Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– Vi tar ansvar for sjøvegen Overføring av gods fra veg til sjø Havnenes rolle som regionale utviklingsaktører Thorkel C. Askildsen, Seniorrådgiver Kystverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– Vi tar ansvar for sjøvegen Overføring av gods fra veg til sjø Havnenes rolle som regionale utviklingsaktører Thorkel C. Askildsen, Seniorrådgiver Kystverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 – Vi tar ansvar for sjøvegen Overføring av gods fra veg til sjø Havnenes rolle som regionale utviklingsaktører Thorkel C. Askildsen, Seniorrådgiver Kystverket Gardermoen, 04. april 2016

2 – Vi tar ansvar for sjøvegen Temaer som omtales: 1.Godstransportutviklingen 2.Tilskuddsordning for godsoverføring til sjø 3.Havnenes rolle som regionale utviklingsaktører

3 – Vi tar ansvar for sjøvegen Godstransportutviklingen – myter og realiteter Figur 1 viser utviklingen i innenlands godstransport i tonnkilometer for de ulike transportformene slik det framgår av statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Her framgår det at sjøtransporten har gått ned med 1,1 mrd. tonnkilometer fra 2005 til 2012 (Riksrevisjonen, Dokument 3:8 (2013–2014), s.43) FlaggAndeler 2005Andeler 2012Andeler 2015 Norge NIS6%14%12% Norge NOR58%29%22% Øvrige36%57%66% Totalt100% Hva sier havnestatistikken om tonnmengdene innenriks? Vekst 2005-2012, tonn: 3 568 819 Årlig vekstrate: 1,4%

4 – Vi tar ansvar for sjøvegen Godsstrategi må bygge på bedre statistisk kunnskap: Havbase: Kystverkets database over skipstrafikk basert på AIS (Automatic Identification System)- data og skipsregisterdata SafeSeaNet Formidler godsinformasjon fra 01.01.2016

5 – Vi tar ansvar for sjøvegen Godstransportvekst og klimautfordringen: 1990201320302050 Endring 1990- 2030 Endring 1990- 2050 Transportvolum (mill tonn)42050066079057%88% Transportarbeid (mrd tonnkm)8314415518787%125% Samtidig som det har vært – og fortsatt forventes – betydelig transportvekst, har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030

6 – Vi tar ansvar for sjøvegen Er godsoverføring løsningen på paradokset?:

7 – Vi tar ansvar for sjøvegen Tilskuddsordning for godsoverføring (1): ”Departementet ber om at det utredes virkemidler for å realisere aktuelle deler av potensialet for godsoverføring fra veg til sjø og bane, herunder en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring rettet mot bedrifter som velger å benytte sjøtransport framfor landtransport (…) Etatene og Avinor foreslår at godsstrategien rettes inn mot spesifikke strekninger og næringer.” (R2, s.18) Kystverket har utredet rammene for en tilskuddsordning, og anbefaler en ordning som kan omfatte – men ikke begrenses til – spesifikke strekninger og næringer

8 – Vi tar ansvar for sjøvegen Tilskuddsordning for godsoverføring (2): Må tilpasses EUs retningslinjer for statsstøtte til maritim transport (C(2004) 43): –Tilskudd til Rederier (enkeltvis eller i samarbeid), etablert i EØS- området –Transport mellom Norge og øvrig EØS-område (nærskipsfart) –Tilskuddsperiode på max 3 år –Tilskudd på inntil 30% av driftskostnadene i denne perioden –Tilskuddet må ikke overstige den samfunnsøkonomiske gevinsten ved godsoverføring –Tilskuddet må ikke overstige hva som er nødvendig for at prosjektet skal gå i balanse –Støtteverdige prosjekter får tilsagn om tilskudd, mens faktisk tilskudd utbetales iht oppnådd resultat

9 – Vi tar ansvar for sjøvegen Tilskuddsordning for godsoverføring (3): Kritikk fra næringsorganisasjonene mot å rette tilskuddsordningen mot rederier, Beregninger viser høy samfunnsøkonomisk gevinst pr overført tonnkilometer, utfordringen er å få nok gods – begge veier, Kritikk av tidligere, tilsvarende ordninger i EU, men viktig å prøve ut dette i norsk sammenheng – overføringspotensialet kan være større enn vi tror! Viktig med nøye evaluering av hvert (ansøkt) prosjekt med tanke på konkurransevridning.

10 – Vi tar ansvar for sjøvegen Havnenes rolle: Tilskuddsordning er forsøk på ”quick fix” – det må arbeides langsiktig med Effektivitet: Havnene som logistikknutepunkter Miljø: Havnene som energiknutepunkter Areal: Havnene som utviklingsaktører


Laste ned ppt "– Vi tar ansvar for sjøvegen Overføring av gods fra veg til sjø Havnenes rolle som regionale utviklingsaktører Thorkel C. Askildsen, Seniorrådgiver Kystverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google