Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosess og status så langt – og vidare prosess og arbeidsdeling Regionreforma på Vestlandet 29.03.2016 Tore Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosess og status så langt – og vidare prosess og arbeidsdeling Regionreforma på Vestlandet 29.03.2016 Tore Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosess og status så langt – og vidare prosess og arbeidsdeling Regionreforma på Vestlandet 29.03.2016 Tore Eriksen

2 Vestlandet TalProsent Sogn og Fjordane Areal (km 2 )18 623,2542,9 Innbyggarar *109 17010,0 Hordaland Areal (km 2 )15 440,0335,5 Innbyggarar *511 35747,1 Rogaland Areal (km 2 )9 375,9321,6 Innbyggarar *466 30242,9 Samla Areal (km 2 )43 439,21100,0 Innbyggarar *1 086 829100,0 www.sfj.no 29.03.20162 * Innbyggartala er per 01.01.2015 (SSB)

3 www.sfj.no 29.03.20163 Vestlandet

4 1. Fylkestinget i Sogn og Fjordane ønskjer at dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal greier ut ein handlekraftig, folkevald landsdelsregion på Vestlandet. 2. Eit slikt arbeid bør vere ferdigstilt så tidleg i 2016 at eventuelle vedtak om fylkessamanslåingar vert gjorde i fylkestinga seinast hausten 2016. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune set som vilkår for å vere med på ei landsdelsløysing at Stortinget gjennomfører ei regionreform der det regionale folkevalde nivået får eit tungt ansvar for oppgåver som er både utviklingsorienterte og innretta mot tenesteyting overfor eit stort tal innbyggarar. 4. Fylkestinget meiner alternativet til ein landsdelsregion på Vestlandet er at dagens fylkeskommunar får ein styrkt regionalpolitisk posisjon som samfunnsutviklar og tenesteleverandør. 5. Dersom ein folkevald landsdelsregion på Vestlandet ikkje kan realiserast, går fylkestinget inn for at vi gjennom kommune- og regionreforma vidareutviklar, styrkar og effektiviserer Sogn og Fjordane fylkeskommune innanfor dagens norske forvaltningsmodell. Nytt vedtak i fylkesutvalet 13.04.2016 Fylkestinget i Sogn og Fjordane (09.12.2015) www.sfj.no 29.03.20164

5 www.sfj.no 29.03.20165 1. Fylkestinget oppnemner eit forhandlingsutval som får mynde til å iverksetje samtalar/naboprat med dei andre vestlandsfylka, med mål om å forhandle fram ein intensjonsavtale for ein utvida vestlandsregion. Som grunnlag for dette arbeidet skal det gjennomførast eit utgreiingsarbeid av mogelege samarbeids- konstellasjonar mellom fylka. Intensjonsavtalen skal godkjennast av fylkestinget. Forhandlingsutvalet skal fortløpande gjennom prosessen rapportera til ei politisk styringsgruppe beståande av fylkesutvalet sine medlemmer og gruppeleiar for dei partia som ikkje er representerte i fylkesutvalet. 2. Ein ny vestlandsregion, med folkevald forankring, vil styrke demokratiet og fremje maktspreiing. Etablering av ein ny vestlandsregion føreset tildeling av oppgåver både som samfunnsutviklar og tenesteprodusent, med eit omfang og karakter som er i tråd med fylkestinget sitt vedtak av 10.03.2015. 3. Forhandlingsutval og styringsgruppe får slik samansetjing; o Forhandlingsutval: Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (AP) Vara: Sveinung Valle (A) Fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) Vara: Benthe Bondhus (Sp) Opposisjonen Terje Søviknes (FrP) Vara: Mona R. Strømme (H) Fylkesrådmann Rune Haugsdal Vara: Fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal Hovudtillitsvald: ………………… Vara: ………………… o Politisk styringsgruppe: Fylkesutvalet + gruppeleiar Rødt. Vara møter ved forfall. Fylkestinget i Hordaland (09.03.2016)

6 1. Rogaland fylkeskommune er positiv til innledende naboprat med Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland) og Agderfylkene med mål om å forhandle fram en intensjonsavtale for en utvidet region. 2. Under følgende forutsetninger innledes det forhandlinger med sikte på utvidet formalisert samarbeid eller etablering av nye regioner: a) Stortinget i juni 2016 delegerer oppgaver til det regionale nivået med et omfang og en karakter som er på nivå med det fylkestinget vedtok i februar 2015. b) At nye oppgaver blir knyttet opp mot rollene som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. c) Dagens grenser til fylkeskommunene ikke er førende eller begrensende for nye regioner. d) Statlig inndeling følger den nye regionale inndelingen. 3. Uavhengig av Stortingets vedtak i juni 2016 gjennomføres det våren/sommeren 2016 et utredningsarbeid av mulige samarbeidskonstellasjoner mellom de nevnte fylkeskommuner. En slik utredning må også ta opp i seg en sammenlignende vurdering av dagens oppgaveportefølje og geografiske inndeling. 4. Fylkesutvalget holdes løpende orientert om dialogen mellom fylkeskommunene. Intensjonsavtalen skal godkjennes av fylkestinget. Fylkestinget i Rogaland (01.03.2016) www.sfj.no 29.03.20166

