer desentralisert spesialistutdanning Mer desentralisert spesialistutdanning Øke antall tannleger med dobbeltkompetanse Øke antall tannleger med dobbeltkompetanse Lønn under spesialistutdanning presenteres som virkemiddel Lønn under spesialistutdanning presenteres som virkemiddel Ny spesialitet i klinisk odontologi utprøves Ny spesialitet i klinisk odontologi utprøves Det utarbeides en standard for nødvendig tannhelsehjelp Det utarbeides en standard for nødvendig tannhelsehjelp Tannhelseteam på sykehus utprøves Tannhelseteam på sykehus utprøves I tillegg kommer epidemiologisk forskning – utvikling av kvalitetsindikatorer mv. I tillegg kommer epidemiologisk forskning – utvikling av kvalitetsindikatorer mv. NTF har arbeidet for odontologiske kompetansesentra og desentralisert spesialistutdanning - Lønn under spesialistutdanning NTF har arbeidet for odontologiske kompetansesentra og desentralisert spesialistutdanning - Lønn under spesialistutdanning

8 Forum for tillitsvalgte 20088 5. Forbrukerrettigheter Hva ligger i forslagene til bedrede forbrukerrettigheter: Hva ligger i forslagene til bedrede forbrukerrettigheter: Oppgradering av prisforskriften Oppgradering av prisforskriften Opprette elektronisk portal for tannbehandling - styrke forbrukernes sammenligningsmulighet - konkurransen Opprette elektronisk portal for tannbehandling - styrke forbrukernes sammenligningsmulighet - konkurransen Personer over 18 år i de prioriterte grupper skal få rett til å velge mellom offentlig eller privat tannlege. Inngåelse av avtaler private-fylkeskomm. Personer over 18 år i de prioriterte grupper skal få rett til å velge mellom offentlig eller privat tannlege. Inngåelse av avtaler private-fylkeskomm. Pasientombudsordningen – utvidelse til tannhelsefeltet Pasientombudsordningen – utvidelse til tannhelsefeltet Vurdere å utvide NTFs klageordning til å omfatte ikke medlemmer – Etablere klageordning ift. tannpleiere Vurdere å utvide NTFs klageordning til å omfatte ikke medlemmer – Etablere klageordning ift. tannpleiere Prispolitikk- Vurdere maksimalpris for enkelte behandlinger: kjeveortopedi – implantatbehandling – implantatforankret protetikk. Prispolitikk- Vurdere maksimalpris for enkelte behandlinger: kjeveortopedi – implantatbehandling – implantatforankret protetikk. NTFs syn - P ositiv til tiltakene unntatt maksimalpriser NTFs syn - P ositiv til tiltakene unntatt maksimalpriser

9 Forum for tillitsvalgte 20089 Komitèinnstillingen Helse- og omsorgskomiteen – Innstilling 28. februar – Stortingsdebatt 7. mars Helse- og omsorgskomiteen – Innstilling 28. februar – Stortingsdebatt 7. mars Innstillingen synliggjør stor samstemthet, men noen ulike syn Innstillingen synliggjør stor samstemthet, men noen ulike syn Hva komiteen er samlet om: Hva komiteen er samlet om: Det er et mål om at alle skal få likeverdig helsetjenestetilbud – uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisitet og livssituasjon Det er et mål om at alle skal få likeverdig helsetjenestetilbud – uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisitet og livssituasjon Å redusere sosial ulikhet i helse herunder tannhelse Å redusere sosial ulikhet i helse herunder tannhelse Fokus må rettes mot dem som trenger det mest Fokus må rettes mot dem som trenger det mest Prioritere personer med lave inntekter og høye sykdomsutgifter (De med høye utgifter er ikke nødvendigvis dem som trenger det mest) Prioritere personer med lave inntekter og høye sykdomsutgifter (De med høye utgifter er ikke nødvendigvis dem som trenger det mest) Særlig rus, psykiatri, kronikere, funksjonshemmede og Særlig rus, psykiatri, kronikere, funksjonshemmede og Eldre i sykehjem Eldre i sykehjem Sørge for utredning om terapi og tannbehandling for tortur- og overgrepsofre Sørge for utredning om terapi og tannbehandling for tortur- og overgrepsofre

10 Forum for tillitsvalgte 200810 Komitèinnstillingen forts. Tilstrekkelig personell må til for å sikre geografisk utjevning Tilstrekkelig personell må til for å sikre geografisk utjevning Effektiv ressursutnytting – Følgende gis prioritet Effektiv ressursutnytting – Følgende gis prioritet Utdanningskapasiteten for tannpleiere Utdanningskapasiteten for tannpleiere Utdanningskapasitet mht. tannlegespesialister Utdanningskapasitet mht. tannlegespesialister Odontologiske kompetansesentra Odontologiske kompetansesentra Bedre samarbeid fylkeskommune – spesialisthelsetjeneste – Bedre samhandling i helsevesenet generelt – Alle minus Høyre Bedre samarbeid fylkeskommune – spesialisthelsetjeneste – Bedre samhandling i helsevesenet generelt – Alle minus Høyre Satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid Satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid Ingen tilslutning til turnusordning Ingen tilslutning til turnusordning En snarlig løsning mht. odontologibygg i Bergen En snarlig løsning mht. odontologibygg i Bergen

