Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaskogprosjekt Mål for pilotfase: Høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaskogprosjekt Mål for pilotfase: Høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaskogprosjekt Mål for pilotfase: Høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltak Prosjektleder N-Trøndelag, fylkesskogmester Trond Rian

2 Kriterier i pilotfase Planting av norske treslag På åpne areal og areal i tidlig gjengroingsfase På areal med god bonitet (14-) Lav negativ endring albedoeffekt På areal ikke er viktig for natur- mangfold, friluftsliv, kulturminner og verdifulle kulturlandskap

3 Åpne areal og areal i tidlig gjengroingsfase: Åpne areal /gjengroingsareal: dyrka mark, beite, andre areal f.eks tidligere massetak Gjengroingsareal, hvor gjengrodd ? -Tett hogstkl 3 utenfor skiva -Lauvhogst og deretter søknad er OK Myr – utenfor ordning, grøfta myr tidl. jordbruk kan være innenfor. Areal med foryngelsesplikt er utenfor ordningen

4 Miljøavklaring av klimaskogfelt Vektlagt i mandat, og viktig mhp mulighet til å få en nasjonal ordning For dårlig dekningsgrad naturtyper til miljøavklares kun i databaser Satsingskommuner – FM godkjenne temaplan KU-forskrift for sektorlover § 3 (se også Vedlegg II A, 1. c og Vedlegg III KU-forskrift for sektorlover Utvikle effektiv og faglig tilfreds- stillende samspill kommune / Fylkesmann mhp miljøavklaring Pilotprosjekt, justere underveis…

5 Prosjektet kan finansiere : Miljøregistrering (satsingskommuner) Rydding Markberedning Plantekjøp/planting Ressurser til å finne felt (satsingskommuner) Supplering/etterarbeid i 5 år

6 Formell behandling Aktuelt felt – innenfor ordningen ? Kommunen miljøvurderer og oversender til FM som bidrar til miljøkonklusjon Kommunen forhåndsgodkjenner (ØKS) og signerer avtale med grunneier som tinglyses Parallell jordlovsbehandling der det kreves Grunneier utfører arbeider og søker om tilskudd Kommunen saksbehandler tilskudd i ØKS Kontroller (10 %) som for andre saker, men se avtale også

7 «Feltagent» satsingskommuner Befaring mulig felt / grunneierkontakt Felt innenfor kriterier / grunneier positiv Kommunen Utsjekk miljøforhold / behov jordlovsbehandling ? Holdning til evt omdisp.søknad ? Kommunen Utsjekk miljøforhold / behov jordlovsbehandling ? Holdning til evt omdisp.søknad ? Satsingskommune: Lokalkunnskap Temaplan / GINT Evt grunneier tar kontakt Satsingskommune: Lokalkunnskap Temaplan / GINT Evt grunneier tar kontakt Fylkesmannen Digitaliserer /reg. alle felt Miljøkonklusjon Fylkesmannen Digitaliserer /reg. alle felt Miljøkonklusjon Ja, til forhåndsgodkjenning Nei evt nærmere undersøkelser (Evt samtidig til Fylkesmann) Andre kommuner Grunneier tar kontakt el. kommunalt initiativ Andre kommuner Grunneier tar kontakt el. kommunalt initiativ Kommunen Vurdert OK

8 Alternativ saksbehandling når grunneier tar kontakt Søknad om forhåndsgodkjenning leveres Godkjenning/avslag kommune(FM) Ulemper, starter formell behandling på noen saker ikke er aktuelle, evt klagesaksbehandling Kan bli lang tid fra søknad til vedtak når feltvurdering mv trengs

9 Tilskudd Eget søknadsskjema (LD) 100 % tilskudd til relevante kostnader Ordinære vurderinger knyttet til pris, hensiktsmessighet, nyttbart virke… Noen felt kan og må bli dyre (ikke kostnadstak i 2016) Prosjektet må garantere for noe plantekjøp i 2017/18, og dette vil medføre noen føringer mhp tilskuddet i 2017/18

10 Avtale Eget avtaleformular (LD), tinglyses av kommunen. Kostnader refunderes. Avtalen skal lastes inn som ØKS vedlegg, område digitaliseres i ØKS Avtalen gjelder for et skogomløp Avtale gir alder for laveste hogstalder, kommunen kan frigi felt tidligere iht søknad Fond for supplering/oppfølging i 5 år Oppfølging etter 5 år som ordinært skogbruk Kommunen skal kontrollere at foryngelsen er tilfredsstillende innen 3 år etter planting

11 Prosjektet kan finansiere : Miljøregistrering Rydding Markberedning Plantekjøp/planting Ressurser til å finne felt Supplering/etterarbeid i 5 år Mer informasjon: http://www.miljodirektoratet.no/plantingforklima/ http://www.gint.no/klimaskog https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Klima/Klima skogprosjektet-i-Nord-Trondelag1/


Laste ned ppt "Klimaskogprosjekt Mål for pilotfase: Høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google