7 a) Statens vegvesen sitt regionapparat, med tilhøyrande fylkesfunksjonar. b) Kulturrådet og tildelingar til regionale formål frå Kulturdepartementet. c) Kjøp av regionale jernbanetenester. d) Deler av Noregs forskingsråd sine programområde. e) Konsesjons- og rettleiingsoppgåver frå NVE og anna regional naturressursforvalting. f) Dei delane av BUF-etat som ikkje kan leggjast til kommunane. g) Regionale miljøvern- og landbruksforvaltningsoppgåver som ikkje inneber kontroll og tilsyn. h) Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) sine regionale funksjonar. o I tillegg bør dei statlege høgskulane vurderast overført til regionane. o Det bør greiast nærare ut i kva grad ansvar, eigarskap og finansiering av heile eller delar av spesialisthelsetenestene bør leggjast til det nye regionale folkevalde nivået. o Det vil tene den norske forvaltningsmodellen om staten i større grad organiserer si verksemd slik at ho korresponderer med den folkevalde regionstrukturen som vert etablert. Krav om statleg oppgåveoverføring m.m.: www.sfj.no 29.03.20167

8 www.sfj.no 29.03.20168 Framlegg til vidare prosess – til drøfting 1.Utgreiingsarbeid: Startar i april, truleg ferdigstilling i september. 2.Stortingsmelding om framtidige oppgåver for det regionale folkevalde nivået: –Politisk side engasjerer seg fram mot stortingsbehandlinga. –Korleis gjer ein dette? –Korleis gjer andre fylkeskommunar dette? –Kva gjer fylkesordførarkollegiet? 3.Vestlandsrådet 26.-27.05: –Gjer vi noko i tilknyting til dette møtet? –Planlagt som ei 2-dagarsamling på Gardermoen... (Framh.)

9 www.sfj.no 29.03.20169 Framlegg til vidare prosess – til drøfting 4.Fylkestinga i juni: –Legg vi alle då fram ei statussak/løypemelding, der vi syner kva struktur det bør vere i intensjonsavtalen? –Er det aktuelt å utarbeide ei felles saksutgreiing? 5.Fellesmøte politiske styringsgrupper (vi har alle FU-møte i perioden 24.-30.08)? 6.Fylkesutvala 21.-28.09.: Legg vi då fram ferdig utgreiing + ev. intensjonsavtale? 7.Kan forhandlingane då byrje, sjølv om fylkestinga godkjenner i-avtalen først i oktober? 8.Fylkestinga i desember: Ev. vedtak om samanslåing. «Ja» berre dersom alle seier «Ja»?

10 www.sfj.no 29.03.201610 1. Styreform, valordning og representasjon. 2. Fakta om fylka og fylkeskommunane – samfunnsdata og nøkkeltal. 3. Organisering og styring av eksisterande fylkeskommunale oppgåver/tenesteområde. 4. Organisering og styring av nye, regionale ansvarsområde. Vestlandsutgreiing 2016 – disposisjon og avklaringar Skisse: Arbeidsdeling og rolleavklaring – til drøfting: 1. Fagleg-administrativt vs. politisk styrt utgreiingsarbeid? 2. Politisk styringsgruppe vs. forhandlingsutval? 3. Kva rolle skal ev. fylkesordførarane ha? 4. Behov for å engasjere eit eksternt fagmiljø?

11 Møre og Romsdal «ute»?Ja, politisk utfordring – men truleg ikkje avgjerande. For «tynn» oppgåvemelding?Ja, kan bli ei tung politisk utfordring. Organisasjonane protesterer?Avhengig av gjensidig rausheit i forhandlingane. Er tempoet for høgt?Utfordring m. eit såpass «dramatisk» vedtak alt i desember. Sentralisering mot Bergen?Ja, truleg ei betydeleg politisk utfordring i Rogaland og Sogn og Fjordane dersom ein opplever ei stor regional maktforskyving. Avgrensa kommunereform?Ja, ein klar samanheng mellom kommune- og regionreforma. Demokratisk konsekvens? Ja, redusert nærleik mellom veljar/folkevald – men større interesse grunna auka ansvar og betydning for innbyggarane. Maktforskyving stat – region? Vil staten freiste å unngå ei maktforskyving frå nasjonale til regionale politiske organ? Utfordringar undervegs www.sfj.no 29.03.201611

12 www.sfj.no Tore Eriksen Fylkesrådmann Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2, 6863 Leikanger www.sfj.no | tore.eriksen@sfj.no sentralbord: +47 57656100 | mob: +47 41530932 Skålatårnet, Loen i Stryn kommune (1848 m.o.h.)


Laste ned ppt "Prosess og status så langt – og vidare prosess og arbeidsdeling Regionreforma på Vestlandet 29.03.2016 Tore Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google