11 Forum for tillitsvalgte 200811 Veien videre – Hva kan skje? Målsetningene skal konkretiseres – Departement og direktorat i gang med oppgaven – Gir føringer for innholdet i politikken Målsetningene skal konkretiseres – Departement og direktorat i gang med oppgaven – Gir føringer for innholdet i politikken Innstillingen viser stor enighet – Likevel klart at partiene har ulike syn på hvilke grupper som skal tilgodeses og andre tiltak Innstillingen viser stor enighet – Likevel klart at partiene har ulike syn på hvilke grupper som skal tilgodeses og andre tiltak Lov- og budsjettforslag skal utformes – 2009 - Stortinget skal ta stilling til forslagene – Da kan nye syn komme til overflaten Lov- og budsjettforslag skal utformes – 2009 - Stortinget skal ta stilling til forslagene – Da kan nye syn komme til overflaten I 2009 - Eventuell ny regjeringssammensetning kan medføre endringer - Eksempler I 2009 - Eventuell ny regjeringssammensetning kan medføre endringer - Eksempler V og Fr.P har mål om universelle finansieringsordninger – SV? V og Fr.P har mål om universelle finansieringsordninger – SV? H, Fr. P og V har mål om kommunal forankring H, Fr. P og V har mål om kommunal forankring Fr. P vil ha statlig direktorat og endret finansieringsordning Fr. P vil ha statlig direktorat og endret finansieringsordning

12 Forum for tillitsvalgte 200812 Fr.P’s særmerknader Vil at Den off. tannhelsetjenesten skal finansieres gjennom NAV Vil at Den off. tannhelsetjenesten skal finansieres gjennom NAV NAV og NTF må avtale takster og refusjoner NAV og NTF må avtale takster og refusjoner Den off. tannhelsetjenesten overføres til kommunalt ansvar. Tjenesten avskaffes i nåværende form og overlates til avtaler mellom NAV og private tannleger basert på honorartakster og stykkpris Den off. tannhelsetjenesten overføres til kommunalt ansvar. Tjenesten avskaffes i nåværende form og overlates til avtaler mellom NAV og private tannleger basert på honorartakster og stykkpris Vil sterkt fraråde fasttannlegeordning Vil sterkt fraråde fasttannlegeordning Vil at tannhelsetjenesten skal innordnes under et statlig direktorat Vil at tannhelsetjenesten skal innordnes under et statlig direktorat Vil ha finansiering under spesialistutdanning Vil ha finansiering under spesialistutdanning Vil øke utdanningskapasiteten for tannleger ytterligere. Vil øke utdanningskapasiteten for tannleger ytterligere. Tannpleierutdanningen må utvides og rekrutteringen økes. Tannpleierutdanningen må utvides og rekrutteringen økes. Vil at pasienter med særlig høye utgifter skal inngå i tak 2 ordningen. Vil at pasienter med særlig høye utgifter skal inngå i tak 2 ordningen.

13 Forum for tillitsvalgte 200813 Andre partiers særmerknader Høyre Høyre Enig med regjeringen i at universelle finansieringsordninger ikke vil løse dagens problemstillinger Enig med regjeringen i at universelle finansieringsordninger ikke vil løse dagens problemstillinger Vil legge ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunalt nivå – Peker på styrking av det forebyggende arbeidet Vil legge ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunalt nivå – Peker på styrking av det forebyggende arbeidet Vil ha off. tilbud til eldre med funksjonssvikt. Vil ha off. tilbud til eldre med funksjonssvikt. Venstre Venstre Vil innføre prisregulering med maksimaltakster på tannhelsetjenester Vil innføre prisregulering med maksimaltakster på tannhelsetjenester Vil flytte ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene Vil flytte ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene Vil ha gradvis innføring av offentlig refusjon på linje med fastlegeordningen Vil ha gradvis innføring av offentlig refusjon på linje med fastlegeordningen Forslag om gratis tannbehandling for alle eldre med funksjonstap Forslag om gratis tannbehandling for alle eldre med funksjonstap Kr.F Kr.F Vil innføre prisregulering med maksimaltakster på tannhelsetjenester Vil innføre prisregulering med maksimaltakster på tannhelsetjenester Samtidig positiv til geografiske spredningstiltak som etablererstipend Samtidig positiv til geografiske spredningstiltak som etablererstipend Forslag om gratis tannbehandling for alle eldre med funksjonstap Forslag om gratis tannbehandling for alle eldre med funksjonstap

14 Forum for tillitsvalgte 200814 Er NTF tilfreds med meldingen? Det må dere svare på, men i hvert fall Det må dere svare på, men i hvert fall Ut fra målsetningene NTF hadde fra starten er mye oppfylt Ut fra målsetningene NTF hadde fra starten er mye oppfylt NTFs syn er godt ivaretatt i stortingsmeldingen NTFs syn er godt ivaretatt i stortingsmeldingen I Helse- og omsorgskomiteens innstilling er NTFs synspunkter veldig synlige. I Helse- og omsorgskomiteens innstilling er NTFs synspunkter veldig synlige. NTFs oppgave videre NTFs oppgave videre Sørge for involvering i utforming av detaljene – Hvem er det som trenger mest? Sørge for involvering i utforming av detaljene – Hvem er det som trenger mest? Opprettholde dialog med forvaltning og Storting Opprettholde dialog med forvaltning og Storting NTF må bidra til å få politikken til å virke NTF må bidra til å få politikken til å virke


Laste ned ppt "Forum for tillitsvalgte 2008 - Dag Erlend Reite1 Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester Stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google